Commits

(no ...@adde3d42-e9b9-0310-bad2-9dfefc8ea29a  committed 27efb36

Correct some typos.

  • Participants
  • Parent commits b675069
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

 
 אנחנו מוכרחים להקריב הכול למען יישום מטרה זו ע"י מאבק באויב, אפילו את חיי בני-עמנו, שלמען האינטרס שלהם אנו פועלים. ואכן עשינו זאת בהצלחה, וכשאני מביט לאחור אני מבין דבר אחד: עשינו זאת ואנו עדיין עושים זאת על-אף כל הקשיים. נכון - עברנו זמנים קשים. אבל הם היו כלום לעומת הזמנים הכמעט בלתי אפשריים, שאנחנו בדרך-כלל מתפקדים בהם.
 
-אולם, מאז תחילת המלחמה באויב, שמנו לב שקיים מכשול רציני המפריע לנו. למעשה, אין זה כלל מכשול פיזי אלא מושג מטאפיזי ומופשט, ובתור כזה אמור להיות חסר-משמעות. ברם, הפופולריות של מושג זה הפכה את ההתמודדות אתו לבלתי-נמנעת. ידידי, אפילו אם היינו מקבלים פרוש מאוד מתון שלו, הרי שהיינו מוצאים את עצנו מוגבלים ע"י כל מיני כללים בלתי-נראים ולא מעשיים; היינו נמצאים בקונפליקטים אין סופיים ובנוסף לכל, האמביציה של חיילינו להילחם הייתה יורדת פלאים. מושג זה הוא 'מוסר'.
+אולם, מאז תחילת המלחמה באויב, שמנו לב שקיים מכשול רציני המפריע לנו. למעשה, אין זה כלל מכשול פיזי אלא מושג מטאפיזי ומופשט, ובתור כזה אמור להיות חסר-משמעות. ברם, הפופולריות של מושג זה הפכה את ההתמודדות אתו לבלתי-נמנעת. ידידי, אפילו אם היינו מקבלים פרוש מאוד מתון שלו, הרי שהיינו מוצאים את עצמנו מוגבלים ע"י כל מיני כללים בלתי-נראים ולא מעשיים; היינו נמצאים בקונפליקטים אין סופיים ובנוסף לכל, האמביציה של חיילינו להילחם הייתה יורדת פלאים. מושג זה הוא 'מוסר'.
 
 לכן החלטנו לקבל את המשוואה הפילוסופית 'מוסר = אין מוסר'. "
 
 
 2. A אינו לא-A. 
 
-אי-לכך, אנו שוללים את האורגנום מכול וכול, או לפחות איננו רואים אותו כהכרח המציאות."
+אי-לכך, אנו שוללים את האורגנום מכל וכל, או לפחות איננו רואים אותו כהכרח המציאות."
 
 "אם כך זה מצוין.", אמרתי לו. "קראתי את ה-'אורגנום' של אריסטו ועל-אף שזה מסמך מעניין מאוד בתחום הלוגיקה, אני חייב לציין שגם לי היו ספקות לגביו. אני שמח מאוד שהארגון דוחה אותו, משום שלדעתי דבר זה עשוי להקל את פעילותו במידה ניכרת. כך למשל, אם A יכול להיות לא-A אז מכיוון שחברי הארגון אינם חיילי האויב, הם כן עשויים להיות חייליו. לדעתי, אם תהרגו זה את זה, תוכלו לחסוך הרבה משאבים משום שהאויב יהיה ממש בהישג ידכם. כמו-כן לא יהיה חשש לאבדות משום שכל האבדות האפשריות יהיו של כוחות האויב. גם לא יהיה האלמנט של הסתכנות בהסתננות לקווי האויב, או בהפצצות מצדו."
 
-"מדהים!" קרא המפקד כשהוא קם מכיסאו כשפניו צוהלות. "איך לא חשבתי על זה קודם. אדאג ליישם את הצעתך מייד ואודיע עליה גם לשאר המוצבים ולמפקדת הארגון. זה יהיה מפנה במלחמתנו נגד האויב. אני מודה לך החבר לשעבר, ללא-ספק הארת את עיניי."
+"מדהים!" קרא המפקד כשהוא קם מכיסאו כשפניו צוהלות. "איך לא חשבתי על זה קודם? אדאג ליישם את הצעתך מייד ואודיע עליה גם לשאר המוצבים ולמפקדת הארגון. זה יהיה מפנה במלחמתנו נגד האויב. אני מודה לך החבר לשעבר! ללא-ספק הארת את עיניי."
 
 "העונג כולו שלי. שלום." אמרתי לו כשאני קם מכיסאי.