Commits

Tran Ngoc Quan  committed 77cc392

l10n: vi.po: update to git-v1.8.0.1-347-gf94c3

* updated all new messages (1979t0f0u)

Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>

 • Participants
 • Parent commits f9472e3
 • Branches master

Comments (0)

Files changed (1)

 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: git-v1.8.0-273-g2d242\n"
+"Project-Id-Version: git-v1.8.0.1-347-gf94c3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-23 14:27+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-11-24 07:34+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-30 12:40+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-30 13:40+0700\n"
 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: vi\n"
 
 #: archive.c:330
 msgid "store only"
-msgstr "chỉ lưu"
+msgstr "chỉ lưu (không nén)"
 
 #: archive.c:331
 msgid "compress faster"
 #: bundle.c:36
 #, c-format
 msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
-msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (cụm)"
+msgstr "“%s” không giống như tập tin v2 bundle (định dạng dump của git)"
 
 #: bundle.c:63
 #, c-format
 
 #: bundle.c:294
 msgid "rev-list died"
-msgstr "rev-list bị chết"
+msgstr "rev-list đã chết"
 
 #: bundle.c:300 builtin/log.c:1215 builtin/shortlog.c:284
 #, c-format
 #: bundle.c:335
 #, c-format
 msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
-msgstr "tham chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
+msgstr "th.chiếu “%s” bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
 
 #: bundle.c:380
 msgid "Refusing to create empty bundle."
 msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
 msgstr " Không hiểu đối số dirstat '%s'\n"
 
-#: diff.c:219
+#: diff.c:194
+#, c-format
+msgid "Unknown value for 'diff.submodule' config variable: '%s'"
+msgstr "Không hiểu giá trị cho biến cấu hình “diff.submodule”: `%s'"
+
+#: diff.c:237
 #, c-format
 msgid ""
 "Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
 "Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:3467
+#: diff.c:3494
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
 "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
 "%s"
 
+#: diff.c:3508
+#, c-format
+msgid "Failed to parse --submodule option parameter: '%s'"
+msgstr "Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --submodule: `%s'"
+
 #: gpg-interface.c:59
 msgid "could not run gpg."
 msgstr "không thể chạy gpg."
 msgstr[0] "Nhánh của bạn là đầu của “%s” bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
 msgstr[1] "Nhánh của bạn là đầu của “%s” bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
 
-#: remote.c:1638
+#: remote.c:1637
+msgid " (use \"git push\" to publish your local commits)\n"
+msgstr " (dùng \"git push\" để xuất bản các lần chuyển giao nội bộ của bạn)\n"
+
+#: remote.c:1640
 #, c-format
 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
 msgid_plural ""
 "Nhánh của bạn thì ở đằng sau “%s” bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể "
 "được fast-forward.\n"
 
-#: remote.c:1646
+#: remote.c:1647
+msgid " (use \"git pull\" to update your local branch)\n"
+msgstr " (dùng \"git pull\" để cập nhật nhánh nội bộ của bạn)\n"
+
+#: remote.c:1650
 #, c-format
 msgid ""
 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
 "Your branch and “%s” have diverged,\n"
 "and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
 
+#: remote.c:1659
+msgid " (use \"git pull\" to merge the remote branch into yours)\n"
+msgstr ""
+" (dùng \"git pull\" để hòa trộn nhánh trên máy chủ vào trong nhánh của "
+"bạn)\n"
+
 #: sequencer.c:123 builtin/merge.c:761 builtin/merge.c:874 builtin/merge.c:984
 #: builtin/merge.c:994
 #, c-format
 msgstr ""
 "Các thay đổi không được lưu trạng thái sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
 
-#: builtin/add.c:195 builtin/add.c:460 builtin/rm.c:260
+#: builtin/add.c:195 builtin/add.c:460 builtin/rm.c:275
 #, c-format
 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
 msgstr "pathspec “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
 msgid "index file corrupt"
 msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
 
-#: builtin/add.c:481 builtin/apply.c:4450 builtin/mv.c:229 builtin/rm.c:355
+#: builtin/add.c:481 builtin/apply.c:4450 builtin/mv.c:229 builtin/rm.c:370
 msgid "Unable to write new index file"
 msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
 
 msgid "git remote remove <name>"
 msgstr "git remote remove <tên>"
 
-#: builtin/remote.c:15
+#: builtin/remote.c:15 builtin/remote.c:42
 msgid "git remote set-head <name> (-a | -d | <branch>)"
 msgstr "git remote set-head <tên> (-a | -d | <nhánh>)"
 
 msgid "git remote add [<options>] <name> <url>"
 msgstr "git remote add [<các-tùy-chọn>] <tên> <url>"
 
-#: builtin/remote.c:42
-msgid "git remote set-head <name> (-a | -d | <branch>])"
-msgstr "git remote set-head <tên> (-a | -d | <nhánh>])"
-
 #: builtin/remote.c:47
 msgid "git remote set-branches <name> <branch>..."
 msgstr "git remote set-branches <tên> <nhánh>..."
 msgid "exit with a zero status even if nothing matched"
 msgstr "thoát ra với trạng thái khác không thậm chí nếu không có gì khớp"
 
-#: builtin/rm.c:268
+#: builtin/rm.c:283
 #, c-format
 msgid "not removing '%s' recursively without -r"
 msgstr "không thể gỡ bỏ “%s” một cách đệ qui mà không có tùy chọn -r"
 
-#: builtin/rm.c:307
+#: builtin/rm.c:322
 #, c-format
 msgid "git rm: unable to remove %s"
 msgstr "git rm: không thể gỡ bỏ %s"
 msgid "Synchronizing submodule url for '$prefix$sm_path'"
 msgstr "Url Mô-đun-con đồng bộ hóa cho '$prefix$sm_path'"
 
+#~ msgid "git remote set-head <name> (-a | -d | <branch>])"
+#~ msgstr "git remote set-head <tên> (-a | -d | <nhánh>])"
+
 #~ msgid " 0 files changed"
 #~ msgstr " 0 có tập tin nào thay đổi cả"