Commits

Tran Ngoc Quan  committed 9802f22

l10n: vi.po update to follow POT in 3b613

* Translated 76 new messages

Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>

  • Participants
  • Parent commits 3b6137f

Comments (0)

Files changed (1)

 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: git-1.7.12.rc0.56.g23ff33\n"
+"Project-Id-Version: git-1.7.12.rc0.91.g338ecb7\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-30 09:18+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-31 07:31+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-02 09:26+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-03 14:05+0700\n"
 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "%s"
 
 #: diff.c:1400
-msgid " 0 files changed\n"
-msgstr " 0 tập tin nào bị thay đổi\n"
+msgid " 0 files changed"
+msgstr " 0 có tập tin nào bị sửa đổi"
 
 #: diff.c:1404
 #, c-format
 "\n"
 "Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
 
+#: merge-recursive.c:190
+#, c-format
+msgid "(bad commit)\n"
+msgstr "(commit sai)\n"
+
+#: merge-recursive.c:206
+#, c-format
+msgid "addinfo_cache failed for path '%s'"
+msgstr "addinfo_cache gặp lỗi đối với đường dẫn '%s'"
+
+#: merge-recursive.c:268
+msgid "error building trees"
+msgstr "gặp lỗi khi xây dựng cây"
+
+#: merge-recursive.c:497
+msgid "diff setup failed"
+msgstr "cài đặt diff gặp lỗi"
+
+#: merge-recursive.c:627
+msgid "merge-recursive: disk full?"
+msgstr "merge-recursive: đĩa bị đầy?"
+
+#: merge-recursive.c:690
+#, c-format
+msgid "failed to create path '%s'%s"
+msgstr "gặp lỗi khi tạo đường dẫn '%s'%s"
+
+#: merge-recursive.c:701
+#, c-format
+msgid "Removing %s to make room for subdirectory\n"
+msgstr "Gỡ bỏ %s để tạo chỗ (room) cho thư mục con\n"
+
+#. something else exists
+#. .. but not some other error (who really cares what?)
+#: merge-recursive.c:715
+#: merge-recursive.c:736
+msgid ": perhaps a D/F conflict?"
+msgstr ": có lẽ là một xung đột D/F?"
+
+#: merge-recursive.c:726
+#, c-format
+msgid "refusing to lose untracked file at '%s'"
+msgstr "từ chối đóng tập tin không được theo vết tại '%s'"
+
+#: merge-recursive.c:766
+#, c-format
+msgid "cannot read object %s '%s'"
+msgstr "không thể đọc đối tượng %s '%s'"
+
+#: merge-recursive.c:768
+#, c-format
+msgid "blob expected for %s '%s'"
+msgstr "đối tượng blob được mong đợi cho %s '%s'"
+
+#: merge-recursive.c:791
+#: builtin/clone.c:302
+#, c-format
+msgid "failed to open '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi mở '%s'"
+
+#: merge-recursive.c:799
+#, c-format
+msgid "failed to symlink '%s'"
+msgstr "gặp lỗi khi tạo liên kết tượng trưng symlink '%s'"
+
+#: merge-recursive.c:802
+#, c-format
+msgid "do not know what to do with %06o %s '%s'"
+msgstr "không hiểu phải làm gì với %06o %s '%s'"
+
+#: merge-recursive.c:939
+msgid "Failed to execute internal merge"
+msgstr "Gặp lỗi khi thực hiện trộn nội bộ"
+
+#: merge-recursive.c:943
+#, c-format
+msgid "Unable to add %s to database"
+msgstr "Không thể thêm %s vào cơ sở dữ liệu"
+
+#: merge-recursive.c:959
+msgid "unsupported object type in the tree"
+msgstr "kiểu đối tượng không được hỗ trợ trong cây (tree)"
+
+#: merge-recursive.c:1038
+#: merge-recursive.c:1052
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left in tree."
+msgstr "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s còn lại trong cây (tree)."
+
+#: merge-recursive.c:1044
+#: merge-recursive.c:1057
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (%s/delete): %s deleted in %s and %s in %s. Version %s of %s left in tree at %s."
+msgstr "XUNG ĐỘT (%s/xóa): %s bị xóa trong %s và %s trong %s. Phiên bản %s của %s còn lại trong cây (tree) tại %s."
+
+#: merge-recursive.c:1098
+msgid "rename"
+msgstr "đổi tên"
+
+#: merge-recursive.c:1098
+msgid "renamed"
+msgstr "đã đổi tên"
+
+#: merge-recursive.c:1154
+#, c-format
+msgid "%s is a directory in %s adding as %s instead"
+msgstr "%s là một thư mục trong %s thay vào đó thêm vào như là %s"
+
+#: merge-recursive.c:1176
