Commits

Anonymous committed 7247cb9

Converted "The Pope Died on Sunday" to Fiction-Text.

 • Participants
 • Parent commits 3c84767

Comments (0)

Files changed (4)

 	TOW_Fountainhead_1 \
 	TOW_Fountainhead_2
 
+FICTION_DOCS = \
+	The-Pope-Died-on-Sunday-hebrew
 
 DOCBOOK4_INSTALLED_INDIVIDUAL_XHTMLS_CSS = $(patsubst %,%/style.css,$(DOCBOOK4_INDIVIDUAL_XHTMLS))
 DOCBOOK4_INSTALLED_CSS_DIRS = $(foreach doc,$(DOCBOOK4_DOCS),$(T2_DEST)/$(call get,DOCBOOK4_DIRS_MAP,$(doc))/docbook-css)
 SCREENPLAY_XML_HTML_DIR = $(SCREENPLAY_XML_BASE_DIR)/html
 SCREENPLAY_XML_RENDERED_HTML_DIR = $(SCREENPLAY_XML_BASE_DIR)/rendered-html
 
+FICTION_XML_BASE_DIR = lib/fiction-xml
+FICTION_XML_XML_DIR = $(FICTION_XML_BASE_DIR)/xml
+FICTION_XML_TXT_DIR = $(FICTION_XML_BASE_DIR)/txt
+
 DOCBOOK5_BASE_DIR = lib/docbook/5
 DOCBOOK5_ALL_IN_ONE_XHTML_DIR = $(DOCBOOK5_BASE_DIR)/essays
 DOCBOOK5_SOURCES_DIR = $(DOCBOOK5_BASE_DIR)/xml
 DOCBOOK4_TARGETS = $(patsubst %,$(DOCBOOK4_RENDERED_DIR)/%.html,$(DOCBOOK4_DOCS))
 DOCBOOK4_XMLS = $(patsubst %,$(DOCBOOK4_XML_DIR)/%.xml,$(DOCBOOK4_DOCS))
 
-SCREENPLAY_XMLS = $(patsubst %,$(SCREENPLAY_XML_XML_DIR)/%.xml,$(SCREENPLAY_DOCS))
-SCREENPLAY_HTMLS = $(patsubst %,$(SCREENPLAY_XML_HTML_DIR)/%.html,$(SCREENPLAY_DOCS))
-
 DOCBOOK4_FOS = $(patsubst %,$(DOCBOOK4_FO_DIR)/%.fo,$(DOCBOOK4_DOCS))
 
 DOCBOOK4_PDFS = $(patsubst %,$(DOCBOOK4_PDF_DIR)/%.pdf,$(DOCBOOK4_DOCS))
 # We have our own style for human-hacking-field-guide so we get rid of it.
 DOCBOOK4_ALL_IN_ONE_XHTMLS_CSS = $(patsubst %/all-in-one.html,%/style.css,$(filter-out human-hacking-%,$(DOCBOOK4_ALL_IN_ONE_XHTMLS)))
 
-
 DOCBOOK5_TARGETS = $(patsubst %,$(DOCBOOK5_RENDERED_DIR)/%.xhtml,$(DOCBOOK5_DOCS))
 DOCBOOK5_XMLS = $(patsubst %,$(DOCBOOK5_XML_DIR)/%.xml,$(DOCBOOK5_DOCS))
 
 SCREENPLAY_XMLS = $(patsubst %,$(SCREENPLAY_XML_XML_DIR)/%.xml,$(SCREENPLAY_DOCS))
-SCREENPLAY_HTMLS = $(patsubst %,$(SCREENPLAY_XML_HTML_DIR)/%.html,$(SCREENPLAY_DOCS))
+FICTION_XMLS = $(patsubst %,$(FICTION_XML_XML_DIR)/%.xml,$(FICTION_DOCS))
+FICTION_DB5S = $(patsubst %,$(DOCBOOK5_XML_DIR)/%.xml,$(FICTION_DOCS))
 
 DOCBOOK5_FOS = $(patsubst %,$(DOCBOOK5_FO_DIR)/%.fo,$(DOCBOOK5_DOCS))
 
 
 docbook5_targets: $(DOCBOOK5_TARGETS) $(DOCBOOK5_ALL_IN_ONE_XHTMLS) $(DOCBOOK5_ALL_IN_ONE_XHTMLS_CSS)
 
+$(FICTION_DB5S): $(DOCBOOK5_XML_DIR)/%.xml: $(FICTION_XML_XML_DIR)/%.xml 
+	perl -MXML::Grammar::Fiction::App::ToDocBook -e 'run()' -- \
+		-o $@ $<
+
+$(FICTION_XMLS): $(FICTION_XML_XML_DIR)/%.xml: $(FICTION_XML_TXT_DIR)/%.txt
+	perl -MXML::Grammar::Fiction::App::FromProto -e 'run()' -- \
+	-o $@ $<
+
+
 $(DOCBOOK4_RENDERED_DIR)/%.html: $(DOCBOOK4_ALL_IN_ONE_XHTML_DIR)/%/all-in-one.html
 	./bin/clean-up-docbook-xsl-xhtml.pl -o $@ $<
 
 
 DOCBOOK5_XSL_CUSTOM_XSLT_STYLESHEET := lib/sgml/shlomif-docbook/xsl-5-stylesheets/shlomif-essays-5-xhtml.xsl
 
-DOCBOOK5_DOCS = dealing-with-hypomanias perfect-it-workplace-rev2 objectivism-and-open-source The-Pope-Died-on-Sunday-hebrew
-
+DOCBOOK5_DOCS = \
+	dealing-with-hypomanias \
+	perfect-it-workplace-rev2 \
+	objectivism-and-open-source \
+	$(FICTION_DOCS)
 
