Commits

Shlomi Fish committed 44d49aa

Now building the Case-for-File-Swapping-Hebrew.

Comments (0)

Files changed (3)

 lib/docbook/5/essays/The-Enemy-Hebrew-v7
 lib/docbook/5/essays/The-Pope-Died-on-Sunday-english/all-in-one.xhtml
 lib/docbook/5/essays/The-Pope-Died-on-Sunday-hebrew/all-in-one.xhtml
+lib/docbook/5/essays/case-for-drug-legalisation--hebrew-v3/all-in-one.xhtml
 lib/docbook/5/essays/case-for-drug-legalisation-rev2
 lib/docbook/5/essays/case-for-drug-legalisation-v3
 lib/docbook/5/essays/dealing-with-hypomanias/all-in-one.xhtml
 lib/docbook/5/essays/fiction-text-example-for-X-G-Fiction-demo
 lib/docbook/5/essays/foss-and-other-beasts-v3/all-in-one.xhtml
 lib/docbook/5/essays/foss-licences-wars-rev2/all-in-one.xhtml
+lib/docbook/5/essays/human-hacking-field-guide-v2--english/all-in-one.xhtml
 lib/docbook/5/essays/human-hacking-field-guide-v2--hebrew/all-in-one.xhtml
-lib/docbook/5/essays/human-hacking-field-guide-v2--english/all-in-one.xhtml
 lib/docbook/5/essays/objectivism-and-open-source/all-in-one.xhtml
 lib/docbook/5/essays/perfect-it-workplace-v2/all-in-one.xhtml
 lib/docbook/5/essays/usability-of-perl-world-for-newcomers
 lib/docbook/5/fo/The-Enemy-Hebrew-v7.fo
 lib/docbook/5/fo/The-Pope-Died-on-Sunday-english.fo
 lib/docbook/5/fo/The-Pope-Died-on-Sunday-hebrew.fo
+lib/docbook/5/fo/case-for-drug-legalisation--hebrew-v3.fo
 lib/docbook/5/fo/case-for-drug-legalisation-rev2.fo
 lib/docbook/5/fo/case-for-drug-legalisation-v3.fo
 lib/docbook/5/fo/dealing-with-hypomanias.fo
 lib/docbook/5/rendered/The-Enemy-Hebrew-v7.xhtml
 lib/docbook/5/rendered/The-Pope-Died-on-Sunday-english.xhtml
 lib/docbook/5/rendered/The-Pope-Died-on-Sunday-hebrew.xhtml
+lib/docbook/5/rendered/case-for-drug-legalisation--hebrew-v3.xhtml
 lib/docbook/5/rendered/case-for-drug-legalisation-rev2.xhtml
 lib/docbook/5/rendered/case-for-drug-legalisation-v3.xhtml
 lib/docbook/5/rendered/dealing-with-hypomanias.xhtml

bin/gen-docbook-make-helpers.pl

     db_ver => 5,
   },
   {
+    id => "case-for-drug-legalisation--hebrew-v3",
+    path => "philosophy/politics/drug-legalisation",
+    base => "case-for-drug-legalisation--hebrew-v3",
+    db_ver => 5,
+  },
+  {
     id => "case-for-file-swapping-rev3",
     path => "philosophy/case-for-file-swapping/revision-3",
     base => "case-for-file-swapping-rev3",

lib/docbook/5/xml/case-for-drug-legalisation--hebrew-v3.xml

 
   </section>
 
-<h2 id="biology">הביולוגיה של השימוש בסמים</h2>
+  <section xml:id="biology">
+    <info>
+      <title>הביולוגיה של השימוש בסמים</title>
+    </info>
 
-<para>
-הסמים אינם כל-כך מזיקים לגוף כפי שאנשים רבים מניחים. מרבית המשתמשים בסמים הינם
-אנשים בריאים לחלוטין שפשוט יש להם תלות בסמים, בדיוק כמו שלאנשים שמעשנים, או כאלה
-שהינם אלכוהוליסטים או שמכורים לקפאין, יש תלות בסם. מכל בחינה אחרת, הם מסוגלים
-לתפקד כרגיל, ולהיות אזרחים טובים.
-</para>
+    <para>
+      הסמים אינם כל-כך מזיקים לגוף כפי שאנשים רבים מניחים. מרבית המשתמשים בסמים הינם
+      אנשים בריאים לחלוטין שפשוט יש להם תלות בסמים, בדיוק כמו שלאנשים שמעשנים, או כאלה
+      שהינם אלכוהוליסטים או שמכורים לקפאין, יש תלות בסם. מכל בחינה אחרת, הם מסוגלים
+      לתפקד כרגיל, ולהיות אזרחים טובים.
+    </para>
 
