Commits

Shlomi Fish committed 2ba83cf

Correct a typo - "Avivi" instead of "Aviv".

Comments (0)

Files changed (1)

The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

 <title>עזיבה מבלי להשאיר זכר [Left Without a Trace]</title>
 
 קמתי בבוקר והלכתי למוצב. היה זה יום בהיר של תחילת האביב. כשהלכתי בדרך לעבר
-המוצב, יצא לי ליהנות מהירוק האביב של השדה, לפני שהקיץ נותן בו את אותותיו.
+המוצב, יצא לי ליהנות מהירוק האביבי של השדה, לפני שהקיץ נותן בו את אותותיו.
 פרחים פרחו שם בצבעי לבן, צהוב, וארגמן ויכולתי לשמוע את ציוץ הציפורים ששכנו על
 העצים והתעוררו עוד לפנות בוקר. אגלי טל נצצו על השיחים והפרחים, ואדמת השדה הייתה עדיין לחה מהגשם שירד שם לפני יום.  השמש רק התחילה לזרוח ובשמיים היה
 קרב בין הגוון הכחול-בהיר של השמש לבין האדום הכהה של הלילה.