 # DOCBOOK4_BASE_DIR = lib/docbook
 # DOCBOOK4_ALL_IN_ONE_XHTML_DIR = $(DOCBOOK4_BASE_DIR)/essays

File lib/docbook/5/old-xmls/The-Pope-Died-on-Sunday-hebrew.xml

+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<article version="5.0" xml:id="index" xml:lang="he" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
+ <info>
+  <title>האפיפיור מת ביום ראשון</title>
+  <author xml:lang="en">
+   <personname>
+    <firstname>Shlomi</firstname>
+    <surname>Fish</surname>
+   </personname>
+   <affiliation>
+    <address>
+     <email>shlomif@iglu.org.il</email>
+     <uri type="homepage" xlink:href="http://www.shlomifish.org/">Shlomi Fish's Homepage</uri>
+    </address>
+   </affiliation>
+  </author>
+  <copyright xml:lang="en">
+   <year>2009</year>
+   <holder>Shlomi Fish</holder>
+  </copyright>
+  <legalnotice xml:lang="en">
+    <para>
+
+        <!--Creative Commons License-->
+        This work is licensed under the <link xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">Creative
+          Commons Attribution Share-Alike 3.0 License</link> (or at
+        your option any greater version of it).
+
+        </para>
+  </legalnotice>
+  <revhistory>
+   <revision>
+    <revnumber>3012</revnumber>
+    <date>07 October 2009</date>
+    <authorinitials>shlomif</authorinitials>
+    <revremark>
+          Converted from OpenOffice.org to DocBook/XML 5.0.
+        </revremark>
+   </revision>
+  </revhistory>
+ </info>
+ <section xml:id="chapter-monday">
+  <info>
+   <title>חלק 1: יום שני</title>
+  </info>
+  <para/>
+  <para>
+    האפיפיור מת ביום ראשון.
+    </para>
+  <para/>
+  <para>
+
+    לרייצ'ל סאות'רן זה לא הפריע. היא אומנם הייתה קתולית למחצה, אך אילו
+    שאלת אותה אם אלוהים אכן קיים היא הייתה עונה: "גם אם הוא קיים, הוא לא היה
+    מצפה שנאמין בו." ומובן שלא הייתה קונה חלוקה מלאכותית שלו לשלושה חלקים,
+    גם אילו האמינה שהוא קיים. וכך היא הלכה בדרכה לעבודה שלה ביום שני שנראה
+    לה כמה שעתיד להתחיל שבוע טיפוסי לחלוטין בחייה של רווקה אמריקאית בשנות
+    ה-20 לחייה.
+
+    </para>
+  <para/>
+  <para>
+
+    היא לא הרבתה להודות בכך, אבל יום שני היה היום החביב עליה ביותר בשבוע
+    (היא הכי שנאה את יום רביעי). לא שהיא לא אהבה את סוף השבוע. אבל היא אהבה
+    את עבודתה מספיק כדי להעריך את ההתחלה של ימי החול בהם עבדה. אותו הדבר היה
+    גם כשלמדה, אלא שעכשיו אהבה אותו יותר, משום שהיא העדיפה עבודה על פני
+    לימודים.
+
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    גרפיקאית כמו רייצ'ל איננה יכולה להרשות לעצמה לאבד רגע מאותו יום יקר
+    הידוע גם כיום שני. על מנת לתמרן בין ארבע תוכנות שונות (Adobe
+    Illustrator, Adobe Photoshop, Corel-Draw  ו – The GIMP), על מה שהיה
+    כדבריה "אותו תרוץ למערכת הפעלה הידוע גם כ-Windows 98" דרושה מידה רבה של
+    סבלנות וסובלנות. לרייצ'ל היה חסך די רציני בשתי תכונות אלה, אבל מה לעשות
+    שהיא בעצם אהבה גרפיקה. אבל בביתה היה לה שלל חולצות עם אותו ספק פנגווין
+    ספק ברווז, כדי להביע את תקוותה לימים טובים יותר.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    בכל מקרה, באותו יום רייצ'ל הספיקה לתפוס אוטובוס מוקדם והגיעה לעבודתה
+    מעט לפני הזמן, ברבע לתשע. היא הניחה את תרמילה, והדליקה את המחשב. היא
+    בדקה דואר אלקטרוני, עברה על רשימת המטלות שלה, ארגנה את סדר היום ואז
+    החליטה לקחת תה צמחים כדי להתחיל את היום על רגל ימין. לכן, ניגשה לפינת
+    הקפה. מעט מעמיתיה היו בפינת הקפה כשהם דנים במה שנשמע כאותו מאורע שקרה
+    אתמול.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "טוב, לדעתי, לחשמן אברוס יש את הסיכויים הכי טובים להיבחר לאפיפיור
+    חדש." אמר אדם גרינסקי, שהיה גרפיקאי נוסף שעבד בחברה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אני ממש לא בטוחה בזה." אמרה אווה הלוורת, שהייתה מנהלת חשבונות. "גם
+    כשהאפיפיור המנוח נבחר, הרוב חשבו שסיכוייו להיבחר היו קלושים."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    רייצ'ל ניגשה כדי להכין לעצמה תה שקדים, והדליקה את הקומקום החשמלי, על
+    אף שהייתה כמעט בטוחה שיש בו מספיק מים חמים.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אה, רייצ'ל, " פנה אליה אדם, "מי לדעתך יבחר לאפיפיור הבא?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "לדעתי, האפיפיור הבא הוא משתנה אקראי פואסוני עם תוחלת של 0.7, כאשר 0
+    הינו החשמן אברוס, אחד הוא ... "
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "האם אי-פעם תפסיקי להדגיש את העובדה שאת בוגרת מדעי המחשב?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "הזמן בו אפסיק זאת הוא משתנה אקראי מעריכי עם תוחלת של 5 שנים."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "מה זאת אומרת?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "זאת אומרת שלא משנה כמה זמן עובר, הסיכוי שאפסיק בפרק זמן בעל אורך נתון
+    נשאר קבוע."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "זה לא נשמע טוב."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "זה לא." אמרה רייצ'ל כשהיא מרימה את כוס התה שלה. "זה מאוד לא."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    רייצ'ל ניגשה למחשב שלה, והתחילה לעבוד עליו. הייתה לה תמונה שהייתה
+    צריכה לגמור ב-Illustrator אבל באותו זמן גם קראה את ה-E-mail שלה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    לא עבר זמן רב, וניגש אליה אלקס רודמן, נער צעיר, שהחליט לעבוד לפני
+    שהתחיל ללמוד באוניברסיטה ("אם בכלל", כדבריו). הוא היה אחד מאנשי ה-System
+    ורייצ'ל מצאה את זה מאוד נוח להטיל עליו מטלות מזדמנות.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "גמרתי לכתוב את התסריט שביקשת ממני."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אלקס, " השיבה רייצ'ל כשהיא אינה מזיזה את עיניה מהמחשב, "אתה מתוק
+    לאללה."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אילו רק הדייטים שלי היו אומרות דבר כזה..."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "האמן לי שהן עוד יגידו לך את זה. בכל מקרה, מה האורך שלו."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אני לא יודע.100, 200 שורות."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "ובכמה grepים, sortים, mapים ו-joinים השתמשת?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "יותר מידי."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "טוב, שיהיה. תודה בכל מקרה. על כל פנים, אני שנאתי ליספ כשלמדתי
+    באוניברסיטה ולדעתי פרל ירשה אחדים מהמאפיינים הפחות חביבים שלה."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אם כך לא תשמחי לשמוח שהשתמשתי ב-eval כדי להדר קצת קוד בזמן
+    ריצה."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אוי לא!" אמרה רייצ'ל כשהיא שמה את כפות ידיה על הפנים שלה, "מדוע היית
+    צריך לעשות דבר כזה? נראה לי שהיעוד שלך הוא להיות מתכנת LISP או
+    Scheme."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "את רוצה שאני אכתוב את התוכנית בצורה שיותר דומה ל-C?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "לא, לא חשוב. 'אם זה עובד - אל תיגע בזה'. אין לי מושג מדוע לארי וו'אל
+    החליט שאפשר יהיה לכתוב ב-Perl קוד שדומה לכל שפה אחרת. אני אישית הייתי
+    שמחה אם זה היה פשוט C עם מחרוזות באורך בלתי מוגבל שיכולות להכיל כל
+    תו…
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "ביטויים רגולרים" אמר אלקס.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן, מערכים באורך בלתי מוגבל, וכל הדברים השפויים האחרים."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אני דווקא חושב שזה מגניב שאפשר לעשות למבדה קלקולוס ב-Perl."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "לידיעתך, אפשר לעשות את זה גם ב-C."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "באמת, איך?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "משהו עם מחסנית - אני לא זוכרת את הפרטים המדויקים כי מעולם לא התעמקתי
