1. Shlomi Fish
  2. The-Enemy

Commits

(no ...@adde3d42-e9b9-0310-bad2-9dfefc8ea29a  committed 4caedbe

Add more.

  • Participants
  • Parent commits 748a04b
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

View file
 
 <title>9. בחזרה הביתה</title>
 
-יומיים אחרי יום-העיון החלטתי לחזור הביתה, ולכן נסעתי באוטובוסים עד לגבול הצפון של מדינת האויב, כדי לעבור את הגבול לארצי. האוטובוס האחרון עצר ממש ליד מעבר גבול שאפשר מעבר מארץ האויב לרצועת-הביטחון בדרום הארצי, שכפי שהזכרתי מקודם האויב החזיק בשליטתו. למעשה, נעשה שימוש תכוף במעבר-גבול זה על-ידי חלק מאזרחי-ארצי שהיו תושבי הרצועה, ושעבדו בשטח הריבוני של מדינת האויב.
+יומיים אחרי יום-העיון החלטתי לחזור הביתה, ולכן נסעתי באוטובוסים עד 
+לגבול הצפון של מדינת האויב, כדי לעבור את הגבול לארצי. האוטובוס האחרון 
+עצר ממש ליד מעבר גבול שאפשר מעבר מארץ האויב לרצועת-הביטחון בדרום הארצי, 
+שכפי שהזכרתי מקודם האויב החזיק בשליטתו. למעשה, נעשה שימוש תכוף במעבר-גבול 
+זה על-ידי חלק מאזרחי-ארצי שהיו תושבי הרצועה, ושעבדו בשטח הריבוני של מדינת האויב.
 
-שומרי הגבול לא עיכבו אותי זמן רב לאחר שהבינו שאני אזרח המדינה בצד השני של הגבול, אך המליצו לי לצאת מהרצועה שהוחזקה בידיהם מהר ככל האפשר. נסעתי בהסעה מאורגנת אחת שלקחה אותי מחוץ לרצועה, ואז מצאתי מכונית אחרת שעמדה לנסוע לכיוון הכפר שלי ונסעתי בה. אחרי שירדתי מהמכונית, הלכתי זמן קצר ברגל עד שהגעתי למבואות הכפר לפנות ערב. 
+שומרי הגבול לא עיכבו אותי זמן רב לאחר שהבינו שאני אזרח המדינה 
+בצד השני של הגבול, אך המליצו לי לצאת מהרצועה שהוחזקה בידיהם מהר 
+ככל האפשר. נסעתי בהסעה מאורגנת אחת שלקחה אותי מחוץ לרצועה, 
+ואז מצאתי מכונית אחרת שעמדה לנסוע לכיוון הכפר שלי ונסעתי בה. 
+אחרי שירדתי מהמכונית, הלכתי זמן קצר ברגל עד שהגעתי למבואות הכפר לפנות ערב. 
 
-הכפר נראה היה לי יותר שומם וכמות האנשים שהסתובבה ברחובותיו הייתה קטנה מהרגיל לשעה ההיא. כשהתקרבתי לבית שלי הבנתי מדוע: חצי מהכפר נאסף ליד הבית במסגרת מה שנראה כמסיבה שנערכה לכבוד שובי. אחרי מספר שניות, הבחינו בי מספר אנשים וקריאותיהם ("הסתכלו שם, הנה הוא בא!") פיזרו את הידיעה בין כל הקהל. רובו הפנה את מבטו לעבר הרחוב בו הלכתי וחלקו אף התקדם לעברי.
+הכפר נראה היה לי יותר שומם וכמות האנשים שהסתובבה ברחובותיו הייתה 
+קטנה מהרגיל לשעה ההיא. כשהתקרבתי לבית שלי הבנתי מדוע: חצי מהכפר נאסף 
+ליד הבית במסגרת מה שנראה כמסיבה שנערכה לכבוד שובי. אחרי מספר שניות, הבחינו 
+בי מספר אנשים וקריאותיהם ("הסתכלו שם, הנה הוא בא!") פיזרו את הידיעה 
+בין כל הקהל. רובו הפנה את מבטו לעבר הרחוב בו הלכתי וחלקו אף התקדם לעברי.
 
-כך מצאתי את עצמי מוצף בברכות, שאלות, וטפיחות שכם, אבל מלבד התגובות הבסיסיות ("תודה.", "על הכיפאק." וחיוכים רבים) התמקדתי בפילוס דרך בקהל כדי להגיע למשפחה שלי. אחרי שהגעתי בסוף ועמדתי לפני שני ההורים שלי, אמרתי להם: "חזרתי."
+כך מצאתי את עצמי מוצף בברכות, שאלות, וטפיחות שכם, אבל מלבד התגובות 
+הבסיסיות ("תודה.", "על הכיפאק." וחיוכים רבים) התמקדתי בפילוס דרך בקהל 
+כדי להגיע למשפחה שלי. אחרי שהגעתי בסוף ועמדתי לפני שני ההורים שלי, 
+אמרתי להם: "חזרתי."
 
-אחרי כשתי דקות של ברכות, חיבוקים, קריאות והערות כמו "איך התגעגענו אליך" מצד ההורים ומצד המשפחה הרחוקה יותר, שהתגודדה לידם, ניגש אבי לעניין:
+אחרי כשתי דקות של ברכות, חיבוקים, קריאות והערות כמו 
+"איך התגעגענו אליך" מצד ההורים ומצד המשפחה הרחוקה יותר, 
+שהתגודדה לידם, ניגש אבי לעניין:
 
 "אז, ספר איך היה!"
 
