Commits

Junio C Hamano  committed e7551a8 Merge

Merge branch 'master' of git://github.com/git-l10n/git-po

Further l10n updates.

* 'master' of git://github.com/git-l10n/git-po:
l10n: vi.po: Update follow git-v1.8.0-273-g2d242

 • Participants
 • Parent commits 9cd67bd, f93483a
 • Branches master

Comments (0)

Files changed (1)

 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: git-v1.7.12-437-g1084f\n"
+"Project-Id-Version: git-v1.8.0-273-g2d242\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-15 10:21+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-31 07:58+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-11-23 14:27+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-24 07:34+0700\n"
 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
 "Language: vi\n"
 msgid "archive format"
 msgstr "định dạng lưu trữ"
 
-#: archive.c:323 builtin/log.c:1079
+#: archive.c:323 builtin/log.c:1084
 msgid "prefix"
 msgstr "tiền tố"
 
 msgid "prepend prefix to each pathname in the archive"
 msgstr "nối thêm tiền tố vào từng đường dẫn tập tin trong kho lưu"
 
-#: archive.c:325 builtin/archive.c:91 builtin/blame.c:2332
-#: builtin/blame.c:2333 builtin/config.c:56 builtin/fast-export.c:642
-#: builtin/fast-export.c:644 builtin/grep.c:800 builtin/hash-object.c:77
-#: builtin/ls-files.c:494 builtin/ls-files.c:497 builtin/notes.c:537
-#: builtin/notes.c:694 builtin/read-tree.c:107 parse-options.h:149
+#: archive.c:325 builtin/archive.c:91 builtin/blame.c:2390
+#: builtin/blame.c:2391 builtin/config.c:55 builtin/fast-export.c:642
+#: builtin/fast-export.c:644 builtin/grep.c:715 builtin/hash-object.c:77
+#: builtin/ls-files.c:494 builtin/ls-files.c:497 builtin/notes.c:540
+#: builtin/notes.c:697 builtin/read-tree.c:107 parse-options.h:149
 msgid "file"
 msgstr "tập-tin"
 
 msgid "retrieve the archive from remote repository <repo>"
 msgstr "nhận kho lưu từ kho chứa <kho> trên máy chủ"
 
-#: archive.c:346 builtin/archive.c:95 builtin/notes.c:616
+#: archive.c:346 builtin/archive.c:95 builtin/notes.c:619
 msgid "command"
 msgstr "lệnh"
 
 msgid "path to the remote git-upload-archive command"
 msgstr "đường dẫn đến lệnh git-upload-pack trên máy chủ"
 
+#: attr.c:259
+msgid ""
+"Negative patterns are forbidden in git attributes\n"
+"Use '\\!' for literal leading exclamation."
+msgstr ""
+"Mấu dạng phủ định bị cấm chỉ dùng trong các thuộc tính của git\n"
+"Dùng '\\!' cho các chuỗi văn bản có dấu chấm than."
+
 #: bundle.c:36
 #, c-format
 msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
 msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
 msgstr "phần đầu (header) không được thừa nhận: %s%s (%d)"
 
-#: bundle.c:89 builtin/commit.c:714
+#: bundle.c:89 builtin/commit.c:674
 #, c-format
 msgid "could not open '%s'"
 msgstr "không thể mở “%s”"
 msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
 msgstr "Khó chứa thiếu những lần chuyển giao (commit) cần trước hết này:"
 
-#: bundle.c:164 sequencer.c:557 sequencer.c:989 builtin/log.c:290
-#: builtin/log.c:727 builtin/log.c:1313 builtin/log.c:1529 builtin/merge.c:347
+#: bundle.c:164 sequencer.c:562 sequencer.c:994 builtin/log.c:290
+#: builtin/log.c:732 builtin/log.c:1319 builtin/log.c:1535 builtin/merge.c:347
 #: builtin/shortlog.c:181
 msgid "revision walk setup failed"
 msgstr "cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét lại gặp lỗi"
 msgid "rev-list died"
 msgstr "rev-list bị chết"
 
-#: bundle.c:300 builtin/log.c:1209 builtin/shortlog.c:284
+#: bundle.c:300 builtin/log.c:1215 builtin/shortlog.c:284
 #, c-format
 msgid "unrecognized argument: %s"
 msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
 msgid "index-pack died"
 msgstr "index-pack đã chết"
 
-#: commit.c:48
+#: commit.c:50
 #, c-format
 msgid "could not parse %s"
 msgstr "không thể phân tích %s"
 
-#: commit.c:50
+#: commit.c:52
 #, c-format
 msgid "%s %s is not a commit!"
 msgstr "%s %s không phải là một lần commit!"
 msgstr[0] "%lu năm trước"
 msgstr[1] "%lu năm trước"
 
-#: diff.c:105
+#: diff.c:111
 #, c-format
-msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%.*s'\n"
-msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm “%.*s”\n"
+msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%s'\n"
+msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm '%s'\n"
 
-#: diff.c:110
+#: diff.c:116
 #, c-format
-msgid " Unknown dirstat parameter '%.*s'\n"
-msgstr " Không hiểu đối số dirstat “%.*s”\n"
+msgid " Unknown dirstat parameter '%s'\n"
+msgstr " Không hiểu đối số dirstat '%s'\n"
 
-#: diff.c:210
+#: diff.c:219
 #, c-format
 msgid ""
 "Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
 "Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình “diff.dirstat”:\n"
 "%s"
 
-#: diff.c:1401
-msgid " 0 files changed"
-msgstr " 0 có tập tin nào thay đổi cả"
-
-#: diff.c:1405
-#, c-format
-msgid " %d file changed"
-msgid_plural " %d files changed"
-msgstr[0] " %d tập tin thay đổi"
-msgstr[1] " %d tập tin thay đổi"
-
-#: diff.c:1422
-#, c-format
-msgid ", %d insertion(+)"
-msgid_plural ", %d insertions(+)"
-msgstr[0] ", %d thêm(+)"
-msgstr[1] ", %d thêm(+)"
-
-#: diff.c:1433
-#, c-format
-msgid ", %d deletion(-)"
-msgid_plural ", %d deletions(-)"
-msgstr[0] ", %d xóa(-)"
-msgstr[1] ", %d xóa(-)"
-
-#: diff.c:3460
+#: diff.c:3467
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
 msgid "gpg failed to sign the data"
 msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
 
-#: grep.c:1320
+#: grep.c:1622
 #, c-format
 msgid "'%s': unable to read %s"
 msgstr "“%s”: không thể đọc %s"
 
-#: grep.c:1337
+#: grep.c:1639
 #, c-format
 msgid "'%s': %s"
 msgstr "“%s”: %s"
 
-#: grep.c:1348
+#: grep.c:1650
 #, c-format
 msgid "'%s': short read %s"
 msgstr "“%s”: đọc ngắn %s"
 "\n"
 "Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
 
+#: merge.c:56
+msgid "failed to read the cache"
+msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ tạm"
+
+#: merge.c:110 builtin/checkout.c:333 builtin/checkout.c:534
+#: builtin/clone.c:586
+msgid "unable to write new index file"
+msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
+
 #: merge-recursive.c:190
 #, c-format
 msgid "(bad commit)\n"
 msgid "Auto-merging %s"
 msgstr "Tự-động-hòa-trộn %s"
 
-#: merge-recursive.c:1633 git-submodule.sh:869
+#: merge-recursive.c:1633 git-submodule.sh:893
 msgid "submodule"
 msgstr "mô-đun-con"
 
 msgid "Could not parse object '%s'"
 msgstr "Không thể phân tích đối tượng “%s”"
 
-#: merge-recursive.c:2009 builtin/merge.c:696
+#: merge-recursive.c:2009 builtin/merge.c:643
 msgid "Unable to write index."
 msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
 
 "Your branch and “%s” have diverged,\n"
 "and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
 
-#: sequencer.c:121 builtin/merge.c:864 builtin/merge.c:977
-#: builtin/merge.c:1087 builtin/merge.c:1097
+#: sequencer.c:123 builtin/merge.c:761 builtin/merge.c:874 builtin/merge.c:984
+#: builtin/merge.c:994
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing"
 msgstr "Không thể mở “%s” để ghi"
 
-#: sequencer.c:123 builtin/merge.c:333 builtin/merge.c:867
-#: builtin/merge.c:1089 builtin/merge.c:1102
+#: sequencer.c:125 builtin/merge.c:333 builtin/merge.c:764 builtin/merge.c:986
+#: builtin/merge.c:999
 #, c-format
 msgid "Could not write to '%s'"
 msgstr "Không thể ghi vào “%s”"
 
-#: sequencer.c:144
+#: sequencer.c:146
 msgid ""
 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
 "sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
 "với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”"
 
-#: sequencer.c:147
+#: sequencer.c:149
 msgid ""
 "after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
 "with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
 "với lệnh “git add <đường_dẫn>” hoặc “git rm <đường_dẫn>”\n"
 "và chuyển giao (commit) kết quả bằng lệnh “git commit”"
 
-#: sequencer.c:160 sequencer.c:765 sequencer.c:848
+#: sequencer.c:162 sequencer.c:770 sequencer.c:853
 #, c-format
 msgid "Could not write to %s"
 msgstr "Không thể ghi vào %s"
 
-#: sequencer.c:163
+#: sequencer.c:165
 #, c-format
 msgid "Error wrapping up %s"
 msgstr "Lỗi bao bọc %s"
 
-#: sequencer.c:178
+#: sequencer.c:180
 msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
 msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh cherry-pick."
 
