Commits

sirex  committed 527d3fb Draft

Initial code.

 • Participants
 • Parent commits dd15efb

Comments (0)

Files changed (3)

File src/lema/__init__.py

+# coding: utf-8
+
+#  lema - a tool to work with database of lithuanian words.
+#  Copyright (C) 2012 Mantas Zimnickas <sirexas@gmail.com>
+#
+#  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
+#  it under the terms of the GNU General Public License as published by
+#  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
+#  (at your option) any later version.
+#
+#  This program is distributed in the hope that it will be useful,
+#  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
+#  GNU General Public License for more details.
+#
+#  You should have received a copy of the GNU General Public License
+#  along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
+
+import codecs
+import os.path
+import re
+import sys
+
+from collections import defaultdict
+from operator import itemgetter
+
+import unidecode
+
+from lema.afiksai import PRIESDELIAI, PRIESAGOS, GALUNES
+
+words_re = re.compile(r'\w+', re.UNICODE)
+clean_re = re.compile(r'[0-9_]+')
+
+META_SIZE = 6
+
+
+# Kalbos dalys
+DAIKTAVARDIS = 'd'
+BUDVARDIS   = 'b'
+SKAITVARDIS  = 's'
+IVARDIS    = 'i'
+VEIKSMAZODIS = 'v'
+PRIEVEIKSMIS = 'p'
+PRIELINKSNIS = 'l'
+JUNGTUKAS   = 'j'
+DALELYTE   = 'y'
+JAUSTUKAS   = 'u'
+ISTIKTUKAS  = 't'
+AKRONIMAS   = 'k'
+SUTRUMPINIMAS = 'm'
+KALBOS_DALYS = (DAIKTAVARDIS, BUDVARDIS, SKAITVARDIS, IVARDIS, VEIKSMAZODIS,
+        PRIEVEIKSMIS, PRIELINKSNIS, JUNGTUKAS, DALELYTE, JAUSTUKAS,
+        ISTIKTUKAS, AKRONIMAS, SUTRUMPINIMAS)
+
+# Veiksmažodžių formos
+BENDRATIS  = 'B'
+DALYVIS   = 'D'
+PADALYVIS  = 'A'
+PUSDALYVIS  = 'U'
+BUDINYS   = 'B'
+VEIKSM_FORMOS = (BENDRATIS, DALYVIS, PADALYVIS, PUSDALYVIS, BUDINYS)
+KALBOS_DALYS += VEIKSM_FORMOS # veiksmažodžių formos naudojamos kaip kalbos
+                # dalys
+
+# Nuosaka
+TIESIOGINE  = 't'
+LIEPIAMOJI  = 'l'
+TARIAMOJI  = 'r'
+NUOSAKA = (TIESIOGINE, TARIAMOJI, LIEPIAMOJI)
+
+# Dalyvių rūšys
+VEIKIAMOJI  = 'v'
+NEVEIKIAMOJI = '-'
+REIKIAMYBE  = 'r' # skaitytinas, skaitytina; rašytinas, rašytina
+DALYVIO_RUSIS = (VEIKIAMOJI, NEVEIKIAMOJI, REIKIAMYBE)
+
+# Teigiamas, neigiamas
+TEIGIAMAS = 't'
+NEIGIAMAS = 'n'
+TEIGIAMUMAS = (TEIGIAMAS, NEIGIAMAS)
+
+# Giminė
+VYRISKA    = 'v'
+TIK_VYRISKA  = 'V' # Žodis turi tik vyrišką giminę
+MOTERISKA   = 'm'
+TIK_MOTERISKA = 'M' # Žodis turi tik moterišką giminę
+BEVARDE    = 'e'
+BENDROJI   = 'b'
+
+GIMINE = (VYRISKA, TIK_VYRISKA, MOTERISKA, TIK_MOTERISKA, BEVARDE, BENDROJI)
+
+# Skaičius
+VIENASKAITA   = 'v' # žodis
+TIK_VIENASKAITA = 'V' # ?
+DAUGISKAITA   = 'd' # žodžiai
+TIK_DAUGISKAITA = 'D' # finansai
+SKAICIUS = (VIENASKAITA, TIK_VIENASKAITA, DAUGISKAITA, TIK_DAUGISKAITA)
+
+# Linksnis
+VARDININKAS  = 'v' # kas
+KILMININKAS  = 'k' # ko
+NAUDININKAS  = 'n' # kam
+GALININKAS  = 'g' # ką
+INAGININKAS  = 'i' # kuo
+VIETININKAS  = 't' # kur
+SAUKSMININKAS = 's' # !
