Source

shlomi-fish-homepage / lib / docbook / 5 / xml / case-for-drug-legalisation--hebrew-v3.xml

Full commit
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:fic="http://web-cpan.berlios.de/modules/XML-Grammar-Fortune/fiction-xml-0.2/" xmlns:db="http://docbook.org/ns/docbook" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xml:id="index" xml:lang="he-IL" version="5.0">
  <info>
    <title>בעד הלגליזציה של הסמים</title>
  </info>
  <section xml:id="introduction">
    <info>
      <title>הקדמה</title>
    </info>

    <para>
      אנשים רבים לוקחים את האיסור על השימוש והמסחר בסמים שהינם לא חוקיים
      כעת (כגון מריחואנה, קוקאין והרואין) כמובן מאליו. הם מאמינים שיש
      הצדקה להחרים את הסמים הללו רק מפני שהם מזיקים פיזית. אולם, זה רחוק
      מאוד מלהיות האמת. בעוד שהסמים הינם מזיקים, אין סיבה טובה שיהיו לא
      חוקיים. למעשה, האיסור על הסמים גורם כל-כך הרבה תוצרי-לוואי לא
      טובים, <emphasis role="bold">שחייבים</emphasis> לגרום שהשימוש
      והמסחר בהם יהיה חוקי.
    </para>

    <para>
      אם זה נשמע לכם לא יאומן - המשיכו לקרוא. אני בטוח שתמצאו שיש בסיס
      למה שאני אומר.
    </para>

    <para>
      המלחמה על הסמים נתמכה על-ידי המחנות הפוליטיים של הימין והשמאל,
      ונדחתה רק על-ידי <link
        xlink:href="http://he.wikipedia.org/wiki/ליברטריאניזם">הליברטריאנים</link>
      וקבוצות מיעוט אחרות שמחזיקות בעמדה השונה. כתוצאה מכך, מרבית האנשים
      שמאמינים שהם צריכים לבחור בין שמאל, ימין או מרכז, חושבים שהאיסור על
      הסמים מקובל על כולם. אבל זה לא המצב. האיסור עליהם הוא מזיק מאוד
      לשלום הציבורי והפרטי וחייב להתבטל מהר ככל האפשר.
    </para>

  </section>

  <section xml:id="morality">
    <info>
      <title>המוסריות של השימוש בסמים</title>
    </info>

    <para>
      לאדם יש זכות בסיס לפגוע בעצמו, כל עוד הוא לא פוגע בכך באחרים. זאת
      משום שכל אחד הוא בעל השכל, הגוף והרכוש שלו, והוא האחראי הבלעדי
      לשימוש או לשימוש ברעה בהם.
    </para>

    <para>
      כל הטיעונים שלא מצדדים בכך, כמו האמירה שכך האדם תורם פחות לחברה,
      ונהפך לנטל עליה הם די מטופשים. זאת משום שאדם לעולם אינו חייב לתרום
      לחברה ("ראשית אל תזיקו"), והחברה כולה אינה מחויבת לתמוך בפרטים
      החברים בה. (יהיה זה סוציאליסיטי לטעון אחרת.)
    </para>

    <para>
      לכן, אדם חייב להיות מורשה על פי החוק לצרוך סמים. אינני אומר שזה
      רצוי אם הוא אכן נוהג כך. אני רק אומר שהוא צריך להיות מורשה לעשות
      כך, כשם שהוא מורשה לעשן, לשתות משקהות אלכוהוליים, לא לשמור על
      היגיינה אישית, לפזר כסף בלי סיבה טובה, לנהוג בטיפשות, וכו. כל אלה
      הינם פעילויות מזיקות, אבל עדיין לגיטימיות לחלוטין.
    </para>

  </section>

  <section xml:id="biology">
    <info>
      <title>הביולוגיה של השימוש בסמים</title>
    </info>

    <para>
      הסמים אינם כל-כך מזיקים לגוף כפי שאנשים רבים מניחים. מרבית המשתמשים
      בסמים הינם אנשים בריאים לחלוטין שפשוט יש להם תלות בסמים, בדיוק כמו
      שלאנשים שמעשנים, או כאלה שהינם אלכוהוליסטים או שמכורים לקפאין, יש
      תלות בסם. מכל בחינה אחרת, הם מסוגלים לתפקד כרגיל, ולהיות אזרחים
      טובים.
    </para>

