Commits

sirex  committed 98a1373 Draft

Updates.

 • Participants
 • Parent commits 527d3fb
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (5)

-bin/lema: bin/buildout buildout.cfg lema.py
+bin/lema: bin/buildout buildout.cfg
 	$< -N
 
 bin/buildout:
 	python bootstrap.py
 
+
+.PHONY: test
+test:
+	bin/test
+
 .PHONY: clean
 clean:
 	rm -rf bin develop-eggs lema.egg-info parts .installed.cfg
+	find -iname '*.pyc' -exec rm {} +

File buildout.cfg

 [buildout]
-parts = scripts
+parts =
+  scripts
+  tests
+
 develop = .
 
-[scripts]
-recipe = zc.recipe.egg
 eggs =
   lema
   BeautifulSoup
   unidecode
+
+
+[scripts]
+recipe = zc.recipe.egg
+eggs = ${buildout:eggs}
+
+
+[tests]
+recipe = zc.recipe.egg
+eggs = ${buildout:eggs}
+entry-points =
+  test=lema.tests:main

File lema.py

-# coding: utf-8
-
-#  lema - a tool to work with database of lithuanian words.
-#  Copyright (C) 2012 Mantas Zimnickas <sirexas@gmail.com>
-#
-#  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
-#  it under the terms of the GNU General Public License as published by
-#  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
-#  (at your option) any later version.
-#
-#  This program is distributed in the hope that it will be useful,
-#  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
-#  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
-#  GNU General Public License for more details.
-#
-#  You should have received a copy of the GNU General Public License
-#  along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
-
-import codecs
-import os.path
-import re
-import sys
-
-from collections import defaultdict
-from operator import itemgetter
-
-import unidecode
-
-words_re = re.compile(r'\w+', re.UNICODE)
-clean_re = re.compile(r'[0-9_]+')
-
-META_SIZE = 6
-
-
-# Kalbos dalys
-DAIKTAVARDIS = 'd'
-BUDVARDIS   = 'b'
-SKAITVARDIS  = 's'
-IVARDIS    = 'i'
-VEIKSMAZODIS = 'v'
-PRIEVEIKSMIS = 'p'
-PRIELINKSNIS = 'l'
-JUNGTUKAS   = 'j'
-DALELYTE   = 'y'
-JAUSTUKAS   = 'u'
-ISTIKTUKAS  = 't'
-AKRONIMAS   = 'k'
-SUTRUMPINIMAS = 'm'
-KALBOS_DALYS = (DAIKTAVARDIS, BUDVARDIS, SKAITVARDIS, IVARDIS, VEIKSMAZODIS,
-        PRIEVEIKSMIS, PRIELINKSNIS, JUNGTUKAS, DALELYTE, JAUSTUKAS,
-        ISTIKTUKAS, AKRONIMAS, SUTRUMPINIMAS)
-
-# Veiksmažodžių formos
-BENDRATIS  = 'B'
-DALYVIS   = 'D'
-PADALYVIS  = 'A'
-PUSDALYVIS  = 'U'
-BUDINYS   = 'B'
-VEIKSM_FORMOS = (BENDRATIS, DALYVIS, PADALYVIS, PUSDALYVIS, BUDINYS)
-KALBOS_DALYS += VEIKSM_FORMOS # veiksmažodžių formos naudojamos kaip kalbos
-                # dalys
-
-# Nuosaka
-TIESIOGINE  = 't'
-LIEPIAMOJI  = 'l'
-TARIAMOJI  = 'r'
-NUOSAKA = (TIESIOGINE, TARIAMOJI, LIEPIAMOJI)
-
-# Dalyvių rūšys
-VEIKIAMOJI  = 'v'
-NEVEIKIAMOJI = '-'
-REIKIAMYBE  = 'r' # skaitytinas, skaitytina; rašytinas, rašytina
-DALYVIO_RUSIS = (VEIKIAMOJI, NEVEIKIAMOJI, REIKIAMYBE)
-
-# Teigiamas, neigiamas
-NEIGIAMAS = 'n'
-
-# Giminė
-VYRISKA    = 'v'
-TIK_VYRISKA  = 'V' # Žodis turi tik vyrišką giminę
-MOTERISKA   = 'm'
-TIK_MOTERISKA = 'M' # Žodis turi tik moterišką giminę
-BEVARDE    = 'e'
-BENDROJI   = 'b'
-
-GIMINE = (VYRISKA, TIK_VYRISKA, MOTERISKA, TIK_MOTERISKA, BEVARDE, BENDROJI)
-
-# Skaičius
-VIENASKAITA   = 'v' # žodis
-TIK_VIENASKAITA = 'V' # ?
-DAUGISKAITA   = 'd' # žodžiai
-TIK_DAUGISKAITA = 'D' # finansai
-SKAICIUS = (VIENASKAITA, TIK_VIENASKAITA, DAUGISKAITA, TIK_DAUGISKAITA)
-
-# Linksnis
-VARDININKAS  = 'v' # kas
-KILMININKAS  = 'k' # ko
-NAUDININKAS  = 'n' # kam
-GALININKAS  = 'g' # ką
-INAGININKAS  = 'i' # kuo
-VIETININKAS  = 't' # kur
-SAUKSMININKAS = 's' # !
-LINKSNIUOTE = (VARDININKAS, KILMININKAS, GALININKAS, INAGININKAS, VIETININKAS,
-        SAUKSMININKAS)
-
-# Laipsniai
-NELYGINAMASIS   = '0'
-AUKSTELESNYSIS  = 'a'
-AUKSTESNYSIS   = 'b'
-AUKSCIAUSIAS   = 'c'
