Commits

Anonymous committed 8c3e970

More notes

Comments (0)

Files changed (1)

t2/lecture/Perl/Newbies/lecture5-notes.txt

 עברו בהצלחה. במקרה שהן לא, אנו צריכים לתקן, או את הקוד, או את הבדיקות (בהתאם
 למה מהם ששגוי).
 
+http://www.shlomifish.org/lecture/Perl/Newbies/lecture5/module-build-and-starter/coding.html :
 
+הוספת קוד בעל משמעות:
+
+אם נסתכל בקוד של הקבצים של ‪lib/…*.pm‬ נראה שבפועל אין שם שום דבר. אז עכשיו
+הגיע הזמן להוסיף קוד בעל משמעות למודולים. קודם לכן נוסיף בדיקות. נוסיף
+אץ קובץ הבדיקה הזה.
+
+כעת עלינו להוסיף אותו לקובץ MANIFEST כדי שיכלל בגרסה עתידית של פרל. אחרי
+שעשינו את זה, נריץ את ‪./Build test‬ כדי לראות את הבדיקות נכשלות:
+
+כעת עלינו לתקן את הבדיקות. נפתח את הקובץ ונכתוב את זה:
+
+כל הבדיקות הצליחו! אז אפשר להכניס את השינויים לתוך מאגר ניהול הגרסאות.
+
+כעת נוכל להמשיך להוסיף קוד בדיקה נוסף, ולתקן את אלו שנכשלו. במקרה שהקוד נעשה
+יותר מדי מתוסבך (בעקבות השינויים שהוכנסו בו), אנו יכולים לשפץ אותו (refactor)
+כדי לשפר את המודולריות שלו. הרצת הבדיקות האוטומטיות הקיימות לאחר שינוי כזה,
+יעוזר לוודא של שברנו משהו.
+
+ה"כתוב בדיקות חדשות", "גרום להן לעבור", "שפץ קוד" הוא המחזור של הפיתוח והתחזוקה
+וכלים של פרל כמו Module-Build מקלים על המלאכה.
+
+http://www.shlomifish.org/lecture/Perl/Newbies/lecture5/module-build-and-starter/boilerplate.html :
+
+להיפטר מהתמליל החוזר.
+
+השלד של ההפצה שנוצר על ידי Module-Starter מכיל תמליל גנרי, של טקסט וקוד שנכלל
+מראש, ומשמש כסמנים לשינוי. 
+
+למזלנו הוא גם מחולל תסריט ב-‪t/boilerplate.t‬ שבודק להימצאות התמליל החוזר 
+ומדווח אותו. הבדיקות מסומנות כ-TODO מה שגורם לרסן הבדיקות להתעלם מהכשלון 
+שלהן בד"כ. כדי להסיר סטאטוס זה פתח את ‪t/boilerplate.t‬ בעורך הטקסט שלך
+והסר או בטל את השורה הבאה בהערה.
+
+לאחר שבצענו את זה, אנו מקבלים כשלונות של הבדיקות כאשר אנו מריצים
+את ‪./Build test‬
+
+http://www.shlomifish.org/lecture/Perl/Newbies/lecture5/conclusion/ :
+
+המטרה של ההרצאה הזאת הייתה שקוד הפרל שלכם (והקוד בשפות אחרות) יהיה עם פחות
+שגיאות, קל יותר להבנה, וקל יותר לשינוי. לא הצגתי כיסוי מקיף של
+איכות חיצונית של הקוד (שהיא מה שהמשתמש מרגיש או שם לב אליה), או של האיכות
+הפנימית (שהיא מה שמשפיע על המפתחים, בנוסף לאיכות החיצונית). לכיסוי מקיף
+יותר אתם מופנים ל:
+
+1. המסה שלי ”מה הופך תוכנה לאיכותית?“.
+
+2. המאמר ”איכות תוכנה“ בוויקיפדיה.
+
+http://www.shlomifish.org/lecture/Perl/Newbies/lecture5/conclusion/thanks.html :
+
+