+LINKSNIUOTE = (VARDININKAS, KILMININKAS, GALININKAS, INAGININKAS, VIETININKAS,
+        SAUKSMININKAS)
+
+# Laipsniai
+NELAIPSNIUOJAMAS = '-'
+NELYGINAMASIS   = 'n'
+AUKSTELESNYSIS  = 'l'
+AUKSTESNYSIS   = 't'
+AUKSCIAUSIAS   = 'c'
+VISU_AUKSCIAUSIAS = 'v'
+LAIPSNIUOTE = (NELYGINAMASIS, AUKSTELESNYSIS, AUKSTESNYSIS, AUKSCIAUSIAS,
+        VISU_AUKSCIAUSIAS)
+
+# Laikai
+ESAMASIS     = 'e'
+BUTASIS_KARTINIS = 'k'
+BUTASIS_DAZNINIS = 'd'
+BUSIMASIS    = 'b'
+LAIKAS = (ESAMASIS, BUTASIS_KARTINIS, BUTASIS_DAZNINIS, BUSIMASIS)
+
+# Asmenuotė
+ASMUO1 = '1' # skaitau
+ASMUO2 = '2' # skaitai
+ASMUO3 = '3' # skaito
+ASMENUOTE = (ASMUO1, ASMUO2, ASMUO3)
+
+# Apibrėžtumas
+IVARDZIUOTINIS  = 'i' # naujasis, tyrasis
+
+# Sangrąžiškumas
+NESANGRAZINIS = 'n'
+SANGRAZINIS  = 's'
+
+# Daiktavardžių skyriai
+TIKRINIS   = 't' # priskiriami pavadinimai, vardai (Antanas, Vilnius), jie rašomi didžiąja raide
+KONKRETUSIS = 'k' # reiškiamus daiktus matome, galime paliesti (daiktai, augalai, gyvūnai, žmonės, vietovės)
+ABSTRAKTUSIS = 'a' # gamtos, visuomenės reiškinių, ypatybių, veiksmų pavadinimas
+KUOPINIS   = 'u' # nusako daiktų grupę (beržynas, jaunimas, krūmynas)
+BENDRINIS  = 'b' # visi kiti bendriniai pavadinimai (stalas, kėdė)
+DAIKT_SKYRIUS = (ABSTRAKTUSIS, KONKRETUSIS, TIKRINIS, BENDRINIS, KUOPINIS)
+
+# Skaitvardžių skyriai
+PAGRINDIS  = 'p' # vienas, šimtas...
+DAUGINIS   = 'd' # treji, penkerios...
+KUOPINIS   = 'u' # penketas, šešetas...
+TRUPMENINIS = 't' # pusantro, pustrečio...
+KELINTINIS  = 'l' # penktas, dešimtas...
+KIEKINIAI = (PAGRINDIS, DAUGINIS, KUOPINIS, TRUPMENINIS)
+SKAITV_SKYRIUS = KIEKINIAI + (KELINTINIS,)
+
+# Įvardžių skyriai
+ASMENINIS  = 'a'
+SAVYBINIS  = 's'
+SANGRAZINIS = 'g'
+PARODOMASIS = 'p'
+PAZIMIMASIS = 'z'
+KLAUSIAMASIS = 'k'
+SANTIKINIS  = 't'
+NEZIMIMASIS = 'n'
+IVARD_SKYRIUS = (ASMENINIS, SAVYBINIS, SANGRAZINIS, PARODOMASIS, PAZIMIMASIS,
+         KLAUSIAMASIS, SANTIKINIS, NEZIMIMASIS)
+
+# Prieveiksmių skyriai
+BUDO    = 'b'
+KIEKYBES  = 'k'
+VIETOS   = 'v'
+LAIKO    = 'l'
+PRIEZASTIES = 'p'
+PRIEV_SKYRIUS = (BUDO, KIEKYBES, VIETOS, LAIKO, PRIEZASTIES)
+
+# Jungtukų skyriai
+SUJUNGIAMIEJI = 's'
+PRIJUNGIAMIEJI = 'p'
+JUNGTUKU_SKYRIUS = (SUJUNGIAMIEJI, PRIJUNGIAMIEJI)
+
+# Ištiktukų skyriai
+IMITUOJANTYS_GARSUS = 'g'
+VEIKSMAZODINIAI   = 'v'
+ISTIKTUKU_SKYRIUS = (IMITUOJANTYS_GARSUS, VEIKSMAZODINIAI)
+
+# Morfologija
+MORFOLOGIJA = {
+  DAIKTAVARDIS: (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, DAIKT_SKYRIUS),
+  BUDVARDIS:  (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, LAIPSNIUOTE, IVARDZIUOTINIS),
+  SKAITVARDIS: (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, SKAITV_SKYRIUS),
+  IVARDIS:   (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, IVARD_SKYRIUS),
+