-#: sequencer.c:180
+#: sequencer.c:182
 msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
 msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh revert."
 
-#: sequencer.c:183
+#: sequencer.c:185
 msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
 msgstr "Chuyển giao (commit) các thay đổi của bạn hay stash chúng để xử lý."
 
 #. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
-#: sequencer.c:233
+#: sequencer.c:235
 #, c-format
 msgid "%s: Unable to write new index file"
 msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
 
-#: sequencer.c:261
+#: sequencer.c:266
 msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
 msgstr "Không thể phân giải commit (lần chuyển giao) HEAD\n"
 
-#: sequencer.c:282
+#: sequencer.c:287
 msgid "Unable to update cache tree\n"
 msgstr "Không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm\n"
 
-#: sequencer.c:327
+#: sequencer.c:332
 #, c-format
 msgid "Could not parse commit %s\n"
 msgstr "Không thể phân tích commit (lần chuyển giao) %s\n"
 
-#: sequencer.c:332
+#: sequencer.c:337
 #, c-format
 msgid "Could not parse parent commit %s\n"
 msgstr "Không thể phân tích commit (lần chuyển giao) cha mẹ %s\n"
 
-#: sequencer.c:398
+#: sequencer.c:403
 msgid "Your index file is unmerged."
 msgstr "Tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
 
-#: sequencer.c:401
+#: sequencer.c:406
 msgid "You do not have a valid HEAD"
 msgstr "Bạn không có HEAD nào hợp lệ"
 
-#: sequencer.c:416
+#: sequencer.c:421
 #, c-format
 msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
 msgstr ""
 "Lần chuyển giao (commit) %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -"
 "m."
 
-#: sequencer.c:424
+#: sequencer.c:429
 #, c-format
 msgid "Commit %s does not have parent %d"
 msgstr "Lần chuyển giao (commit) %s không có cha mẹ %d"
 
-#: sequencer.c:428
+#: sequencer.c:433
 #, c-format
 msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
 #. "cherry-pick", the second %s a SHA1
-#: sequencer.c:439
+#: sequencer.c:444
 #, c-format
 msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
 msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
 
-#: sequencer.c:443
+#: sequencer.c:448
 #, c-format
 msgid "Cannot get commit message for %s"
 msgstr "Không thể lấy thông điệp lần chuyển giao (commit) cho %s"
 
-#: sequencer.c:527
+#: sequencer.c:532
 #, c-format
 msgid "could not revert %s... %s"
 msgstr "không thể revert %s... %s"
 
-#: sequencer.c:528
+#: sequencer.c:533
 #, c-format
 msgid "could not apply %s... %s"
 msgstr "không thể apply (áp dụng miếng vá) %s... %s"
 
-#: sequencer.c:560
+#: sequencer.c:565
 msgid "empty commit set passed"
 msgstr "lần chuyển giao (commit) trống rỗng đặt là hợp quy cách"
 
-#: sequencer.c:568
+#: sequencer.c:573
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to read the index"
 msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
 
-#: sequencer.c:573
+#: sequencer.c:578
 #, c-format
 msgid "git %s: failed to refresh the index"
 msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
 
-#: sequencer.c:631
+#: sequencer.c:636
 #, c-format
 msgid "Cannot %s during a %s"
 msgstr "Không thể %s trong khi %s"
 
-#: sequencer.c:653
+#: sequencer.c:658
 #, c-format
 msgid "Could not parse line %d."
 msgstr "Không phân tích được dòng %d."
 
-#: sequencer.c:658
+#: sequencer.c:663
 msgid "No commits parsed."
 msgstr "Không có lần chuyển giao (commit) nào được phân tích."
 
-#: sequencer.c:671
+#: sequencer.c:676
 #, c-format
 msgid "Could not open %s"
 msgstr "Không thể mở %s"
 
-#: sequencer.c:675
+#: sequencer.c:680
 #, c-format
 msgid "Could not read %s."
 msgstr "Không thể đọc %s."
 
-#: sequencer.c:682
+#: sequencer.c:687
 #, c-format
 msgid "Unusable instruction sheet: %s"
 msgstr "Bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
 
-#: sequencer.c:710
+#: sequencer.c:715
 #, c-format
 msgid "Invalid key: %s"
 msgstr "Khóa không đúng: %s"
 
-#: sequencer.c:713
+#: sequencer.c:718
 #, c-format
 msgid "Invalid value for %s: %s"
 msgstr "Giá trị không hợp lệ %s: %s"
 
-#: sequencer.c:725
+#: sequencer.c:730
 #, c-format
 msgid "Malformed options sheet: %s"
 msgstr "Bảng tùy chọn dị hình: %s"
 
-#: sequencer.c:746
+#: sequencer.c:751
 msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
 msgstr "một thao tác cherry-pick hoặc revert đang được thực hiện"
 
-#: sequencer.c:747
+#: sequencer.c:752
 msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
 msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
 
-#: sequencer.c:751
+#: sequencer.c:756
 #, c-format
 msgid "Could not create sequencer directory %s"
 msgstr "Không thể tạo thư mục xếp dãy %s"
 
-#: sequencer.c:767 sequencer.c:852
+#: sequencer.c:772 sequencer.c:857
 #, c-format
 msgid "Error wrapping up %s."
 msgstr "Lỗi bao bọc %s."
 
-#: sequencer.c:786 sequencer.c:920
+#: sequencer.c:791 sequencer.c:925
 msgid "no cherry-pick or revert in progress"
 msgstr "không cherry-pick hay revert trong tiến trình"
 
-#: sequencer.c:788
+#: sequencer.c:793
 msgid "cannot resolve HEAD"
 msgstr "không thể phân giải HEAD"
 
-#: sequencer.c:790
+#: sequencer.c:795
 msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
 msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
 
-#: sequencer.c:812 builtin/apply.c:4005
+#: sequencer.c:817 builtin/apply.c:4005
 #, c-format
 msgid "cannot open %s: %s"
 msgstr "không thể mở %s: %s"
 
-#: sequencer.c:815
+#: sequencer.c:820
 #, c-format
 msgid "cannot read %s: %s"
 msgstr "không thể đọc %s: %s"
 
-#: sequencer.c:816
+#: sequencer.c:821
 msgid "unexpected end of file"
 msgstr "kết thúc tập tin đột xuất"
 
-#: sequencer.c:822
+#: sequencer.c:827
 #, c-format
 msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
 msgstr "tập tin HEAD “pre-cherry-pick” đã lưu “%s” bị hỏng"
 
-#: sequencer.c:845
+#: sequencer.c:850
 #, c-format
 msgid "Could not format %s."
 msgstr "Không thể định dạng %s."
 
-#: sequencer.c:1007
+#: sequencer.c:1012
 msgid "Can't revert as initial commit"
 msgstr "Không thể revert một lần chuyển giao (commit) khởi tạo"
 
-#: sequencer.c:1008
+#: sequencer.c:1013
 msgid "Can't cherry-pick into empty head"
 msgstr "Không thể cherry-pick vào một đầu (head) trống rỗng"
 
 msgid "unexpected diff status %c"
 msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
 
-#: builtin/add.c:67 builtin/commit.c:229
+#: builtin/add.c:67 builtin/commit.c:231
 msgid "updating files failed"
 msgstr "Cập nhật tập tin gặp lỗi"
 
 msgstr ""
 "Các thay đổi không được lưu trạng thái sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
 
-#: builtin/add.c:195 builtin/add.c:460 builtin/rm.c:186
+#: builtin/add.c:195 builtin/add.c:460 builtin/rm.c:260
 #, c-format
 msgid "pathspec '%s' did not match any files"
 msgstr "pathspec “%s” không khớp với bất kỳ tập tin nào"
 
 #: builtin/add.c:319 builtin/clean.c:52 builtin/fetch.c:78 builtin/mv.c:63
 #: builtin/prune-packed.c:76 builtin/push.c:388 builtin/remote.c:1253
-#: builtin/rm.c:133
+#: builtin/rm.c:206
 msgid "dry run"
 msgstr "chạy thử"
 
-#: builtin/add.c:320 builtin/apply.c:4354 builtin/commit.c:1187
-#: builtin/count-objects.c:82 builtin/fsck.c:613 builtin/log.c:1477
+#: builtin/add.c:320 builtin/apply.c:4354 builtin/commit.c:1160
+#: builtin/count-objects.c:82 builtin/fsck.c:613 builtin/log.c:1483
 #: builtin/mv.c:62 builtin/read-tree.c:112
 msgid "be verbose"
 msgstr "chi tiết"
 msgid "interactive picking"
 msgstr "sửa bằng cách tương tác"
 