-VISU_AUKSCIAUSIAS = 'd'
-LAIPSNIUOTE = (NELYGINAMASIS, AUKSTELESNYSIS, AUKSTESNYSIS, AUKSCIAUSIAS,
-        VISU_AUKSCIAUSIAS)
-
-# Laikai
-ESAMASIS     = 'e'
-BUTASIS_KARTINIS = 'k'
-BUTASIS_DAZNINIS = 'd'
-BUSIMASIS    = 'b'
-LAIKAS = (ESAMASIS, BUTASIS_KARTINIS, BUTASIS_DAZNINIS, BUSIMASIS)
-
-# Asmenuotė
-ASMUO1 = '1' # skaitau
-ASMUO2 = '2' # skaitai
-ASMUO3 = '3' # skaito
-ASMENUOTE = (ASMUO1, ASMUO2, ASMUO3)
-
-# Apibrėžtumas
-IVARDZIUOTINIS  = 'i' # naujasis, tyrasis
-
-# Sangrąžiškumas
-SANGRAZINIS  = 's'
-
-# Daiktavardžių skyriai
-TIKRINIS   = 't' # priskiriami pavadinimai, vardai (Antanas, Vilnius), jie rašomi didžiąja raide
-KONKRETUSIS = 'k' # reiškiamus daiktus matome, galime paliesti (daiktai, augalai, gyvūnai, žmonės, vietovės)
-ABSTRAKTUSIS = 'a' # gamtos, visuomenės reiškinių, ypatybių, veiksmų pavadinimas
-KUOPINIS   = 'u' # nusako daiktų grupę (beržynas, jaunimas, krūmynas)
-BENDRINIS  = 'b' # visi kiti bendriniai pavadinimai (stalas, kėdė)
-DAIKT_SKYRIUS = (ABSTRAKTUSIS, KONKRETUSIS, TIKRINIS, BENDRINIS, KUOPINIS)
-
-# Skaitvardžių skyriai
-PAGRINDIS  = 'p' # vienas, šimtas...
-DAUGINIS   = 'd' # treji, penkerios...
-KUOPINIS   = 'u' # penketas, šešetas...
-TRUPMENINIS = 't' # pusantro, pustrečio...
-KELINTINIS  = 'l' # penktas, dešimtas...
-KIEKINIAI = (PAGRINDIS, DAUGINIS, KUOPINIS, TRUPMENINIS)
-SKAITV_SKYRIUS = KIEKINIAI + (KELINTINIS,)
-
-# Įvardžių skyriai
-ASMENINIS  = 'a'
-SAVYBINIS  = 's'
-SANGRAZINIS = 'g'
-PARODOMASIS = 'p'
-PAZIMIMASIS = 'z'
-KLAUSIAMASIS = 'k'
-SANTIKINIS  = 't'
-NEZIMIMASIS = 'n'
-IVARD_SKYRIUS = (ASMENINIS, SAVYBINIS, SANGRAZINIS, PARODOMASIS, PAZIMIMASIS,
-         KLAUSIAMASIS, SANTIKINIS, NEZIMIMASIS)
-
-# Prieveiksmių skyriai
-BUDO    = 'b'
-KIEKYBES  = 'k'
-VIETOS   = 'v'
-LAIKO    = 'l'
-PRIEZASTIES = 'p'
-PRIEV_SKYRIUS = (BUDO, KIEKYBES, VIETOS, LAIKO, PRIEZASTIES)
-
-# Jungtukų skyriai
-SUJUNGIAMIEJI = 's'
-PRIJUNGIAMIEJI = 'p'
-JUNGTUKU_SKYRIUS = (SUJUNGIAMIEJI, PRIJUNGIAMIEJI)
-
-# Ištiktukų skyriai
-IMITUOJANTYS_GARSUS = 'g'
-VEIKSMAZODINIAI   = 'v'
-ISTIKTUKU_SKYRIUS = (IMITUOJANTYS_GARSUS, VEIKSMAZODINIAI)
-
-# Morfologija
-MORFOLOGIJA = {
-  DAIKTAVARDIS: (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, DAIKT_SKYRIUS),
-  BUDVARDIS:  (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, LAIPSNIUOTE, IVARDZIUOTINIS),
-  SKAITVARDIS: (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, SKAITV_SKYRIUS),
-  IVARDIS:   (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, IVARD_SKYRIUS),
-
-  VEIKSMAZODIS: (ASMENUOTE, SKAICIUS, LAIKAS, NUOSAKA, SANGRAZINIS, NEIGIAMAS),
-  BENDRATIS:  (SANGRAZINIS, NEIGIAMAS),
-  DALYVIS:   (GIMINE, SKAICIUS, LINKSNIUOTE, LAIKAS, DALYVIO_RUSIS, SANGRAZINIS, IVARDZIUOTINIS, NEIGIAMAS),
-  PUSDALYVIS:  (GIMINE, SKAICIUS, SANGRAZINIS, NEIGIAMAS),
-  PADALYVIS:  (LAIKAS, SANGRAZINIS, NEIGIAMAS),
-  BUDINYS:   (LAIPSNIUOTE, PRIEV_SKYRIUS, NEIGIAMAS),
-
-  PRIEVEIKSMIS: (LAIPSNIUOTE, PRIEV_SKYRIUS, NEIGIAMAS),
-
-  JUNGTUKAS:  (JUNGTUKU_SKYRIUS,),
-  ISTIKTUKAS:  (ISTIKTUKU_SKYRIUS,),
-
-  PRIELINKSNIS: (),
-  DALELYTE:   (),
-  JAUSTUKAS:  (),
-}
-
-# Leksika
-SINONIMAS = 's'
-ANTONIMAS = 'a'
-TIPAS   = 't' # Žodžio tipas, pvz.: vilnius t=miestas
-
-# Visos leksikos žymės rašomos tik prie lemos tipo žodžio, prie kitų žodžio
-# formų leksikos žymės nerašomos.
-LEKSIKA = (SINONIMAS, ANTONIMAS, TIPAS)
-
-# Lema
-LEMA   = 'l' # Pagrindinė žodžio forma
-
-# Pagrindinės žodžio formos
-# Pagal šias taisykles nustatoma ar žodis yra lema.
-# None - bet kokia reikšmė
-PAGRINDINE_FORMA = {
-  DAIKTAVARDIS: (None, VIENASKAITA, VARDININKAS),
-  BUDVARDIS: (None, VIENASKAITA, VARDININKAS),
-  SKAITVARDIS: (None, VIENASKAITA, VARDININKAS),
-  IVARDIS: (None, VIENASKAITA, VARDININKAS),
-  BENDRATIS: (None, '-',),