+  VEIKSMAZODIS: (ASMENUOTE, SKAICIUS, LAIKAS, NUOSAKA, SANGRAZINIS,
+          TEIGIAMUMAS),
+  BENDRATIS:  (SANGRAZINIS, TEIGIAMUMAS),
+  DALYVIS:   (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, LAIKAS, DALYVIO_RUSIS,
+          SANGRAZINIS, IVARDZIUOTINIS, TEIGIAMUMAS),
+  PUSDALYVIS:  (GIMINE, SKAICIUS, SANGRAZINIS, TEIGIAMUMAS),
+  PADALYVIS:  (LAIKAS, SANGRAZINIS, TEIGIAMUMAS),
+  BUDINYS:   (LAIPSNIUOTE, PRIEV_SKYRIUS, TEIGIAMUMAS),
+
+  PRIEVEIKSMIS: (LAIPSNIUOTE, PRIEV_SKYRIUS, TEIGIAMUMAS),
+
+  JUNGTUKAS:  (JUNGTUKU_SKYRIUS,),
+  ISTIKTUKAS:  (ISTIKTUKU_SKYRIUS,),
+
+  PRIELINKSNIS: (),
+  DALELYTE:   (),
+  JAUSTUKAS:  (),
+}
+
+# Leksika
+SINONIMAS = 's'
+ANTONIMAS = 'a'
+TIPAS   = 't' # Žodžio tipas, pvz.: vilnius t=miestas
+
+# Visos leksikos žymės rašomos tik prie lemos tipo žodžio, prie kitų žodžio
+# formų leksikos žymės nerašomos.
+LEKSIKA = (SINONIMAS, ANTONIMAS, TIPAS)
+
+# Lema
+LEMA   = 'l' # Pagrindinė žodžio forma
+
+# Pagrindinės žodžio formos
+# Pagal šias taisykles nustatoma ar žodis yra lema.
+# None - bet kokia reikšmė
+PAGRINDINE_FORMA = {
+  DAIKTAVARDIS: (None, VIENASKAITA, VARDININKAS),
+  BUDVARDIS: (None, VIENASKAITA, VARDININKAS),
+  SKAITVARDIS: (None, VIENASKAITA, VARDININKAS),
+  IVARDIS: (None, VIENASKAITA, VARDININKAS),
+  BENDRATIS: (None, '-',),
+  DALYVIS: (None, VIENASKAITA, VARDININKAS, ESAMASIS, None, None, None, '-'),
+  PUSDALYVIS: (None, VIENASKAITA, None, '-'),
+  JUNGTUKAS: (),
+  ISTIKTUKAS: (),
+  PRIELINKSNIS: (),
+  DALELYTE: (),
+  JAUSTUKAS: (),
+}
+
+# Visos leksikos žymės
+LEKSIKOS_ZYMES = (LEMA,) + LEKSIKA
+
+
+def get_prefix(word):
+  u"""
+
+  >>> get_prefix(u'')
+  '__'
+
+  >>> get_prefix(u'ą')
+  'a_'
+
+  >>> get_prefix(u'ąb')
+  'ab'
+
+  >>> get_prefix(u'ąbc')
+  'ab'
+
+  """
+  slug = unidecode.unidecode(word).lower()
+  slug = slug.ljust(2, '_')
+  return slug[:2]
+
+
+def normalize(word):
+  return clean_re.sub('', word).lower()
+
+
+def get_galunes():
+  galunes = defaultdict(list)
+  for galune, forma in GALUNES:
+    galunes[galune].append(forma)
+  return list(sorted(galunes.items(), key=lambda a: len(a[0]), reverse=True))
+
+
+def detect_galune(word):
+  for galune, choices in get_galunes():
+    if word.endswith(galune):
+      ret = []
+      for data, lema, extra in choices:
+        lema = word[:-len(galune)] + lema
+        extra['l'] = lema
+        ret.append((data, extra))
+      return ret
+  return []
+
+
+def get_priesdeliai():
+  priesdeliai = defaultdict(list)
+  for priesdelis, forma in PRIESDELIAI:
+    priesdeliai[priesdelis].append(forma)
+  return list(sorted(priesdeliai.items(), key=lambda a: len(a[0]), reverse=True))
+
+
+def detect_priesdelis(word):
+  pass
+
+
+def words_from_stream(f, chunk_size=1024):
+  """Read words from stream.