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename \"%s\"->\"%s\" in branch \"%s\" rename \"%s\"->\"%s\" in \"%s\"%s"
+msgstr "XUNG ĐỘT (đổi tên/đổi tên): Đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong nhánh \"%s\" đổi tên \"%s\"->\"%s\" trong \"%s\"%s"
+
+#: merge-recursive.c:1181
+msgid " (left unresolved)"
+msgstr " (cần giải quyết)"
+
+#: merge-recursive.c:1235
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (rename/rename): Rename %s->%s in %s. Rename %s->%s in %s"
+msgstr "XUNG ĐỘT (đổi tên/đổi tên): Đổi tên %s->%s trong %s. Đổi tên %s->%s trong %s"
+
+#: merge-recursive.c:1265
+#, c-format
+msgid "Renaming %s to %s and %s to %s instead"
+msgstr "Đang đổi tên %s thành %s thay vì %s thành %s"
+
+#: merge-recursive.c:1464
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (rename/add): Rename %s->%s in %s. %s added in %s"
+msgstr "XUNG ĐỘT (đổi tên/thêm): Đổi tên %s->%s trong %s. %s được thêm vào trong %s"
+
+#: merge-recursive.c:1474
+#, c-format
+msgid "Adding merged %s"
+msgstr "Thêm hòa trộn %s"
+
+#: merge-recursive.c:1479
+#: merge-recursive.c:1677
+#, c-format
+msgid "Adding as %s instead"
+msgstr "Thay vào đó thêm vào %s"
+
+#: merge-recursive.c:1530
+#, c-format
+msgid "cannot read object %s"
+msgstr "không thể đọc đối tượng %s"
+
+#: merge-recursive.c:1533
+#, c-format
+msgid "object %s is not a blob"
+msgstr "đối tượng %s không phải là một blob"
+
+#: merge-recursive.c:1581
+msgid "modify"
+msgstr "sửa đổi"
+
+#: merge-recursive.c:1581
+msgid "modified"
+msgstr "đã sửa"
+
+#: merge-recursive.c:1591
+msgid "content"
+msgstr "nội dung"
+
+#: merge-recursive.c:1598
+msgid "add/add"
+msgstr "thêm/thêm"
+
+#: merge-recursive.c:1632
+#, c-format
+msgid "Skipped %s (merged same as existing)"
+msgstr "Đã bỏ qua %s (đã sẵn có lần hòa trộn này)"
+
+#: merge-recursive.c:1646
+#, c-format
+msgid "Auto-merging %s"
+msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
+
+#: merge-recursive.c:1650
+#: git-submodule.sh:844
+msgid "submodule"
+msgstr "mô-đun con"
+
+#: merge-recursive.c:1651
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (%s): Merge conflict in %s"
+msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Xung đột hòa trộn trong %s"
+
+#: merge-recursive.c:1741
+#, c-format
+msgid "Removing %s"
+msgstr "Đang xóa %s"
+
+#: merge-recursive.c:1766
+msgid "file/directory"
+msgstr "tập-tin/thư-mục"
+
+#: merge-recursive.c:1772
+msgid "directory/file"
+msgstr "thư-mục/tập tin"
+
+#: merge-recursive.c:1777
+#, c-format
+msgid "CONFLICT (%s): There is a directory with name %s in %s. Adding %s as %s"
+msgstr "XUNG ĐỘT (%s): Ở đây không có thư mục nào có tên %s trong %s. Thêm %s như là %s"
+
+#: merge-recursive.c:1787
+#, c-format
+msgid "Adding %s"
+msgstr "Đang thêm \"%s\""
+
+#: merge-recursive.c:1804
+msgid "Fatal merge failure, shouldn't happen."
+msgstr "Việc hòa trộn hỏng nghiêm trọng, không nên để xảy ra."
+
+#: merge-recursive.c:1823
+msgid "Already up-to-date!"
+msgstr "Đã cập nhật rồi!"
+
+#: merge-recursive.c:1832
+#, c-format
+msgid "merging of trees %s and %s failed"
+msgstr "hòa trộn cây (tree) %s và %s gặp lỗi"
+
+#: merge-recursive.c:1862
+#, c-format
+msgid "Unprocessed path??? %s"
+msgstr "Đường dẫn chưa được xử lý??? %s"
+
+#: merge-recursive.c:1907
+msgid "Merging:"
+msgstr "Đang trộn:"
+
+#: merge-recursive.c:1918
+#, c-format
+msgid "found %u common ancestor(s):"
+msgstr "tìm thấy %u tổ tiên chung:"
+
+#: merge-recursive.c:1954
+msgid "merge returned no commit"
+msgstr "hòa trộn không trả về lần chuyển giao (commit) nào"
+
+#: merge-recursive.c:2011
+#, c-format
+msgid "Could not parse object '%s'"
+msgstr "Không thể phân tích đối tượng '%s'"
+
+#: merge-recursive.c:2023
+#: builtin/merge.c:697
+msgid "Unable to write index."
+msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
+
 #: parse-options.c:494
 msgid "..."
 msgstr "..."
 msgid "reference repository '%s' is not a local directory."
 msgstr "kho tham chiếu '%s' không phải là một thư mục nội bộ."
 
