eli linden avatar eli linden committed 2c06935

CT-633 FIX DA translation for set19, new file, for Viewer 2.4

Comments (0)

Files changed (1)

indra/newview/skins/default/xui/da/floater_display_name.xml

+<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
+<floater name="Display Name" title="ÆNDRE VISNINGSNAVN">
+	<text name="info_text">
+		Det navn du giver din avatar kaldes dit visningsnavn. Du kan ændre dette en gang om ugen.
+	</text>
+	<text name="lockout_text">
+		Du kan ikke ændre dit visningsnavn før: [TIME].
+	</text>
+	<text name="set_name_label">
+		Nyt visningsnavn:
+	</text>
+	<text name="name_confirm_label">
+		Indtast dit nye navn igen for at bekræfte:
+	</text>
+	<button label="Gem" name="save_btn" tool_tip="Gem dit nye visningsnavn"/>
+	<button label="Nulstil" name="reset_btn" tool_tip="Omdøb visningsnavn til samme som brugernavn"/>
+	<button label="Annullér" name="cancel_btn"/>
+</floater>
Tip: Filter by directory path e.g. /media app.js to search for public/media/app.js.
Tip: Use camelCasing e.g. ProjME to search for ProjectModifiedEvent.java.
Tip: Filter by extension type e.g. /repo .js to search for all .js files in the /repo directory.
Tip: Separate your search with spaces e.g. /ssh pom.xml to search for src/ssh/pom.xml.
Tip: Use ↑ and ↓ arrow keys to navigate and return to view the file.
Tip: You can also navigate files with Ctrl+j (next) and Ctrl+k (previous) and view the file with Ctrl+o.
Tip: You can also navigate files with Alt+j (next) and Alt+k (previous) and view the file with Alt+o.