Commits

Author Commit Message Date Builds
yevgeniy shchemelev
add static function
shchemelevev
fix regexp in wrap html links
shchemelevev
add tag wrap_html_links
shchemelevev
linebreaks
shchemelevev
fix
shchemelevev
fix dist files list
shchemelevev
fix
shchemelevev
comments
shchemelevev
django default tag
shchemelevev
add some tags
shchemelevev
fix rst
shchemelevev
initial commit