    <para>
      אין מקרים מתועדים של מקרי מוות כתוצאה מצריכת מריחואנה בארצות-הברית.
      כמות מקרי המוות מקוקאין היא 20 לכל 100,000 (או 4 אם לוקחים בחשבון
      גורמים כמו איכות ירודה יותר בשל האיסור על הסמים), וכמות מקרי המוות
      מהרואין היא 400 לכל 100,000 (או 80 אם לוחקים את הגורמים האלה
      בחשבון). זאת לעומת 150 מקרי מוות לכל 100,000 אנשים מאלכוהול ו-650
      מצריכת טבק.
    </para>

    <para>
      אם ניקח את מספר הצרכנים בחשבון, הרי שבארה"ב היו כ-390,000 מקרי מוות
      לשנה מטבק, 150,000 מאלכוהול, ורק 400 מהרואין ו-200 מקוקאין (וכלל לא
      היו ממריחואנה). (<link
        xlink:href="http://www.cato.org/pubs/pas/pa121.html">מקור</link>.)
    </para>

    <para>
      אי לכך, לגליזציה של הסמים, מה שעלול באופן פוטנציאלי לעשות אותם
      נפוצים יותר, לא תהיה סכנה לבריאות הכללית של האוכלוסיה.
    </para>

  </section>
  <section xml:id="bio_psychology">

    <info>
      <title>הביו-פסיכולוגיה של השימוש בסמים</title>
    </info>

    <para>
      עצם הצריכה של סמים לא חוקיים, בד"כ לא גורמת למי שלוקח אותם לבצע
      פשעים. בעוד שסמים משפיעים על המוח, עלייה ניכרת באחוזי צריכת הסמים
      כשלעצמה לא תגרום לעלייה גדולה במספר הפשעים שמבוצעים.
    </para>

    <para>
      יש לציין שפעילות נפשעת בד"כ קשורה לשימוש בסמים בשל האופי הלא-חוקי
      שלה כרגע, והעובדה שהמשתמשים בסמים גונבים כדי להשיג סמים (או מבצעים
      פשעים אחרים הקשורים בסמים). אולם, אין זו תוצאה ישירה של התוצרים
      הביו-פסיכולוגיים של הסמים עצמם.
    </para>
  </section>

  <section xml:id="arguments_for">
    <info>
      <title>טיעונים בעד לגליזציה של הסמים</title>
    </info>

    <section xml:id="arguments_for__inflation_of_crime">
      <info>
        <title>האיסור על הסמים גורם לעלייה ניכרת בכמות הפשיעה</title>
      </info>


      <para>
        מכיוון שהסמים אינם חוקיים, הם מופצים על-ידי עוברי-חוק, שדורשים
        מחיר מופקע תמורתם. מחיר מופקע בהרבה מזה שדרוש לגדל, לזקק
        ולהפיץ אותם. כתוצאה מכך, יש שוק שחור גדול להפצה של סמים
        והמשתמשים בסמים נאלצים לבסוף לבצע פשעים כמו גניבה או שוד כדי
        לממן את הרגלי הסמים שלהם.
      </para>

      <para>
        אחוז הפשיעה בארצות-הברית גדל פי שניים בשל האיסור על האלכוהול
        ("חוק היובש"). כאשר האיסור הוסר, הוא קטן חזרה למצבו המקורי.
        צפוי שפשעים הנובעים מסמים גורמים לריבוי דומה, בשל האופי הדומה
        של האיסור.
      </para>

      <para>
        בניתוח הזה צריך לכלול גם את ה"פשעים" של השימוש, ההובלה והמחירה
        של הסמים, וכן את הפשעים שנגרמים כתוצאה מאופיים הנפשע של חלק
        מסוחרי הסמים. הובלת סמים היא גם מקור עצום של הכנסה לפשע
        המאורגן.
      </para>

      <para>
        ניתן יהיה לבטל את כל הפשע הזה במכה אחת על-ידי הפיכת הסמים
        לחוקיים. כאשר סמים יהפכו לחוקיים, הם ייוצרו, יופצו וימכרו על
        ידי גופים מקומיים לגיטימיים, שיהיו כפופים למגבלות של השוק
        הקפיטליסטי. המחירים שלהם ירדו למינימום, ויאפשרו לכולם לקנות
        אותם בכמויות הדרושות. פושעים כבר לא יוכלו להתקיים מלמכור אותם
        בשוק השחור, מאחר שכבר לא יהיה כזה.
      </para>