+    בזה, וזה היה הדבר הראשון ששכחתי אחרי שלקחתי את הקורס. מה שכן, ראיתי
+    מישהו שהשתמש בזה ב-C."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "באמת, איך היה הקוד שלו?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "הלמבדה קלקולוס היה יפהפה."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "ואיך היה הקוד בתור תוכנית ב-C?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "לגמרי לא מובן. בסוף שכנעתי אותו להמיר את זה לקוד סטנדרטי של C. טוב,
+    אני חושבת שכדאי שאתחיל לעבוד קצת, אני כבר אסתדר עם הסקריפט
+    שכתבת."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "בסדר, להתראות!"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "ביי," אמרה רייצ'ל וחזרה לעבודתה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    רייצ'ל הספיקה לגמור את התמונה עד לשעה 11:00, ומאז עד ארוחת צהריים
+    הסתובבה בנסיון לקבל עבורה משוב מחבריה לעבודה. זה לא היה פשוט, משום שלכל
+    אחד היתה דעה שצריך לשנות שם משהו שונה לחלוטין. רייצ'ל קראה למיני-כינוס
+    כדי לדון במה צריך לעשות על מנת לתקן אותה וכתוצאה מכך נדמה היה שחוסר
+    ההסכמה רק גבר. אבל אז הגיע הזמן לארוחת צהריים.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    לפעמים רייצ'ל הצטערה על כך שלא עבדה בתור מתכנתת, ששם המתכנתים העמיתים
+    שמחו שבכלל יש קוד שמתקמפל ועובד. "טוב," היא אמרה לעצמה, "גם אם אמאס לי
+    לחלוטין מגרפיקה, תמיד אוכל למצוא עבודה כמתכנתת. לפחות כרגע." היא נהגה
+    להסתכל במודעות הדרושים בעיתון ורובן לא היו בשביל גרפיקאים.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    באותו יום, החליטה רייצ'ל לצאת לארוחת צהריים עם אלקס, בטי פירס, שגם היא
+    הייתה גרפיקאית, וכן אנג'לה קרונמן שהייתה מזכירה בחברה. הם החליטו ללכת
+    למסעדה סינית, קרובה, שלא רק שהייתה מאוד זולה, אלא הייתה גם די טובה.
+
+  </para>
+  <para>
+    רייצ'ל התעקשה לאכול עם מקלות סיניים וכך היא התרשמה שנהג גם אלקס. שתי הנשים האחרות נהגו לאכול עם סכין ומזלג.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "יצא לי להסתכל על הסקריפט שלך." אמרה רייצ'ל לאלקס כשחיכו לבוא המנה
+    העיקרית.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "ו-?" אמר אלקס בציפיה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "ראיתי תוכניות יותר מובנות ב-Scheme שהתשמשו בכל הדברים הגרועים שאתה
+    השתמשת: eval, מיפויים, פילטרים, אקומולטורים וכו."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "טוב. פרל לא אמורה להיות יותר מובנת מ-Scheme."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "נכון. אבל כשאני כותבת משהו בפרל או בשפת תכנות אחרת, אני משתדלת לחשוב
+    על האנשים שקוראים אותה. למשל, אני לעיתים רחוקות מאוד קוראת למשתנים שלי
+    a, b, i  או j, וגם אם אלה משתנים בני אות אחת או שתיים, אני מוסיפה הערה
+    שאומרת מה משמעות האות. מזל שאצלך, ידעתי מה הסקריפט צריך לעשות, אחרת ממש
+    לא הייתי מבינה אותו."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אני לא מניח שהרגלים כאלה רוכשים כשלומדים מדעי-המחשב באוניברסיטה?" אמר
+    אלקס.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "לצערי, מטרת לימודי המחשבים באוניברסיטה היא ללמד אותך דברים שונים
+    לחלוטין. כמו איך לממש עץ בינרי מאוזן, או איך לכתוב תוכנית שמחשבת מכפלה
+    של שני מספרים בלמבדה קלקולוס, או איך לכתוב קומפיילר. או עוד אלף דברים
+    אחרים שב-90% מהמקרים לא תצטרך להשתמש בהם. וב-10% מהמקרים הנותרים, אני
+    בטוחה שמהנדסי חשמל, או פיסיקאים או אנשים ללא כל הכשרה אקדמית היו יכולים
+    להצליח בכך לא פחות."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אבל, לכתוב תוכנית בצורה קריאה, מובנית, ברת-הרחבה, ופורטבילית [= ניתנת
+    להסבה למערכות אחרות] לא.", אמר אלקס.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אמת ויציב. אני לא יודעת אם יותר הזקתי או הועלתי לשותף שלי ב'מבוא
+    למדעי המחשב', שהיה קורס המבוא לתכנות אצלנו בפן סטייט. [Penn. State] כל
+    רעיון שהיה לו איך לכתוב תוכנית היה עובד, אבל היה פשוט לא קביל, מנקודת
+    מבט של מתכנת מנוסה. אין לי מושג איך אנשים ניגשים לאוניברסיטה לפני שהם
+    התנסו בתכנות בעצמם."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "רייצ'ל יקירתי, " אמרה בטי, "את סיפרת לנו די והותר על איך את ואחיך
+    הייתם האקרים רציניים בזמנכם."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אם את קוראת למי שתכנת בבייסיק וב-C++ של 16 סיביות – ללא בסיס-נתונים
+    SQLי, ללא מערכת הפעלה עם ריבוי משימות תקין, ללא ידע גדול כל-כך במתמטיקה,
+    ועם מערכים ו-structים בתור מבני-הנתונים היחידים – האקר, אז כן – שיחקנו
+    אותה בגדול. וזה היה עוד בסדר לעומת מה שביל גייטס עשה בצעירותו. אבל בימי
+    הלינוקס הטרופים האלה, ההתנסויות שלי ושל אח שלי בצעירותנו הם כבר מזמן
+    depreciated, כמו שאומרים."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "וזאת הסיבה שנהיית גרפיקאית?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "לא, אני פשוט אוהבת גרפיקה ולצייר באופן כללי, כך שלקחתי את העבודה הזאת
+    כדי לדחות את הבלתי-נמנע."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "שזאת עבודה בעמק הסיליקון?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "משהו כזה. " אמרה רייצ'ל וניגשה לאכול את האוכל שלה שהגיע סוף כל
+    סוף.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    אחרי ארוחת צהריים, רייצ'ל שיחקה משחק אחד של פריסל, ועבדה על משהו חדש,
+    הפעם ב-The GIMP. אחרי שכולם חזרו מארוחת צהריים, היא קראה שוב פעם
+    למיני-כינוס והפעם רשמה את ההערות של כולם, וחילקה אותם למה בדיוק הם לא
+    אהבו בשרטוט. אז היא הביא אותם לדון בכל נושא בנפרד ובסוף השתררה הסכמה
+    רחבה על מה בדיוק צריך לשנות בו. היא ניגשה לעשות זאת.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    כשרייצ'ל גמרה לעבוד על השינויים הייתה זו בערך השעה שבה נהגה ללכת
+    הבייתה, והיא החליטה לדחות את הגשת המוצר הסופי לממונה עליה, למחרת. היא
+    כיבתה את המחשב שלה, ויצאה מהקומפלקס של החברה בה עבדה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    כאשר היא הגיעה לבניין בו גרה, ועלתה במדרגות לדירה שלה היא ראתה את השכן
+    שלה, קליף, מדבר עם גבר אחר. היא די חיבבה את קליף ולכן עצרה כדי לראות במה
+    מדובר.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "רייצ'ל" קרא קליף כשהתקרבה לשם. "תכירי בבקשה את גרג, חבר שלי
+    מהאוניברסיטה, שלפני לא הרבה זמן עבר למילווקי בשביל עבודה חדשה."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+
+  "נעים מאוד להכיר אותך, גרג. " אמרה רייצ'ל והסתכלה בו. לגרג היה שיער
+    שחור חלק, עיניים חומות, ופנים מאוד מעניינות. די חתיך, לפחות לטעמה של
+    רייצ'ל.
+
+  </para>
+  <para>
+    "לי קוראים רייצ'ל סאותרן, אני גרה למעלה, בדירה 6 ב'. אני למדתי מחשבים באוניברסיטה אבל אני עובדת כגרפיקאית."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "נעים מאוד להכיר אותך מיס סאות'רן."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "רייצ'ל. קרא לי רייצ'ל. " אמרה רייצ'ל והוסיפה, "במה אתה עוסק,
+    גרג?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אני מהנדס אזרחי. אין יותר מידי כמוני, אבל כמוני בדיוק יש רק
+    אחד."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "ובמה אתה הולך לעבוד?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אני הולך לעבוד בעירייה של מילווקי כמהנדס תשתיות מים."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+
+  "נשמע מעניין." אמרה רייצ'ל על אף שזה לא נשמע לה כל-כך מעניין והוסיפה
+    "שמע, אם אתה לא עסוק מחר בערב, מה דעתך לצאת ביחד איתי לפגישה?" רייצ'ל לא
+    האמינה שהיא הצליחה להגיד את זה במשפט אחד.
+
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    גרג חשב על זה לרגע, "בסדר גמור. את הכתובת אני יודע משום שהגעתי לכאן