-#: builtin/clone.c:302
-#, c-format
-msgid "failed to open '%s'"
-msgstr "gặp lỗi khi mở '%s'"
-
 #: builtin/clone.c:306
 #, c-format
 msgid "failed to create directory '%s'"
 msgid "failed to read the cache"
 msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ tạm"
 
-#: builtin/merge.c:697
-msgid "Unable to write index."
-msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
-
 #: builtin/merge.c:710
 msgid "Not handling anything other than two heads merge."
 msgstr "Không cầm nắm gì ngoài hai head hòa trộn"
 #: git-am.sh:105
 #, sh-format
 msgid ""
-"When you have resolved this problem run \"$cmdline --resolved\".\n"
-"If you would prefer to skip this patch, instead run \"$cmdline --skip\".\n"
-"To restore the original branch and stop patching run \"$cmdline --abort\"."
+"When you have resolved this problem, run \"$cmdline --resolved\".\n"
+"If you prefer to skip this patch, run \"$cmdline --skip\" instead.\n"
+"To restore the original branch and stop patching, run \"$cmdline --abort\"."
 msgstr ""
 "Khi bạn cần giải quyết vấn đề này hãy chạy lệnh \"$cmdline --resolved\".\n"
 "Nếu bạn có ý định bỏ qua miếng vá, thay vào đó bạn chạy \"$cmdline --skip\".\n"
 msgid "Repository lacks necessary blobs to fall back on 3-way merge."
 msgstr "Kho thiếu đối tượng blob cần thiết để trở về trên '3-way merge'."
 
+#: git-am.sh:139
+msgid "Using index info to reconstruct a base tree..."
+msgstr "Sử dụng thông tin trong bảng mục lục để cấu trúc lại một cây (tree) cơ sở..."
+
 #: git-am.sh:154
 msgid ""
 "Did you hand edit your patch?\n"
 msgid "Falling back to patching base and 3-way merge..."
 msgstr "Đang trở lại để vá cơ sở và '3-way merge'..."
 