-#: builtin/add.c:323 builtin/checkout.c:1028 builtin/reset.c:248
+#: builtin/add.c:323 builtin/checkout.c:1031 builtin/reset.c:248
 msgid "select hunks interactively"
 msgstr "chọn “hunks” một cách tương tác"
 
 msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
 msgstr "Có lẽ bạn muốn là “git add .” phải không?\n"
 
-#: builtin/add.c:421 builtin/clean.c:95 builtin/commit.c:289 builtin/mv.c:82
-#: builtin/rm.c:162
+#: builtin/add.c:421 builtin/clean.c:95 builtin/commit.c:291 builtin/mv.c:82
+#: builtin/rm.c:235
 msgid "index file corrupt"
 msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
 
-#: builtin/add.c:481 builtin/apply.c:4450 builtin/mv.c:229 builtin/rm.c:260
+#: builtin/add.c:481 builtin/apply.c:4450 builtin/mv.c:229 builtin/rm.c:355
 msgid "Unable to write new index file"
 msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
 
 msgid "[rev-opts] are documented in git-rev-list(1)"
 msgstr "[rev-opts] được mô tả trong git-rev-list(1)"
 
-#: builtin/blame.c:2316
+#: builtin/blame.c:2374
 msgid "Show blame entries as we find them, incrementally"
 msgstr "Hiển thị các mục “blame” như là chúng ta thấy chúng, tăng dần"
 
-#: builtin/blame.c:2317
+#: builtin/blame.c:2375
 msgid "Show blank SHA-1 for boundary commits (Default: off)"
 msgstr ""
 "Hiển thị SHA-1 trắng cho những lần chuyển giao biên giới (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:2318
+#: builtin/blame.c:2376
 msgid "Do not treat root commits as boundaries (Default: off)"
 msgstr "Không coi các lần chuyển giao gốc là giới hạn (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:2319
+#: builtin/blame.c:2377
 msgid "Show work cost statistics"
 msgstr "Hiển thị thống kê công sức làm việc"
 
-#: builtin/blame.c:2320
+#: builtin/blame.c:2378
 msgid "Show output score for blame entries"
 msgstr "Hiển thị kết xuất điểm số có các mục tin “blame”"
 
-#: builtin/blame.c:2321
+#: builtin/blame.c:2379
 msgid "Show original filename (Default: auto)"
 msgstr "Hiển thị tên tập tin gốc (Mặc định: auto)"
 
-#: builtin/blame.c:2322
+#: builtin/blame.c:2380
 msgid "Show original linenumber (Default: off)"
 msgstr "Hiển thị số dòng gốc (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:2323
+#: builtin/blame.c:2381
 msgid "Show in a format designed for machine consumption"
 msgstr "Hiển thị ở định dạng đã thiết kế cho sự tiêu dùng bằng máy"
 
-#: builtin/blame.c:2324
+#: builtin/blame.c:2382
 msgid "Show porcelain format with per-line commit information"
 msgstr "Hiển thị định dạng “porcelain” với thông tin chuyển giao mỗi dòng"
 
-#: builtin/blame.c:2325
+#: builtin/blame.c:2383
 msgid "Use the same output mode as git-annotate (Default: off)"
 msgstr "Dùng cùng chế độ xuất ra vóigit-annotate (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:2326
+#: builtin/blame.c:2384
 msgid "Show raw timestamp (Default: off)"
 msgstr "Hiển thị dấu vết thời gian dạng thô (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:2327
+#: builtin/blame.c:2385
 msgid "Show long commit SHA1 (Default: off)"
 msgstr "Hiển thị SHA1 của lần chuyển giao (commit) dạng dài (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:2328
+#: builtin/blame.c:2386
 msgid "Suppress author name and timestamp (Default: off)"
 msgstr "Không hiển thị tên tác giả và dấu vết thời gian (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:2329
+#: builtin/blame.c:2387
 msgid "Show author email instead of name (Default: off)"
 msgstr "Hiển thị thư điện tử của tác giả thay vì tên (Mặc định: off)"
 
-#: builtin/blame.c:2330
+#: builtin/blame.c:2388
 msgid "Ignore whitespace differences"
 msgstr "Bỏ qua các khác biệt do khoảng trắng gây ra"
 
-#: builtin/blame.c:2331
+#: builtin/blame.c:2389
 msgid "Spend extra cycles to find better match"
 msgstr "Tiêu thụ thêm năng tài nguyên máy móc để tìm kiếm tốt hơn nữa"
 
-#: builtin/blame.c:2332
+#: builtin/blame.c:2390
 msgid "Use revisions from <file> instead of calling git-rev-list"
 msgstr ""
 "Sử dụng điểm xét duyệt (revision) từ <tập tin> thay vì gọi “git-rev-list”"
 
-#: builtin/blame.c:2333
+#: builtin/blame.c:2391
 msgid "Use <file>'s contents as the final image"
 msgstr "Sử dụng nội dung của <tập tin> như là ảnh cuối cùng"
 
-#: builtin/blame.c:2334 builtin/blame.c:2335
+#: builtin/blame.c:2392 builtin/blame.c:2393
 msgid "score"
 msgstr "điểm số"
 
-#: builtin/blame.c:2334
+#: builtin/blame.c:2392
 msgid "Find line copies within and across files"
 msgstr "Tìm các bản sao chép dòng trong và ngang qua tập tin"
 
-#: builtin/blame.c:2335
+#: builtin/blame.c:2393
 msgid "Find line movements within and across files"
 msgstr "Tìm các di chuyển dòng trong và ngang qua tập tin"
 
-#: builtin/blame.c:2336
+#: builtin/blame.c:2394
 msgid "n,m"
 msgstr "n,m"
 
-#: builtin/blame.c:2336
+#: builtin/blame.c:2394
 msgid "Process only line range n,m, counting from 1"
 msgstr "Xử lý chỉ dòng vùng n,m, tính từ 1"
 
 "không xóa nhánh “%s” cái mà chưa được hòa trộn vào\n"
 "     “%s”, cho dù là nó đã được hòa trộn vào HEAD."
 
-#: builtin/branch.c:181
+#: builtin/branch.c:163
+#, c-format
+msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
+msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho “%s”"
+
+#: builtin/branch.c:167
+#, c-format
+msgid ""
+"The branch '%s' is not fully merged.\n"
+"If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
+msgstr ""
+"Nhánh “%s” không được trộn một cách đầy đủ.\n"
+"Nếu bạn thực sự muốn xóa nó, thì chạy lệnh “git branch -D %s”."
+
+#: builtin/branch.c:180
+msgid "Update of config-file failed"
+msgstr "Cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
+
+#: builtin/branch.c:208
 msgid "cannot use -a with -d"
 msgstr "không thể dùng tùy chọn -a với -d"
 
-#: builtin/branch.c:187
+#: builtin/branch.c:214
 msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
 msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho HEAD"
 
-#: builtin/branch.c:192
+#: builtin/branch.c:222
 #, c-format
 msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
 msgstr "Không thể xóa nhánh “%s” cái mà bạn hiện nay đang ở."
 
-#: builtin/branch.c:203
+#: builtin/branch.c:235
 #, c-format
 msgid "remote branch '%s' not found."
 msgstr "không tìm thấy nhánh máy chủ “%s”."
 
-#: builtin/branch.c:204
+#: builtin/branch.c:236
 #, c-format
 msgid "branch '%s' not found."
 msgstr "không tìm thấy nhánh “%s”."
 
-#: builtin/branch.c:211
-#, c-format
-msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
-msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho “%s”"
-
-#: builtin/branch.c:217
-#, c-format
-msgid ""
-"The branch '%s' is not fully merged.\n"
-"If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
-msgstr ""
-"Nhánh “%s” không được trộn một cách đầy đủ.\n"
-"Nếu bạn thực sự muốn xóa nó, thì chạy lệnh “git branch -D %s”."
-
-#: builtin/branch.c:226
+#: builtin/branch.c:250
 #, c-format
 msgid "Error deleting remote branch '%s'"
 msgstr "Gặp lỗi khi đang xóa nhánh máy chủ “%s”"
 
-#: builtin/branch.c:227
+#: builtin/branch.c:251
 #, c-format
 msgid "Error deleting branch '%s'"
 msgstr "Lỗi khi xoá bỏ nhánh “%s”"
 
-#: builtin/branch.c:234
+#: builtin/branch.c:258
 #, c-format
 msgid "Deleted remote branch %s (was %s).\n"
 msgstr "Nhánh máy chủ \"%s\" đã bị xóa (từng là %s).\n"
 
-#: builtin/branch.c:235
+#: builtin/branch.c:259
 #, c-format
 msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
 msgstr "Nhánh “%s” đã bị xóa (từng là %s)\n"
 