+    בכוחות עצמי. אז מחר."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "או. בי. קיי. בי. להתראות לשניכם." אמרה רייצ'ל, אך כשניגשה ללכת הבחינה
+    שבתוך כיסו של גרג ביצבץ משהו שנראה כמו Palm Pilot.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "זה פאלם במקרה? " אמרה כשהיא מצביעה על כיסו.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן, מדוע?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אתה לא מתכוון לרשום שם את הפגישה במקרה?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "לא, אני לא שוכח דברים כאלה."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "שיהיה. " אמרה רייצ'ל, " להתראות קליף ואני אראה אותך מחר גרג."
+  </para>
+  <para>
+    והיא עלתה במדרגות.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+
+  באותו הערב רייצ'ל עלתה על האינטרנט ודיברה ב-IRC. היא פגשה שם את אחת
+  מהמכרות האלקטרוניות שלה, שהזדהתה בכינוי "Cruella". הן נקלעו לשיחה על
+  המאורעות שקרו לרייצ'ל באותו יום.
+
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "ואז כשחזרתי הבייתה פגשתי בחור." אמרה רייצ'ל בצ'אט.
+  </para>
+  <para>
+    "באמת? ומה קרה?"
+  </para>
+  <para>
+    "הזמנתי אותו לצאת איתי מחר."
+  </para>
+  <para>
+    “You rule, girlfriend!‎” , "בכל מקרה, מה הוא עושה?"
+  </para>
+  <para>
+    "מהנדס תשתיות מים לפי מה שהבנתי."
+  </para>
+  <para>
+    "משע ... עמם. ואיך הוא נראה?"
+  </para>
+  <para>
+    "די טוב, לדעתי."
+  </para>
+  <para>
+    "אכלה."
+  </para>
+  <para>
+    "בכל מקרה, דבר אחד מטריד אותי – היה לו פאלם פיילוט אבל הוא לא השתמש בו
+    כדי לרשום את מועד הפגישה."
+  </para>
+  <para>
+    "ומה רע בזה?"
+  </para>
+  <para>
+    "לא יודעת, אולי הוא ישכח. או שהוא כבר ייעשה יותר מידי תלוי במכשיר הזה
+    עד אז."
+  </para>
+  <para>
+    "Get a life!"
+  </para>
+  <para>
+    "זה בדיוק מה שאני עושה. :-|==&gt;"
+  </para>
+  <para/>
+ </section>
+ <section xml:id="chapter-tuesday">
+  <info>
+   <title>חלק 2: יום שלישי</title>
+  </info>
+  <para/>
+  <para>
+    כאשר רייצ'ל נסעה באוטובוס באותו בוקר של יום שלישי, היא נקלעה לשיחה
+    מעניינת עם אדם שחור שלבש אומנם בגדים פשוטים אך לפחות לפי מה שאמר, היה די
+    עשיר.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "ואם-כך מדוע אתה עדיין נוסע באוטובוס?" אמרה לו רייצ'ל.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "דבר ראשון, אני עדיין מרגיש קצת נאמנות לאוטובוסים בהם נסעתי בתקופה בה
+    הייתי עני. שנית, ויותר חשוב, אני שונא את הקונספט שתהיה לי מכונית פרטית.
+    זה פשוט יותר מידי טרחה."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+
+    "אמן." הוסיפה רייצ'ל, שלא התכוונה לרכוש מכונית פרטית לפחות עד שיהיו לה
+    ילדים. "בכל מקרה, " הוסיפה "אתה חיית בשכונות העוני במשך צעירותך ועבדת
+    בתחילת דרכך בעבודות קשות עם שכר מאוד נמוך – הנה אתה עכשיו מיליונר ומעסיק
+    אנשים אחרים. איך עשית את זה?"
+
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+
+    הכושי, שביקש שרייצ'ל תקרא לו מר ניימן אמר "המפנה בחיים שלי הגיע
+    כשהבנתי מה התשובה לשאלה."
+
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "איזו שאלה?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "השאלה."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "שאלת החיים, היקום והכל?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "ומה השאלה הזו?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "מי האיש החזק [=powerful] ביותר בעולם?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "מי האיש החזק ביותר בעולם?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "לא יודעת. ביל גייטס, נשיא ארה"ב, מי שיהיה האפיפיור החדש. לינוס
+    טורבלדס."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "לא, לא, לא ולא."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אז מי?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "את זה תצטרכי לגלות בעצמך. הנה התחנה שלי. להתראות מיס סאות'רן."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "ביי" השיבה לו רייצ'ל ואז מר ניימן ירד מהאוטובוס. רייצ'ל נשארה יושבת
+    בכסאה לזמן מה מהרהרת ואז הגיעה התחנה שלה. היא ירדה מהאוטובוס.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    רייצ'ל הלכה ברחוב ולפתח שמה לב שהיא הולכת מאחורי איש שעישן. כל העשן
+    הגיע אליה מה שהפריע לה מאוד. לכן, היא התחילה לרוץ, עקפה את האיש וחזרה
+    למהירות הליכה רגילה. "מזל שאני לעולם לא נועלת עקבים" חשבה לעצמה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+
+  היא הגיעה למקום עבודתה ושוב פעם הניחה את התרמיל שלה ליד המחשב שלה,
+  ונכנסה למחשב. היא שלחה את מה שהכינה יום קודם לכן לממונה אליה בדואר
+  אלקטרוני, ואז ניגשה לעבר השולחן שלו.
+
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "לא רע..." הוא אמר לה, "סתם, זה מאוד נחמד." ואז הוא נתן לה מספר מטלות
+    חדשות לעשות. רייצ'ל חזרה לשולחנה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    רייצ'ל אי פעם תהתה אם אי פעם הדרישה ליצירות גרפיקה תגיע לרוויה, וכבר
+    לא יצטרכו גרפיקה חדשה. או שמא המטלות שלה היו כמו ראשי הידרה שכל פעם
+    שנכרת אחד, צמחו שלושה במקומו. ברגע שלקוח היה מרוצה מלוגו מסוים, הוא ביקש
+    לשלב גרסאות שלו בנייר מכתבים, באתר הבית של החברה שלו, בכרטיסי הביקור של
+    החברה, בעלונים של המוצרים, וכן הלאה. זה דרש עוד ועוד עבודה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    רייצ'ל שמחה שתמיד יהיה לה מה לעשות כך, אבל תמיד רצתה מרווח מחייה מרגע
+    שסיימה משימה עד שהתחילה משימה חדשה. זה תמיד היה קשה להתחיל דבר חדש אחרי
+    שמשהו אחר סוים, משום שהרגשת ההצלחה נהגה לשכר אותה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    מלבד זאת יום העבודה היה מחוסר מאורעות. ארוחת הצהריים עברה ללא הרבה
+    שיחה, ורייצ'ל הרגישה שהיא הספיקה די הרבה באותו יום. היא עזבה את העבודה
+    בשעה הרגילה, כשהמטלות שהייתה צריכה לבצע מבוצעות פחות או יותר בחציין. היא
+    לקחה את האוטובוס לביתה, והגיעה מספיק מוקדם כדי להספיק לרכב על אופניים,
+    מה שאהבה מאוד וציפתה לו בקוצר רוח.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    במדרגות פגשה רייצ'ל את קליף עוד-פעם כשהוא מלווה בגבר שנראה כבן 30 או
+    40, בעל שפם וזקן, שנראה לה מוכר מאיזה שהוא מקום.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "הי." אמרה רייצ'ל.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "הי, " אמר קליף, "תכירי את רודולף אייזנברג. אם השם לא מוכר לך אז תדעי
+    שהוא מעצב אופנה גרמני, ואל תגידי לו את זה בפנים אבל הוא גם בעל שם
+    עולמי."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אה, כן, שמעתי את השם מתישהו."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "למעשה, אני ארכיטקט בהכשרתי, אבל גיליתי לאחר זמן מה שהשגעון שלי התאים
+    יותר לעיצוב אופנה. זה קרה כשעזרתי לחבר שלי, שהוא מעצב אופנה Full-Time
+    לעצב את הקולקציה שלו, והוא התעקש לשים את השם שלי לידו. והעובדה היא שיש
+    מספיק אנשים שהם בעל טעם כזה שהם קונים את הבגדים שלי, מה שמאשש את ההנחה
+    שלי שאני לא האדם הלא-שפוי היחיד ביקום."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אמן." אמרה רייצ'ל.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "חוץ מזה, " הוסיף קליף, "הוא גם גאון ומסרב להודות בכך."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אני לא גאון ואני לא מסרב להודות בכך."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "בכל מקרה," אמרה רייצ'ל "מה אתה עושה דווקא בבניין הזה?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "מר קרטר כאן עוזר לי להעלות משהו שהוא הצגה שלמעשה תציג את הבגדים שלי.
+    מעין הצגת-אופנה."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אחלה רעיון!" אמרה רייצ'ל. היא תמיד חשבה שתצוגות אופנה היו משעממות
+    תקנה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אם זה רעיון טוב, זאת כבר שאלה אחרת. אבל זה ללא ספק רעיון משוגע ולא
