Commits

Tran Ngoc Quan  committed 58b66f8

l10n: vi.po: update one message

* Translate message that updated from commit bb2ba06

Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>

  • Participants
  • Parent commits e5e38ce
  • Branches master

Comments (0)

Files changed (1)

 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: git-1.7.12.rc0.91.g338ecb7\n"
+"Project-Id-Version: git-1.7.12-rc1-18-ge0453\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-02 09:26+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-03 14:05+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-06 23:47+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-07 07:11+0700\n"
 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 msgid "Merging:"
 msgstr "Đang trộn:"
 
-#: merge-recursive.c:1918
+#: merge-recursive.c:1920
 #, c-format
-msgid "found %u common ancestor(s):"
-msgstr "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
+msgid "found %u common ancestor:"
+msgid_plural "found %u common ancestors:"
+msgstr[0] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
+msgstr[1] "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
 
-#: merge-recursive.c:1954
+#: merge-recursive.c:1957
 msgid "merge returned no commit"
 msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao (commit) nào"
 
-#: merge-recursive.c:2011
+#: merge-recursive.c:2014
 #, c-format
 msgid "Could not parse object '%s'"
 msgstr "Không thể phân tích đối tượng '%s'"
 
-#: merge-recursive.c:2023
+#: merge-recursive.c:2026
 #: builtin/merge.c:697
 msgid "Unable to write index."
 msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"