-#: git-am.sh:275
+#: git-am.sh:179
+msgid "Failed to merge in the changes."
+msgstr "Gặp lỗi khi trộn vào các thay đổi."
+
+#: git-am.sh:274
 msgid "Only one StGIT patch series can be applied at once"
 msgstr "Chỉ có một sê-ri miếng vá StGIT được áp dụng một lúc"
 
-#: git-am.sh:362
+#: git-am.sh:361
 #, sh-format
 msgid "Patch format $patch_format is not supported."
 msgstr "Định dạng miếng vá $patch_format không được hỗ trợ."
 
-#: git-am.sh:364
+#: git-am.sh:363
 msgid "Patch format detection failed."
 msgstr "Dò tìm định dạng miếng vá gặp lỗi."
 
-#: git-am.sh:418
-msgid "-d option is no longer supported.  Do not use."
-msgstr "Tùy chọn -d không còn được hỗ trợ nữa. Xin đừng sử dụng."
+#: git-am.sh:389
+msgid ""
+"The -b/--binary option has been a no-op for long time, and\n"
+"it will be removed. Please do not use it anymore."
+msgstr ""
+"Tùy chọn -b/--binary đã không dùng từ lâu rồi, và\n"
+"nó sẽ được bỏ đi. Xin đừng sử dụng nó thêm nữa."
 
-#: git-am.sh:481
+#: git-am.sh:477
 #, sh-format
 msgid "previous rebase directory $dotest still exists but mbox given."
 msgstr "thư mục rebase trước $dotest vẫn chưa sẵn sàng nhưng mbox được đưa ra."
 
-#: git-am.sh:486
+#: git-am.sh:482
 msgid "Please make up your mind. --skip or --abort?"
 msgstr "Xin hãy rõ ràng. --skip hay --abort?"
 
-#: git-am.sh:513
+#: git-am.sh:509
 msgid "Resolve operation not in progress, we are not resuming."
 msgstr "Thao tác phân giải không đang được tiến hành, chúng ta không phục hồi lại."
 
-#: git-am.sh:579
+#: git-am.sh:575
 #, sh-format
 msgid "Dirty index: cannot apply patches (dirty: $files)"
 msgstr "Bảng mục lục sai: không thể áp dụng các miếng vá (sai: $files)"
 
-#: git-am.sh:683
+#: git-am.sh:679
 #, sh-format
 msgid ""
 "Patch is empty.  Was it split wrong?\n"
 "Nếu bạn thích bỏ qua miếng vá này, hãy chạy lệnh sau để thay thế \"$cmdline --skip\".\n"
 "Để phục hồi lại nhánh nguyên thủy và dừng vá lại hãy chạy lệnh \"$cmdline --abort\"."
 
-#: git-am.sh:710
+#: git-am.sh:706
 msgid "Patch does not have a valid e-mail address."
 msgstr "Miếng vá không có địa chỉ e-mail hợp lệ."
 
-#: git-am.sh:757
+#: git-am.sh:753
 msgid "cannot be interactive without stdin connected to a terminal."
 msgstr "không thể được tương tác mà không có stdin kết nối với một thiết bị cuối"
 
-#: git-am.sh:761
+#: git-am.sh:757
 msgid "Commit Body is:"
 msgstr "Thân của lần chuyển giao (commit) là:"
 
 #. TRANSLATORS: Make sure to include [y], [n], [e], [v] and [a]
 #. in your translation. The program will only accept English
 #. input at this point.
-#: git-am.sh:768
+#: git-am.sh:764
 msgid "Apply? [y]es/[n]o/[e]dit/[v]iew patch/[a]ccept all "
 msgstr "Áp dụng? đồng ý [y]/không [n]/chỉnh sửa [e]/hiển thị miếng [v]á/đồng ý tất cả [a]"
 
-#: git-am.sh:804
+#: git-am.sh:800
 #, sh-format
 msgid "Applying: $FIRSTLINE"
 msgstr "Đang áp dụng (miếng vá): $FIRSTLINE"
 
-#: git-am.sh:825
+#: git-am.sh:821
 msgid ""
 "No changes - did you forget to use 'git add'?\n"
 "If there is nothing left to stage, chances are that something else\n"
 "Nếu ở đây không có gì còn lại stage, tình cờ là có một số thứ khác\n"
 "đã sẵn được đưa vào với cùng nội dung thay đổi; bạn có lẽ muốn bỏ qua miếng vá này."
 
