Source

metrics-clojure / metrics-clojure-core / src / metrics / histograms.clj

Diff from to

File metrics-clojure-core/src/metrics/histograms.clj

 
 
 (defmacro defhistogram
- "Define a Histogram metric with the given title."
+ "Define a Histogram metric with the given title.
+ 
+ The title uses some basic desugaring to let you concisely define metrics:
+
+  ; Define a histogram titled \"default.default.foo\" into var foo
+  (defhistogram foo)
+  (defhistogram \"foo\")
+
+  ; Define a histogram titled \"a.b.c\" into var c
+  (defhistogram [a b c])
+  (defhistogram [\"a\" \"b\" \"c\"])
+  (defhistogram [a \"b\" c])
+ "
  [title & args]
  (let [[s title] (desugared-title title)]
   `(def ~s (histogram ~title ~@args))))