-<para>
-אין מקרים מתועדים של מקרי מוות כתוצאה מצריכת מריחואנה בארצות-הברית. כמות מקרי המוות מקוקאין היא 20 לכל 100,000 (או 4 אם לוקחים בחשבון גורמים כמו איכות ירודה יותר בשל האיסור
-על הסמים), וכמות מקרי המוות מהרואין היא 400 לכל 100,000 (או 80 אם לוחקים את הגורמים האלה
-בחשבון). זאת לעומת 150 מקרי מוות לכל 100,000 אנשים מאלכוהול ו-650 מצריכת טבק.
-</para>
+    <para>
+      אין מקרים מתועדים של מקרי מוות כתוצאה מצריכת מריחואנה בארצות-הברית. כמות מקרי המוות מקוקאין היא 20 לכל 100,000 (או 4 אם לוקחים בחשבון גורמים כמו איכות ירודה יותר בשל האיסור
+      על הסמים), וכמות מקרי המוות מהרואין היא 400 לכל 100,000 (או 80 אם לוחקים את הגורמים האלה
+      בחשבון). זאת לעומת 150 מקרי מוות לכל 100,000 אנשים מאלכוהול ו-650 מצריכת טבק.
+    </para>
 
-<para>
-אם ניקח את מספר הצרכנים בחשבון, הרי שבארה"ב היו כ-390,000 מקרי מוות לשנה מטבק, 150,000
-מאלכוהול, ורק 400 מהרואין ו-200 מקוקאין (וכלל לא היו ממריחואנה).
-(<link xlink:href="http://www.cato.org/pubs/pas/pa121.html">מקור</link>.)
-</para>
+    <para>
+      אם ניקח את מספר הצרכנים בחשבון, הרי שבארה"ב היו כ-390,000 מקרי מוות לשנה מטבק, 150,000
+      מאלכוהול, ורק 400 מהרואין ו-200 מקוקאין (וכלל לא היו ממריחואנה).
+      (<link xlink:href="http://www.cato.org/pubs/pas/pa121.html">מקור</link>.)
+    </para>
 
-<para>
-אי לכך, לגליזציה של הסמים, מה שעלול באופן פוטנציאלי לעשות אותם נפוצים יותר, לא תהיה
-סכנה לבריאות הכללית של האוכלוסיה.
-</para>
+    <para>
+      אי לכך, לגליזציה של הסמים, מה שעלול באופן פוטנציאלי לעשות אותם נפוצים יותר, לא תהיה
+      סכנה לבריאות הכללית של האוכלוסיה.
+    </para>
 
-<h2 id="bio_psychology">הביו-פסיכולוגיה של השימוש בסמים</h2>
+  </section>
+  <section xml:id="bio_psychology">
 
-<para>
-עצם הצריכה של סמים לא חוקיים, בד"כ לא גורמת למי שלוקח אותם לבצע פשעים. בעוד
-שסמים משפיעים על המוח, עלייה ניכרת באחוזי צריכת הסמים כשלעצמה לא תגרום לעלייה
-גדולה במספר הפשעים שמבוצעים.
-</para>
+    <info>
+      <title>הביו-פסיכולוגיה של השימוש בסמים</title>
+    </info>
 
-<para>
-יש לציין שפעילות נפשעת בד"כ קשורה לשימוש בסמים בשל האופי הלא-חוקי שלה כרגע, והעובדה
-שהמשתמשים בסמים גונבים כדי להשיג סמים (או מבצעים פשעים אחרים הקשורים בסמים). אולם, אין
-זו תוצאה ישירה של התוצרים הביו-פסיכולוגיים של הסמים עצמם.
-</para>
+    <para>
+      עצם הצריכה של סמים לא חוקיים, בד"כ לא גורמת למי שלוקח אותם לבצע פשעים. בעוד
+      שסמים משפיעים על המוח, עלייה ניכרת באחוזי צריכת הסמים כשלעצמה לא תגרום לעלייה
+      גדולה במספר הפשעים שמבוצעים.
+    </para>
 
-<h2 id="arguments_for">טיעונים בעד לגליזציה של הסמים</h2>
+    <para>
+      יש לציין שפעילות נפשעת בד"כ קשורה לשימוש בסמים בשל האופי הלא-חוקי שלה כרגע, והעובדה
+      שהמשתמשים בסמים גונבים כדי להשיג סמים (או מבצעים פשעים אחרים הקשורים בסמים). אולם, אין
+      זו תוצאה ישירה של התוצרים הביו-פסיכולוגיים של הסמים עצמם.
+    </para>
+  </section>
 
-<h3 id="arguments_for__inflation_of_crime">האיסור על הסמים גורם לעלייה ניכרת בכמות הפשיעה</h3>
+  <section xml:id="arguments_for">
+    <info>
+      <title>טיעונים בעד לגליזציה של הסמים</title>
+    </info>
 
-<para>
-מכיוון שהסמים אינם חוקיים, הם מופצים על-ידי עוברי-חוק, שדורשים מחיר מופקע תמורתם.
-מחיר מופקע בהרבה מזה שדרוש לגדל, לזקק ולהפיץ אותם. כתוצאה מכך, יש שוק שחור גדול להפצה
-של סמים והמשתמשים בסמים נאלצים לבסוף לבצע פשעים כמו גניבה או שוד כדי לממן את
-הרגלי הסמים שלהם.
-</para>
+    <section xml:id="arguments_for__inflation_of_crime">
+      <info>
+        <title>האיסור על הסמים גורם לעלייה ניכרת בכמות הפשיעה</title>
+      </info>
 