-#: builtin/branch.c:240
-msgid "Update of config-file failed"
-msgstr "Cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
-
-#: builtin/branch.c:338
+#: builtin/branch.c:361
 #, c-format
 msgid "branch '%s' does not point at a commit"
 msgstr "nhánh “%s” không chỉ đến một lần chuyển giao (commit) nào cả"
 
-#: builtin/branch.c:410
+#: builtin/branch.c:433
 #, c-format
 msgid "[%s: behind %d]"
 msgstr "[%s: đằng sau %d]"
 
-#: builtin/branch.c:412
+#: builtin/branch.c:435
 #, c-format
 msgid "[behind %d]"
 msgstr "[đằng sau %d]"
 
-#: builtin/branch.c:416
+#: builtin/branch.c:439
 #, c-format
 msgid "[%s: ahead %d]"
 msgstr "[%s: phía trước %d]"
 
-#: builtin/branch.c:418
+#: builtin/branch.c:441
 #, c-format
 msgid "[ahead %d]"
 msgstr "[phía trước %d]"
 
-#: builtin/branch.c:421
+#: builtin/branch.c:444
 #, c-format
 msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
 msgstr "[%s: trước %d, sau %d]"
 
-#: builtin/branch.c:424
+#: builtin/branch.c:447
 #, c-format
 msgid "[ahead %d, behind %d]"
 msgstr "[trước %d, sau %d]"
 
-#: builtin/branch.c:537
+#: builtin/branch.c:560
 msgid "(no branch)"
 msgstr "(không nhánh)"
 
-#: builtin/branch.c:602
+#: builtin/branch.c:625
 msgid "some refs could not be read"
 msgstr "một số tham chiếu đã không thể đọc được"
 
-#: builtin/branch.c:615
+#: builtin/branch.c:638
 msgid "cannot rename the current branch while not on any."
 msgstr "không thể đổi tên nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
 
-#: builtin/branch.c:625
+#: builtin/branch.c:648
 #, c-format
 msgid "Invalid branch name: '%s'"
 msgstr "Sai tên nhánh: “%s”"
 
-#: builtin/branch.c:640
+#: builtin/branch.c:663
 msgid "Branch rename failed"
 msgstr "Đổi tên nhánh gặp lỗi"
 
-#: builtin/branch.c:644
+#: builtin/branch.c:667
 #, c-format
 msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
 msgstr "Đã đổi tên nhánh khuyết danh “%s” đi"
 
-#: builtin/branch.c:648
+#: builtin/branch.c:671
 #, c-format
 msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
 msgstr "Nhánh bị đổi tên thành %s, nhưng HEAD lại không được cập nhật!"
 
-#: builtin/branch.c:655
+#: builtin/branch.c:678
 msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
 msgstr "Nhánh bị đổi tên, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
 
-#: builtin/branch.c:670
+#: builtin/branch.c:693
 #, c-format
 msgid "malformed object name %s"
 msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
 
-#: builtin/branch.c:694
+#: builtin/branch.c:717
 #, c-format
 msgid "could not write branch description template: %s"
 msgstr "không thể ghi vào mẫu mô tả nhánh: %s"
 
-#: builtin/branch.c:724
+#: builtin/branch.c:747
 msgid "Generic options"
 msgstr "Tùy chọn chung"
 
-#: builtin/branch.c:726
+#: builtin/branch.c:749
 msgid "show hash and subject, give twice for upstream branch"
 msgstr "hiển thị mã băm và chủ đề, đưa ra hai lần cho nhánh thượng nguồn"
 
-#: builtin/branch.c:727
+#: builtin/branch.c:750
 msgid "suppress informational messages"
 msgstr "Thu hồi các thông điệp thông tin"
 
-#: builtin/branch.c:728
+#: builtin/branch.c:751
 msgid "set up tracking mode (see git-pull(1))"
 msgstr "cài đặt chế độ theo vết (xem git-pull(1))"
 
-#: builtin/branch.c:730
+#: builtin/branch.c:753
 msgid "change upstream info"
 msgstr "thay đổi thông tin thượng nguồn (upstream)"
 
-#: builtin/branch.c:734
+#: builtin/branch.c:757
 msgid "use colored output"
 msgstr "sử dụng kết xuất có tô màu"
 
-#: builtin/branch.c:735
+#: builtin/branch.c:758
 msgid "act on remote-tracking branches"
 msgstr "thao tác trên nhánh “remote-tracking”"
 
-#: builtin/branch.c:738 builtin/branch.c:744 builtin/branch.c:765
-#: builtin/branch.c:771 builtin/commit.c:1395 builtin/commit.c:1396
-#: builtin/commit.c:1397 builtin/commit.c:1398 builtin/tag.c:470
+#: builtin/branch.c:761 builtin/branch.c:767 builtin/branch.c:788
+#: builtin/branch.c:794 builtin/commit.c:1376 builtin/commit.c:1377
+#: builtin/commit.c:1378 builtin/commit.c:1379 builtin/tag.c:470
 msgid "commit"
 msgstr "commit"
 
-#: builtin/branch.c:739 builtin/branch.c:745
+#: builtin/branch.c:762 builtin/branch.c:768
 msgid "print only branches that contain the commit"
 msgstr "chỉ hiển thị những nhánh mà nó chứa lần chuyển giao"
 
-#: builtin/branch.c:751
+#: builtin/branch.c:774
 msgid "Specific git-branch actions:"
 msgstr "Hành động git-branch:"
 
-#: builtin/branch.c:752
+#: builtin/branch.c:775
 msgid "list both remote-tracking and local branches"
 msgstr "liệt kê cả nhánh “remote-tracking” và nội bộ"
 
-#: builtin/branch.c:754
+#: builtin/branch.c:777
 msgid "delete fully merged branch"
 msgstr "xóa một cách đầy đủ nhánh đã hòa trộn"
 
-#: builtin/branch.c:755
+#: builtin/branch.c:778
 msgid "delete branch (even if not merged)"
 msgstr "xoá nhánh (cho dù là chưa được hòa trộn)"
 
-#: builtin/branch.c:756
+#: builtin/branch.c:779
 msgid "move/rename a branch and its reflog"
 msgstr "di chuyển hay đổi tên một nhánh và reflog của nó"
 
-#: builtin/branch.c:757
+#: builtin/branch.c:780
 msgid "move/rename a branch, even if target exists"
 msgstr "di chuyển hoặc đổi tên một nhánh, thậm chí cả khi đích đã có sẵn"
 
-#: builtin/branch.c:758
+#: builtin/branch.c:781
 msgid "list branch names"
 msgstr "liệt kê các tên nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:759
+#: builtin/branch.c:782
 msgid "create the branch's reflog"
 msgstr "tạo reflog của nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:761
+#: builtin/branch.c:784
 msgid "edit the description for the branch"
 msgstr "sửa mô tả cho nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:762
+#: builtin/branch.c:785
 msgid "force creation (when already exists)"
 msgstr "ép buộc tạo (khi đã sẵn tồn tại rồi)"
 
-#: builtin/branch.c:765
+#: builtin/branch.c:788
 msgid "print only not merged branches"
 msgstr "chỉ hiển thị các nhánh chưa được hòa trộn"
 
-#: builtin/branch.c:771
+#: builtin/branch.c:794
 msgid "print only merged branches"
 msgstr "chỉ hiển thị các nhánh được hòa trộn"
 
-#: builtin/branch.c:775
+#: builtin/branch.c:798
 msgid "list branches in columns"
 msgstr "liệt kê các nhánh trong các cột"
 
-#: builtin/branch.c:788
+#: builtin/branch.c:811
 msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
 msgstr "Gặp lỗi khi giải quyết HEAD như là một tham chiếu (ref) hợp lệ."
 
-#: builtin/branch.c:793 builtin/clone.c:561
+#: builtin/branch.c:816 builtin/clone.c:561
 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
 msgstr "không tìm thấy HEAD ở dưới refs/heads!"
 
-#: builtin/branch.c:813
+#: builtin/branch.c:836
 msgid "--column and --verbose are incompatible"
 msgstr "--column và --verbose xung khắc nhau"
 
-#: builtin/branch.c:864
+#: builtin/branch.c:887
 #, c-format
 msgid "branch '%s' does not exist"
 msgstr "nhánh “%s” chưa sẵn có"
 
-#: builtin/branch.c:876
+#: builtin/branch.c:899
 #, c-format
 msgid "Branch '%s' has no upstream information"
 msgstr "Nhánh “%s” không có thông tin thượng nguồn (upstream)"
 
-#: builtin/branch.c:891
+#: builtin/branch.c:914
 msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
 msgstr ""
 "hai tùy chọn -a và -r áp dụng cho lệnh “git branch” không hợp lý đối với tên "
 "nhánh"
 
-#: builtin/branch.c:894
+#: builtin/branch.c:917
 #, c-format
 msgid ""
 "The --set-upstream flag is deprecated and will be removed. Consider using --"
 "Cờ --set-upstream bị phản đối và sẽ bị xóa bỏ. Nên dùng --track hoặc --set-"
 "upstream-to\n"
 
-#: builtin/branch.c:911
+#: builtin/branch.c:934
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "Nếu bạn muốn “%s” theo dõi “%s”, thực hiện lệnh sau:\n"
 "\n"
 
-#: builtin/branch.c:912
+#: builtin/branch.c:935
 #, c-format
 msgid "  git branch -d %s\n"
 msgstr "  git branch -d %s\n"
 
-#: builtin/branch.c:913
+#: builtin/branch.c:936
 #, c-format
 msgid "  git branch --set-upstream-to %s\n"
 msgstr "  git branch --set-upstream-to %s\n"
 msgstr "git check-attr [-a | --all | attr...] [--] tên-đường-dẫn..."
 
