Commits

Anonymous committed ecdbf06

Add more notes.

Comments (0)

Files changed (1)

t2/lecture/Perl/Newbies/lecture5-notes.txt

 
 מבוא ל-Module-Build ו-Module-Starter.
 
-להפצות סיפאן יש דרך סטנדרטית לבנייה. אנו נלמד כיצד ליצור הפצות כאלה, כולל לצרכים
-שלנו.
+להפצות סיפאן יש דרך סטנדרטית לבנייה. אנו נלמד כיצד ליצור הפצות כאלה, 
+כולל לצרכים שלנו.
 
+http://www.shlomifish.org/lecture/Perl/Newbies/lecture5/module-build-and-starter/invocation.html :
 
+כיצד להריץ את Module-Starter. ניתן לכתוב ‪--help‬ כדי לקבל עזרה. להלן הרצה
+ לדוגמה.
+
+http://www.shlomifish.org/lecture/Perl/Newbies/lecture5/module-build-and-starter/commands.html :
+
+הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להיכנס למדריך ש-Module-Starter יצר ולהריץ perl Build.PL.
+
+מה שהפקודה perl Build.PL עושה הוא לחולל את התסריט Build במדריך הנוכחי שמשמש
+לביצוע פעולות כמו בניית, בדיקת, אריזת והתקנת ההפצה. לפעמים אנו נדרשים להריץ
+אותה שוב אם שינינו את התצורהץ
+
+עכשיו הבה נריץ ‪./Build‬ ו-‪./Build test‬ 
+
+הפקודה ‪./Build‬ מעתיקה את הקבצים אל תוך המדריך blib, בונה את התיעוד ואילו
+היו לנו קוד בסי או בשפה שיש להדר באופן מפורש, היא הייתה בונה גם את ההרחבות
+הללו. זה מאפשר לנו להריץ בדיקות (אוטומטיות או ידניות) כנגד הקוד שנבנה
+על-ידי שימוש במודול blib.
+
+אחרי שהרצנו ‪./Build‬, הרצנו ‪./Build test‬ שמריץ את הבדיקות האוטומטיות
+ש-Module-Starter חולל עבורנו. כפי שניתן לראות השורה אומרת שכל הבדיקות
+עברו בהצלחה. במקרה שהן לא, אנו צריכים לתקן, או את הקוד, או את הבדיקות (בהתאם
+למה מהם ששגוי).
+
+