-<para>
-אחוז הפשיעה בארצות-הברית גדל פי שניים בשל האיסור על האלכוהול ("חוק היובש"). כאשר האיסור
-הוסר, הוא קטן חזרה למצבו המקורי. צפוי שפשעים הנובעים מסמים גורמים לריבוי דומה, בשל
-האופי הדומה של האיסור.
-</para>
 
-<para>
-בניתוח הזה צריך לכלול גם את ה"פשעים" של השימוש, ההובלה והמחירה של הסמים, וכן את
-הפשעים שנגרמים כתוצאה מאופיים הנפשע של חלק מסוחרי הסמים. הובלת סמים היא גם
-מקור עצום של הכנסה לפשע המאורגן.
-</para>
+      <para>
+        מכיוון שהסמים אינם חוקיים, הם מופצים על-ידי עוברי-חוק, שדורשים מחיר מופקע תמורתם.
+        מחיר מופקע בהרבה מזה שדרוש לגדל, לזקק ולהפיץ אותם. כתוצאה מכך, יש שוק שחור גדול להפצה
+        של סמים והמשתמשים בסמים נאלצים לבסוף לבצע פשעים כמו גניבה או שוד כדי לממן את
+        הרגלי הסמים שלהם.
+      </para>
 
-<para>
-ניתן יהיה לבטל את כל הפשע הזה במכה אחת על-ידי הפיכת הסמים לחוקיים. כאשר סמים יהפכו
-לחוקיים, הם ייוצרו, יופצו וימכרו על ידי גופים מקומיים לגיטימיים, שיהיו כפופים
-למגבלות של השוק הקפיטליסטי. המחירים שלהם ירדו למינימום, ויאפשרו לכולם לקנות אותם
-בכמויות הדרושות. פושעים כבר לא יוכלו להתקיים מלמכור אותם בשוק השחור, מאחר שכבר
-לא יהיה כזה.
-</para>
+      <para>
+        אחוז הפשיעה בארצות-הברית גדל פי שניים בשל האיסור על האלכוהול ("חוק היובש"). כאשר האיסור
+        הוסר, הוא קטן חזרה למצבו המקורי. צפוי שפשעים הנובעים מסמים גורמים לריבוי דומה, בשל
+        האופי הדומה של האיסור.
+      </para>
 
-<h3 id="arguments_for__not_helping">המלחמה בסמים לא עוזרת להילחם בהם</h3>
+      <para>
+        בניתוח הזה צריך לכלול גם את ה"פשעים" של השימוש, ההובלה והמחירה של הסמים, וכן את
+        הפשעים שנגרמים כתוצאה מאופיים הנפשע של חלק מסוחרי הסמים. הובלת סמים היא גם
+        מקור עצום של הכנסה לפשע המאורגן.
+      </para>
 
-<para>
-ארגונים לשמירת חוק מנסים לעצור את הסחר בסמים על-ידי תפיסת משלוחי סמים וסוחרי סמים.
-אולם, לכל משלוח או סוחר שנתפס יש תוצאה אחת בלבד: עלייה זמנית במחיר הסמים במיקום אליו
-הם יועדו. מרבית משלוחי ועסקאות הסמים אינם נחשפים או נעצרים, וזהו מאבק חסר-טעם לנסות לעצור
-אותם.
-</para>
+      <para>
+        ניתן יהיה לבטל את כל הפשע הזה במכה אחת על-ידי הפיכת הסמים לחוקיים. כאשר סמים יהפכו
+        לחוקיים, הם ייוצרו, יופצו וימכרו על ידי גופים מקומיים לגיטימיים, שיהיו כפופים
+        למגבלות של השוק הקפיטליסטי. המחירים שלהם ירדו למינימום, ויאפשרו לכולם לקנות אותם
+        בכמויות הדרושות. פושעים כבר לא יוכלו להתקיים מלמכור אותם בשוק השחור, מאחר שכבר
+        לא יהיה כזה.
+      </para>
 
-<h3 id="arguments_for__quality_decrease">האיסור על הסמים מוריד את איכותם</h3>
+    </section>
 
-<para>
-סמים לא חוקיים לא נמכרים בשוק החופשי וכתוצאה מכך התוצר הנמכר תלוי בגחמות
-של היצרן והמפיץ המקומי פורע-החוק. כתוצאה מכך, יש להם פעמים רבות איכות ירודה,
-מה שגורם לתוצרי-לוואי בריאותיים רבים בקרב המשתמשים שלהם, כולל מקרי מוות רבים.
-</para>
+    <section xml:id="arguments_for__not_helping">
+      <info>
+        <title>המלחמה בסמים לא עוזרת להילחם בהם</title>
+      </info>
 