    </section>

    <section xml:id="arguments_for__not_helping">
      <info>
        <title>המלחמה בסמים לא עוזרת להילחם בהם</title>
      </info>


      <para>
        ארגונים לשמירת חוק מנסים לעצור את הסחר בסמים על-ידי תפיסת
        משלוחי סמים וסוחרי סמים. אולם, לכל משלוח או סוחר שנתפס יש
        תוצאה אחת בלבד: עלייה זמנית במחיר הסמים במיקום אליו הם יועדו.
        מרבית משלוחי ועסקאות הסמים אינם נחשפים או נעצרים, וזהו מאבק
        חסר-טעם לנסות לעצור אותם.
      </para>

    </section>

    <section xml:id="arguments_for__quality_decrease">
      <info>
        <title>האיסור על הסמים מוריד את איכותם</title>
      </info>


      <para>
        סמים לא חוקיים לא נמכרים בשוק החופשי וכתוצאה מכך התוצר הנמכר
        תלוי בגחמות של היצרן והמפיץ המקומי פורע-החוק. כתוצאה מכך, יש
        להם פעמים רבות איכות ירודה, מה שגורם לתוצרי-לוואי בריאותיים
        רבים בקרב המשתמשים שלהם, כולל מקרי מוות רבים.
      </para>

      <para>
        במהלך האיסור על האלכוהול, ראו שאיכות המשקאות האלכוהוליים ירדה
        משמעותית, ותופעה דומה קורה עכשיו עם הסמים שהם כרגע לא-חוקיים.
      </para>

      <para>
        מכיוון שקשה כל כך למצוא סמים באיכות גבוהה, כאשר
        סמים באיכות הזאת ימצאו, המשתמש בסמים יקנה כמות גדולה מהם
        ככל שהוא יכול, ביחוד אם זאת עסקה טובה, ולכן יהיה לו
        כמות גדולה בהרבה ממה שהיה להם בדרך-כלל ולכן הם יטו
        לצרוך יותר סמים.
      </para>

      <para>
        תארו לכם שמחירי ואיכות המשקאות החריפים התנדנדו.
        אתה הולך לחנות ולפעמים יש כימיקלים מזיקים בליקר,
        ולפעמים המחירים הם מופקעים ולפעמים אין בחנות משקאות
        חריפים בכלל. רק פעם בזמן רב יש מחירים טובים מאוד
        ואיכות טובה (נניח זה קורא פעם בשנה). במקרה הזה, אתם
        תקנו כמה שתוכלו להרשות לעצמכם. באופן טבעי, אנשים
        שמתשמשים רק באלכוהול עלולים שלא להסכים עם זה, אבל
        זה רק בגלל שהם מעולם לא היו במצב הזה, מפני שמשקאות
        אלכוהוליים הינם חוקיים לחלוטין.
      </para>

    </section>

    <section xml:id="arguments_for__causes_proliferation">
      <info>
        <title>האיסור על הסמים גורם לריבוי השימוש בהם</title>
      </info>


      <para>
        אנשים הנעשים צרכנים כבדים של סמים, צריכים פעמים רבות למצוא דרך
        לממן את ההתמכרות שלהם. כתוצאה מכך, הם לעיתים תכופות נעשים סוחרי
        סמים בעצמם, ומנסים לדחוף סמים לאנשים אחרים, כולל לילדים.
      </para>

      <para>
        בנוסף, אחרי שהם נעשים לסוחרי סמים, הם נחשפים למגוון רחב יותר
        של סמים מאשר קודם לכן, וסביר יותר שינסו סמים שהם לא היו מנסים
        קודם לכן, מכיוון שהסמים הם למעשה חינמיים עבורם. ודרך מצוינת
        לדחוף סמים לאנשים היא לצרוך סמים ביחד איתם. אי לכך, כדי להרוויח
        יותר כסף, הם בסופו של דבר, צורכים יותר סמים.
      </para>

      <para>
        הפיכת הסמים לחוקיים יעצור את מעגל הקסם הזה. מחיר הסמים ירד
        לרמות של שוק חופשי, ואנשים לא יצטרכו להפך לסוחרי סמים בעצמם כדי
        לממן את ההתמכרות שלהם.
      </para>