-  DALYVIS: (None, VIENASKAITA, VARDININKAS, ESAMASIS, None, None, None, '-'),
-  PUSDALYVIS: (None, VIENASKAITA, None, '-'),
-  JUNGTUKAS: (),
-  ISTIKTUKAS: (),
-  PRIELINKSNIS: (),
-  DALELYTE: (),
-  JAUSTUKAS: (),
-}
-
-# Visos leksikos žymės
-LEKSIKOS_ZYMES = (LEMA,) + LEKSIKA
-
-
-def get_prefix(word):
-  u"""
-
-  >>> get_prefix(u'')
-  '__'
-
-  >>> get_prefix(u'ą')
-  'a_'
-
-  >>> get_prefix(u'ąb')
-  'ab'
-
-  >>> get_prefix(u'ąbc')
-  'ab'
-
-  """
-  slug = unidecode.unidecode(word).lower()
-  slug = slug.ljust(2, '_')
-  return slug[:2]
-
-
-def normalize(word):
-  return clean_re.sub('', word).lower()
-
-PRIESAGOS = (
-  (u'tin',  ('D???-r---', {}) ),
-  (u'ien',  ('dm????',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ait',  ('dm????',  {'t': 'pavardė'}) ),
-)
-
-GALUNES = (
-
-  # Daiktavardžiai
-  # (vyr. g., vns.)
-  (u'as',    ('dvvv?',   u'as',   {}) ),
-  (u'o',    ('dvvk?',   u'as',   {}) ),
-  (u'ui',    ('dvvn?',   u'as',   {}) ),
-  (u'ą',    ('dvvg?',   u'as',   {}) ),
-  (u'u',    ('dvvi?',   u'as',   {}) ),
-  (u'e',    ('dvvt?',   u'as',   {}) ),
-  (u'ai',    ('dvvs?',   u'as',   {}) ),
-  # (vyr. g., dgs.)
-  (u'ai',    ('dvdv?',   u'as',   {}) ),
-  (u'ų',    ('dvdk?',   u'as',   {}) ),
-  (u'ams',   ('dvdn?',   u'as',   {}) ),
-  (u'us',    ('dvdg?',   u'as',   {}) ),
-  (u'ais',   ('dvdi?',   u'as',   {}) ),
-  (u'uose',   ('dvdt?',   u'as',   {}) ),
-  (u'ai',    ('dvds?',   u'as',   {}) ),
-  # (mot. g., vns.)
-  (u'a',    ('dmvv?',   u'a',   {}) ),
-  (u'os',    ('dmvk?',   u'a',   {}) ),
-  (u'ai',    ('dmvn?',   u'a',   {}) ),
-  (u'ą',    ('dmvg?',   u'a',   {}) ),
-  (u'a',    ('dmvi?',   u'a',   {}) ),
-  (u'oje',   ('dmvt?',   u'a',   {}) ),
-  (u'a',    ('dmvs?',   u'a',   {}) ),
-  # (mot. g., dgs.)
-  (u'os',    ('dmdv?',   u'a',   {}) ),
-  (u'ų',    ('dmdk?',   u'a',   {}) ),
-  (u'oms',   ('dmdn?',   u'a',   {}) ),
-  (u'as',    ('dmdg?',   u'a',   {}) ),
-  (u'omis',   ('dmdi?',   u'a',   {}) ),
-  (u'ose',   ('dmdt?',   u'a',   {}) ),
-  (u'os',    ('dmds?',   u'a',   {}) ),
-
-  # (vyr. g., vns.)
-  (u'is',    ('dvvv?',   u'is',   {}) ),
-  (u'io',    ('dvvk?',   u'is',   {}) ),
-  (u'iui',   ('dvvn?',   u'is',   {}) ),
-  (u'į',    ('dvvg?',   u'is',   {}) ),
-  (u'iu',    ('dvvi?',   u'is',   {}) ),
-  (u'iyje',   ('dvvt?',   u'is',   {}) ),
-  (u'i',    ('dvvs?',   u'is',   {}) ),
-  # (vyr. g., dgs.)
-  (u'iai',   ('dvdv?',   u'is',   {}) ),
-  (u'ių',    ('dvdk?',   u'is',   {}) ),
-  (u'iams',   ('dvdn?',   u'is',   {}) ),
-  (u'ius',   ('dvdg?',   u'is',   {}) ),
-  (u'iais',   ('dvdi?',   u'is',   {}) ),
-  (u'iuose',  ('dvdt?',   u'is',   {}) ),
-  (u'iai',   ('dvds?',   u'is',   {}) ),
-  # (mot. g., vns.)
-  (u'ė',    ('dmvv?',   u'ė',   {}) ),
-  (u'ės',    ('dmvk?',   u'ė',   {}) ),
-  (u'ei',    ('dmvn?',   u'ė',   {}) ),
-  (u'ę',    ('dmvg?',   u'ė',   {}) ),
-  (u'e',    ('dmvi?',   u'ė',   {}) ),
-  (u'ėje',   ('dmvt?',   u'ė',   {}) ),
-  (u'e',    ('dmvs?',   u'ė',   {}) ),
-  # (mot. g., dgs.)
-  (u'ės',    ('dmdv?',   u'ė',   {}) ),
-  (u'ių',    ('dmdk?',   u'ė',   {}) ),
-  (u'ėms',   ('dmdn?',   u'ė',   {}) ),
-  (u'es',    ('dmdg?',   u'ė',   {}) ),
-  (u'ėmis',   ('dmdi?',   u'ė',   {}) ),
-  (u'ėse',   ('dmdt?',   u'ė',   {}) ),
-  (u'ės',    ('dmds?',   u'ė',   {}) ),
-
-
-  # Būdvardžiai
-  # (vyr. g., vns.)
-  (u'asis',   ('bvvv?',   u'asis',  {}) ),
-  (u'ojo',   ('bvvk?',   u'asis',  {}) ),
-  (u'ajam',   ('bvvn?',   u'asis',  {}) ),
-  (u'ajį',   ('bvvg?',   u'asis',  {}) ),
-  (u'uoju',   ('bvvi?',   u'asis',  {}) ),
-  (u'ajame',  ('bvvt?',   u'asis',  {}) ),
-  (u'asis',   ('bvvs?',   u'asis',  {}) ),
-  # (vyr. g., dgs.)
-  (u'ieji',   ('bvdv?',   u'asis',  {}) ),
-  (u'ųjų',   ('bvdk?',   u'asis',  {}) ),
