Commits

sirex committed 47fae6c Draft

More words.

 • Participants
 • Parent commits a0f8805

Comments (0)

Files changed (3)

 GALUNES = (
+  (('is',  'io',  'iui',   'į',   'iu',   'yje',   'i'),
+   ('iai',  'ių',  'iams',  'ius',  'iais',  'iuose',  'iai'),  'dv##'),
+
   (('is',  'žio',  'žiui',  'į',   'žiu',   'yje',  'i'),
-   ('žiai', 'žių',  'žiams', 'žius', 'žiais',  'žiuose', 'žiai'), 'dv##?'),
+   ('žiai', 'žių',  'žiams', 'žius', 'žiais',  'žiuose', 'žiai'), 'dv##'),
 
   (('a',   'os',  'ai',   'ą',   'a',    'oje',  'a'),
-   ('os',  'ų',   'oms',  'as',  'omis',  'ose',  'os'),  'dm##?'),
+   ('os',  'ų',   'oms',  'as',  'omis',  'ose',  'os'),  'dm##'),
 
   (('as',  'o',   'ui',   'ą',   'u',    'e',   'ai'),
-   ('ai',  'ų',   'ams',  'us',  'ais',   'uose',  'ai'),  'dv##?'),
+   ('ai',  'ų',   'ams',  'us',  'ais',   'uose',  'ai'),  'dv##'),
 
-  (('as',  'o',   'ui',   'ą',   'u',    'e',   'ai'),
-   ('ai',  'ų',   'ams',  'us',  'ais',   'uose',  'ai'),  'dv##?'),
-
-  (('as',  'o',   'ui',   'ą',   'u',    'e',   'ai'),
-   ('ai',  'ų',   'ams',  'us',  'ais',   'uose',  'ai'),  'dv##?'),
+  (('us',  'aus',  'ui',   'ų',   'umi',   'uje',  'au'),
+   ('ūs',  'ų',   'ums',  'us',  'ais',   'uose',  'ai'),  'dv##'),
 
   (('ė',   'ės',  'ei',   'ę',   'e',    'ėje',  'ę'),
-   ('ės',  'ių',  'ėms',  'es',  'ėmis',  'ėse',  'ės'),  'dm##?'),
+   ('ės',  'ių',  'ėms',  'es',  'ėmis',  'ėse',  'ės'),  'dm##'),
+
+  (('ė',   'ės',  'ei',   'ę',   'e',    'ėje',  'ę'),
+   ('ės',  'žių',  'ėms',  'es',  'ėmis',  'ėse',  'ės'),  'dm##'),
 
   (('tė',  'tės',  'tei',  'tę',  'te',   'tėje',  'tę'),
-   ('tės',  'čių',  'tėms',  'tes',  'tėmis',  'tėse',  'tės'),  'dm##?'),
+   ('tės',  'čių',  'tėms',  'tes',  'tėmis',  'tėse',  'tės'),  'dm##'),
 
   (('uo',  'ens',  'eniui', 'enį',  'eniu',  'enyje', 'uo'),
-   ('enys', 'enų',  'enims', 'enis', 'enimis', 'enyse', 'enys'), 'dv##?'),
+   ('enys', 'enų',  'enims', 'enis', 'enimis', 'enyse', 'enys'), 'dv##'),
+)
+
+PRIEVEIKSMIU_LAIPSNIU_GALUNES = (
+  (('us',  'eliau',  'iau', 'iausiai'), 'pv#'),
 )
 
 LINKSNIO_KLAUSIMAS = {
 }
 SKAICIUS = list('vd')
 
+LAIPSNIUOTES_PAVADINIMAI = {
+  '-': 'nelaipsniuojamas',
+  'n': 'nelyginamasis (gražus, graži)',
+  'l': 'aukstelesnysis (graželesnis, graželesnė)',
+  't': 'aukstesnysis (gražesnis, gražesnė)',
+  'c': 'auksciausias (gražiausias, gražiausia)',
+  'v': 'visu_auksciausias (visų gražiausias, visų gražiausia)',
+}
+LAIPSNIUOTE = list('-nltcv')
+
+PRIEV_SKYRIAUS_PAVADINIMAI = {
+  'b': 'budo (kaip, kokiu būdu?)',
+  'k': 'kiekybes (kiek, kiek kartų, keliese?)',
+  'v': 'vietos (kur, iš kur?)',
+  'l': 'laiko (kada, kuomet, kuriuo laiku, nuo kada, iki kada, kelintą kartą, kaip dažnai?)',
+  'p': 'priezasties (kodėl, dėl kurios priežasties?)',
+}
+PRIEV_SKYRIUS = list('bkvlp')
+
+TEIGIAMUMO_PAVADINIMAI = {
+  't': 'teigiamas',
+  'n': 'neigiamas',
+}
+TEIGIAMUMAS = list('tn')
+
 SPECS = ('Kalbos dalis', (
   ('d', 'daiktavardis', ('Giminė', (
     ('v', 'vyriška', ()),
     ('m', 'moteriška', ()),
   ))),
+  ('p', 'prieveiksmis', ('Prieveiksmio skyrius', (
+    ('b', 'budo (kaip, kokiu būdu?)', ()),
+    ('k', 'kiekybes (kiek, kiek kartų, keliese?)', ()),
+    ('v', 'vietos (kur, iš kur?)', ()),
+    ('l', 'laiko (kada, kuomet, kuriuo laiku, nuo kada, iki kada, kelintą kartą, kaip dažnai?)', ()),
+    ('p', 'priezasties (kodėl, dėl kurios priežasties?)', ()),
+  ))),
 ))
 
