1. Steve Losh
  2. gundo.vim

Source

gundo.vim / .hgtags

4101cbccf1d5fd0cfb81a3c6757c8f71657c1243 v0.8.0
4101cbccf1d5fd0cfb81a3c6757c8f71657c1243 semver
aa431c484c032ebc7b11e1e49c3b339d6d775384 v0.9.0
ede41dc6613eac08af5c98e69e123788b5a8e65a v1.0.0
e1365403fefc8b192252fa1dfda997f6c166ab60 v2.0.0
7fb1c286cca3c0c07974cc1b59002cfe2b7132f5 v2.1.0
dc582486455b428fc2ae50913b7844966ce64afc v2.1.1
d2406d0bce25549bb35c59767574386d3d241ace v2.2.0
c1cda256969c75523f9a8ef9629f08fca9ded216 v2.2.1
d6f98011d079bb1fd1bf6debb3f7cae55263b093 v2.2.2
bf31800e9784bd83c220f18fafde215abc72c4ef v2.3.0