    </section>

    <section xml:id="arguments_for__lower_sectors_progress">
      <info>
        <title>האטה בהתקדמות השכבות החלשות</title>
      </info>


      <para>
        סחר בסמים בחברה בה הם לא חוקיים הוא דרך לעשות כסף רב. כתוצאה
        מכך, אנשים צעירים בקרב העניים מוצאים במכירת סמים דרך קלה
        להתקיים ולהימלט מהמסלול הקשה יותר של לעבוד בעבודה הגונה.
      </para>

      <para>
        דבר זה גורם לאפקט רע על החברות בשכונות עוני, שאנשיהם פונים
        לסחר בסמים במקום לקדם את מעמדם בעולם הישר. הפיכת הסמים לחוקיים
        תהרוג את דרך המילוט הקלה הזאת ותכריח אנשים צעירים בקרב העניים
        להתמודד ולהשיג מחיה ביושר, ולקדם באופן הדרגתי את מצבם הכספי
        האישי והקיבוצי.
      </para>

    </section>

    <section xml:id="arguments_for__unholy_enemy">
      <info>
        <title>המשתמשים בסמים משמשים כ"אויב הנורא" של החברה</title>
      </info>


      <para>
        יש מוטיב חוזר נפוץ בהסטוריה של "אויבים נוראים" - קבוצות מיעוט
        שמוצגות על-ידי המנהיגים ככאלה בעלות טבע מרושע עד כדי כך שהכלל
        הציבור צריך להיות נכון להקריב את חייהם, חרותם או שלומם כדי
        להילחם בהן. אלה היו היהודים בגרמניה הנאצית, והכופרים באיסלם.
        בחברה המודרנית, משתמשי הסמים עכשיו משמשים כאויב הנורא שבגינו
        הממשלה תוכל לפגוע <link
          xlink:href="http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism">בליברליזם</link>
        ובאופן הדרגתי לשעבד את ההמונים.
      </para>

      <para>
        אבל המשתמשים בסמים אינם אויב כזה - הם אינם מהווים סכנה לחברה.
        בנוסף, הם אנשים שזקוקים לעזרה, לא כאלה שצריך לרדוף ולתבוע.
      </para>

      <para>
        הלגליזציה של הסמים תפסיק את המגמה האירציונלית של הפיכת משתמשי
        הסמים לאויב הנורא ושל הפגיעה בזכויות הפרט של האזרחים על-ידי
        הממשלה. אין סיבה טובה לפגוע בזכויות הפרט, על אחת כמה וכמה כזאת
        חסרת-תועלת וחסרת-טעם כמו לנסות "לנצח" במלחמה על הסמים.
      </para>


    </section>
    <section xml:id="arguments_for__abusive_behaviour">
      <info>
        <title>האיסור גורם להתנהגות בלתי-רצויה בקרב המשתמשים בסמים</title>
      </info>


      <para>
        מכיוון שהסמים הם בלתי-חוקיים והשימוש בהם עלול לגרום למשתמש בהם
        להיאסר, המשתמשים בסמים בד"כ מאמצים התנהגות בלתי-רצויה: הם
        משקרים, גונבים, ונעשים לא-הגונים וחשדנים. זאת איננה תוצאה של
        הסם עצמו, אלא תוצאה של המצב הפסיכולוגי והחוקי בו הם נמצאים.
        על-ידי לגליזציה של הסמים, אפשר יהיה לוודא שמשתמשים בסמים יוכלו
        להודות בבעיות שלהם בפתיחות, ולבקש עזרה.
      </para>

    </section>

    <section xml:id="arguments_for__forming_a_subculture">
    <info>
      <title>המשתמשים בסמים יוצרים תת-תרבות</title>
    </info>
    <para>
      משתמשים בסמים נוטים להתחבר עם משתמשים אחרים בסמים,
      מפני שאנשים שלא משתמשים בהם לא מבינים את השימוש בסמים,
      ויש להם דעה קדומה שהם רעים בטבעם. לכן, משתמשים בסמים
      תמיד מסתובבים בסביבת משתמשים אחרים בסמים, ובאופן סביר
      בסביבת סמים, ולכן נוטים להשתמש בהם יותר. כדי לשבור הרגל,
      חייבים לעצור את אלו שמעודדים אותך, אבל למשתמשים בסמים
      בסופו של דבר יש רק משתמשים אחרים בסמים כחברים,
      ולכן זה קשה מאוד לשבור את ההרגל של השימוש בסמים, גם
      אחרי שהוא נעשה לבעייה. זה מפני שהם תמיד נמצאים
      ליד סמים וליד משתמשים אחרים ולכן זה דורש כמור רבה
      של כוח רצון כדי לסרב לקחת סמים כאשר נמצאים לידם
      כל הזמן.
    </para>