+    שגרתי עד כדי-כך שאני בטוח שהגיתי אותו בעצמי. האמיני או לו, אבל זה בא לי
+    בחלום שבו במקום ללכת על המסלול הדוגמניות והדוגמנים התחילו לדבר אחד עם
+    השני ולספר חוויות שקרו להם בעבר הקרוב שלהם. אני התעוררתי מהחלום ואחרי
+    קצת עיבוד מחשבתי, חשבתי על הרעיון שסיפרתי לך.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    גם מבחינה לוגיסטית זה עשוי לעבוד מצויין משום שחלק גדול מהדוגמנים
+    והדוגמניות בימנו רוצים להיות שחקנים. או להפך. כך, שגם שחקנים שרוצים
+    להיות דוגמנים, או דוגמנים שרוצים להיות שחקנים, או מי שרוצה להיות או זה
+    או זה, או את שניהם יוכל למצוא מקום בהצגה כזאת. מושלם."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן, זה בהחלט עשוי לעבוד. היכן אתם מתכוונים שההצגה תתקיים?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "ממש כאן!", השיב אייזנברג. "זאת אומרת, בגן הקרוב לכאן. אני רוצה לעשות
+    זאת באחד הפרברים כדי לשוות לזה פרופיל נמוך יחסית. פשוט זאת מעין חזרה (אם
+    כי מול קהל) של ההצגה לפני הופעה עם פרופיל יותר גבוה בניו-יורק."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "מעניין... " אמרה רייצ'ל. "אז מתי היא תתקיים?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "במוצאי יום ראשון."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "המממ...  טוב, אני חושבת שאצא לרכב על אופניים, ויש לי גם פגישה יותר
+    מאוחר, עם חבר של קליף כאן."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אה, לא שכחת!" אמר קליף.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "לא, " אמרה רייצ'ל והסמיקה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    אחרי שרייצ'ל רכבה על אופניים באותו יום, היא ניגשה להתכונן לפגישה.
+    אנשים בסביבתה של רייצ'ל (גברים ונשים כאחד) תיארו את רייצ'ל כ"חמודה",
+    "חיננית", "מקסימה" וכו: "את נראית נפלא!", "את נראית מהמם!", וכו. רייצ'ל
+    לא האמינה שהיא יפה, ולמרות זאת בילתה זמן רב ברחצה, הצתחצחות, התאפרות,
+    התלבשות והתאבזרות כדי לשוות לעצמה מראה שהיה לדעתה יותר נסבל.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    כאשר היא הייתה בשלבים האחרונים של ההתארגנות נשמע צלצול בדלת. זה היה
+    גרג, כשהוא מוכן ומאורגן לפגישה. "ואאו!" הוא אמר, "את נראית ממש טוב".
+    רייצ'ל נאנחה בליבה. "תודה, גם אתה נראה ממש נחמד" וחשבה שהוא עשוי לחשוב
+    אותו הדבר. "בבקשה, היכנס." אמרה וגרג נכנס לדירה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    גרג שם לב שרייצ'ל נועלת נעלי ספורט. "את לא מתכוונת ללבוש עקבים?"
+    שאל.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אני לעולם לא לובשת עקבים. הן ממש מקשות על ריצה, הליכה, רכיבה אופניים,
+    התעמלות ועוד כל מיני פעילויות שאני עשויה לרצות פעם לעשות. אלהים ברא את
+    הנשים נמוכות יותר מגברים, והגיע הזמן שנשים ישלימו עם העובדה הזאת. חוץ
+    מזה זה חלק מפילוסופיה גורפת שלי."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "איזו פילוסופיה?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אני לא לובשת עקבים, לא מפחדת מחרקים ועכברים, אין לי חורים באוזניים,
+    ואני האקרית (לא קראקרית בבקשה!) מדופלמת של מחשבים. אין לי חוש טכני טוב,
+    אבל אני מזמינה טכנאים לתקן דברים בבית מהכסף שאני מרוויחה. תחי העצמאות
+    הנשית!!"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "מדהים." אמר גרג ומחה כפיים, "דרך אגב, אני יודע לתקן דברים מכניים
+    וכיוצא באלה – אבל אני כמעט ולא מבין במחשבים."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אז יכול להיות שנהיה זוג מושלם. " אמרה רייצל, "בכל מקרה, עדיין לא
+    גמרתי להתכונן, אז בינתיים אתה יכול לשבת על הספה ולהרגיש בבית".
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "תודה. אני אחכה. אני מבין שאת עדיין מאמינה שאשה צריפה
+    להתייפות."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן. אני לא מוצאת תכונה נשית זאת אי-רציונלית כלל." והיא חזרה
+    לאמבטיה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    זמן מה לאחר מכן, כשרייצ'ל עמדה בדיוק לשים עגילים על אוזניה נשמע צלצול
+    בדלת. "עוד מישהו?" חשבה רייצ'ל וצעקה "אני אענה.".
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    רייצ'ל ניגשה לפתוח את הדלת כשהיא עדיין שמה את אחד מהקליפסים של העגילים
+    על אוזנה. כאשר פתחה את הדלת ראתה את קייטי אדאמס, שהייתה חברתה הטובה
+    ביותר, לפחות מאז שרייצ'ל עברה למילווקי. קייטי לבשה חיוך רחב על שפתיה,
+    שאצל רייצ'ל עשה רושם כמלאכותי מעט.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "היי", אמרה קייטי, "את נראית נפלא."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "תודה. " אמרה רייצ'ל , "גם את." על אף שקייטי הייתה לבושה בסגנון פשוט
+    יותר.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "שמעי, "היא המשיכה, "את קצת..."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן, מן הסתם, יש לך פגישה היום, הייתי צריכה לדעת... זה לא שכל יום את
+    נראית כל-כך טוב..."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "מן הסתם, " אמרה רייצ'ל – היא העמידה פנים שמה שקייטי אמרה לא העליב
+    אותה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "פשוט לי יש איזו בעייה קטנה, ורציתי להיעזר בך."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אוקיי, מה בדיוק הבעייה?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "זה בקשר לחבר שלי..."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "מי? רוג'ר?" רייצ'ל התקשתה לזכור את שמות החברים של קייטי, אבל היא
+    הייתה עם רוג'ר כבר זמן רב, והיא דיברה עליו ללא הפסקה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן, רוג'ר." אמרה קייטי והרחיבה את החיוך שלה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "מה בקשר אליו?" שאלה רייצ'ל. היא הרגישה עצבנות, אבל קיוותה שהיא לא
+    החצינה עובדה זאת.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אממ... כן רוג'ר... זה פשוט שהוא..."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן?" אמרה רייצ'ל.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "הוא נטש אותי!" קראה קייטי והתחילה לבכות.
+  </para>
+  <para>
+     
+  </para>
+  <para>
+    רייצ'ל לא החשיבה את עצמה כאדם שפוי. אבל, לדעתה אילו כל האנשים היו כמו
+    החברה שלה, היא הייתה נחשבת לאדם השפוי ביותר בעולם. כך שהתנהגות כזו הייתה
+    מוכרת לה. על כל פנים, היא קרבה את חברתה אליה כדי שזו תוכל להשעין את ראשה
+    על כתפה של רייצ'ל.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "זה היה כל-כך פתאומי... ולא צפוי... אני חשבתי שהכל הולך אצלנו בסדר. את
+    יודעת מתי קיימנו יחסי-מין בפעם האחרונה?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "לא, " אמרה רייצ'ל, "וזה יותר ממה שאני צריכה לדעת. בכל מקרה, זה בסדר -
+    דברים כאלה קורים לפעמים."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "זה קל בשבילך להגיד, אותך לא נטש אף פעם חבר שלך."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "ממש לא." אמרה רייצ'ל בליבה.
+  </para>
+  <para>
+    "מה קורה כאן?", נשמע קולו של גרג מכיוון הטרקלין, כשהוא בא
+    לכיוון הדלת.
+  </para>
+  <para>
+    "שום דבר," אמרה רייצ'ל, "פשוט קייטי כאן…" ואז היא שמה לב שקייטי
+    הביטה לכיוון גרג והבעת פניה השתנתה בהדרגה. 
+  </para>
+  
+  <para> 
+    "כן, פשוט נפרדתי מחבר שלי היום", אמרה קייטי בעליזות " כשהיא עוקפת את
+    רייצ'ל כדי ללחוץ את ידו של גרג, "זה שום דבר באמת, אני מרגישה בסדר".
+    רייצ'ל אמרה בליבה "מה, לעזאזל?", ואז הביטה בקייטי אומרת "אה, הרשה לי
+    להציג את עצמי - קייטי אדמס. קרא לי קייטי." ולחצה את ידו של גרג בשתי
+    ידיה.
+  </para>
+  
+  <para>
+    "גרג." אמר גרג בהבעת פנים שרייצ'ל פירשה כבין נבוך למשועשע. "אני מצטער
+    לשמוע עליך ועל החבר שלך."
+  </para>
+  <para>
+    "אה, זה שום דבר, ", אמרה קייטי, "בכל מקרה אני מתארת שרייצ'ל ואתה
+    מתכוונים ללכת לפגישה, אז לא אפריע לכם. אני בטוחה שרייצ'ל לא תרצה
+    שאצטרף אליכם."
+  </para>