+
+  >>> import StringIO
+  >>> stream = StringIO.StringIO('abc abc abc')
+  >>> list(words_from_stream(stream, 5))
+  ['abc', 'abc', 'abc']
+
+  >>> stream = StringIO.StringIO('abc abc ab')
+  >>> list(words_from_stream(stream, 5))
+  ['abc', 'abc', 'ab']
+
+  >>> stream = StringIO.StringIO('abc abc a')
+  >>> list(words_from_stream(stream, 5))
+  ['abc', 'abc', 'a']
+
+  >>> stream = StringIO.StringIO('a b')
+  >>> list(words_from_stream(stream, 5))
+  ['a', 'b']
+
+  """
+  chunk = f.read(chunk_size)
+  while chunk:
+    words = words_re.findall(chunk)
+    if len(chunk) >= chunk_size:
+      chunk = words.pop()
+    else:
+      chunk = ''
+    for word in words:
+      word = normalize(word)
+      if word:
+        yield word
+    chunk += f.read(chunk_size)
+
+
+class Lema(object):
+  def __init__(self, dbpath='.'):
+    self.dbpath = dbpath
+    self.words = {}
+
+  def read(self, prefix):
+    path = os.path.join(self.dbpath, prefix)
+    if os.path.exists(path):
+      db = codecs.open(path, 'rb', 'utf-8')
+      self.words[prefix] = self.read_file(db)
+      db.close()
+    else:
+      self.words[prefix] = {}
+    return self.words[prefix]
+
+  def read_file(self, f):
+    u"""
+
+    >>> import pprint
+    >>> import StringIO
+    >>> db = Lema()
+    >>> f = StringIO.StringIO(u'bdv--- žodžiai l=žodis')
+    >>> r = db.read_file(f)
+    >>> print(unicode(pprint.pformat(r), 'unicode_escape'))
+    {u'žodžiai': (u'bdv---', {u'l': u'žodis'})}
+
+    """
+    d = {}
+    for line in f:
+      meta = line[:META_SIZE]
+      word = line[META_SIZE+1:].strip()
+      extra = {}
+      if ' ' in word:
+        word, extra_line = word.split(' ', 1)
+        for item in extra_line.split(' '):
+          k, v = item.split('=', 1)
+          extra[k] = v
+      if word:
+        d[word] = (meta, extra)
+    return d
+
+  def write(self):
+    for prefix, words in self.words.items():
+      path = os.path.join(self.dbpath, prefix)
+      db = codecs.open(path, 'wb', 'utf-8')
+      self.write_file(db, words)
+      db.close()
+
+  def write_file(solf, f, words):
+    u"""
+
+    >>> import StringIO
+    >>> db = Lema()
+    >>> f = StringIO.StringIO()
+    >>> words = {u'žodžiai': (u'bdv---', {'l': u'žodis'})}
+    >>> db.write_file(f, words)
+    >>> print(f.getvalue())
+    bdv--- žodžiai l=žodis
+    <BLANKLINE>
+
+    """
+    for word, data in sorted(words.items(), key=itemgetter(0)):
+      data, extra = data
+      if extra:
+        extra_line = ' '.join(['%s=%s' % (k, v)
+                    for k, v in extra.items()])
+        f.write(u'%s %s %s\n' % (data, word, extra_line))
+      else:
+        f.write(u'%s %s\n' % (data, word))
+
+  def get_words_by_prefix(self, prefix):
+    try:
+      return self.words[prefix]
+    except KeyError:
+      return self.read(prefix)
+
+  def update(self, word):
+    wdata = self.get(word)
+    if not wdata:
+      wdata = self.add(word)
+    return wdata
+
+  def import_stream(self, f):
+    for word in words_from_stream(f):
+      yield (word,) + self.update(word)
+
+  def import_text(self, text):
+    for word in words_re.finditer(text):
+      word = normalize(word.group())
+      if word:
+        yield (word,) + self.update(word)
+
+  def add(self, word, data='------', extra=None):
+    u"""
+
+    >>> import pprint
+    >>> db = Lema()
+    >>> db.add(u'žodžiai')
+    ('------', {})
+    >>> r = db.words
+    >>> print(unicode(pprint.pformat(r), 'unicode_escape'))
+    {'zo': {u'žodžiai': ('------', {})}}
+
+    """
+    prefix = get_prefix(word)
+    word = word.lower()
+    words = self.get_words_by_prefix(prefix)
+    wdata = (data, extra or {})
+    words[word] = wdata
+    return wdata
+
+  def get(self, word):
+    u"""Read word from database.