-  (u'iesiems', ('bvdn?',   u'asis',  {}) ),
-  (u'uosius',  ('bvdg?',   u'asis',  {}) ),
-  (u'aisiais', ('bvdi?',   u'asis',  {}) ),
-  (u'uosiuose', ('bvdt?',   u'asis',  {}) ),
-  (u'ieji',   ('bvds?',   u'asis',  {}) ),
-  # (mot. g., vns.)
-  (u'oji',   ('bmvv?',   u'oji',  {}) ),
-  (u'osios',  ('bmvk?',   u'oji',  {}) ),
-  (u'ajai',   ('bmvn?',   u'oji',  {}) ),
-  (u'ają',   ('bmvg?',   u'oji',  {}) ),
-  (u'ąja',   ('bmvi?',   u'oji',  {}) ),
-  (u'ojoje',  ('bmvt?',   u'oji',  {}) ),
-  (u'oji',   ('bmvs?',   u'oji',  {}) ),
-  # (mot. g., dgs.)
-  (u'osios',  ('bmdv?',   u'oji',  {}) ),
-  (u'ųjų',   ('bmdk?',   u'oji',  {}) ),
-  (u'osioms',  ('bmdn?',   u'oji',  {}) ),
-  (u'ąsias',  ('bmdg?',   u'oji',  {}) ),
-  (u'osiomis', ('bmdi?',   u'oji',  {}) ),
-  (u'osiose',  ('bmdt?',   u'oji',  {}) ),
-  (u'osios',  ('bmds?',   u'oji',  {}) ),
-
-
-  # Veiksmažodžio bendratis
-  (u'ti',    ('B--',    u'ti',   {}) ),
-
-
-  # Veiksmažodžiai
-  (u'iesti',  ('B--',    u'iesti', {}) ),
-  # (vns., es. l.)
-  (u'iečiu',  ('v1vet--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'ieti',   ('v2vet--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'iečia',  ('v3vet--',  u'iesti', {}) ),
-  # (dgs., es. l.)
-  (u'iečiame', ('v1det--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'iečiate', ('v2det--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'iečia',  ('v3det--',  u'iesti', {}) ),
-  # (vns., būt. k. l.)
-  (u'iečiau',  ('v1vkt--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'ietei',  ('v2vkt--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'ietė',   ('v3vkt--',  u'iesti', {}) ),
-  # (dgs., būt. k. l.)
-  (u'ietėme',  ('v1dkt--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'ietė',   ('v2dkt--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'ietė',   ('v3dkt--',  u'iesti', {}) ),
-  # (vns., būt. d. l.)
-  (u'davau',  ('v1vdt--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'davai',  ('v2vdt--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'davo',   ('v3vdt--',  u'iesti', {}) ),
-  # (dgs., būt. d. l.)
-  (u'davome',  ('v1ddt--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'davote',  ('v2ddt--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'davo',   ('v3ddt--',  u'iesti', {}) ),
-  # (vns., būs. l.)
-  (u'iesiu',  ('v1vbt--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'iesi',   ('v2vbt--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'ies',   ('v3vbt--',  u'iesti', {}) ),
-  # (dgs., būs. l.)
-  (u'iesime',  ('v1dbt--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'iesite',  ('v2dbt--',  u'iesti', {}) ),
-  (u'ies',   ('v3dbt--',  u'iesti', {}) ),
-
-
-  # Reikiamybės dalyviai
-  # (vyr. g., vns.)
-  (u'tinas',  ('Dvvv-r---', u'tinas', {}) ),
-  (u'tino',   ('Dvvk-r---', u'tinas', {}) ),
-  (u'tinam',  ('Dvvn-r---', u'tinas', {}) ),
-  (u'tiną',   ('Dvvg-r---', u'tinas', {}) ),
-  (u'tinu',   ('Dvvi-r---', u'tinas', {}) ),
-  (u'tiname',  ('Dvvt-r---', u'tinas', {}) ),
-  # (vyr. g., dgs.)
-  (u'tini',   ('Dvdv-r---', u'tinas', {}) ),
-  (u'tinų',   ('Dvdk-r---', u'tinas', {}) ),
-  (u'tiniems', ('Dvdn-r---', u'tinas', {}) ),
-  (u'tinus',  ('Dvdg-r---', u'tinas', {}) ),
-  (u'tinais',  ('Dvdi-r---', u'tinas', {}) ),
-  (u'tinuose', ('Dvdt-r---', u'tinas', {}) ),
-  # (mot. g., vns.)
-  (u'tina',   ('Dmvv-r---', u'tina',  {}) ),
-  (u'tinos',  ('Dmvk-r---', u'tina',  {}) ),
-  (u'tinai',  ('Dmvn-r---', u'tina',  {}) ),
-  (u'tiną',   ('Dmvg-r---', u'tina',  {}) ),
-  (u'tina',   ('Dmvi-r---', u'tina',  {}) ),
-  (u'tinoje',  ('Dmvt-r---', u'tina',  {}) ),
-  # (mot. g., dgs.)
-  (u'tinos',  ('Dmdv-r---', u'tina',  {}) ),
-  (u'tinų',   ('Dmdk-r---', u'tina',  {}) ),
-  (u'tinoms',  ('Dmdn-r---', u'tina',  {}) ),
