1. Shlomi Fish
  2. The-Enemy

Commits

Shlomi Fish  committed 5942d1f

The Enemy Hebrew: many corrections.

  • Participants
  • Parent commits bc87b6a
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

View file
 לאחר הארוחה יצאתי מהבית והלכתי לחפש עבודה אצל תושבי 
 הכפר האחרים. האדם הראשון שאליו ניגשתי היה חקלאי שגר בתים 
 אחדים מאתנו. כשהגעתי אליו, ראיתי שהוא מטפל בשדה שלו. 
-"בוקר טוב,", ברכתי אותו.
-
-"בוקר טוב, חבר הארגון.", הוא ענה לי.
+"בוקר טוב," ברכתי אותו.
+
+"בוקר טוב, חבר הארגון." הוא ענה לי.
 
 "למעשה, זה החבר לשעבר, וזאת הסיבה שאני פונה אליך. אתה מבין? אני מחפש עבודה.".
 
 הוא גם היה עסוק בטיפול בשדה שלו. "בוקר טוב, החבר!" 
 הוא ברך אותי לאחר שהבחין בי מתקרב.
 
-"בוקר טוב,", עניתי לו. "למעשה, התפטרתי היום מהארגון, 
+"בוקר טוב," עניתי לו. "למעשה, התפטרתי היום מהארגון, 
 ובאתי לשאול אותך האם יש לך עבודה בשבילי."
 
 "לצערי, האויב הביא לכך שהגידולים בשדה שלי לא הצליחו 
-כמו שרציתי ולכן אין לי עבודה להציע לך."
+במידה שרציתי ולכן אין לי עבודה להציע לך."
 
 "אבל הטיל האחרון שירה האויב ונחת באדמתך היה לפני שבע שנים."
 
 "עדיין, חומרי הנפץ נותרו באדמה."
 
 "אינני חושב כך. העבודה שהשקעת בסילוקם, שלא לדבר על הסחף 
-במשך כל אותו הזמן היו אמורים להשאיר רק כמות קטנה מהם אם בכלל בשדה. 
+במשך כל אותו הזמן, היו אמורים להשאיר רק כמות קטנה מהם אם בכלל בשדה. 
 ומלבד זאת, אין אף אינדיקציה שתבואה הגדלה בשדה 
 עם כמות קטנה מהם לא תגדל באופן תקין."