+
+    >>> import pprint
+    >>> db = Lema()
+    >>> db.words['zo'] = {u'žodžiai': (u'bdv---', {'l': u'žodis'})}
+    >>> r = db.get(u'žodžiai')
+    >>> print(unicode(pprint.pformat(r), 'unicode_escape'))
+    (u'bdv---', {'l': u'žodis'})
+
+    """
+    prefix = get_prefix(word)
+    word = word.lower()
+    words = self.get_words_by_prefix(prefix)
+    return words.get(word)
+
+  def lema(self, word):
+    u"""
+
+    >>> import pprint
+    >>> db = Lema()
+    >>> db.words['zo'] = {u'žodžiai': (u'bdv---', {'l': u'žodis'})}
+    >>> r = db.lema(u'žodžiai')
+    >>> print(r)
+    žodis
+
+    """
+    meta, extra = self.get(word)
+    if 'l' in extra:
+      return extra['l']
+    else:
+      return word
+
+
+def read_html(html):
+  from BeautifulSoup import BeautifulSoup
+  soup = BeautifulSoup(html)
+  return ' '.join([e for e in soup.recursiveChildGenerator()
+           if isinstance(e,unicode)])
+
+def get_ignore_words():
+  ignorewords = set()
+  if not os.path.exists('ignorewords'):
+    return ignorewords
+  f = codecs.open('ignorewords', 'rb', 'utf-8')
+  for line in f:
+    ignorewords.add(line.strip())
+  f.close()
+  return ignorewords
+
+
+def save_ignore_words(ignorewords):
+  f = codecs.open('ignorewords', 'wb', 'utf-8')
+  for word in sorted(ignorewords):
+    f.write(word + '\n')
+  f.close()
+
+
+def print_stats(words):
+  ignorewords = get_ignore_words()
+  lemas = defaultdict(int)
+  for word, meta, extra in words:
+    if word in ignorewords:
+      print("Ignoring '%s' from ignorewords file." % word)
+      continue
+    elif 's' in extra:
+      lema = extra['s']
+    elif 'l' in extra:
+      lema = extra['l']
+    else:
+      lema = word
+
+      if lema not in lemas:
+        guesses = detect_galune(lema)
+        if guesses:
+          print('Unknown word: %s' % lema)
+          for data, extra in guesses:
+            print('   . %s %s' % (data, extra.get('l')))
+          user_input = raw_input('Enter correct value: ')
+          if 'q' == user_input:
+            save_ignore_words(ignorewords)
+            return
+          elif 'i' == user_input:
+            ignorewords.add(word)
+            print("Added '%s' word to ignorewords file." % word)
+        else:
+          print("Ignoring '%s' autodetected." % lema)
+
+
+    lemas[lema] += 1
+  for lema, times in sorted(lemas.items(), key=itemgetter(1)):
+    print('%6d %s' % (times, lema))
+  save_ignore_words(ignorewords)
+
+
+def main():
+  import argparse
+
+  parser = argparse.ArgumentParser(description='Process some integers.')
+  parser.add_argument('--lema', dest='lema', action='store',
+            help='get lema')
+  parser.add_argument('--html', dest='html', action='store_true',
+            help='input file is html file')
+
+  parser.add_argument('-i', dest='input_file', action='store',
+            help='read words from input file')
+
+  args = parser.parse_args()
+
+  if args.input_file:
+    stdin = codecs.open(args.input_file, 'rb', 'utf-8')
+  else:
+    stdin = sys.stdin
+
+  db = Lema('db')
+
+  if args.lema:
+    print(db.lema(args.lema))
+
+  elif args.html:
+    html = read_html(stdin.read())
+    print_stats(db.import_text(html))
+    db.write()
+
+  else:
+    stream = codecs.getreader("utf-8")(stdin)
+    print_stats(db.import_stream(stream))
+    db.write()
+
+  if args.input_file:
+    stdin.close()
+
+
+if __name__ == '__main__':
+  main()

File src/lema/afiksai.py

+# coding: utf-8
+
+
+PRIESDELIAI = (
+  # Būdvardis
+  (u'ne',    ('b?n',         {}) ),
+  # Veiksmažodis
+  (u'ne',    ('v?????n',       {}) ),
+  # Dalyvis
+  (u'ne',    ('D???????n',      {}) ),
+  # Pusdalyvis
+  (u'ne',    ('U???n',        {}) ),
+  # Padalyvis
+  (u'ne',    ('A??n',         {}) ),
+  # Būdinys
+  (u'ne',    ('B??n',         {}) ),
+  # Prieveiksmis
+  (u'ne',    ('p??n',         {}) ),
+
+  (u'pri',   ('?',          {}) ),
+)
+
+
+PRIESAGOS = (
+  (u'tin',   ('D???-r---',      {}) ),
+  (u'ien',   ('dm????',        {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ait',   ('dm????',        {'t': 'pavardė'}) ),
+)
+
+
+GALUNES = (
+
+  # Daiktavardžiai
+  # (vyr. g., vns.)