-#: git-am.sh:833
+#: git-am.sh:829
 msgid ""
 "You still have unmerged paths in your index\n"
 "did you forget to use 'git add'?"
 "Bạn vẫn có những đường dẫn chưa được hòa trộn trong bảng mục lục của mình\n"
 "bạn đã quên sử dụng lệnh 'git add' à?"
 
-#: git-am.sh:849
+#: git-am.sh:845
 msgid "No changes -- Patch already applied."
 msgstr "Không thay đổi gì cả -- Miếng vá đã được áp dụng rồi."
 
-#: git-am.sh:859
+#: git-am.sh:855
 #, sh-format
 msgid "Patch failed at $msgnum $FIRSTLINE"
 msgstr "Vá gặp lỗi tại $msgnum $FIRSTLINE"
 
-#: git-am.sh:880
+#: git-am.sh:876
 msgid "applying to an empty history"
 msgstr "áp dụng vào một lịch sử trống rỗng"
 
 msgid "Cannot rebase onto multiple branches"
 msgstr "Không thể thực hiện lệnh rebase (cơ cấu lại) trên nhiều nhánh"
 
+#: git-rebase.sh:52
+msgid ""
+"When you have resolved this problem, run \"git rebase --continue\".\n"
+"If you prefer to skip this patch, run \"git rebase --skip\" instead.\n"
+"To check out the original branch and stop rebasing, run \"git rebase --abort\"."
+msgstr ""
+"Khi bạn cần giải quyết vấn đề này hãy chạy lệnh \"git rebase --continue\".\n"
+"Nếu bạn có ý định bỏ qua miếng vá, thay vào đó bạn chạy \"git rebase --skip\".\n"
+"Để phục hồi lại thành nhánh nguyên thủy và dừng việc vá lại thì chạy \"git rebase --abort\"."
+
+#: git-rebase.sh:159
+msgid "The pre-rebase hook refused to rebase."
+msgstr "hook (chương trình móc vào git) pre-rebase từ chối rebase."
+
+#: git-rebase.sh:164
+msgid "It looks like git-am is in progress. Cannot rebase."
+msgstr "Hình như đang trong quá trình thực hiện lệnh git-am. Không thể chạy lệnh rebase."
+
+#: git-rebase.sh:295
+msgid "The --exec option must be used with the --interactive option"
+msgstr "Tùy chọn --exec phải được sử dụng cùng với tùy chọn --interactive"
+
+#: git-rebase.sh:300
+msgid "No rebase in progress?"
+msgstr "Không phải đang rebase?"
+
+#: git-rebase.sh:313
+msgid "Cannot read HEAD"
+msgstr "Không thể đọc HEAD"
+
+#: git-rebase.sh:316
+msgid ""
+"You must edit all merge conflicts and then\n"
+"mark them as resolved using git add"
+msgstr ""
+"Bạn phải sửa tất cả các lần hòa trộn xung đột và sau\n"
+"đó đánh dấu chúng là cần xử lý sử dụng lệnh git add"
+
+#: git-rebase.sh:334
+#, sh-format
+msgid "Could not move back to $head_name"
+msgstr "Không thể quay trở lại $head_name"
+
+#: git-rebase.sh:350
+#, sh-format
+msgid ""
+"It seems that there is already a $state_dir_base directory, and\n"
+"I wonder if you are in the middle of another rebase.  If that is the\n"
+"case, please try\n"
+"\t$cmd_live_rebase\n"
+"If that is not the case, please\n"
+"\t$cmd_clear_stale_rebase\n"
+"and run me again.  I am stopping in case you still have something\n"
+"valuable there."
+msgstr ""
+"Hình như là ở đây sẵn có một thư mục $state_dir_base directory, và\n"
+"Tôi tự hỏi có phải bạn đang ở giữa một lệnh rebase khác.  Nếu đúng là\n"
+"như vậy, xin hãy thử\n"
+"\t$cmd_live_rebase\n"