+  <para>
+    "אם להיות כנה,", אמרה רייצ'ל, "אין לי בעייה עם זה." (ואז חשבה בליבה
+    "מדוע הייתי צריכה לומר את זה?")
+  </para>
+  <para>
+    "גם מבחינתי זה בסדר" אמר גרג והביט לכיוונה של רייצ'ל במבט משועשע.
+  </para>
+
+  <para>
+    "הו, תודה לשניכם", אמרה קייטי כשהיא מסדרת את פניה, 
+    
+  </para>
+
+  <para>
+    
+  </para>
+
+  <para>
+    
+  </para>
+
+  <para>
+    
+  </para>
+  
+  <para>
+    
+  </para>
+
+  <para>
+    
+  </para>
+  
+  <para>
+    
+  </para>
+  
+  <para>
+    
+  </para>
+  
+  <para>
+    
+  </para>
+  
+  <para>
+    
+  </para>
+  
+  <para>
+    
+  </para>
+  
+  <para>
+    
+  </para>
+  
+  <para/>
+  <para>
+    --------------
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    יום רביעי:
+  </para>
+  <para>
+    ------------
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    רייצ'ל התעוררה למשמע הפעמון של הדלת. היא קמה מהמיטה, הסתכלה על השעון
+    המעורר שלה וראתה שהשעה היא רבע לשש. מי לעזאזל צריך להעיר אותה רבע שעה
+    לפני שעת הקימה שלה. היא לבשה מכנסיים וניגשה לפתוח את הדלת.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    כשפתחה אותה ראתה את ההורים שלה עומדים מעבר לפתח. "שלום אבא, שלום
+    אימא", היא אמרה וקולה לא הסתיר את מורתה מביקור פתע זה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "היי מותק, " אמרה לה אמה, "הרגע הגענו מהמטוס, החלטנו לבקר אותך בעיר
+    הזרה שבא העזת לגור."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אתם יודעים, יש סיבה שעשיתי את זה..."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "ברור שיש. את מעולם לא פעלת על-סמך דחפים בלבד." ("Not" חשבה
+    רייצ'ל)
+  </para>
+  <para>
+    "בכל מקרה, מה נשמע אצלך ומדוע את לא מתקשרת מספיק?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אני בסדר, ואני לא מתקשרת מספיק כי אני עסוקה." (זה התרוץ הכי טוב שעלה
+    על ראשה) "בכל מקרה, עכשיו לא הזמן הכי טוב בשבילכם לבקר."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "מדוע, יש אצלך מישהו?" שאל אותה אביה, בלי נימה של רוגז.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "להגיד את האמת לא."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "טוב, זאת הבעייה שלך." אמרה לה אימא.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    לדעתה של רייצ'ל היא ירשה את סכום חוסר-השפיויות של הוריה. אביה של
+    רייצ'ל למד רפואה אבל אחרי 5 שנים של טיפול בחולים הוא החליט לעבור למחקר.
+    הוא עשה כבר תואר שני ושלישי בביולוגיה אך עדיין האמין שהוא רופא בדם.
+    אולם, רייצ'ל ואחיה סיפרו תמיד שהוא "מדען" משום שרופא נראה להם שגרתי
+    מידי. אימה של רייצ'ל למדה ביחד עם אביה באוניברסיטה, לתואר ראשון בכימיה,
+    אך מאז הולדת רייצ'ל עבדה בעבודות מזדמנות של חצי-משרה שלא היו קשורות
+    להכשרתה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "בכל מקרה, אני עסוקה היום", אמרה רייצ'ל.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    -------------------
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אז כיצד נעשית מהנדס תשתיות?" שאלה רייצ'ל.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "טוב, מאז היותי קטן רציתי להיות שרברב." השיב לה גרג.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "שרברב? ברצינות?" אמרה רייצ'ל בפליאה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן. מאוד מוזר, אבל מה לעשות – זה מה שרציתי להיות." אמר גרג, "ביליתי
+    חלק גדול מהחופשים הגדולים בלהיות שוליה לשרברבים ונהניתי מכל רגע. בכל
+    מקרה, אחרי שסיימתי תיכון, תכננתי לעבור קורס הכשרה של שרברבות ולסיים
+    עניין. אבל אבא שלי ניגש אליי ואמר לי: 'גרג, בני היקר, יש לי, ברוך השם,
+    מספיק כסף כדי שתוכל ללמוד את מה שאתה רוצה באוניברסיטה, אז למה שלא תנצל
+    את זה. אם תרצה, תוכל להיות שרברב בוגר אוניברסיטה."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    וגרג המשיך "אז הסכמתי איתו, אבל החלטתי ללמוד את הדבר הקרוב ביותר
+    לשרברבות: הנדסה אזרחית עם התמחות בהנדסת מערכות מים וביוב. ולמרבה הפתעתי
+    הסתבר לי שחלק ניכר מזה היה די מעניין."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אז בסוף נהיית שרברב מדופלם?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן, עברתי את הקורס. אבל עדיין קיבלתי תואר ראשון בהנדסה אזרחית וזה מה
+    שאני מעדיף לעשות."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "המממ..." אמרה רייצ'ל "למצוא שרברב טוב בימינו ועוד בוגר אוניברסיטה זה
+    קשה."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "טוב, אני לא יכול להעיד על עצמי שאני שרברב טוב. אין הנחתום מעיד על
+    עיסתו." השיב לה גרג.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "גם שרברב רע זה מספיק טוב לצרכים מסוימים." אמרה רייצ'ל וראתה את גרג
+    מתפרץ בצחוק.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    ----------------
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אתה יודע, " אמרה  רייצ'ל, "האופי שלך איננו מסתכם למספר שלם. "
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "טעות בידך", ענה רודולף, "אופיי מסתכם למספר היפר-קומפלקסי שלם
+    למהדרין."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "השאלה היא אם הערך המוחלט שלו שלם."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "לא חשבתי על זה, אבל לדעתי כן."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    -----------------
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "האם תמיד היית כזאת רציונלית?" שאל גרג?
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אספר לך סיפור. " אמרה רייצ'ל, "כשהייתי בת שש והייתי פעם אחת עם אבא
+    בקניון קרוב לחג המולד, ביקשתי ממנו לעמוד לתור לסנטה קלאוס ולבקש ממנו
+    מתנה. הוא לא הרשה לי, ואמר שיסביר לי למה כשנגיע הבייתה.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    כשהגענו הבייתה, ישבנו ביחד על הספה והוא הסביר לי שסנטה קלאוס אינו
+    קיים, שהוא דמות דמיונית, ושזה רק איש שמתחפש אליו. 'בקיצור, ' הוא אמר לי,
+    'אם את רוצה לבקש מתנה, בקשי ממני'. למחרת, התווכחתי עם חברות שלי על כך
+    ולבסוף כדי להוכיח את צדקתי, הסתובבתי איתן ברחבי השכונה והראיתי להן שיש
+    יותר מסנטה קלאוס אחד בו זמנית."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "תמיד היית כזאת לוגיקנית?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אני נוטה להאמין שהלוגיקניות שלי גברה עם הזמן.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    בכל מקרה, מספר ימים לאחר-מכן, ההורים של החברות שלי באו בטענות להורים
+    שלי, מדוע הם צריכים לנפץ אשליות 'בלתי מזיקות' כדבריהם כאלה. אבא שלי הגן
+    על התנהגותו בכך שאמר שזו אמונה אי-רציונלית, שאין להאכיל בה את הילדים.
+    'ומה הייתי אמור להגיד לה אילו היינו יהודים' הוא אמר להם. חלק מההורים
+    ניסו לתקן את העוול על-ידי כך שאמרו שיש סנטה קלאוס אמיתי בקוטב הצפוני,
+    אבל החברות שלי לא האמינו להם.
+  </para>
+  <para/>
+  <para/>
+  <para>
+    ----------------
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "רודולף אייזנברג? את מתלוצצת? הוא חלומי."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "איך בדיוק הוא חלומי?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "הוא גאון!"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "גאון שמסרב להודות בכך אך למעשה בטוח שהוא כן גאון."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן, בראיון שקראתי איתו, הוא אמר שהוא בפרוש לא גאון. בכל מקרה, את
+    אומרת שהוא עכשיו במילווקי?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "או לפחות מישהו שהוא טוען שזה הוא."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אני חייבת לפגוש אותו."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אז בואי לבית שלי ביום ראשון, כי הוא עושה מין כזאת תצוגת אופנה – קו
+    נטוי – הצגה, באותו הזמן." ("למה לעזאזל הייתי צריכה להגיד את זה?" חשבה