-<para>
-במהלך האיסור על האלכוהול, ראו שאיכות המשקאות האלכוהוליים ירדה משמעותית, ותופעה
-דומה קורה עכשיו עם הסמים שהם כרגע לא-חוקיים.
-</para>
 
-<h3 id="arguments_for__causes_proliferation">האיסור על הסמים גורם לריבוי השימוש בהם</h3>
+      <para>
+        ארגונים לשמירת חוק מנסים לעצור את הסחר בסמים על-ידי תפיסת משלוחי סמים וסוחרי סמים.
+        אולם, לכל משלוח או סוחר שנתפס יש תוצאה אחת בלבד: עלייה זמנית במחיר הסמים במיקום אליו
+        הם יועדו. מרבית משלוחי ועסקאות הסמים אינם נחשפים או נעצרים, וזהו מאבק חסר-טעם לנסות לעצור
+        אותם.
+      </para>
 
-<para>
-אנשים הנעשים צרכנים כבדים של סמים, צריכים פעמים רבות למצוא דרך
-לממן את ההתמכרות שלהם. כתוצאה מכך, הם לעיתים תכופות נעשים סוחרי סמים בעצמם,
-ומנסים לדחוף סמים לאנשים אחרים, כולל לילדים.
-</para>
+    </section>
 
-<para>
-הפיכת הסמים לחוקיים יעצור את מעגל הקסם הזה. מחיר הסמים ירד לרמות של שוק חופשי,
-ואנשים לא יצטרכו להפך לסוחרי סמים בעצמם כדי לממן את ההתמכרות שלהם.
-</para>
+    <section xml:id="arguments_for__quality_decrease">
+      <info>
+        <title>האיסור על הסמים מוריד את איכותם</title>
+      </info>
 
-<h3 id="arguments_for__lower_sectors_progress">האטה בהתקדמות השכבות החלשות</h3>
 
-<para>
-סחר בסמים בחברה בה הם לא חוקיים הוא דרך לעשות כסף רב. כתוצאה מכך, אנשים צעירים
-בקרב העניים מוצאים במכירת סמים דרך קלה להתקיים ולהימלט מהמסלול הקשה יותר של לעבוד
-בעבודה הגונה.
-</para>
+      <para>
+        סמים לא חוקיים לא נמכרים בשוק החופשי וכתוצאה מכך התוצר הנמכר תלוי בגחמות
+        של היצרן והמפיץ המקומי פורע-החוק. כתוצאה מכך, יש להם פעמים רבות איכות ירודה,
+        מה שגורם לתוצרי-לוואי בריאותיים רבים בקרב המשתמשים שלהם, כולל מקרי מוות רבים.
+      </para>
 
-<para>
-דבר זה גורם לתוצאה רעה על החברות בשכונות עוני, שאנשיהם פונים לסחר בסמים
-במקום לקדם את מעמדם בעולם הישר. הפיכת הסמים לחוקיים תהרוג את דרך
-המילוט הקלה הזאת ותכריח אנשים צעירים בקרב העניים להתמודד
-ולהשיג מחיה ביושר, ולקדם באופןהדרגתי את מצבם הכספי האישי והקיבוצי.
-</para>
+      <para>
+        במהלך האיסור על האלכוהול, ראו שאיכות המשקאות האלכוהוליים ירדה משמעותית, ותופעה
+        דומה קורה עכשיו עם הסמים שהם כרגע לא-חוקיים.
+      </para>
 
-<h3 id="arguments_for__unholy_enemy">המשתמשים בסמים משמשים כ"אויב הנורא" של החברה</h3>
+    </section>
 
-<para>
-יש מוטיב חוזר נפוץ בהסטוריה של "אויבים נוראים" - קבוצות מיעוט שמוצגות
-על-ידי המנהיגים ככאלה בעלות טבע מרושע עד כדי כך שהכלל הציבור צריך להיות
-נכון להקריב את חייהם, חרותם או שלומם כדי להילחם בהן. אלה היו היהודים בגרמניה
-הנאצית, והכופרים באיסלם. בחברה המודרנית, משתמשי הסמים עכשיו משמשים כאויב הנורא
-שבגינו הממשלה תוכל לפגוע <link xlink:href="http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism">בליברליזם</link>
-ובאופן הדרגתי לשעבד את ההמונים.
-</para>
+    <section xml:id="arguments_for__causes_proliferation">
+      <info>
+        <title>האיסור על הסמים גורם לריבוי השימוש בהם</title>
+      </info>
 
-<para>
-אבל המשתמשים בסמים אינם אויב כזה - הם אינם מהווים סכנה לחברה. בנוסף, הם אנשים
-שזקוקים לעזרה, לא כאלה שצריך לרדוף ולתבוע.
-</para>
 