+"Nếu không phải thế, hãy thử\n"
+"\t$cmd_clear_stale_rebase\n"
+"và chạy TÔI lần nữa.  TÔI  dừng lại trong trường hợp bạn vẫn\n"
+"có một số thứ quý giá ở đây.\n"
+"\n"
+"TÔI: là lệnh bạn vừa gọi!"
+
+#: git-rebase.sh:395
+#, sh-format
+msgid "invalid upstream $upstream_name"
+msgstr "dòng ngược không hợp lệ $upstream_name"
+
+#: git-rebase.sh:419
+#, sh-format
+msgid "$onto_name: there are more than one merge bases"
+msgstr "$onto_name: ở đây có nhiều hơn một "
+
+#: git-rebase.sh:422
+#: git-rebase.sh:426
+#, sh-format
+msgid "$onto_name: there is no merge base"
+msgstr "$onto_name: ở đây không có gì để hòa trộn"
+
+#: git-rebase.sh:431
+#, sh-format
+msgid "Does not point to a valid commit: $onto_name"
+msgstr "Không chỉ đến một lần chuyển giao (commit) không hợp lệ: $onto_name"
+
+#: git-rebase.sh:454
+#, sh-format
+msgid "fatal: no such branch: $branch_name"
+msgstr "nghiêm trọng: không có nhánh như thế: $branch_name"
+
+#: git-rebase.sh:474
+msgid "Please commit or stash them."
+msgstr "Xin hãy commit hoặc stash chúng."
+
+#: git-rebase.sh:492
+#, sh-format
+msgid "Current branch $branch_name is up to date."
+msgstr "Nhánh hiện tại $branch_name đã được cập nhật rồi."
+
+#: git-rebase.sh:495
+#, sh-format
+msgid "Current branch $branch_name is up to date, rebase forced."
+msgstr "Nhánh hiện tại $branch_name đã được cập nhật rồi, lệnh rebase ép buộc."
+
+#: git-rebase.sh:506
+#, sh-format
+msgid "Changes from $mb to $onto:"
+msgstr "Thay đổi từ $mb thành $onto:"
+
+#. Detach HEAD and reset the tree
+#: git-rebase.sh:515
+msgid "First, rewinding head to replay your work on top of it..."
+msgstr "Trước tiên, di chuyển head để xem lại các công việc trên đỉnh của nó..."
+
+#: git-rebase.sh:523
+#, sh-format
+msgid "Fast-forwarded $branch_name to $onto_name."
+msgstr "Fast-forward $branch_name thành $onto_name."
+
 #: git-stash.sh:51
 msgid "git stash clear with parameters is unimplemented"
 msgstr "git stash clear với các tham số là chưa được thực hiện (không nhận đối số)"
 msgstr "Gặp lỗi khi đệ quy vào trong đường dẫn mô-đun-con '$sm_path'"
 
 #: git-submodule.sh:754
-msgid "--cached cannot be used with --files"
-msgstr "--cached không thể được sử dụng cùng với --files"
+msgid "The --cached option cannot be used with the --files option"
+msgstr "Tùy chọn --cached không thể dùng cùng với tùy chọn --files"
 
 #. unexpected type
 #: git-submodule.sh:794
 msgid "blob"
 msgstr "blob"
 
-#: git-submodule.sh:844
-msgid "submodule"
-msgstr "mô-đun con"
-
 #: git-submodule.sh:881
 msgid "# Submodules changed but not updated:"
 msgstr "# Những mô-đun-con đã bị thay đổi nhưng chưa được cập nhật:"
 msgid "Synchronizing submodule url for '$name'"
 msgstr "Đang đồng bộ hóa url mô-đun-con cho '$name'"
 
+#~ msgid "-d option is no longer supported.  Do not use."
+#~ msgstr "Tùy chọn -d không còn được hỗ trợ nữa. Xin đừng sử dụng."
+
 #~ msgid "%s: has been deleted/renamed"
 #~ msgstr "%s: đã được xóa/thay-tên"