-  (u'tinas',  ('Dmdg-r---', u'tina',  {}) ),
-  (u'tinomis', ('Dmdi-r---', u'tina',  {}) ),
-  (u'tinose',  ('Dmdt-r---', u'tina',  {}) ),
-
-
-  # Pavardės
-  # (vyr. g., vns.)
-  (u'kas',   ('dvvv**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ko',    ('dvvk**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'kui',   ('dvvn**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ką',    ('dvvg**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ku',    ('dvvi**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ke',    ('dvvt**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'kai',   ('dvvs**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  # (vyr. g., dgs.)
-  (u'kai',   ('dvdv**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'kų',    ('dvdk**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'kams',   ('dvdn**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'kus',   ('dvdg**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'kais',   ('dvdi**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'kuose',  ('dvdt**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'kai',   ('dvds**',  u'kas',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  # (mot. g., vns.)
-  (u'ienė',   ('dmvv**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ienės',  ('dmvk**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ienei',  ('dmvn**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ienę',   ('dmvg**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'iene',   ('dmvi**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ienėje',  ('dmvt**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ienę',   ('dmvs**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  # (mot. g., dgs.)
-  (u'ienės',  ('dmdv**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ienių',  ('dmdk**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ienėms',  ('dmdn**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ienes',  ('dmdg**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ienėmis', ('dmdi**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ienėse',  ('dmdt**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'ienės',  ('dmds**',  u'ienė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  # (mot. g., vns.)
-  (u'aitė',   ('dmvv**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'aitės',  ('dmvk**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'aitei',  ('dmvn**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'aitę',   ('dmvg**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'aite',   ('dmvi**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'aitėje',  ('dmvt**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'aitę',   ('dmvs**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  # (mot. g., dgs.)
-  (u'aitės',  ('dmdv**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'aičių',  ('dmdk**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'aitėms',  ('dmdn**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'aites',  ('dmdg**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'aitėmis', ('dmdi**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'aitėse',  ('dmdt**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-  (u'aitės',  ('dmds**',  u'aitė',  {'t': 'pavardė'}) ),
-
-)
-
-def get_galunes():
-  galunes = defaultdict(list)
-  for galune, forma in GALUNES:
-    galunes[galune].append(forma)
-  return list(sorted(galunes.items(), key=lambda a: len(a[0]), reverse=True))
-
-def morphdetect(word):
-  for galune, choices in get_galunes():
-    if word.endswith(galune):
-      ret = []
-      for data, lema, extra in choices:
-        lema = word[:-len(galune)] + lema
-        extra['l'] = lema
-        ret.append((data, extra))