-<para>
-הלגליזציה של הסמים תפסיק את המגמה האירציונלית של הפיכת משתמשי הסמים לאויב הנורא
-ושל הפגיעה בזכויות הפרט של האזרחים על-ידי הממשלה. אין סיבה טובה לפגוע בזכויות
-הפרט, על אחת כמה וכמה כזאת חסרת-תועלת וחסרת-טעם כמו לנסות "לנצח" במלחמה על הסמים.
-</para>
+      <para>
+        אנשים הנעשים צרכנים כבדים של סמים, צריכים פעמים רבות למצוא דרך
+        לממן את ההתמכרות שלהם. כתוצאה מכך, הם לעיתים תכופות נעשים סוחרי סמים בעצמם,
+        ומנסים לדחוף סמים לאנשים אחרים, כולל לילדים.
+      </para>
 
-<h3 id="arguments_for__abusive_behaviour">האיסור גורם
-להתנהגות בלתי-רצויה בקרב המשתמשים בסמים</h3>
+      <para>
+        הפיכת הסמים לחוקיים יעצור את מעגל הקסם הזה. מחיר הסמים ירד לרמות של שוק חופשי,
+        ואנשים לא יצטרכו להפך לסוחרי סמים בעצמם כדי לממן את ההתמכרות שלהם.
+      </para>
 
-<para>
-מכיוון שהסמים הם בלתי-חוקיים והשימוש בהם עלול לגרום למשתמש בהם להיאסר, המשתמשים בסמים
-בד"כ מאמצים התנהגות בלתי-רצויה: הם משקרים, גונבים, ונעשים לא-הגונים וחשדנים. זאת איננה
-תוצאה של הסם עצמו, אלא תוצאה של המצב הפסיכולוגי והחוקי בו הם נמצאים. על-ידי לגליזציה
-של הסמים, אפשר יהיה לוודא שמשתמשים בסמים יוכלו להודות בבעיות שלהם בפתיחות, ולבקש עזרה.
-</para>
+    </section>
 
-<h3 id="arguments_for__legit_uses">מניעת שימושים לגיטימיים</h3>
+    <section xml:id="arguments_for__lower_sectors_progress">
+      <info>
+        <title>האטה בהתקדמות השכבות החלשות</title>
+      </info>
 
-<para>
-האיסור על הסמים הלא חוקיים מונע מספר שימושים לגיטימיים של הצמחים מהם הם עשויים.
-הדוגמאות הבולטות ביותר הוא נייר שניתן להכנה מ<link xlink:href="http://he.wikipedia.org/wiki/המפ">המפ</link>, אבל כיום מיוצר בעיקר מעצים שנגדעו
-(מה שבטוח לא טוב לאיכות הסביבה), והשימושים הרפואיים השונים של מריחואנה.
-</para>
 
-<h3 id="arguments_for__jailing_people">נטל על החברה בשל אנשים בכלא</h3>
+      <para>
+        סחר בסמים בחברה בה הם לא חוקיים הוא דרך לעשות כסף רב. כתוצאה מכך, אנשים צעירים
+        בקרב העניים מוצאים במכירת סמים דרך קלה להתקיים ולהימלט מהמסלול הקשה יותר של לעבוד
+        בעבודה הגונה.
+      </para>
 
-<para>
-האיסור על הסמים גורם לכליאתם של אנשים רבים - ישנם למעלה ממיליון אסורים בשל עבירות
-על סמים בארצות-הברית. ישנם יותר אם כוללים עבירות שנגרמו בשל סמים כמו גניבה כדי להשיג
-סמים.
-</para>
+      <para>
+        דבר זה גורם לתוצאה רעה על החברות בשכונות עוני, שאנשיהם פונים לסחר בסמים
+        במקום לקדם את מעמדם בעולם הישר. הפיכת הסמים לחוקיים תהרוג את דרך
+        המילוט הקלה הזאת ותכריח אנשים צעירים בקרב העניים להתמודד
+        ולהשיג מחיה ביושר, ולקדם באופןהדרגתי את מצבם הכספי האישי והקיבוצי.
+      </para>
 
-<para>
-האסירים הללו מהווים נטל גדול על החברה שנדרשת לתמוך בהם. הם גם מונעים מאנשים שביצעו פשעים
-חמורים יותר מלהיכלא, מה שפוגע במערכת הענישה והשיקום של הממשל.
-</para>
+    </section>
 
-<para>
-הלגליזציה של הסמים תפנה את בתי-הכלא מפושעים לא-אמיתיים, ותחזיר את הצדק. והאנשים
-שומרי החוק לא יצטרכו יותר לתמוך במאות אלפי משתמשי-סמים או סוחרי-סמים כלואים.
-</para>
+    <section xml:id="arguments_for__unholy_enemy">
+      <info>
+        <title>המשתמשים בסמים משמשים כ"אויב הנורא" של החברה</title>
+      </info>
 