+    רייצ'ל לעצמה)
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "באמת? תודה. את החברה הכי טובה בכל היקום." (וגם אחד האנשים הכי טיפשים
+    חשבה רייצ'ל לעצמה)
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אז להתראות ביום ראשון."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן. להתראות, ואני אוהבת אותך."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    ------------
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    מספר אנשים עזרו לאשלי לשכב על הספה. היה ניכר מהבעות הפנים שלה ומהאנחות
+    שלה שהיא די סובלת. רייצ'ל הסתכלה סביבה. שני הוריה ישבו על שני כסאות זה
+    ליד זה, לא מדברים, לצד אחיה. אביה נראה קצת מוטרד מלראות את אשלי סובלת,
+    אך נשאר יושב בכסאו. רייצ'ל ניגשה אליו.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אבא, אתה רופא." היא אמרה לו. נראה היה שלקח לו מעט זמן לקלוט זאת ואז
+    אמר: "או נכון!" ואז ניגש לעזור לאשלי. רייצ'ל התיישבה לצד אחיה. "קיוויתי
+    שלעולם לא אצטרך להגיד את זה."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן, גם אני." אמר לה וחיבק אותה מתוך הזדהות.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    --------------
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אז איך אתה מסווג את עצמך בקשת הפוליטית?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "זה ישמע די מוזר עבור גרמני..." השיב רודולף "אבל אני אובייקטיביסט. זו
+    פשוט הפילוסופיה המשוגעת ביותר שמתאימה לשגעון הפרטי שלי.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    אם להגיד את האמת, צריך להיות קצת אובייקטיסט כדי להפנים את הספרים של
+    איין רנד, כך שפעולת ההתאבייקטיבסטות דורשת מעט Bootstrapping."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "מה זה בוט-סטרפינג?" שאלה אשלי.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "זה מושג בתחום המחשבים " השיבה רייצ'ל, "שאומר שצריך להשתמש בדבר מסוים
+    כדי לבנות או לאתחל את עצמו. אני אתן לך דוגמא: יש מהדר של שפת C בשם gcc
+    שכתוב מראש בשפת C."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אז איך מהדרים אותו?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "משתמשים במהדר אחר, או בגרסה ישנה יותר שלו."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "או שמתקינים חבילה שמישהו אחר קימפל עבורך..." הוסיף רודולף.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    ----------------
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "'אני', 'אני' ! "
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "את מה?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "'אני' זאת התשובה לשאלת החיים, היקום והכל."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "באמת? אני חשבתי שהתשובה לה היא 42."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    לרייצ'ל מאוד בא לתת לגרג אגרוף. אבל הייתה לה מספיק שליטה עצמית מכדי
+    לעשות זאת ולכן רק אמרה "אהההההפפפף" והלכה משם. גרג ראה אותה יוצאת אל
+    המרפסת.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "מה הבעייה של רייצ'ל?" שאל גרג את הנוכחים בחדר.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "היא שאלה אותי מי האיש החזק ביותר בעולם ועניתי לה שזה אני."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "טוב זה מסביר דברים אחדים."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    גרג יצא אל המרפסת וראה את רייצ'ל עומדת שם ומרפרפת בתסריט. הוא ניגש
+    לעברה. "רודולף סיפר לי ששאלת אותו מי האיש החזק בעולם. אז זאת שאלת החיים,
+    היקום והכל."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "לעת עתה, לפחות", אמרה רייצ'ל וחייכה חצי-חיוך.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אני מבין שעבר עלייך שבוע קשה, ועכשיו את גם צריכה לשחק בהצגת-האופנה
+    הזאת."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "זה נכון." אמרה ואז השתרר שקט לקצת רגע.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אני ממש מחבב את רודולף." אמר גרג.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "באמת?" אמרה רייצ'ל "אף על פי שהוא האדם הכי גאוותן, ועוד באופן הכי
+    (כביכול) צנוע שאי פעם הכרת?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן, שמתי לב. לא, זה לא מפריע לי כל כך. למעשה זה חלק מהיופי
+    שבו."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "המממ..." המהמה רייצ'ל, "אם לחשוב על זה, אולי הוא לא כל כך גרוע.
+    ולפחות הוא פתר את החידה שהטרידה אותי מאז תחילת השבוע."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "בקשר למי האדם החזק בעולם?"
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "כן."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "טוב. אני מצטער שאמרתי שזה '42'."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "שמע", אמרה רייצ'ל ואחזה בידיו, "זה יהיה מאוד חשוב לי אם תלך ליציע
+    לראות את ההצגה."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "מדוע?" אמר גרג, "כל האקשן נמצא כאן..."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "בכל זאת, בתור... אני לא יודעת... החבר שלי."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "את מחשיבה אותי בתור החבר שלך?" אמר גרג כשהוא אוחז את כתפיה
+    בידיו.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "לעת עתה, לפחות" ענתה רייצ'ל. היא נישקה אותו ומייד שניהם התחילו
+    להתמזמז.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "איפה רייצ'ל" שמעה רייצ'ל את קולה של אימה מתוך הדירה, ואז ראתה אותה
+    פותחת את הדלת של המרפסת. "אווו" אמרה האם כשהיא מביטה על הזוג.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    רייצ'ל הפסיקה מהר להתנשק עם גרג ואמרה לאמא שלה: "היי אמא, כל כך נחמד
+    שהצטרפת אלינו כאן. בדיוק דיברנו על... אהממ... נו טוב, לא בדיוק
+    דיברנו."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "אני אלך ליציע לראות את החלק השני של ההצגה." אמר גרג, ואז עקף את אימה
+    של רייצ'ל ויצא מהמרפסת.
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "טוב, אמא, " אמרה רייצ'ל, "לי יש תסריט לשנן."
+  </para>
+  <para/>
+  <para/>
+  <para/>
+  <para>
+    ---------------
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "טוב, " אמרה רייצ'ל לשאר השחקנים, "כל אחד יודע שכאשר מדובר בבגדים של
+    רודולף אייזנברג – סימן רשום – בערבון מוגבל, כל הזכויות שמורות תחת ה-GNU
+    General Public License – צריך ללבוש לפחות שלושה בגדים שלו ביום."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    ------------------
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "בניגוד למה שרייצ'ל כאן אמרה, העיצובים שלי אינם מופצים תחת ה – GNU
+    General Public License, למי שיודע מה זה. לפחות לא כרגע. אבל אתם מוזמנים
+    לקנות אותם בכל מקרה."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    רייצ'ל שמעה את אייזנברג אומר דברים אלה כשהיא עומדת על הבמה ביחד עם שאר
+    השחקנים בהצגת-האופנה. היא חייכה חיוך טיפשי, עמדה בפוזה טיפשית, ובאופן
+    כללי ניסתה להראות טיפשית עד כמה שרק ניתן. (ולדעתה די הצליחה).
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "רייצ'ל מחליפה את אשלי הלוואי, שנקעה את רגלה. אבל, אל תדאגו, אתם תראו
+    אותה מספיק בתצוגת האופנה הבאה שלי, יהיה הפורמט שלה אשר יהיה."
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    ----------------
+  </para>
+  <para/>
+  <para>
+    "הגידו לי, יש איזה סיכוי שהאפיפיור החדש מת היום?"
+  </para>
+  <para>
+    "לא הודיעו על זה בחדשות."
+  </para>
+  <para>
+    "האם ביל גייטס נהרג בהתרסקות של מטוס, חס וחלילה?"
+  </para>
+  <para>
+    "לא."
+  </para>
+  <para>
+    "אוטובוס פגע בלינוס טורוולדס? שוב פעם, חס וחלילה."
+  </para>
+  <para>
+    "לא חושב."
+  </para>
+  <para>
+    "מצוין. " אמרה רייצ'ל כשהיא נופלת על הספה. "יש סיכוי שהשבוע הזה יהיה
+    יותר שפוי."
+  </para>
+  <para/>
+ </section>
+</article>

