Source

dotfiles / bin / vim

1
2
3
#!/usr/bin/env bash

PATH=~/.vim/bullshit:$PATH exec $VIM_BINARY "$@"