-      return ret
-  return []
-
-
-def words_from_stream(f, chunk_size=1024):
-  """Read words from stream.
-
-  >>> import StringIO
-  >>> stream = StringIO.StringIO('abc abc abc')
-  >>> list(words_from_stream(stream, 5))
-  ['abc', 'abc', 'abc']
-
-  >>> stream = StringIO.StringIO('abc abc ab')
-  >>> list(words_from_stream(stream, 5))
-  ['abc', 'abc', 'ab']
-
-  >>> stream = StringIO.StringIO('abc abc a')
-  >>> list(words_from_stream(stream, 5))
-  ['abc', 'abc', 'a']
-
-  >>> stream = StringIO.StringIO('a b')
-  >>> list(words_from_stream(stream, 5))
-  ['a', 'b']
-
-  """
-  chunk = f.read(chunk_size)
-  while chunk:
-    words = words_re.findall(chunk)
-    if len(chunk) >= chunk_size:
-      chunk = words.pop()
-    else:
-      chunk = ''
-    for word in words:
-      word = normalize(word)
-      if word:
-        yield word
-    chunk += f.read(chunk_size)
-
-
-class Lema(object):
-  def __init__(self, dbpath='.'):
-    self.dbpath = dbpath
-    self.words = {}
-
-  def read(self, prefix):
-    path = os.path.join(self.dbpath, prefix)
-    if os.path.exists(path):
-      db = codecs.open(path, 'rb', 'utf-8')
-      self.words[prefix] = self.read_file(db)
-      db.close()
-    else:
-      self.words[prefix] = {}
-    return self.words[prefix]
-
-  def read_file(self, f):
-    u"""
-
-    >>> import pprint
-    >>> import StringIO
-    >>> db = Lema()
-    >>> f = StringIO.StringIO(u'bdv--- žodžiai l=žodis')
-    >>> r = db.read_file(f)
-    >>> print(unicode(pprint.pformat(r), 'unicode_escape'))
-    {u'žodžiai': (u'bdv---', {u'l': u'žodis'})}
-
-    """
-    d = {}
-    for line in f:
-      meta = line[:META_SIZE]
-      word = line[META_SIZE+1:].strip()
-      extra = {}
-      if ' ' in word:
-        word, extra_line = word.split(' ', 1)
-        for item in extra_line.split(' '):
-          k, v = item.split('=', 1)
-          extra[k] = v
-      if word:
-        d[word] = (meta, extra)
-    return d
-
-  def write(self):
-    for prefix, words in self.words.items():
-      path = os.path.join(self.dbpath, prefix)
-      db = codecs.open(path, 'wb', 'utf-8')
-      self.write_file(db, words)
-      db.close()
-
-  def write_file(solf, f, words):
-    u"""
-
-    >>> import StringIO
-    >>> db = Lema()
-    >>> f = StringIO.StringIO()
-    >>> words = {u'žodžiai': (u'bdv---', {'l': u'žodis'})}
-    >>> db.write_file(f, words)
-    >>> print(f.getvalue())
-    bdv--- žodžiai l=žodis
-    <BLANKLINE>
-
-    """
-    for word, data in sorted(words.items(), key=itemgetter(0)):
-      data, extra = data
-      if extra:
-        extra_line = ' '.join(['%s=%s' % (k, v)
-                    for k, v in extra.items()])
-        f.write(u'%s %s %s\n' % (data, word, extra_line))
-      else:
-        f.write(u'%s %s\n' % (data, word))
-
-  def get_words_by_prefix(self, prefix):
-    try:
-      return self.words[prefix]
-    except KeyError:
-      return self.read(prefix)
-
-  def update(self, word):
-    wdata = self.get(word)
-    if not wdata:
-      wdata = self.add(word)
-    return wdata
-
-  def import_stream(self, f):
-    for word in words_from_stream(f):
-      yield (word,) + self.update(word)
-
-  def import_text(self, text):
-    for word in words_re.finditer(text):
-      word = normalize(word.group())
-      if word:
-        yield (word,) + self.update(word)
-
-  def add(self, word, data='------', extra=None):
-    u"""
-
-    >>> import pprint
-    >>> db = Lema()
-    >>> db.add(u'žodžiai')
-    ('------', {})
-    >>> r = db.words
-    >>> print(unicode(pprint.pformat(r), 'unicode_escape'))
-    {'zo': {u'žodžiai': ('------', {})}}
-
-    """
-    prefix = get_prefix(word)
-    word = word.lower()
-    words = self.get_words_by_prefix(prefix)