-<h2 id="summary">סיכום</h2>
 
-<para>
-האיסור על הסמים הוא בעיית הסמים האמיתית. הוא מהווה מלחמה נגד העם, שעולה בחיים, כסף ורכוש.
-אין לו סיבה טובה. ההסטוריה מספרת לנו שכל האיסורים על סמים דומים בעבר נכשלו באופן מחפיר.
-האיסור הנוכחי על הסמים איננו שונה.
-</para>
+      <para>
+        יש מוטיב חוזר נפוץ בהסטוריה של "אויבים נוראים" - קבוצות מיעוט שמוצגות
+        על-ידי המנהיגים ככאלה בעלות טבע מרושע עד כדי כך שהכלל הציבור צריך להיות
+        נכון להקריב את חייהם, חרותם או שלומם כדי להילחם בהן. אלה היו היהודים בגרמניה
+        הנאצית, והכופרים באיסלם. בחברה המודרנית, משתמשי הסמים עכשיו משמשים כאויב הנורא
+        שבגינו הממשלה תוכל לפגוע <link xlink:href="http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism">בליברליזם</link>
+        ובאופן הדרגתי לשעבד את ההמונים.
+      </para>
 
-<h2 id="what_you_can_do_about_it">מה אתם יכולים לעשות בנידון?</h2>
+      <para>
+        אבל המשתמשים בסמים אינם אויב כזה - הם אינם מהווים סכנה לחברה. בנוסף, הם אנשים
+        שזקוקים לעזרה, לא כאלה שצריך לרדוף ולתבוע.
+      </para>
 
-<para>
-הנה רשימה של פעילויות שתוכלו לעשות כדי לעזור במטרה של המאבק למען לגליזיציה של הסמים:
-</para>
+      <para>
+        הלגליזציה של הסמים תפסיק את המגמה האירציונלית של הפיכת משתמשי הסמים לאויב הנורא
+        ושל הפגיעה בזכויות הפרט של האזרחים על-ידי הממשלה. אין סיבה טובה לפגוע בזכויות
+        הפרט, על אחת כמה וכמה כזאת חסרת-תועלת וחסרת-טעם כמו לנסות "לנצח" במלחמה על הסמים.
+      </para>
 
-<ol>
 
-<listitem>
-<para>
-<b>הסבר לאנשים אחרים על כך</b>:
-כתבו משהו בעד הפיכת הסמים לחוקיים באינטרנט - בבלוגים, רשימות דיוור, קבוצות דיון ופורומים;
-כתבו עבודה לבית-הספר עליה; פרסמו מאמרים עליה בעיתונים, ספרו עליה לחבריכם, וכו.
-</para>
-<para>
-שימו לב שאתם יכולים להרגיש חופשיים לקשר למאמר הזה, או אפילו לצטט אותו, כל עוד
-אתם נותנים ייחוס. (למידע נוסף, ראו את
-<link xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/">רשיון
-התוכן הפתוח, CC-by</link>, שלו.)
-</para>
-</listitem>
+    </section>
+    <section xml:id="arguments_for__abusive_behaviour">
+      <info>
+        <title>האיסור גורם להתנהגות בלתי-רצויה בקרב המשתמשים בסמים</title>
+      </info>
 
-<listitem>
-<para>
-<b>צרו קשר עם הממשלה שלכם</b> -
- כתבו לנציגים ולממשלה שלכם וספרו להם מדוע האיסור על הסמים הוא מזיק ולא מוצדק.
-במידת האפשר, הצביעו לנציגים שתומכים בהסרת האיסור של הסמים.
-</para>
-</listitem>
 
-<listitem>
-<para>
-<b>אל תפעלו כנגד המטרה</b> -
-אם את או אתה שוטר האוכף את האיסור על הסמים, אז עברו למחלק אחר או התפטרו. אם את או אתה
-סוכן של
-<link xlink:href="http://en.wikipedia.org/wiki/Drug_Enforcement_Administration">הסוכנות לאכיפת הסמים (DEA)</link>
-או ארגון דומה - התפטרו.
-</para>
-</listitem>
+      <para>
+        מכיוון שהסמים הם בלתי-חוקיים והשימוש בהם עלול לגרום למשתמש בהם להיאסר, המשתמשים בסמים
+        בד"כ מאמצים התנהגות בלתי-רצויה: הם משקרים, גונבים, ונעשים לא-הגונים וחשדנים. זאת איננה
+        תוצאה של הסם עצמו, אלא תוצאה של המצב הפסיכולוגי והחוקי בו הם נמצאים. על-ידי לגליזציה
+        של הסמים, אפשר יהיה לוודא שמשתמשים בסמים יוכלו להודות בבעיות שלהם בפתיחות, ולבקש עזרה.
+      </para>
 
-<listitem>
-<para>
-לבסוף
-<b>אל תשמשו בסמים לא חוקיים</b>.
-יש להם תוצרי-לוואי רפואיים רעים רבים, והשימוש בהם גורע מהאמינות שלכם כמישהו שיכול לבקר
-את האיסור עליהם.
+    </section>
 
-</para>
-</listitem>
-</ol>
+    <section xml:id="arguments_for__legit_uses">
+      <info>
+        <title>מניעת שימושים לגיטימיים</title>
+      </info>
 