+  (u'as',    ('dvvv?',   u'as',   {}) ),
+  (u'o',    ('dvvk?',   u'as',   {}) ),
+  (u'ui',    ('dvvn?',   u'as',   {}) ),
+  (u'ą',    ('dvvg?',   u'as',   {}) ),
+  (u'u',    ('dvvi?',   u'as',   {}) ),
+  (u'e',    ('dvvt?',   u'as',   {}) ),
+  (u'ai',    ('dvvs?',   u'as',   {}) ),
+  # (vyr. g., dgs.)
+  (u'ai',    ('dvdv?',   u'as',   {}) ),
+  (u'ų',    ('dvdk?',   u'as',   {}) ),
+  (u'ams',   ('dvdn?',   u'as',   {}) ),
+  (u'us',    ('dvdg?',   u'as',   {}) ),
+  (u'ais',   ('dvdi?',   u'as',   {}) ),
+  (u'uose',   ('dvdt?',   u'as',   {}) ),
+  (u'ai',    ('dvds?',   u'as',   {}) ),
+  # (mot. g., vns.)
+  (u'a',    ('dmvv?',   u'a',   {}) ),
+  (u'os',    ('dmvk?',   u'a',   {}) ),
+  (u'ai',    ('dmvn?',   u'a',   {}) ),
+  (u'ą',    ('dmvg?',   u'a',   {}) ),
+  (u'a',    ('dmvi?',   u'a',   {}) ),
+  (u'oje',   ('dmvt?',   u'a',   {}) ),
+  (u'a',    ('dmvs?',   u'a',   {}) ),
+  # (mot. g., dgs.)
+  (u'os',    ('dmdv?',   u'a',   {}) ),
+  (u'ų',    ('dmdk?',   u'a',   {}) ),
+  (u'oms',   ('dmdn?',   u'a',   {}) ),
+  (u'as',    ('dmdg?',   u'a',   {}) ),
+  (u'omis',   ('dmdi?',   u'a',   {}) ),
+  (u'ose',   ('dmdt?',   u'a',   {}) ),
+  (u'os',    ('dmds?',   u'a',   {}) ),
+
+  # (vyr. g., vns.)
+  (u'is',    ('dvvv?',   u'is',   {}) ),
+  (u'io',    ('dvvk?',   u'is',   {}) ),
+  (u'iui',   ('dvvn?',   u'is',   {}) ),
+  (u'į',    ('dvvg?',   u'is',   {}) ),
+  (u'iu',    ('dvvi?',   u'is',   {}) ),
+  (u'iyje',   ('dvvt?',   u'is',   {}) ),
+  (u'i',    ('dvvs?',   u'is',   {}) ),
+  # (vyr. g., dgs.)
+  (u'iai',   ('dvdv?',   u'is',   {}) ),
+  (u'ių',    ('dvdk?',   u'is',   {}) ),
+  (u'iams',   ('dvdn?',   u'is',   {}) ),
+  (u'ius',   ('dvdg?',   u'is',   {}) ),
+  (u'iais',   ('dvdi?',   u'is',   {}) ),
+  (u'iuose',  ('dvdt?',   u'is',   {}) ),
+  (u'iai',   ('dvds?',   u'is',   {}) ),
+  # (mot. g., vns.)
+  (u'ė',    ('dmvv?',   u'ė',   {}) ),
+  (u'ės',    ('dmvk?',   u'ė',   {}) ),
+  (u'ei',    ('dmvn?',   u'ė',   {}) ),
+  (u'ę',    ('dmvg?',   u'ė',   {}) ),
+  (u'e',    ('dmvi?',   u'ė',   {}) ),
+  (u'ėje',   ('dmvt?',   u'ė',   {}) ),
+  (u'e',    ('dmvs?',   u'ė',   {}) ),
+  # (mot. g., dgs.)
+  (u'ės',    ('dmdv?',   u'ė',   {}) ),
+  (u'ių',    ('dmdk?',   u'ė',   {}) ),
+  (u'ėms',   ('dmdn?',   u'ė',   {}) ),
+  (u'es',    ('dmdg?',   u'ė',   {}) ),
+  (u'ėmis',   ('dmdi?',   u'ė',   {}) ),
+  (u'ėse',   ('dmdt?',   u'ė',   {}) ),
+  (u'ės',    ('dmds?',   u'ė',   {}) ),
+
+
+  # Būdvardžiai
+  # (vyr. g., vns.)