 #: builtin/check-attr.c:12
-msgid "git check-attr --stdin [-a | --all | attr...] < <list-of-paths>"
-msgstr "git check-attr --stdin [-a | --all | attr...] < <danh-sách-đường-dẫn>"
+msgid "git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | attr...] < <list-of-paths>"
+msgstr ""
+"git check-attr --stdin [-z] [-a | --all | attr...] < <danh-sách-đường-dẫn>"
 
 #: builtin/check-attr.c:19
 msgid "report all attributes set on file"
 msgid "path '%s' is unmerged"
 msgstr "đường dẫn “%s” không được hòa trộn"
 
-#: builtin/checkout.c:333 builtin/checkout.c:534 builtin/clone.c:586
-#: builtin/merge.c:811
-msgid "unable to write new index file"
-msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
-
 #: builtin/checkout.c:448
 msgid "you need to resolve your current index first"
 msgstr "bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã!"
 msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
 msgstr "Đã chuyển tới và reset nhánh “%s”\n"
 
-#: builtin/checkout.c:618
+#: builtin/checkout.c:618 builtin/checkout.c:955
 #, c-format
 msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
 msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới “%s”\n"
 msgid "reference is not a tree: %s"
 msgstr "tham chiếu không phải là một cây (tree):%s"
 
-#: builtin/checkout.c:961
+#: builtin/checkout.c:964
 msgid "paths cannot be used with switching branches"
 msgstr "các đường dẫn không thể dùng cùng với các nhánh chuyển"
 
-#: builtin/checkout.c:964 builtin/checkout.c:968
+#: builtin/checkout.c:967 builtin/checkout.c:971
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with switching branches"
 msgstr "“%s” không thể được sử dụng với các nhánh chuyển"
 
-#: builtin/checkout.c:972 builtin/checkout.c:975 builtin/checkout.c:980
-#: builtin/checkout.c:983
+#: builtin/checkout.c:975 builtin/checkout.c:978 builtin/checkout.c:983
+#: builtin/checkout.c:986
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be used with '%s'"
 msgstr "“%s” không thể được sử dụng với “%s”"
 
-#: builtin/checkout.c:988
+#: builtin/checkout.c:991
 #, c-format
 msgid "Cannot switch branch to a non-commit '%s'"
 msgstr "Không thể chuyển nhánh đến một non-commit “%s”"
 
-#: builtin/checkout.c:1009 builtin/gc.c:177
+#: builtin/checkout.c:1012 builtin/gc.c:177
 msgid "suppress progress reporting"
 msgstr "chặn các báo cáo tiến trình hoạt động"
 
-#: builtin/checkout.c:1010 builtin/checkout.c:1012 builtin/clone.c:89
+#: builtin/checkout.c:1013 builtin/checkout.c:1015 builtin/clone.c:89
 #: builtin/remote.c:169 builtin/remote.c:171
 msgid "branch"
 msgstr "nhánh"
 
-#: builtin/checkout.c:1011
+#: builtin/checkout.c:1014
 msgid "create and checkout a new branch"
 msgstr "tạo và checkout một nhánh mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1013
+#: builtin/checkout.c:1016
 msgid "create/reset and checkout a branch"
 msgstr "create/reset và checkout một nhánh"
 
-#: builtin/checkout.c:1014
+#: builtin/checkout.c:1017
 msgid "create reflog for new branch"
 msgstr "tạo reflog cho nhánh mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1015
+#: builtin/checkout.c:1018
 msgid "detach the HEAD at named commit"
 msgstr "rời bỏ HEAD tại lần chuyển giao danh nghĩa"
 
-#: builtin/checkout.c:1016
+#: builtin/checkout.c:1019
 msgid "set upstream info for new branch"
 msgstr "đặt thông tin thượng nguồn (upstream) cho nhánh mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1018
+#: builtin/checkout.c:1021
 msgid "new branch"
 msgstr "nhánh mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1018
+#: builtin/checkout.c:1021
 msgid "new unparented branch"
 msgstr "nhánh mồ côi mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1019
+#: builtin/checkout.c:1022
 msgid "checkout our version for unmerged files"
 msgstr ""
 "lấy ra (checkout) phiên bản của chúng ta cho các tập tin chưa được hòa trộn"
 
-#: builtin/checkout.c:1021
+#: builtin/checkout.c:1024
 msgid "checkout their version for unmerged files"
 msgstr ""
 "lấy ra (checkout) phiên bản của chúng họ cho các tập tin chưa được hòa trộn"
 
-#: builtin/checkout.c:1023
+#: builtin/checkout.c:1026
 msgid "force checkout (throw away local modifications)"
 msgstr "ép buộc lấy ra (checkout) (bỏ đi những thay đổi nội bộ)"
 
-#: builtin/checkout.c:1024
+#: builtin/checkout.c:1027
 msgid "perform a 3-way merge with the new branch"
 msgstr "thực hiện hòa trộn kiểu 3-way với nhánh mới"
 
-#: builtin/checkout.c:1025 builtin/merge.c:215
+#: builtin/checkout.c:1028 builtin/merge.c:215
 msgid "update ignored files (default)"
 msgstr "cập nhật các tập tin bị bỏ qua (mặc định)"
 
-#: builtin/checkout.c:1026 builtin/log.c:1111 parse-options.h:241
+#: builtin/checkout.c:1029 builtin/log.c:1116 parse-options.h:241
 msgid "style"
 msgstr "kiểu"
 
-#: builtin/checkout.c:1027
+#: builtin/checkout.c:1030
 msgid "conflict style (merge or diff3)"
 msgstr "xung đột kiểu (hòa trộn hay diff3)"
 
-#: builtin/checkout.c:1030
+#: builtin/checkout.c:1033
 msgid "second guess 'git checkout no-such-branch'"
 msgstr "gợi ý thứ hai “git checkout không-nhánh-nào-như-vậy”"
 
-#: builtin/checkout.c:1054
+#: builtin/checkout.c:1057
 msgid "-b, -B and --orphan are mutually exclusive"
 msgstr "Tùy chọn -b|-B và --orphan loại từ lẫn nhau"
 
-#: builtin/checkout.c:1071
+#: builtin/checkout.c:1074
 msgid "--track needs a branch name"
 msgstr "--track cần tên một nhánh"
 
-#: builtin/checkout.c:1078
+#: builtin/checkout.c:1081
 msgid "Missing branch name; try -b"
 msgstr "Thiếu tên nhánh; hãy thử -b"
 
-#: builtin/checkout.c:1113
+#: builtin/checkout.c:1116
 msgid "invalid path specification"
 msgstr "đường dẫn đã cho không hợp lệ"
 
-#: builtin/checkout.c:1120
+#: builtin/checkout.c:1123
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot update paths and switch to branch '%s' at the same time.\n"
 "Bạn đã có ý định checkout “%s” cái mà không thể được phân giải như là lần "
 "chuyển giao (commit)?"
 
-#: builtin/checkout.c:1125
+#: builtin/checkout.c:1128
 #, c-format
 msgid "git checkout: --detach does not take a path argument '%s'"
 msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số đường dẫn “%s”"
 
-#: builtin/checkout.c:1129
+#: builtin/checkout.c:1132
 msgid ""
 "git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
 "checking out of the index."
 msgid "remove whole directories"
 msgstr "gỡ bỏ toàn bộ thư mục"
 
-#: builtin/clean.c:56 builtin/describe.c:413 builtin/grep.c:802
-#: builtin/ls-files.c:491 builtin/name-rev.c:231 builtin/show-ref.c:199
+#: builtin/clean.c:56 builtin/describe.c:413 builtin/grep.c:717
+#: builtin/ls-files.c:491 builtin/name-rev.c:231 builtin/show-ref.c:182
 msgid "pattern"
 msgstr "mẫu"
 
 msgid "path to git-upload-pack on the remote"
 msgstr "đường dẫn đến git-upload-pack trên máy chủ"
 
-#: builtin/clone.c:93 builtin/fetch.c:83 builtin/grep.c:747
+#: builtin/clone.c:93 builtin/fetch.c:83 builtin/grep.c:662
 msgid "depth"
 msgstr "độ sâu"
 
 msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
 msgstr "refers HEAD máy chủ chỉ đến ref không tồn tại, không thể checkout.\n"
 
-#: builtin/clone.c:642
+#: builtin/clone.c:690
 msgid "Too many arguments."
 msgstr "Có quá nhiều đối số."
 