-    wdata = (data, extra or {})
-    words[word] = wdata
-    return wdata
-
-  def get(self, word):
-    u"""Read word from database.
-
-    >>> import pprint
-    >>> db = Lema()
-    >>> db.words['zo'] = {u'žodžiai': (u'bdv---', {'l': u'žodis'})}
-    >>> r = db.get(u'žodžiai')
-    >>> print(unicode(pprint.pformat(r), 'unicode_escape'))
-    (u'bdv---', {'l': u'žodis'})
-
-    """
-    prefix = get_prefix(word)
-    word = word.lower()
-    words = self.get_words_by_prefix(prefix)
-    return words.get(word)
-
-  def lema(self, word):
-    u"""
-
-    >>> import pprint
-    >>> db = Lema()
-    >>> db.words['zo'] = {u'žodžiai': (u'bdv---', {'l': u'žodis'})}
-    >>> r = db.lema(u'žodžiai')
-    >>> print(r)
-    žodis
-
-    """
-    meta, extra = self.get(word)
-    if 'l' in extra:
-      return extra['l']
-    else:
-      return word
-
-
-def read_html(html):
-  from BeautifulSoup import BeautifulSoup
-  soup = BeautifulSoup(html)
-  return ' '.join([e for e in soup.recursiveChildGenerator()
-           if isinstance(e,unicode)])
-
-def get_ignore_words():
-  ignorewords = set()
-  if not os.path.exists('ignorewords'):
-    return ignorewords
-  f = codecs.open('ignorewords', 'rb', 'utf-8')
-  for line in f:
-    ignorewords.add(line.strip())
-  f.close()
-  return ignorewords
-
-
-def save_ignore_words(ignorewords):
-  f = codecs.open('ignorewords', 'wb', 'utf-8')
-  for word in sorted(ignorewords):
-    f.write(word + '\n')
-  f.close()
-
-
-def print_stats(words):
-  ignorewords = get_ignore_words()
-  lemas = defaultdict(int)
-  for word, meta, extra in words:
-    if word in ignorewords:
-      print("Ignoring '%s' from ignorewords file." % word)
-      continue
-    elif 's' in extra:
-      lema = extra['s']
-    elif 'l' in extra:
-      lema = extra['l']
-    else:
-      lema = word
-
-      if lema not in lemas:
-        guesses = morphdetect(lema)
-        if guesses:
-          print('Unknown word: %s' % lema)
-          for data, extra in guesses:
-            print('   . %s %s' % (data, extra.get('l')))
-          user_input = raw_input('Enter correct value: ')
-          if 'q' == user_input:
-            save_ignore_words(ignorewords)
-            return
-          elif 'i' == user_input:
-            ignorewords.add(word)
-            print("Added '%s' word to ignorewords file." % word)
-        else:
-          print("Ignoring '%s' autodetected." % lema)
-
-
-    lemas[lema] += 1
-  for lema, times in sorted(lemas.items(), key=itemgetter(1)):
-    print('%6d %s' % (times, lema))
-  save_ignore_words(ignorewords)
-
-
-def main():
-  import argparse
-
-  parser = argparse.ArgumentParser(description='Process some integers.')
-  parser.add_argument('--lema', dest='lema', action='store',
-            help='get lema')
-  parser.add_argument('--html', dest='html', action='store_true',
-            help='input file is html file')
-
-  parser.add_argument('-i', dest='input_file', action='store',
-            help='read words from input file')
-
-  args = parser.parse_args()
-
-  if args.input_file:
-    stdin = codecs.open(args.input_file, 'rb', 'utf-8')
-  else:
-    stdin = sys.stdin
-
-  db = Lema('db')
-
-  if args.lema:
-    print(db.lema(args.lema))
-
-  elif args.html:
-    html = read_html(stdin.read())
-    print_stats(db.import_text(html))
-    db.write()
-
-  else:
-    stream = codecs.getreader("utf-8")(stdin)
-    print_stats(db.import_stream(stream))
-    db.write()
-
-  if args.input_file:
-    stdin.close()
-
-
-def testsuite():
-  import doctest
-  import unittest
-  tests = unittest.TestSuite()
-  tests.addTests(doctest.DocTestSuite(sys.modules[__name__]))
-  return tests
-
-
-if __name__ == '__main__':
-  main()
+import sys
 from setuptools import setup, find_packages
 
