Commits

Shlomi Fish  committed 06d5449

Add more.

  • Participants
  • Parent commits a140ddd
  • Tags The-Enemy-Hebrew-rev6

Comments (0)

Files changed (1)

File The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

 יש לך משהו לומר על כך, מר היטלר?"
 
 אחח! הלוואי שהייתם יכולים לראות את הבעת-הפנים שלו! 
-למעשה, גם אני הייתי מאוד רוצה לראות את הבעת הפנים שלו, אבל בדיוק אז התעוררתי מהחלום. 
-אחרי שהתעוררתי, התיישבתי על שני המרפקים והבטתי מחוץ לחלון. 
-היה זה לפנות בוקר, מספר דקות לפני הזריחה, כך שהשמיים היו מוארים מעט בכיוון מזרח. 
-ציפורים רבות צייצו בקצב אינטנסיבי את ציוץ הבוקר - הקרירות, כנראה, לא הפריעה להן כל-כך. 
-אחרי שהבטתי קצת בבתי הכפר שרוב האנשים בו עדיין היו 
-ישנים, הסרתי את המרפקים ונשכבתי על המיטה.
+למעשה, גם אני הייתי מאוד רוצה לראות את הבעת הפנים שלו, 
+אבל בדיוק אז התעוררתי מהחלום. אחרי שהתעוררתי, התיישבתי 
+על שני המרפקים והבטתי מחוץ לחלון. היה זה לפנות בוקר, מספר דקות 
+לפני הזריחה, כך שהשמיים היו מוארים מעט בכיוון מזרח. 
+ציפורים רבות צייצו בקצב אינטנסיבי את ציוץ 
+הבוקר - הקרירות, כנראה, לא הפריעה להן כל-כך. אחרי שהבטתי 
+קצת בבתי הכפר שרוב האנשים בו עדיין היו ישנים, הסרתי את 
+המרפקים ונשכבתי על המיטה.
 
 "לעזאזל! " אמרתי לעצמי "רק התחלתי להתחמם..."