-#: builtin/clone.c:646
+#: builtin/clone.c:694
 msgid "You must specify a repository to clone."
 msgstr "Bạn phải chỉ định một kho để mà nhân bản (clone)."
 
-#: builtin/clone.c:657
+#: builtin/clone.c:705
 #, c-format
 msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
 msgstr "tùy chọn --bare và --origin %s xung khắc nhau."
 
-#: builtin/clone.c:671
+#: builtin/clone.c:719
 #, c-format
 msgid "repository '%s' does not exist"
 msgstr "kho chứa “%s” chưa tồn tại"
 
-#: builtin/clone.c:676
+#: builtin/clone.c:724
 msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
 
-#: builtin/clone.c:686
+#: builtin/clone.c:734
 #, c-format
 msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
 msgstr "đường dẫn đích “%s” đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
 
-#: builtin/clone.c:696
+#: builtin/clone.c:744
 #, c-format
 msgid "working tree '%s' already exists."
 msgstr "cây làm việc “%s” đã sẵn tồn tại rồi."
 
-#: builtin/clone.c:709 builtin/clone.c:723
+#: builtin/clone.c:757 builtin/clone.c:771
 #, c-format
 msgid "could not create leading directories of '%s'"
 msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của “%s”"
 
-#: builtin/clone.c:712
+#: builtin/clone.c:760
 #, c-format
 msgid "could not create work tree dir '%s'."
 msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir “%s”."
 
-#: builtin/clone.c:731
+#: builtin/clone.c:779
 #, c-format
 msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
 msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare “%s”...\n"
 
-#: builtin/clone.c:733
+#: builtin/clone.c:781
 #, c-format
 msgid "Cloning into '%s'...\n"
 msgstr "Đang nhân bản thành “%s”...\n"
 
-#: builtin/clone.c:789
+#: builtin/clone.c:823
 #, c-format
 msgid "Don't know how to clone %s"
 msgstr "Không biết làm cách nào để nhân bản (clone) %s"
 
-#: builtin/clone.c:838
+#: builtin/clone.c:872
 #, c-format
 msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
 msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong thượng nguồn (upstream) %s"
 
-#: builtin/clone.c:845
+#: builtin/clone.c:879
 msgid "You appear to have cloned an empty repository."
 msgstr "Bạn hình như là đã nhân bản một kho trống rỗng."
 
 msgid "--command must be the first argument"
 msgstr "--command phải là đối số đầu tiên"
 
-#: builtin/commit.c:33
+#: builtin/commit.c:34
 msgid "git commit [options] [--] <filepattern>..."
 msgstr "git commit [các-tùy-chọn] [--] <mẫu-tập-tin>..."
 
-#: builtin/commit.c:38
+#: builtin/commit.c:39
 msgid "git status [options] [--] <filepattern>..."
 msgstr "git status [các-tùy-chọn] [--] <mẫu-tập-tin>..."
 
-#: builtin/commit.c:43
+#: builtin/commit.c:44
 msgid ""
 "Your name and email address were configured automatically based\n"
 "on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
 "\n"
 "  git commit --amend --reset-author\n"
 
-#: builtin/commit.c:55
+#: builtin/commit.c:56
 msgid ""
 "You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
 "it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
 "hoặc là bạn gỡ bỏ các lần chuyển giao một cách hoàn toàn bằng lệnh:\n"
 "\"git reset HEAD^\".\n"
 
-#: builtin/commit.c:60
+#: builtin/commit.c:61
 msgid ""
 "The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
 "If you wish to commit it anyway, use:\n"
 "\n"
 "Nếu không, hãy thử dùng “git reset”\n"
 
-#: builtin/commit.c:256
+#: builtin/commit.c:258
 msgid "failed to unpack HEAD tree object"
 msgstr "gặp lỗi khi tháo dỡ HEAD đối tượng cây"
 
-#: builtin/commit.c:298
+#: builtin/commit.c:300
 msgid "unable to create temporary index"
 msgstr "không thể tạo bảng mục lục tạm thời"
 
-#: builtin/commit.c:304
+#: builtin/commit.c:306
 msgid "interactive add failed"
 msgstr "việc thêm tương tác gặp lỗi"
 
-#: builtin/commit.c:337 builtin/commit.c:358 builtin/commit.c:408
+#: builtin/commit.c:339 builtin/commit.c:360 builtin/commit.c:410
 msgid "unable to write new_index file"
 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới (new_index)"
 
-#: builtin/commit.c:389
+#: builtin/commit.c:391
 msgid "cannot do a partial commit during a merge."
 msgstr ""
 "không thể thực hiện việc chuyển giao (commit) cục bộ trong khi đang được hòa "
 "trộn."
 
-#: builtin/commit.c:391
+#: builtin/commit.c:393
 msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
 msgstr ""
 "không thể thực hiện việc chuyển giao (commit) bộ phận trong khi đang cherry-"
 "pick."
 
-#: builtin/commit.c:401
+#: builtin/commit.c:403
 msgid "cannot read the index"
 msgstr "không đọc được bảng mục lục"
 
-#: builtin/commit.c:421
+#: builtin/commit.c:423
 msgid "unable to write temporary index file"
 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục tạm thời"
 
-#: builtin/commit.c:510 builtin/commit.c:516
+#: builtin/commit.c:511 builtin/commit.c:517
 #, c-format
 msgid "invalid commit: %s"
 msgstr "lần chuyển giao (commit) không hợp lệ: %s"
 
-#: builtin/commit.c:539
+#: builtin/commit.c:540
 msgid "malformed --author parameter"
 msgstr "đối số --author bị dị hình"
 
-#: builtin/commit.c:600
+#: builtin/commit.c:560
 #, c-format
 msgid "Malformed ident string: '%s'"
 msgstr "Chuỗi thụt lề đầu dòng dị hình: “%s”"
 
-#: builtin/commit.c:638 builtin/commit.c:671 builtin/commit.c:985
+#: builtin/commit.c:598 builtin/commit.c:631 builtin/commit.c:954
 #, c-format
 msgid "could not lookup commit %s"
 msgstr "không thể tìm kiếm commit (lần chuyển giao) %s"
 
-#: builtin/commit.c:650 builtin/shortlog.c:296
+#: builtin/commit.c:610 builtin/shortlog.c:296
 #, c-format
 msgid "(reading log message from standard input)\n"
 msgstr "(đang đọc thông điệp nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn)\n"
 
-#: builtin/commit.c:652
+#: builtin/commit.c:612
 msgid "could not read log from standard input"
 msgstr "không thể đọc nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn"
 
-#: builtin/commit.c:656
+#: builtin/commit.c:616
 #, c-format
 msgid "could not read log file '%s'"
 msgstr "không đọc được tệp nhật ký “%s”"
 
-#: builtin/commit.c:662
+#: builtin/commit.c:622
 msgid "commit has empty message"
 msgstr "lần chuyển giao (commit) có ghi chú trống rỗng"
 
-#: builtin/commit.c:678
+#: builtin/commit.c:638
 msgid "could not read MERGE_MSG"
 msgstr "không thể đọc MERGE_MSG"
 
-#: builtin/commit.c:682
+#: builtin/commit.c:642
 msgid "could not read SQUASH_MSG"
 msgstr "không thể đọc SQUASH_MSG"
 
-#: builtin/commit.c:686
+#: builtin/commit.c:646
 #, c-format
 msgid "could not read '%s'"
 msgstr "Không thể đọc “%s”."
 
-#: builtin/commit.c:738
+#: builtin/commit.c:707
 msgid "could not write commit template"
 msgstr "không thể ghi mẫu commit"
 
-#: builtin/commit.c:749
+#: builtin/commit.c:718
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "\t%s\n"
 "và thử lại.\n"
 
-#: builtin/commit.c:754
+#: builtin/commit.c:723
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "\t%s\n"
 "và thử lại.\n"
 
-#: builtin/commit.c:766
+#: builtin/commit.c:735
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
 "with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.\n"
 "bắt đầu bằng “#” sẽ được bỏ qua, phần chú thích này nếu rỗng sẽ làm hủy bỏ "
 "lần chuyển giao (commit).\n"
 
-#: builtin/commit.c:771
+#: builtin/commit.c:740
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
 "with '#' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
 "bắt đầu bằng “#” sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn.\n"
 "Phần chú thích này nếu rỗng sẽ làm hủy bỏ lần chuyển giao (commit).\n"
 
-#: builtin/commit.c:784
+#: builtin/commit.c:753
 #, c-format
 msgid "%sAuthor:  %s"
 msgstr "%sTác giả:  %s"
 
-#: builtin/commit.c:791
+#: builtin/commit.c:760
 #, c-format
 msgid "%sCommitter: %s"
 msgstr "%sNgười chuyển giao (commit): %s"
 
-#: builtin/commit.c:811
+#: builtin/commit.c:780
 msgid "Cannot read index"
 msgstr "không đọc được bảng mục lục"
 
-#: builtin/commit.c:848
+#: builtin/commit.c:817
 msgid "Error building trees"
 msgstr "Gặp lỗi khi xây dựng cây"
 
-#: builtin/commit.c:863 builtin/tag.c:361
+#: builtin/commit.c:832 builtin/tag.c:361
 #, c-format
 msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
 msgstr "Xin hãy áp dụng thông điệp sử dụng hoặc là tùy chọn -m hoặc là -F.\n"
 
-#: builtin/commit.c:960
+#: builtin/commit.c:929
 #, c-format
 msgid "No existing author found with '%s'"
 msgstr "Không tìm thấy tác giả có sẵn với “%s”"
 
-#: builtin/commit.c:975 builtin/commit.c:1175
+#: builtin/commit.c:944 builtin/commit.c:1148
 #, c-format
 msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
 msgstr "Chế độ cho các tập tin không bị theo vết không hợp lệ “%s”"
 
-#: builtin/commit.c:1015
+#: builtin/commit.c:984
 msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
 msgstr "Sử dụng cả hai tùy chọn --reset-author và --author không hợp lý"
 
-#: builtin/commit.c:1026
+#: builtin/commit.c:995
 msgid "You have nothing to amend."
 msgstr "Không có gì để amend (tu bổ) cả."
 