File lib/docbook/5/xml/The-Pope-Died-on-Sunday-hebrew.xml

-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<article version="5.0" xml:id="index" xml:lang="he" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
- <info>
-  <title>האפיפיור מת ביום ראשון</title>
-  <author xml:lang="en">
-   <personname>
-    <firstname>Shlomi</firstname>
-    <surname>Fish</surname>
-   </personname>
-   <affiliation>
-    <address>
-     <email>shlomif@iglu.org.il</email>
-     <uri type="homepage" xlink:href="http://www.shlomifish.org/">Shlomi Fish's Homepage</uri>
-    </address>
-   </affiliation>
-  </author>
-  <copyright xml:lang="en">
-   <year>2009</year>
-   <holder>Shlomi Fish</holder>
-  </copyright>
-  <legalnotice xml:lang="en">
-    <para>
-
-        <!--Creative Commons License-->
-        This work is licensed under the <link xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">Creative
-          Commons Attribution Share-Alike 3.0 License</link> (or at
-        your option any greater version of it).
-
-        </para>
-  </legalnotice>
-  <revhistory>
-   <revision>
-    <revnumber>3012</revnumber>
-    <date>07 October 2009</date>
-    <authorinitials>shlomif</authorinitials>
-    <revremark>
-          Converted from OpenOffice.org to DocBook/XML 5.0.
-        </revremark>
-   </revision>
-  </revhistory>
- </info>
- <section xml:id="chapter-monday">
-  <info>
-   <title>חלק 1: יום שני</title>
-  </info>
-  <para/>
-  <para>
-    האפיפיור מת ביום ראשון.
-    </para>
-  <para/>
-  <para>
-
-    לרייצ'ל סאות'רן זה לא הפריע. היא אומנם הייתה קתולית למחצה, אך אילו
-    שאלת אותה אם אלוהים אכן קיים היא הייתה עונה: "גם אם הוא קיים, הוא לא היה
-    מצפה שנאמין בו." ומובן שלא הייתה קונה חלוקה מלאכותית שלו לשלושה חלקים,
-    גם אילו האמינה שהוא קיים. וכך היא הלכה בדרכה לעבודה שלה ביום שני שנראה
-    לה כמה שעתיד להתחיל שבוע טיפוסי לחלוטין בחייה של רווקה אמריקאית בשנות
-    ה-20 לחייה.
-
-    </para>
-  <para/>
-  <para>
-
-    היא לא הרבתה להודות בכך, אבל יום שני היה היום החביב עליה ביותר בשבוע
-    (היא הכי שנאה את יום רביעי). לא שהיא לא אהבה את סוף השבוע. אבל היא אהבה
-    את עבודתה מספיק כדי להעריך את ההתחלה של ימי החול בהם עבדה. אותו הדבר היה
-    גם כשלמדה, אלא שעכשיו אהבה אותו יותר, משום שהיא העדיפה עבודה על פני
-    לימודים.
-
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    גרפיקאית כמו רייצ'ל איננה יכולה להרשות לעצמה לאבד רגע מאותו יום יקר
-    הידוע גם כיום שני. על מנת לתמרן בין ארבע תוכנות שונות (Adobe
-    Illustrator, Adobe Photoshop, Corel-Draw  ו – The GIMP), על מה שהיה
-    כדבריה "אותו תרוץ למערכת הפעלה הידוע גם כ-Windows 98" דרושה מידה רבה של
-    סבלנות וסובלנות. לרייצ'ל היה חסך די רציני בשתי תכונות אלה, אבל מה לעשות
-    שהיא בעצם אהבה גרפיקה. אבל בביתה היה לה שלל חולצות עם אותו ספק פנגווין
-    ספק ברווז, כדי להביע את תקוותה לימים טובים יותר.
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    בכל מקרה, באותו יום רייצ'ל הספיקה לתפוס אוטובוס מוקדם והגיעה לעבודתה
-    מעט לפני הזמן, ברבע לתשע. היא הניחה את תרמילה, והדליקה את המחשב. היא
-    בדקה דואר אלקטרוני, עברה על רשימת המטלות שלה, ארגנה את סדר היום ואז
-    החליטה לקחת תה צמחים כדי להתחיל את היום על רגל ימין. לכן, ניגשה לפינת
-    הקפה. מעט מעמיתיה היו בפינת הקפה כשהם דנים במה שנשמע כאותו מאורע שקרה
-    אתמול.
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "טוב, לדעתי, לחשמן אברוס יש את הסיכויים הכי טובים להיבחר לאפיפיור
-    חדש." אמר אדם גרינסקי, שהיה גרפיקאי נוסף שעבד בחברה.
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "אני ממש לא בטוחה בזה." אמרה אווה הלוורת, שהייתה מנהלת חשבונות. "גם
-    כשהאפיפיור המנוח נבחר, הרוב חשבו שסיכוייו להיבחר היו קלושים."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    רייצ'ל ניגשה כדי להכין לעצמה תה שקדים, והדליקה את הקומקום החשמלי, על
-    אף שהייתה כמעט בטוחה שיש בו מספיק מים חמים.
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "אה, רייצ'ל, " פנה אליה אדם, "מי לדעתך יבחר לאפיפיור הבא?"
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "לדעתי, האפיפיור הבא הוא משתנה אקראי פואסוני עם תוחלת של 0.7, כאשר 0
-    הינו החשמן אברוס, אחד הוא ... "
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "האם אי-פעם תפסיקי להדגיש את העובדה שאת בוגרת מדעי המחשב?"
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "הזמן בו אפסיק זאת הוא משתנה אקראי מעריכי עם תוחלת של 5 שנים."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "מה זאת אומרת?"
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "זאת אומרת שלא משנה כמה זמן עובר, הסיכוי שאפסיק בפרק זמן בעל אורך נתון
-    נשאר קבוע."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "זה לא נשמע טוב."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "זה לא." אמרה רייצ'ל כשהיא מרימה את כוס התה שלה. "זה מאוד לא."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    רייצ'ל ניגשה למחשב שלה, והתחילה לעבוד עליו. הייתה לה תמונה שהייתה
-    צריכה לגמור ב-Illustrator אבל באותו זמן גם קראה את ה-E-mail שלה.
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    לא עבר זמן רב, וניגש אליה אלקס רודמן, נער צעיר, שהחליט לעבוד לפני
-    שהתחיל ללמוד באוניברסיטה ("אם בכלל", כדבריו). הוא היה אחד מאנשי ה-System
-    ורייצ'ל מצאה את זה מאוד נוח להטיל עליו מטלות מזדמנות.
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "גמרתי לכתוב את התסריט שביקשת ממני."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "אלקס, " השיבה רייצ'ל כשהיא אינה מזיזה את עיניה מהמחשב, "אתה מתוק
-    לאללה."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "אילו רק הדייטים שלי היו אומרות דבר כזה..."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "האמן לי שהן עוד יגידו לך את זה. בכל מקרה, מה האורך שלו."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "אני לא יודע.100, 200 שורות."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "ובכמה grepים, sortים, mapים ו-joinים השתמשת?"
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "יותר מידי."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "טוב, שיהיה. תודה בכל מקרה. על כל פנים, אני שנאתי ליספ כשלמדתי
-    באוניברסיטה ולדעתי פרל ירשה אחדים מהמאפיינים הפחות חביבים שלה."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "אם כך לא תשמחי לשמוח שהשתמשתי ב-eval כדי להדר קצת קוד בזמן
-    ריצה."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "אוי לא!" אמרה רייצ'ל כשהיא שמה את כפות ידיה על הפנים שלה, "מדוע היית
-    צריך לעשות דבר כזה? נראה לי שהיעוד שלך הוא להיות מתכנת LISP או
-    Scheme."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "את רוצה שאני אכתוב את התוכנית בצורה שיותר דומה ל-C?"
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "לא, לא חשוב. 'אם זה עובד - אל תיגע בזה'. אין לי מושג מדוע לארי וו'אל
-    החליט שאפשר יהיה לכתוב ב-Perl קוד שדומה לכל שפה אחרת. אני אישית הייתי
-    שמחה אם זה היה פשוט C עם מחרוזות באורך בלתי מוגבל שיכולות להכיל כל
-    תו…
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "ביטויים רגולרים" אמר אלקס.
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "כן, מערכים באורך בלתי מוגבל, וכל הדברים השפויים האחרים."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "אני דווקא חושב שזה מגניב שאפשר לעשות למבדה קלקולוס ב-Perl."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "לידיעתך, אפשר לעשות את זה גם ב-C."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "באמת, איך?"
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "משהו עם מחסנית - אני לא זוכרת את הפרטים המדויקים כי מעולם לא התעמקתי
-    בזה, וזה היה הדבר הראשון ששכחתי אחרי שלקחתי את הקורס. מה שכן, ראיתי
-    מישהו שהשתמש בזה ב-C."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "באמת, איך היה הקוד שלו?"
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "הלמבדה קלקולוס היה יפהפה."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "ואיך היה הקוד בתור תוכנית ב-C?"
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "לגמרי לא מובן. בסוף שכנעתי אותו להמיר את זה לקוד סטנדרטי של C. טוב,
-    אני חושבת שכדאי שאתחיל לעבוד קצת, אני כבר אסתדר עם הסקריפט
-    שכתבת."
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "בסדר, להתראות!"
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    "ביי," אמרה רייצ'ל וחזרה לעבודתה.
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    רייצ'ל הספיקה לגמור את התמונה עד לשעה 11:00, ומאז עד ארוחת צהריים
-    הסתובבה בנסיון לקבל עבורה משוב מחבריה לעבודה. זה לא היה פשוט, משום שלכל
-    אחד היתה דעה שצריך לשנות שם משהו שונה לחלוטין. רייצ'ל קראה למיני-כינוס
-    כדי לדון במה צריך לעשות על מנת לתקן אותה וכתוצאה מכך נדמה היה שחוסר
-    ההסכמה רק גבר. אבל אז הגיע הזמן לארוחת צהריים.
-  </para>
-  <para/>
-  <para>
-    לפעמים רייצ'ל הצטערה על כך שלא עבדה בתור מתכנתת, ששם המתכנתים העמיתים
-    שמחו שבכלל יש קוד שמתקמפל ועובד. "טוב," היא אמרה לעצמה, "גם אם אמאס לי
-    לחלוטין מגרפיקה, תמיד אוכל למצוא עבודה כמתכנתת. לפחות כרגע." היא נהגה
-    להסתכל במודעות הדרושים בעיתון ורובן לא היו בשביל גרפיקאים.
-  </para>
-  <para/>
<