 
 "טוב. אז - איך היה בארץ האויב?"
 
-"הו, ארץ האויב - זה כבר סיפור אחר לגמרי. כן. על ארץ האויב יש לי משהו מאוד חשוב לספר. למעשה... "
+"הו, ארץ האויב - זה כבר סיפור אחר לגמרי. כן. על ארץ האויב 
+יש לי משהו מאוד חשוב לספר. למעשה... "
 
 "אז יאללה, ספר כבר. " קרא אחד מבני הדודים שלי. 
 
 
 "ואין עוד משהו שאתה רוצה לספר על זה?"
 
-"לא, משום שאני מניח שראיתם כבר את הנאום שנאמתי באותו יום-עיון באוניברסיטה."
+"לא, משום שאני מניח שראיתם כבר את הנאום שנאמתי 
+באותו יום-עיון באוניברסיטה."
 
-וכך חזרה קבלת-הפנים למסלולה, כשאני עונה, לעתים קרובות, על שאלות של אנשים בנוגע לטיול שערכתי בחו"ל. "למה בכלל ביקרת בארץ האויב?", נשאלתי כעבור זמן-מה ועניתי:
+וכך חזרה קבלת-הפנים למסלולה, כשאני עונה, לעתים קרובות, 
+על שאלות של אנשים בנוגע לטיול שערכתי בחו"ל. "למה בכלל ביקרת בארץ האויב?", 
+נשאלתי כעבור זמן-מה ועניתי:
 
-"טוב, הסיבה העיקרית היא שרציתי חומר בשביל הספר שלי. אבל, שילבתי בזה גם איסוף מידע מודיעיני רב-ערך על האויב, בצורה שלא נחשבת ע"י השלטונות כלא חוקית. על-אף שהצלחתי להשיג מידע רב בלי הרבה הפרעות, הרי שהתוצאות שהשגתי לא ממש מספקות אותי.
+"טוב, הסיבה העיקרית היא שרציתי חומר בשביל הספר שלי. אבל, שילבתי בזה 
+גם איסוף מידע מודיעיני רב-ערך על האויב, בצורה שלא נחשבת ע"י השלטונות 
+כלא חוקית. על-אף שהצלחתי להשיג מידע רב בלי הרבה הפרעות, הרי שהתוצאות 
+שהשגתי לא ממש מספקות אותי.
 
-כפי שהבהרתי לעצמי, רוב מה שאני יודע עכשיו, כבר היה ידוע לנו, או הנחנו שהוא כך מראש. למעשה, אליו הייתי כותב דו"ח על האינפורמציה שידועה לי על האויב, הרי ש48- מתוך 51 עמודים, היו ידועים לנו לפני שיצאתי לטיול."
+כפי שהבהרתי לעצמי, רוב מה שאני יודע עכשיו, כבר היה ידוע לנו, או הנחנו 
+שהוא כך מראש. למעשה, אליו הייתי כותב דו"ח על האינפורמציה שידועה לי על 
+האויב, הרי ש48- מתוך 51 עמודים, היו ידועים לנו לפני שיצאתי לטיול."
 
 "ומה בדבר שלושת העמודים הנותרים?"
 
 "אה, הם מכילים סיכום, מסקנות וביבליוגרפיה."
 
-זמן מה אחר-כך, כאשר הייתי מעורב בשיחה עם אימי, אחותי, חבר שלי מהכפר ועוד שני שכנים מבוגרים יותר, התפרצה אימי וקראה:
+זמן מה אחר-כך, כאשר הייתי מעורב בשיחה עם אימי, אחותי, חבר שלי 
+מהכפר ועוד שני שכנים מבוגרים יותר, התפרצה אימי וקראה:
 
-"אוי! שכחתי לספר לך עד עכשיו, אבל דיברתי עם נהג המשאית שלנו והוא אמר שהוא כנראה יוכל להעסיק אותך כעובד שלו."
+"אוי! שכחתי לספר לך עד עכשיו, אבל דיברתי עם נהג המשאית שלנו והוא 
+אמר שהוא כנראה יוכל להעסיק אותך כעובד שלו."
 
-"טוב מאוד." אמרתי לה, "אבל, אם להגיד את האמת, אני חושב לפתוח בעסק עצמאי. הכסף שקיבלתי עבור הראיון במטבע זר נחשב כאן להון תועפות, והוא בודאי יספיק לי להתחיל בבניית העסק."
+"טוב מאוד." אמרתי לה, "אבל, אם להגיד את האמת, אני חושב לפתוח בעסק עצמאי. 
+הכסף שקיבלתי עבור הראיון במטבע זר נחשב כאן להון תועפות, והוא בודאי 
+יספיק לי להתחיל בבניית העסק."
 
 "במה חשבת לעסוק?", שאל חברי.
 
-"בכנות, אני לא ממש חשבתי על זה. אני כל-כך כשרוני עד שאין לי מספיק כשרון כדי לבחור באיזה מכשרונותיי כדאי לי לעסוק."
+"בכנות, אני לא ממש חשבתי על זה. אני כל-כך כשרוני עד שאין לי 
+מספיק כשרון כדי לבחור באיזה מכשרונותיי כדאי לי לעסוק."
 
 </s>