Commits

Toshi MARUYAMA committed cc75c08

Bulgarian translation updated by Ivan Cenov (#9671)

Added:
* error_attachment_too_big

Changed:
* setting_wiki_compression
* setting_feeds_limit
* setting_autofetch_changesets
* setting_display_subprojects_issues
* setting_diff_max_lines_displayed

Comments (0)

Files changed (1)

config/locales/bg.yml

  error_workflow_copy_target: Моля изберете тракер(и) и роля (роли).
  error_unable_delete_issue_status: Невъзможност за изтриване на състояние на задача
  error_unable_to_connect: Невъзможност за свързване с (%{value})
+ error_attachment_too_big: Този файл не може да бъде качен, понеже надхвърля максималната възможна големина (%{max_size})
  warning_attachments_not_saved: "%{count} файла не бяха записани."
 
  mail_subject_lost_password: "Вашата парола (%{value})"
  setting_plain_text_mail: само чист текст (без HTML)
  setting_host_name: Хост
  setting_text_formatting: Форматиране на текста
- setting_wiki_compression: Wiki компресиране на историята
- setting_feeds_limit: Максимален брой за емисии
+ setting_wiki_compression: Компресиране на Wiki историята
+ setting_feeds_limit: Максимален брой записи в ATOM емисии
  setting_default_projects_public: Новите проекти са публични по подразбиране
- setting_autofetch_changesets: Автоматично обработване на ревизиите
+ setting_autofetch_changesets: Автоматично извличане на ревизиите
  setting_sys_api_enabled: Разрешаване на WS за управление
  setting_commit_ref_keywords: Отбелязващи ключови думи
  setting_commit_fix_keywords: Приключващи ключови думи
  setting_per_page_options: Опции за страниране
  setting_user_format: Потребителски формат
  setting_activity_days_default: Брой дни показвани на таб Дейност
- setting_display_subprojects_issues: Показване на подпроектите в проектите по подразбиране
+ setting_display_subprojects_issues: Задачите от подпроектите по подразбиране се показват в главните проекти
  setting_enabled_scm: Разрешена SCM
  setting_mail_handler_body_delimiters: Отрязване на e-mail-ите след един от тези редове
  setting_mail_handler_api_enabled: Разрешаване на WS за входящи e-mail-и
  setting_sequential_project_identifiers: Генериране на последователни проектни идентификатори
  setting_gravatar_enabled: Използване на портребителски икони от Gravatar
  setting_gravatar_default: Подразбиращо се изображение от Gravatar
- setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показани diff редове
+ setting_diff_max_lines_displayed: Максимален брой показвани diff редове
  setting_file_max_size_displayed: Максимален размер на текстовите файлове, показвани inline
  setting_repository_log_display_limit: Максимален брой на показванете ревизии в лог файла
  setting_openid: Рарешаване на OpenID вход и регистрация
  description_date_range_interval: Изберете диапазон чрез задаване на начална и крайна дати
  description_date_from: Въведете начална дата
  description_date_to: Въведете крайна дата
- error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})