-#: builtin/commit.c:1029
+#: builtin/commit.c:998
 msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
 msgstr ""
 "Bạn đang ở giữa của quá trình hòa trộn -- không thể thực hiện amend (tu bổ)."
 
-#: builtin/commit.c:1031
+#: builtin/commit.c:1000
 msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
 msgstr ""
 "Bạn đang ở giữa của quá trình cherry-pick -- không thể thực hiện amend (tu "
 "bổ)."
 
-#: builtin/commit.c:1034
+#: builtin/commit.c:1003
 msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
 msgstr "Các tùy chọn --squash và --fixup không thể sử dụng cùng với nhau"
 
-#: builtin/commit.c:1044
+#: builtin/commit.c:1013
 msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
 msgstr "Chỉ một tùy chọn trong số -c/-C/-F/--fixup được sử dụng"
 
-#: builtin/commit.c:1046
+#: builtin/commit.c:1015
 msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
 msgstr "Tùy chọn -m không thể được tổ hợp cùng với -c/-C/-F/--fixup."
 
-#: builtin/commit.c:1054
+#: builtin/commit.c:1023
 msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
 msgstr ""
 "--reset-author chỉ có thể được sử dụng với tùy chọn -C, -c hay --amend."
 
-#: builtin/commit.c:1071
+#: builtin/commit.c:1040
 msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
 msgstr ""
 "Chỉ một trong các tùy chọn --include/--only/--all/--interactive/--patch được "
 "sử dụng."
 
-#: builtin/commit.c:1073
+#: builtin/commit.c:1042
 msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
 msgstr "Không đường dẫn với các tùy chọn --include/--only không hợp lý."
 
-#: builtin/commit.c:1075
+#: builtin/commit.c:1044
 msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
 msgstr "Giỏi... tu bổ cái cuối với bảng mục lục phi nghĩa."
 
-#: builtin/commit.c:1077
+#: builtin/commit.c:1046
 msgid "Explicit paths specified without -i nor -o; assuming --only paths..."
 msgstr ""
 "Những đường dẫn rõ ràng được chỉ ra không có tùy chọn -i cũng không -o; đang "
 "giả định --only những-đường-dẫn..."
 
-#: builtin/commit.c:1087 builtin/tag.c:577
+#: builtin/commit.c:1056 builtin/tag.c:577
 #, c-format
 msgid "Invalid cleanup mode %s"
 msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
 
-#: builtin/commit.c:1092
+#: builtin/commit.c:1061
 msgid "Paths with -a does not make sense."
 msgstr "Các đường dẫn với tùy chọn -a không hợp lý."
 
-#: builtin/commit.c:1189 builtin/commit.c:1417
+#: builtin/commit.c:1067 builtin/commit.c:1202
+msgid "--long and -z are incompatible"
+msgstr "hai tùy chọn -long và -z không tương thích với nhau"
+
+#: builtin/commit.c:1162 builtin/commit.c:1398
 msgid "show status concisely"
 msgstr "hiển thị trạng thái ở dạng súc tích"
 
-#: builtin/commit.c:1191 builtin/commit.c:1419
+#: builtin/commit.c:1164 builtin/commit.c:1400
 msgid "show branch information"
 msgstr "hiển thị thông tin nhánh"
 
-#: builtin/commit.c:1193 builtin/commit.c:1421 builtin/push.c:389
+#: builtin/commit.c:1166 builtin/commit.c:1402 builtin/push.c:389
 msgid "machine-readable output"
 msgstr "kết xuất dạng máy-có-thể-đọc"
 
-#: builtin/commit.c:1196 builtin/commit.c:1423
+#: builtin/commit.c:1169 builtin/commit.c:1404
+msgid "show status in long format (default)"
+msgstr "hiển thị trạng thái ở định dạng dài (mặc định)"
+
+#: builtin/commit.c:1172 builtin/commit.c:1407
 msgid "terminate entries with NUL"
 msgstr "chấm dứt các mục bằng NUL"
 
-#: builtin/commit.c:1198 builtin/commit.c:1426 builtin/fast-export.c:636
+#: builtin/commit.c:1174 builtin/commit.c:1410 builtin/fast-export.c:636
 #: builtin/fast-export.c:639 builtin/tag.c:461
 msgid "mode"
 msgstr "chế độ"
 
-#: builtin/commit.c:1199 builtin/commit.c:1426
+#: builtin/commit.c:1175 builtin/commit.c:1410
 msgid "show untracked files, optional modes: all, normal, no. (Default: all)"
 msgstr ""
 "hiển thị các tập tin chưa được theo dõi dấu vết, các chế độ tùy chọn: all, "
 "normal, no. (Mặc định: all)"
 
-#: builtin/commit.c:1202
+#: builtin/commit.c:1178
 msgid "show ignored files"
 msgstr "hiển thị các tập tin ẩn"
 
-#: builtin/commit.c:1203 parse-options.h:151
+#: builtin/commit.c:1179 parse-options.h:151
 msgid "when"
 msgstr "khi"
 
-#: builtin/commit.c:1204
+#: builtin/commit.c:1180
 msgid ""
 "ignore changes to submodules, optional when: all, dirty, untracked. "
 "(Default: all)"
 "bỏ qua các thay đổi trong mô-đun con, tùy chọn khi: all, dirty, untracked. "
 "(Mặc định: all)"
 
-#: builtin/commit.c:1206
+#: builtin/commit.c:1182
 msgid "list untracked files in columns"
 msgstr "hiển thị danh sách các tập-tin chưa được theo dõi trong các cột"
 
-#: builtin/commit.c:1275
+#: builtin/commit.c:1256
 msgid "couldn't look up newly created commit"
 msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao (commit) mới hơn đã được tạo"
 
-#: builtin/commit.c:1277
+#: builtin/commit.c:1258
 msgid "could not parse newly created commit"
 msgstr ""
 "không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
 
-#: builtin/commit.c:1318
+#: builtin/commit.c:1299
 msgid "detached HEAD"
 msgstr "đã rời khỏi HEAD"
 
-#: builtin/commit.c:1320
+#: builtin/commit.c:1301
 msgid " (root-commit)"
 msgstr " (root-commit)"
 
-#: builtin/commit.c:1387
+#: builtin/commit.c:1368
 msgid "suppress summary after successful commit"
 msgstr "không hiển thị tổng kết sau khi chuyển giao thành công"
 
-#: builtin/commit.c:1388
+#: builtin/commit.c:1369
 msgid "show diff in commit message template"
 msgstr "hiển thị sự khác biệt trong mẫu tin nhắn chuyển giao"
 
-#: builtin/commit.c:1390
+#: builtin/commit.c:1371
 msgid "Commit message options"
 msgstr "Các tùy chọn ghi chú commit"
 
-#: builtin/commit.c:1391 builtin/tag.c:459
+#: builtin/commit.c:1372 builtin/tag.c:459
 msgid "read message from file"
 msgstr "đọc chú thích từ tập tin"
 
-#: builtin/commit.c:1392
+#: builtin/commit.c:1373
 msgid "author"
 msgstr "tác giả"
 
-#: builtin/commit.c:1392
+#: builtin/commit.c:1373
 msgid "override author for commit"
 msgstr "ghi đè tác giả cho commit"
 
-#: builtin/commit.c:1393 builtin/gc.c:178
+#: builtin/commit.c:1374 builtin/gc.c:178
 msgid "date"
 msgstr "ngày tháng"
 
-#: builtin/commit.c:1393
+#: builtin/commit.c:1374
 msgid "override date for commit"
 msgstr "ghi đè ngày tháng cho commit"
 