 
 
 
 class Word(object):
-  def __init__(self, word, meta, suffixes=None, synonyms=None, tags=None):
+  def __init__(self, word, meta, suffixes=None, synonyms=None, tags=None, lema=None, gimine=None):
     self.word = word
     self.meta = meta
     self.suffixes = suffixes
     self.synonyms = synonyms
     self.tags = tags
+    self.lema = lema
+    self.gimine = gimine # nurodo priešingos giminės žodį
 
   def match(self, prefix, suffix):
     if suffix in self.suffixes:
         extra['suffixes'] = item[1:].split(',')
       elif item.startswith('~'):
         extra['synonyms'] = item[1:].split(',')
-      elif item.startswith('@'):
+      elif item.startswith('+'):
         extra['tags'] = item[1:].split(',')
+      elif item.startswith('='):
+        extra['lema'] = item[1:]
       else:
         k, v = item.split(':', 1)
-        extra[k] = v
+        if k in 'vmb':
+          extra['gimine'] = (k, v)
+        else:
+          extra[k] = v
     if word:
       word = Word(word, meta, **extra)
       self.add(word)
-administracij/dmvv/-a,os,ai,ą,a,oje,a,os,ų,oms,as,omis,ose,os
-adom/dvvv/-as,o,ui,ą,u,e,ai,ai,ų,ams,us,ais,uose,ai
-aikštel/dmvt?/-ė,ės,ei,ę,e,ėje,ę,ės,ių,ėms,es,ėmis,ėse,ės
-aikš/dmvv?/-tė,tės,tei,tę,te,tėje,tę,tės,čių,tėms,tes,tėmis,tėse,tės
-akademij/dmvv?/-a,os,ai,ą,a,oje,a,os,ų,oms,as,omis,ose,os
-akcent/dvvv?/-as,o,ui,ą,u,e,ai,ai,ų,ams,us,ais,uose,ai
-akm/dvvv?/-uo,ens,eniui,enį,eniu,enyje,uo,enys,enų,enims,enis,enimis,enyse,enys
+administracij/dm**b-/-a,os,ai,ą,a,oje,a,os,ų,oms,as,omis,ose,os
+adom/dv**t-/-as,o,ui,ą,u,e,ai,ai,ų,ams,us,ais,uose,ai
+aikštel/dm**bm/-ė,ės,ei,ę,e,ėje,ę,ės,ių,ėms,es,ėmis,ėse,ės/=aikštė
+aikš/dm**k-/-tė,tės,tei,tę,te,tėje,tę,tės,čių,tėms,tes,tėmis,tėse,tės
+akademij/dm**b-/-a,os,ai,ą,a,oje,a,os,ų,oms,as,omis,ose,os
+akcent/dv**b-/-as,o,ui,ą,u,e,ai,ai,ų,ams,us,ais,uose,ai
+akm/dv**b-/-uo,ens,eniui,enį,eniu,enyje,uo,enys,enų,enims,enis,enimis,enyse,enys
+akumuliacin/dv**b-/-is,io,iui,į,iu,yje,i,iai,ių,iams,ius,iais,iuose,iai
+album/dv**b-/-as,o,ui,ą,u,e,ai,ai,ų,ams,us,ais,uose,ai
+altitud/dm**b-/-ė,ės,ei,ę,e,ėje,ę,ės,žių,ėms,es,ėmis,ėse,ės
+alyt/dm**t-/-a,os,ai,ą,a,oje,a,os,ų,oms,as,omis,ose,os/+įmonė/v:alytus
+alyt/dv**t-/-us,aus,ui,ų,umi,uje,au,ūs,ų,ums,us,ais,uose,ai/+miestas/m:alyta
+ambasad/dm**b-/-a,os,ai,ą,a,oje,a,os,ų,oms,as,omis,ose,os
+amži/dv**b-/-us,aus,ui,ų,umi,uje,au,ūs,ų,ums,us,ais,uose,ai
+amžiuk/dv**bm/-as,o,ui,ą,u,e,ai,ai,ų,ams,us,ais,uose,ai/=amžius

src/lema/__init__.py

 
 # Laipsniai
 NELAIPSNIUOJAMAS = '-'
-NELYGINAMASIS   = 'n'
-AUKSTELESNYSIS  = 'l'
-AUKSTESNYSIS   = 't'
-AUKSCIAUSIAS   = 'c'
-VISU_AUKSCIAUSIAS = 'v'
+NELYGINAMASIS   = 'n' # gražus, graži
+AUKSTELESNYSIS  = 'l' # graželesnis, graželesnė
+AUKSTESNYSIS   = 't' # gražesnis, gražesnė
+AUKSCIAUSIAS   = 'c' # gražiausias, gražiausia
+VISU_AUKSCIAUSIAS = 'v' # visų gražiausias, visų gražiausia
 LAIPSNIUOTE = (NELYGINAMASIS, AUKSTELESNYSIS, AUKSTESNYSIS, AUKSCIAUSIAS,
        VISU_AUKSCIAUSIAS)
 
 
 # Morfologija
 MORFOLOGIJA = {
-  DAIKTAVARDIS: (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, MAZYBINE_FORMA, DAIKT_SKYRIUS),
+  DAIKTAVARDIS: (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, DAIKT_SKYRIUS, MAZYBINE_FORMA),
   BUDVARDIS:  (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, LAIPSNIUOTE, IVARDZIUOTINIS),
   SKAITVARDIS: (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, SKAITV_SKYRIUS),
   IVARDIS:   (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, IVARD_SKYRIUS),