Commits

Shlomi Fish  committed f94f50e

Hebrew Correction.

  • Participants
  • Parent commits 84d0c26
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File The-Enemy-Hebrew.fiction-text.txt

 
 ניסיתי לחשוב מה הייתה הסיבה לדבר. אחרי דקה קלה של מחשבה 
 פסלתי את האפשרות שהם באו כדי לתעד את הולדת הבן הצעיר של ראש 
-הכפר והנחתי שהם מחפשים אחריי. מייד חששתי שהגברת הפעילות 
+הכפר והנחתי שהם מחפשים אותי. מייד חששתי שהגברת הפעילות 
 האלקטרומגנטית כתוצאה מהצטופפות רכבי השידור וציוד הרדיו במקום 
 תביא לעוד ירידה בהצלחת היבול החקלאי, מה שיגרום לכך שיהיה  
 לי קשה עוד יותר להשיג עבודה. לכן, החלטתי לסלקם מהמקום מהר ככל האפשר.