1. Shlomi Fish
  2. The-Enemy

Commits

Shlomi Fish  committed 230fe3f

Went over and fixed stuff up to Part 8.

  • Participants
  • Parent commits 7d1333d
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

View file
 
 נכנסתי לשגרירות וכהרגלן של שגרירויות הייתי צריך לעמוד 
 בתור כדי לדבר עם הפקידה. לאחר שחיכיתי בתור כחצי שעה, הצלחתי לדבר 
-עמה בסוף,  והצהרתי על רצוני לבקר בארץ האויב. היא נתנה לי טופס 
+איתה בסוף,  והצהרתי על רצוני לבקר בארץ האויב. היא נתנה לי טופס 
 וביקשה ממני למלא את פרטיי. לקחתי את הטופס, הוצאתי עט מכיס 
 החולצה שלי והתחלתי למלא את הטופס. לדעתי, זה היה טופס 
 מאוד לא יעיל ולמעשה מיותר. שִפטו בעצמכם:
 בעיות ולכן רשמתי "ריגול עוין." בשדה זה. 
 
 "עבר פלילי:", מכיוון שכל פעולותיי כחבר הארגון התבצעו 
-על רקע לאומני כתבתי "אין" בשדה זה.
+על רקע לאומני, כתבתי "אין" בשדה זה.
 
 "משך השהייה: ", היה קשה לי להעריך אותו ולכן כתבתי 
 "לא מוגדר, לא ידוע, בלתי נגיש ו/או לא ניתן לצפייה מראש או לאקסטרפולציה."
 אולם אני מסכים לדכא אותה לעת-עתה ולכן אשתף פעולה. ". 
 אמרתי זאת ונכנסתי למכונית דרך הדלת האחורית שהייתה כבר פתוחה. 
 ראיתי שמחוץ למכונית, האיש שענד את משקפי השמש, סגר את הדלת האחורית 
-ונכנס למכונית בעצמו. המכונית נסעה משם, ולאחר נסיעה קצרה עצרה מול בניין מבוצר.
-
-הורו לי לצאת מהמכונית ואחרי שיצאתי ממנה השומרים 
+ונכנס למכונית בעצמו. המכונית נסעה משם, ולאחר נסיעה קצרה 
+עצרה מול בניין מבוצר.
+
+הורו לי לצאת מהמכונית, ואחרי שיצאתי ממנה, השומרים 
 בכניסה לבניין נתנו לי ולאיש מקדימה להיכנס פנימה. 
 הוא הוביל אותי בתוך מספר מסדרונות עד שהגענו לדלת. 
 הדלת נפתחה לתוך חדר חסר חלונות, שבתוכו היה שולחן כתיבה. 
 
 המתחקר פנה אלי ואמר: "אתה החבר לשעבר בארגון?"
 
-"כן אדוני. ", עניתי לו.
+"כן, אדוני. ", עניתי לו.
 
 "אנו מעונינים לשאול אותך מספר שאלות לגבי הארגון 
 ומקווים, לטובתך ולטובתנו, שתשתף אתנו פעולה."
 "כדי שיהיה לי תרוץ טוב אם מישהו ישאל אותי מדוע פרשתי ממנו. "
 
 המתחקר נראה תמה במקצת אך המשיך לתחקר אותי: 
-"נגיד. תאר לנו באופן כללי את שרותך בארגון."
+"אוקיי, ניחא. תאר לנו באופן כללי את שרותך בארגון."
 
 "באופן כללי, שרתי בארגון על-ידי כך שמילאתי את פקודות 
 המפקד שלי בנסותנו להרוג מספר רב של חיילים מהצבא שלכם ככל האפשר."
 
 "אם היחס ביניהם טוב, הם יותר נכונים לעשות זאת."
 
-"אהה. האם תוכל לספר לי מה הייתה עמדת חבריך כלפי האויב, התומך או הכובש?"
+"אה הה. האם תוכל לספר לי מה הייתה עמדת חבריך כלפי האויב, התומך או הכובש?"
 
 "כן. עד כמה שזכור לי שנאנו את האויב וסלדנו מהכובש, אף שהכרנו בכך שהוא מתיר לנו חופש פעולה נגד האויב."
 
 
 "מצוין! עכשיו יש לכם בסיס מוצק יותר להניח זאת."
 
-"טוב. אמור לי - איזה נשק וציוד ובאיזה כמות היה לכם במוצב?"
+"טוב. אמור לי - איזה נשק וציוד ובאיזו כמות היה לכם במוצב?"
 
 "כל הנשק והציוד שהיה לנו הושמד עקב הקרב הטראגי שארע שם בין אנשי המוצב לבין עצמם."
 
 "האם אתה יכול לספר לי משהו לגבי הציוד והנשק שמוחזק במוצבים אחרים?"
 
 "לא. לא התעניינתי בנעשה במוצבים אחרים, משום שהייתי יותר מידי טרוד 
-בענייני המוצב שלי. אתה מבין, מעולם לא חשבתי שאצטרך פעם למסור 
+בענייני המוצב שלי. אתה מבין, מעולם לא חשבתי שאצטרך אי פעם למסור 
 מידע מודיעיני עבור הצד השני."
 
 "אני מבין. איך היית מדרג את כושר הלחימה ורמתם של הלוחמים ששרתו אתך במוצב?"