-<para>
-על ידי פעולה ואם נפיץ ברבים את ההבנה שסמים צריכים להיות חוקיים שוב, נוכל ליצור תנועה
-חזקה וחיונית כנגד האיסור על הסמים, שתוכל לבסוף למגר אותו לחלוטין.
-</para>
 
-<h2 id="links">קישורים</h2>
+      <para>
+        האיסור על הסמים הלא חוקיים מונע מספר שימושים לגיטימיים של הצמחים מהם הם עשויים.
+        הדוגמאות הבולטות ביותר הוא נייר שניתן להכנה מ<link xlink:href="http://he.wikipedia.org/wiki/המפ">המפ</link>, אבל כיום מיוצר בעיקר מעצים שנגדעו
+        (מה שבטוח לא טוב לאיכות הסביבה), והשימושים הרפואיים השונים של מריחואנה.
+      </para>
 
-<unorderedlist>
+    </section>
 
-<listitem>
-<para>
-<link xlink:href="http://www.cato.org/pubs/pas/pa121.html">"Thinking about Drug Legalization"
-של ג'יימס אוסטרובסקי</link> הוא מאמר מצוין ומפורט על הבעיות של האיסור על הסמים.
-</para>
-</listitem>
+    <section xml:id="arguments_for__jailing_people">
+      <info>
+        <title>נטל על החברה בשל אנשים בכלא</title>
+      </info>
 
-<listitem>
-<para>
-בויקיפדיה האנגלית יש
-<link xlink:href="http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_(drugs)">מאמר שנכתב על האיסור
-על הסמים</link> ממה שהיא בתקווה נקודת-מבט נייטרלית.
-</para>
-</listitem>
 
-<listitem>
-<para>
-<link xlink:href="http://www.drugwarfacts.org/">האתר "עובדות המלחמה בסמים"</link>
-הומלץ לי על-ידי ליברטריאני שהתכתבתי איתו. לא קראתי אותו במלואו עדיין.
-</para>
-</listitem>
+      <para>
+        האיסור על הסמים גורם לכליאתם של אנשים רבים - ישנם למעלה ממיליון אסורים בשל עבירות
+        על סמים בארצות-הברית. ישנם יותר אם כוללים עבירות שנגרמו בשל סמים כמו גניבה כדי להשיג
+        סמים.
+      </para>
 
-<listitem>
-<para>
-<link xlink:href="http://www.druglibrary.org/schaffer/">ספריית מדיניות הסמים של שפר</link>
-היא אתר מקיף התומך בלגליזציה של הסמים. היא מכילה
-<link xlink:href="http://www.druglibrary.org/schaffer/dea/">עותק של אתר הסוכנות לאכיפת הסמים עם
-הערות</link> ובמיוחד
-<link xlink:href="http://www.druglibrary.org/schaffer/dea/pubs/legaliz/claims.htm">הפרכה צעד-אחרי-צעד
-של המסמך "לדבר נגד לגליזציה של הסמים" שלהם</link>.
-</para>
-</listitem>
+      <para>
+        האסירים הללו מהווים נטל גדול על החברה שנדרשת לתמוך בהם. הם גם מונעים מאנשים שביצעו פשעים
+        חמורים יותר מלהיכלא, מה שפוגע במערכת הענישה והשיקום של הממשל.
+      </para>
 
-<listitem>
-<para>
-<link xlink:href="http://legalize.org.il/">Legalize! Israel</link>
-הוא אתר ששם לו למטרה למגר את האיסור על הסמים בישראל.
-</para>
-</listitem>
+      <para>
+        הלגליזציה של הסמים תפנה את בתי-הכלא מפושעים לא-אמיתיים, ותחזיר את הצדק. והאנשים
+        שומרי החוק לא יצטרכו יותר לתמוך במאות אלפי משתמשי-סמים או סוחרי-סמים כלואים.
+      </para>
 