    <para>
      אי לכך, משתמשים בסמים יוצרים
      <emphasis role="bold">תת-תרבות</emphasis>.
      המשתמש בסמים בסופו של דבר מוציא את עצמו מחברת החברים שלו
      שאינם משתמשים בסמים. אולם, הגורם לכך אינו הסמים או בעיית
      הסמים, אלא עמדתה של החברה שהסמים אינם חוקיים. מישהו נחשב
      לפושע אם יש בבעלותו סמים, ולכן הם לא יכולים לצרוץ אותם
      בפתיחות, אבל הם יכולים לצרוך אותם בפתיחות יחסית בתוך
      תת-התרבות של המשתמשים בסמים, ואם יש לך סמים בבעלותך
      בתת-התרבות הזאת, גורמת לסטאטוס גבוה בה. לסמים ובייחוד
      לסמים באיכות גבוהה, יש ערך גבוה יותר בתת-התרבות הזאת,
      מאשר להיות עשיר.
    </para>

    </section>
    <section xml:id="arguments_for__legit_uses">
      <info>
        <title>מניעת שימושים לגיטימיים</title>
      </info>


      <para>
        האיסור על הסמים הלא חוקיים מונע מספר שימושים לגיטימיים של
        הצמחים מהם הם עשויים. הדוגמאות הבולטות ביותר הוא נייר שניתן
        להכנה מ<link
          xlink:href="http://he.wikipedia.org/wiki/המפ">המפ</link>,
        אבל כיום מיוצר בעיקר מעצים שנגדעו (מה שבטוח לא טוב לאיכות
        הסביבה), והשימושים הרפואיים השונים של מריחואנה.
      </para>

    </section>

    <section xml:id="arguments_for__jailing_people">
      <info>
        <title>נטל על החברה בשל אנשים בכלא</title>
      </info>


      <para>
        האיסור על הסמים גורם לכליאתם של אנשים רבים - ישנם למעלה ממיליון
        אסורים בשל עבירות על סמים בארצות-הברית. ישנם יותר אם כוללים
        עבירות שנגרמו בשל סמים כמו גניבה כדי להשיג סמים.
      </para>

      <para>
        האסירים הללו מהווים נטל גדול על החברה שנדרשת לתמוך בהם. הם גם
        מונעים מאנשים שביצעו פשעים חמורים יותר מלהיכלא, מה שפוגע במערכת
        הענישה והשיקום של הממשל.
      </para>

      <para>
        הלגליזציה של הסמים תפנה את בתי-הכלא מפושעים לא-אמיתיים, ותחזיר
        את הצדק. והאנשים שומרי החוק לא יצטרכו יותר לתמוך במאות אלפי
        משתמשי-סמים או סוחרי-סמים כלואים.
      </para>

    </section>
  </section>

  <section xml:id="summary">
    <info>
      <title>סיכום</title>
    </info>

    <para>
      האיסור על הסמים הוא בעיית הסמים האמיתית. הוא מהווה מלחמה נגד העם,
      שעולה בחיים, כסף ורכוש. אין לו סיבה טובה. ההסטוריה מספרת לנו שכל
      האיסורים על סמים דומים בעבר נכשלו באופן מחפיר. האיסור הנוכחי על
      הסמים איננו שונה.
    </para>

  </section>

  <section xml:id="what_you_can_do_about_it">
    <info>
      <title>מה אתם יכולים לעשות בנידון?</title>
    </info>

    <para>
      הנה רשימה של פעילויות שתוכלו לעשות כדי לעזור במטרה של המאבק למען
      לגליזיציה של הסמים:
    </para>