+  (u'asis',   ('bvvv?',   u'asis',  {}) ),
+  (u'ojo',   ('bvvk?',   u'asis',  {}) ),
+  (u'ajam',   ('bvvn?',   u'asis',  {}) ),
+  (u'ajį',   ('bvvg?',   u'asis',  {}) ),
+  (u'uoju',   ('bvvi?',   u'asis',  {}) ),
+  (u'ajame',  ('bvvt?',   u'asis',  {}) ),
+  (u'asis',   ('bvvs?',   u'asis',  {}) ),
+  # (vyr. g., dgs.)
+  (u'ieji',   ('bvdv?',   u'asis',  {}) ),
+  (u'ųjų',   ('bvdk?',   u'asis',  {}) ),
+  (u'iesiems', ('bvdn?',   u'asis',  {}) ),
+  (u'uosius',  ('bvdg?',   u'asis',  {}) ),
+  (u'aisiais', ('bvdi?',   u'asis',  {}) ),
+  (u'uosiuose', ('bvdt?',   u'asis',  {}) ),
+  (u'ieji',   ('bvds?',   u'asis',  {}) ),
+  # (mot. g., vns.)
+  (u'oji',   ('bmvv?',   u'oji',  {}) ),
+  (u'osios',  ('bmvk?',   u'oji',  {}) ),
+  (u'ajai',   ('bmvn?',   u'oji',  {}) ),
+  (u'ają',   ('bmvg?',   u'oji',  {}) ),
+  (u'ąja',   ('bmvi?',   u'oji',  {}) ),
+  (u'ojoje',  ('bmvt?',   u'oji',  {}) ),
+  (u'oji',   ('bmvs?',   u'oji',  {}) ),
+  # (mot. g., dgs.)
+  (u'osios',  ('bmdv?',   u'oji',  {}) ),
+  (u'ųjų',   ('bmdk?',   u'oji',  {}) ),
+  (u'osioms',  ('bmdn?',   u'oji',  {}) ),
+  (u'ąsias',  ('bmdg?',   u'oji',  {}) ),
+  (u'osiomis', ('bmdi?',   u'oji',  {}) ),
+  (u'osiose',  ('bmdt?',   u'oji',  {}) ),
+  (u'osios',  ('bmds?',   u'oji',  {}) ),
+
+
+  # Veiksmažodžio bendratis
+  (u'ti',    ('B--',    u'ti',   {}) ),
+
+
+  # Veiksmažodžiai
+  (u'iesti',  ('B--',    u'iesti', {}) ),
+  # (vns., es. l.)
+  (u'iečiu',  ('v1vet--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'ieti',   ('v2vet--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'iečia',  ('v3vet--',  u'iesti', {}) ),
+  # (dgs., es. l.)
+  (u'iečiame', ('v1det--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'iečiate', ('v2det--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'iečia',  ('v3det--',  u'iesti', {}) ),
+  # (vns., būt. k. l.)
+  (u'iečiau',  ('v1vkt--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'ietei',  ('v2vkt--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'ietė',   ('v3vkt--',  u'iesti', {}) ),
+  # (dgs., būt. k. l.)
+  (u'ietėme',  ('v1dkt--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'ietė',   ('v2dkt--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'ietė',   ('v3dkt--',  u'iesti', {}) ),
+  # (vns., būt. d. l.)
+  (u'davau',  ('v1vdt--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'davai',  ('v2vdt--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'davo',   ('v3vdt--',  u'iesti', {}) ),
+  # (dgs., būt. d. l.)
+  (u'davome',  ('v1ddt--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'davote',  ('v2ddt--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'davo',   ('v3ddt--',  u'iesti', {}) ),
+  # (vns., būs. l.)
+  (u'iesiu',  ('v1vbt--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'iesi',   ('v2vbt--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'ies',   ('v3vbt--',  u'iesti', {}) ),
+  # (dgs., būs. l.)
+  (u'iesime',  ('v1dbt--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'iesite',  ('v2dbt--',  u'iesti', {}) ),
+  (u'ies',   ('v3dbt--',  u'iesti', {}) ),
+
+
+  # Reikiamybės dalyviai
+  # (vyr. g., vns.)
+  (u'tinas',  ('Dvvv-r---', u'tinas', {}) ),
+  (u'tino',   ('Dvvk-r---', u'tinas', {}) ),
+  (u'tinam',  ('Dvvn-r---', u'tinas', {}) ),
+  (u'tiną',   ('Dvvg-r---', u'tinas', {}) ),
+  (u'tinu',   ('Dvvi-r---', u'tinas', {}) ),
+  (u'tiname',  ('Dvvt-r---', u'tinas', {}) ),
+  # (vyr. g., dgs.)