-<listitem>
-<para>
-<link xlink:href="http://ale-yarok.org.il/hebrew/">עלה ירוק</link>
-היא מפלגה ישראלית שתומכת בלגליזציה של הסמים.
-</para>
-</listitem>
-</unorderedlist>
+    </section>
+  </section>
+
+  <section xml:id="summary">
+    <info>
+      <title>סיכום</title>
+    </info>
+
+    <para>
+      האיסור על הסמים הוא בעיית הסמים האמיתית. הוא מהווה מלחמה נגד העם, שעולה בחיים, כסף ורכוש.
+      אין לו סיבה טובה. ההסטוריה מספרת לנו שכל האיסורים על סמים דומים בעבר נכשלו באופן מחפיר.
+      האיסור הנוכחי על הסמים איננו שונה.
+    </para>
+
+  </section>
+
+  <section xml:id="what_you_can_do_about_it">
+    <info>
+      <title>מה אתם יכולים לעשות בנידון?</title>
+    </info>
+
+    <para>
+      הנה רשימה של פעילויות שתוכלו לעשות כדי לעזור במטרה של המאבק למען לגליזיציה של הסמים:
+    </para>
+
+    <orderedlist>
+
+      <listitem>
+        <para>
+          <emphasis role="bold">הסבר לאנשים אחרים על כך</emphasis>:
+          כתבו משהו בעד הפיכת הסמים לחוקיים באינטרנט - בבלוגים, רשימות דיוור, קבוצות דיון ופורומים;
+          כתבו עבודה לבית-הספר עליה; פרסמו מאמרים עליה בעיתונים, ספרו עליה לחבריכם, וכו.
+        </para>
+        <para>
+          שימו לב שאתם יכולים להרגיש חופשיים לקשר למאמר הזה, או אפילו לצטט אותו, כל עוד
+          אתם נותנים ייחוס. (למידע נוסף, ראו את
+          <link xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/">רשיון
+            התוכן הפתוח, CC-by</link>, שלו.)
+        </para>
+      </listitem>
+
+      <listitem>
+        <para>
+          <emphasis role="bold">צרו קשר עם הממשלה שלכם</emphasis> -
+          כתבו לנציגים ולממשלה שלכם וספרו להם מדוע האיסור על הסמים הוא מזיק ולא מוצדק.
+          במידת האפשר, הצביעו לנציגים שתומכים בהסרת האיסור של הסמים.
+        </para>
+      </listitem>
+
+      <listitem>
+        <para>
+          <emphasis role="bold">אל תפעלו כנגד המטרה</emphasis> -
+          אם את או אתה שוטר האוכף את האיסור על הסמים, אז עברו למחלק אחר או התפטרו. אם את או אתה
+          סוכן של
+          <link xlink:href="http://en.wikipedia.org/wiki/Drug_Enforcement_Administration">הסוכנות לאכיפת הסמים (DEA)</link>
+          או ארגון דומה - התפטרו.
+        </para>
+      </listitem>
+
+      <listitem>
+        <para>
+          לבסוף
+          <emphasis role="bold">אל תשמשו בסמים לא חוקיים</emphasis>.
+          יש להם תוצרי-לוואי רפואיים רעים רבים, והשימוש בהם גורע מהאמינות שלכם כמישהו שיכול לבקר
+          את האיסור עליהם.
+
+        </para>
+      </listitem>
+    </orderedlist>
+
+    <para>
+      על ידי פעולה ואם נפיץ ברבים את ההבנה שסמים צריכים להיות חוקיים שוב, נוכל ליצור תנועה
+      חזקה וחיונית כנגד האיסור על הסמים, שתוכל לבסוף למגר אותו לחלוטין.
+    </para>
+
+  </section>
+
+  <section xml:id="links">
+    <info>
+      <title>קישורים</title>
+    </info>
+
+    <itemizedlist>
+
+      <listitem>
+        <para>
+          <link xlink:href="http://www.cato.org/pubs/pas/pa121.html">"Thinking about Drug Legalization"
+            של ג'יימס אוסטרובסקי</link> הוא מאמר מצוין ומפורט על הבעיות של האיסור על הסמים.
+        </para>
+      </listitem>
+
+      <listitem>
+        <para>
+          בויקיפדיה האנגלית יש
+          <link xlink:href="http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_(drugs)">מאמר שנכתב על האיסור
+            על הסמים</link> ממה שהיא בתקווה נקודת-מבט נייטרלית.
+        </para>
+      </listitem>
+
+      <listitem>
+        <para>
+          <link xlink:href="http://www.drugwarfacts.org/">האתר "עובדות המלחמה בסמים"</link>
+          הומלץ לי על-ידי ליברטריאני שהתכתבתי איתו. לא קראתי אותו במלואו עדיין.
+        </para>
+      </listitem>
+
+      <listitem>
+        <para>
+          <link xlink:href="http://www.druglibrary.org/schaffer/">ספריית מדיניות הסמים של שפר</link>
+          היא אתר מקיף התומך בלגליזציה של הסמים. היא מכילה
+          <link xlink:href="http://www.druglibrary.org/schaffer/dea/">עותק של אתר הסוכנות לאכיפת הסמים עם
+            הערות</link> ובמיוחד
+          <link xlink:href="http://www.druglibrary.org/schaffer/dea/pubs/legaliz/claims.htm">הפרכה צעד-אחרי-צעד
+            של המסמך "לדבר נגד לגליזציה של הסמים" שלהם</link>.
+        </para>
+      </listitem>
+
+      <listitem>
+        <para>
+          <link xlink:href="http://legalize.org.il/">Legalize! Israel</link>
+          הוא אתר ששם לו למטרה למגר את האיסור על הסמים בישראל.
+        </para>
+      </listitem>
+
+      <listitem>
+        <para>
+          <link xlink:href="http://ale-yarok.org.il/hebrew/">עלה ירוק</link>
+          היא מפלגה ישראלית שתומכת בלגליזציה של הסמים.
+        </para>
+      </listitem>
+    </itemizedlist>
+  </section>
 </article>