    <orderedlist>

      <listitem>

        <para>
          <emphasis role="bold">הסבר לאנשים אחרים על כך</emphasis>:
          כתבו משהו בעד הפיכת הסמים לחוקיים באינטרנט - בבלוגים,
          רשימות דיוור, קבוצות דיון ופורומים; כתבו עבודה לבית-הספר
          עליה; פרסמו מאמרים עליה בעיתונים, ספרו עליה לחבריכם, וכו.
        </para>

        <para>
          שימו לב שאתם יכולים להרגיש חופשיים לקשר למאמר הזה, או אפילו
          לצטט אותו, כל עוד אתם נותנים ייחוס. (למידע נוסף, ראו את
          <link
            xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/">רשיון
            התוכן הפתוח, CC-by</link>, שלו.)
        </para>
      </listitem>

      <listitem>

        <para>
          <emphasis role="bold">צרו קשר עם הממשלה שלכם</emphasis> -
          כתבו לנציגים ולממשלה שלכם וספרו להם מדוע האיסור על הסמים
          הוא מזיק ולא מוצדק. במידת האפשר, הצביעו לנציגים שתומכים
          בהסרת האיסור של הסמים.
        </para>

      </listitem>

      <listitem>

        <para>
          <emphasis role="bold">אל תפעלו כנגד המטרה</emphasis> - אם
          את או אתה שוטר האוכף את האיסור על הסמים, אז עברו למחלק אחר
          או התפטרו. אם את או אתה סוכן של <link
            xlink:href="http://en.wikipedia.org/wiki/Drug_Enforcement_Administration">הסוכנות
            לאכיפת הסמים (DEA)</link> או ארגון דומה - התפטרו.
        </para>

      </listitem>

      <listitem>

        <para>
          לבסוף <emphasis role="bold">אל תשמשו בסמים לא
            חוקיים</emphasis>. יש להם תוצרי-לוואי רפואיים רעים
          רבים, והשימוש בהם גורע מהאמינות שלכם כמישהו שיכול לבקר את
          האיסור עליהם.

        </para>

      </listitem>
    </orderedlist>

    <para>
      על ידי פעולה ואם נפיץ ברבים את ההבנה שסמים צריכים להיות חוקיים שוב,
      נוכל ליצור תנועה חזקה וחיונית כנגד האיסור על הסמים, שתוכל לבסוף
      למגר אותו לחלוטין.
    </para>

  </section>

  <section xml:id="links">
    <info>
      <title>קישורים</title>
    </info>

    <itemizedlist>

      <listitem>

        <para>
          <link
            xlink:href="http://www.cato.org/pubs/pas/pa121.html">"Thinking
            about Drug Legalization" של ג'יימס אוסטרובסקי</link>
          הוא מאמר מצוין ומפורט על הבעיות של האיסור על הסמים.
        </para>

      </listitem>

      <listitem>

        <para>
          בויקיפדיה האנגלית יש <link
            xlink:href="http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_(drugs)">מאמר
            שנכתב על האיסור על הסמים</link> ממה שהיא בתקווה
          נקודת-מבט נייטרלית.
        </para>

      </listitem>

      <listitem>
        <para>
          <link xlink:href="http://www.drugwarfacts.org/">האתר
            "עובדות המלחמה בסמים"</link> הומלץ לי על-ידי ליברטריאני
          שהתכתבתי איתו. לא קראתי אותו במלואו עדיין.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>
          <link
            xlink:href="http://www.druglibrary.org/schaffer/">ספריית
            מדיניות הסמים של שפר</link> היא אתר מקיף התומך
          בלגליזציה של הסמים. היא מכילה <link
            xlink:href="http://www.druglibrary.org/schaffer/dea/">עותק
            של אתר הסוכנות לאכיפת הסמים עם הערות</link> ובמיוחד
          <link
            xlink:href="http://www.druglibrary.org/schaffer/dea/pubs/legaliz/claims.htm">הפרכה
            צעד-אחרי-צעד של המסמך "לדבר נגד לגליזציה של הסמים"
            שלהם</link>.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>
          <link xlink:href="http://legalize.org.il/">Legalize!
            Israel</link> הוא אתר ששם לו למטרה למגר את האיסור על
          הסמים בישראל.
        </para>
      </listitem>

      <listitem>
        <para>
          <link xlink:href="http://ale-yarok.org.il/hebrew/">עלה
            ירוק</link> היא מפלגה ישראלית שתומכת בלגליזציה של
          הסמים.
        </para>
      </listitem>
    </itemizedlist>
  </section>
</article>