+
+install_requires = [
+  'BeautifulSoup',
+  'unidecode',
+]
+
+if sys.version_info < (2, 7):
+  install_requires.append('argparse')
+
+
 setup(name='lema',
    version='0.1',
-   packages=find_packages(),
+   author='Mantas Zimnickas',
+   author_email='sirexas@gmail.com',
+   url='https://bitbucket.org/sirex/lema',
+   licence='LGPL, ODbL',
+   description='Morphological and lexical database of Lithuanian words.',
+   long_description=open('README.rst').read(),
+   packages=find_packages('src'),
+   package_dir={'':'src'},
    zip_safe=False,
-   install_requires=[
-     'BeautifulSoup',
-     'unidecode',
-     'argparse',
-   ],
+   install_requires=install_requires,
    entry_points={
      'console_scripts': [
        'lema = lema:main',
      ],
    },
-   test_suite='lema.testsuite')
+   test_suite='lema.tests.suite')

File src/lema/afiksai.py

-# coding: utf-8
-
-
 PRIESDELIAI = (
   # Būdvardis
-  (u'ne',    ('b?n',         {}) ),
+  ('ne',    ('b?n',         {}) ),
   # Veiksmažodis
-  (u'ne',    ('v?????n',       {}) ),
+  ('ne',    ('v?????n',       {}) ),
   # Dalyvis
-  (u'ne',    ('D???????n',      {}) ),
+  ('ne',    ('D???????n',      {}) ),
   # Pusdalyvis
-  (u'ne',    ('U???n',        {}) ),
+  ('ne',    ('U???n',        {}) ),
   # Padalyvis
-  (u'ne',    ('A??n',         {}) ),
+  ('ne',    ('A??n',         {}) ),
   # Būdinys
-  (u'ne',    ('B??n',         {}) ),
+  ('ne',    ('B??n',         {}) ),
   # Prieveiksmis
-  (u'ne',    ('p??n',         {}) ),
+  ('ne',    ('p??n',         {}) ),
 
-  (u'pri',   ('?',          {}) ),
+  ('pri',   ('?',          {}) ),
 )