Commits

Shlomi Fish  committed bc87b6a

Hebrew punctuation corrections.

  • Participants
  • Parent commits 3e88e1a
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

 "איך את יודעת שאת לא מדברת מתוך שינה?"
 
 "יאללה, אני הקמתי את הרעש.", צעקתי בלחש לעברם, 
-"ובואו לדבר כאן, כדי שלא תעירו את אימא בטעות.".
+"ובואו לדבר כאן, כדי שלא תעירו את אימא בטעות."
 
 ראיתי את שני אחיי הצעירים מסתכלים בחשש לעבר 
 הספה מפתח המסדרון. כשהם ראו שזה אני, הסתכלו אחד על השני,
-ואז חזרה עליי. "חבר-הארגון, מדוע אתה בבית בשעה כזאת?", 
+ואז חזרה עליי. "חבר-הארגון, מדוע אתה בבית בשעה כזאת?"
 שאלה אותי אחותי בתמיהה.
 
 "החבר לשעבר.", תיקנתי אותה.
 
 "אה… התפטרת? אז זאת הסיבה שאתה כאן. טוב, במצב רגיל הייתי מברכת 
 אותך… אם זה מתאים לברך מישהו אחרי התפטרותו. בכל מקרה, אני עייפה 
-מכדי לחשוב ואני רוצה לחזור למיטה.". וכך חזרו שניהם כלעומת שבאו.
+מכדי לחשוב ואני רוצה לחזור למיטה." וכך חזרו שניהם כלעומת שבאו.
 
 מעט מאוחר יותר בבוקר, התיישבה כל המשפחה (כולל אני) ביחד ליד 
-שולחן האוכל כדי לאכול ארוחת בוקר. "מישהו מוכן להעביר לי את החמאה?",
+שולחן האוכל כדי לאכול ארוחת בוקר. "מישהו מוכן להעביר לי את החמאה?"
 שאלתי זמן קצר אחרי תחילת הארוחה.
 
-"בבקשה.", אמרה לי אימא, כשהיא מעבירה את החמאה ומניחה 
+"בבקשה." אמרה לי אימא, כשהיא מעבירה את החמאה ומניחה 
 אותה לידי. "הבנתי שהתפטרת מהארגון היום.".
 
-"כן. ", השבתי לה, והתחלתי למרוח את החמאה על הלחם.
-
-"אז מה אתה מתכוון לעשות עכשיו?", שאל אותי אבי.
+"כן. " השבתי לה, והתחלתי למרוח את החמאה על הלחם.
+
+"אז מה אתה מתכוון לעשות עכשיו?" שאל אותי אבי.
 
 "לא חשבתי על זה ממש. אני מניח שאחפש עבודה.".