+  (u'tini',   ('Dvdv-r---', u'tinas', {}) ),
+  (u'tinų',   ('Dvdk-r---', u'tinas', {}) ),
+  (u'tiniems', ('Dvdn-r---', u'tinas', {}) ),
+  (u'tinus',  ('Dvdg-r---', u'tinas', {}) ),
+  (u'tinais',  ('Dvdi-r---', u'tinas', {}) ),
+  (u'tinuose', ('Dvdt-r---', u'tinas', {}) ),
+  # (mot. g., vns.)
+  (u'tina',   ('Dmvv-r---', u'tina',  {}) ),
+  (u'tinos',  ('Dmvk-r---', u'tina',  {}) ),
+  (u'tinai',  ('Dmvn-r---', u'tina',  {}) ),
+  (u'tiną',   ('Dmvg-r---', u'tina',  {}) ),
+  (u'tina',   ('Dmvi-r---', u'tina',  {}) ),
+  (u'tinoje',  ('Dmvt-r---', u'tina',  {}) ),
+  # (mot. g., dgs.)
+  (u'tinos',  ('Dmdv-r---', u'tina',  {}) ),
+  (u'tinų',   ('Dmdk-r---', u'tina',  {}) ),
+  (u'tinoms',  ('Dmdn-r---', u'tina',  {}) ),
+  (u'tinas',  ('Dmdg-r---', u'tina',  {}) ),
+  (u'tinomis', ('Dmdi-r---', u'tina',  {}) ),
+  (u'tinose',  ('Dmdt-r---', u'tina',  {}) ),
+
+  # Prieveiksmiai
+  # PRIEVEIKSMIS: (LAIPSNIUOTE, PRIEV_SKYRIUS, NEIGIAMAS),
+  (u'iai',   ('pn??',   u'us',   {})),
+  (u'ai',    ('pn??',   u'as',   {})),
+  (u'iese',   ('p-??',   u'i',   {})),
+  (u'iau',   ('pt??',   u'as',   {})),
+  (u'iau',   ('pt??',   u'us',   {})),
+  (u'iausiai', ('pc??',   u'as',   {})),
+  (u'iausiai', ('pc??',   u'us',   {})),
+
+  # Pavardės
+  # (vyr. g., vns.)
+  (u'kas',   ('dvvv**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ko',    ('dvvk**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'kui',   ('dvvn**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ką',    ('dvvg**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ku',    ('dvvi**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ke',    ('dvvt**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'kai',   ('dvvs**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  # (vyr. g., dgs.)
+  (u'kai',   ('dvdv**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'kų',    ('dvdk**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'kams',   ('dvdn**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'kus',   ('dvdg**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'kais',   ('dvdi**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'kuose',  ('dvdt**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'kai',   ('dvds**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  # (mot. g., vns.)
+  (u'ienė',   ('dmvv**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ienės',  ('dmvk**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ienei',  ('dmvn**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ienę',   ('dmvg**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'iene',   ('dmvi**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ienėje',  ('dmvt**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ienę',   ('dmvs**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  # (mot. g., dgs.)
+  (u'ienės',  ('dmdv**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ienių',  ('dmdk**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ienėms',  ('dmdn**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ienes',  ('dmdg**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ienėmis', ('dmdi**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ienėse',  ('dmdt**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'ienės',  ('dmds**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  # (mot. g., vns.)
+  (u'aitė',   ('dmvv**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'aitės',  ('dmvk**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'aitei',  ('dmvn**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'aitę',   ('dmvg**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'aite',   ('dmvi**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'aitėje',  ('dmvt**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'aitę',   ('dmvs**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  # (mot. g., dgs.)
+  (u'aitės',  ('dmdv**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'aičių',  ('dmdk**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'aitėms',  ('dmdn**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'aites',  ('dmdg**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'aitėmis', ('dmdi**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'aitėse',  ('dmdt**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+  (u'aitės',  ('dmds**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
+
+)
+

File src/lema/tests.py

+# coding: utf-8
+
+import doctest
+import unittest
+
+from lema import Lema
+
+
+class TestAutodetect(unittest.TestCase):
+  def test_nepripazinti(self):
+    lema = Lema()
+    forms = lema.detect(u'nepripažinti')
+    print(forms)
+
+
+def suite():
+  loader = unittest.TestLoader()
+  tests = unittest.TestSuite()
+  tests.addTests(doctest.DocTestSuite(lema))
+  tests.addTests(loader.loadTestsFromName(__name__))
+  return tests
+
+
+def main():
+  unittest.TextTestRunner().run(suite())
+
+
+if __name__ == '__main__':
+  main()