-#: builtin/commit.c:1394 builtin/merge.c:206 builtin/notes.c:534
-#: builtin/notes.c:691 builtin/tag.c:457
+#: builtin/commit.c:1375 builtin/merge.c:206 builtin/notes.c:537
+#: builtin/notes.c:694 builtin/tag.c:457
 msgid "message"
 msgstr "thông điệp"
 
-#: builtin/commit.c:1394
+#: builtin/commit.c:1375
 msgid "commit message"
 msgstr "chú thích của lần commit"
 
-#: builtin/commit.c:1395
+#: builtin/commit.c:1376
 msgid "reuse and edit message from specified commit"
 msgstr ""
 "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao (commit) đã cho nhưng có cho sửa chữa"
 
-#: builtin/commit.c:1396
+#: builtin/commit.c:1377
 msgid "reuse message from specified commit"
 msgstr "dùng lại các ghi chú từ lần chuyển giao (commit) đã cho"
 
-#: builtin/commit.c:1397
+#: builtin/commit.c:1378
 msgid "use autosquash formatted message to fixup specified commit"
 msgstr ""
 "dùng ghi chú có định dạng autosquash để sửa chữa lần chuyển giao đã chỉ ra"
 
-#: builtin/commit.c:1398
+#: builtin/commit.c:1379
 msgid "use autosquash formatted message to squash specified commit"
 msgstr ""
 "dùng lời nhắn có định dạng tự động nén để nén lại các lần chuyển giao đã chỉ "
 "ra"
 
-#: builtin/commit.c:1399
+#: builtin/commit.c:1380
 msgid "the commit is authored by me now (used with -C/-c/--amend)"
 msgstr ""
 "lần chuyển giao nhận tôi là tác giả (được dùng với tùy chọn -C/-c/--amend)"
 
-#: builtin/commit.c:1400 builtin/log.c:1068 builtin/revert.c:109
+#: builtin/commit.c:1381 builtin/log.c:1073 builtin/revert.c:109
 msgid "add Signed-off-by:"
 msgstr "thêm dòng Signed-off-by:"
 
-#: builtin/commit.c:1401
+#: builtin/commit.c:1382
 msgid "use specified template file"
 msgstr "sử dụng tập tin mẫu đã cho"
 
-#: builtin/commit.c:1402
+#: builtin/commit.c:1383
 msgid "force edit of commit"
 msgstr "ép buộc sửa lần commit"
 
-#: builtin/commit.c:1403
+#: builtin/commit.c:1384
 msgid "default"
 msgstr "mặc định"
 
-#: builtin/commit.c:1403 builtin/tag.c:462
+#: builtin/commit.c:1384 builtin/tag.c:462
 msgid "how to strip spaces and #comments from message"
 msgstr "làm thế nào để cắt bỏ khoảng trắng và #ghichú từ mẩu tin nhắn"
 
-#: builtin/commit.c:1404
+#: builtin/commit.c:1385
 msgid "include status in commit message template"
 msgstr "bao gồm các trạng thái ghi mẫu ghi chú chuyển giao (commit)"
 
-#: builtin/commit.c:1405 builtin/merge.c:213 builtin/tag.c:463
+#: builtin/commit.c:1386 builtin/merge.c:213 builtin/tag.c:463
 msgid "key id"
 msgstr "id khóa"
 
-#: builtin/commit.c:1406 builtin/merge.c:214
+#: builtin/commit.c:1387 builtin/merge.c:214
 msgid "GPG sign commit"
 msgstr "ký lần commit dùng GPG"
 
 #. end commit message options
-#: builtin/commit.c:1409
+#: builtin/commit.c:1390
 msgid "Commit contents options"
 msgstr "Các tùy nội dung ghi chú commit"
 
-#: builtin/commit.c:1410
+#: builtin/commit.c:1391
 msgid "commit all changed files"
 msgstr "chuyển giao tất cả các tập tin có thay đổi"
 
-#: builtin/commit.c:1411
+#: builtin/commit.c:1392
 msgid "add specified files to index for commit"
 msgstr "thêm các tập tin đã chỉ ra vào bảng mục lục để chuyển giao (commit)"
 
-#: builtin/commit.c:1412
+#: builtin/commit.c:1393
 msgid "interactively add files"
 msgstr "thêm các tập-tin bằng tương tác"
 
-#: builtin/commit.c:1413
+#: builtin/commit.c:1394
 msgid "interactively add changes"
 msgstr "thêm các thay đổi bằng tương tác"
 
-#: builtin/commit.c:1414
+#: builtin/commit.c:1395
 msgid "commit only specified files"
 msgstr "chỉ chuyển giao các tập tin đã chỉ ra"
 
-#: builtin/commit.c:1415
+#: builtin/commit.c:1396
 msgid "bypass pre-commit hook"
 msgstr "vòng qua móc (hook) pre-commit"
 
-#: builtin/commit.c:1416
+#: builtin/commit.c:1397
 msgid "show what would be committed"
 msgstr "hiển thị xem cái gì có thể được chuyển giao"
 
-#: builtin/commit.c:1424
+#: builtin/commit.c:1408
 msgid "amend previous commit"
 msgstr "tu bổ (amend) lần commit trước"
 
-#: builtin/commit.c:1425
+#: builtin/commit.c:1409
 msgid "bypass post-rewrite hook"
 msgstr "vòng qua móc (hook) post-rewrite"
 
-#: builtin/commit.c:1430
+#: builtin/commit.c:1414
 msgid "ok to record an empty change"
 msgstr "ok để ghi lại một thay đổi trống rỗng"
 
-#: builtin/commit.c:1433
+#: builtin/commit.c:1417
 msgid "ok to record a change with an empty message"
 msgstr "ok để ghi các thay đổi với lời nhắn trống rỗng"
 
-#: builtin/commit.c:1464
+#: builtin/commit.c:1449
 msgid "could not parse HEAD commit"
 msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
 
-#: builtin/commit.c:1502 builtin/merge.c:508
+#: builtin/commit.c:1487 builtin/merge.c:508
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for reading"
 msgstr "không thể mở “%s” để đọc"
 
-#: builtin/commit.c:1509
+#: builtin/commit.c:1494
 #, c-format
 msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
 msgstr "Tập tin MERGE_HEAD sai hỏng (%s)"
 
-#: builtin/commit.c:1516
+#: builtin/commit.c:1501
 msgid "could not read MERGE_MODE"
 msgstr "không thể đọc MERGE_MODE"
 
-#: builtin/commit.c:1535
+#: builtin/commit.c:1520
 #, c-format
 msgid "could not read commit message: %s"
 msgstr "không thể đọc thông điệp (message) commit (lần chuyển giao): %s"
 
-#: builtin/commit.c:1549
+#: builtin/commit.c:1534
 #, c-format
 msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
 msgstr ""
 "Đang bỏ qua việc chuyển giao (commit); bạn đã không biên soạn thông điệp "
 "(message).\n"
 
-#: builtin/commit.c:1554
+#: builtin/commit.c:1539
 #, c-format
 msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
 msgstr ""
 "Đang bỏ qua lần chuyển giao (commit) bởi vì thông điệp của nó trống rỗng.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1569 builtin/merge.c:935 builtin/merge.c:960
+#: builtin/commit.c:1554 builtin/merge.c:832 builtin/merge.c:857
 msgid "failed to write commit object"
 msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao (commit)"
 
-#: builtin/commit.c:1590
+#: builtin/commit.c:1575
 msgid "cannot lock HEAD ref"
 msgstr "không thể khóa HEAD ref (tham chiếu)"
 
-#: builtin/commit.c:1594
+#: builtin/commit.c:1579
 msgid "cannot update HEAD ref"
 msgstr "không thể cập nhật ref (tham chiếu) HEAD"
 
-#: builtin/commit.c:1605
+#: builtin/commit.c:1590
 msgid ""
 "Repository has been updated, but unable to write\n"
 "new_index file. Check that disk is not full or quota is\n"
 msgid "git config [options]"
 msgstr "git config [các-tùy-chọn]"
 
-#: builtin/config.c:52
+#: builtin/config.c:51
 msgid "Config file location"
 msgstr "Vị trí tập tin cấu hình"
 
-#: builtin/config.c:53
+#: builtin/config.c:52
 msgid "use global config file"
 msgstr "đặt tập tin cấu hình cần toàn cục"
 
-#: builtin/config.c:54
+#: builtin/config.c:53
 msgid "use system config file"
 msgstr "sử dụng tập tin cấu hình hệ thống"
 
-#: builtin/config.c:55
+#: builtin/config.c:54
 msgid "use repository config file"
 msgstr "dùng tập tin cấu hình của kho"
 
-#: builtin/config.c:56
+#: builtin/config.c:55
 msgid "use given config file"
 msgstr "sử dụng tập tin cấu hình đã cho"
 
-#: builtin/config.c:57
+#: builtin/config.c:56
 msgid "Action"
 msgstr "Hành động"
 
-#: builtin/config.c:58
+#: builtin/config.c:57
 msgid "get value: name [value-regex]"
 msgstr "lấy giá-trị: tên [value-regex]"
 
-#: builtin/config.c:59
+#: builtin/config.c:58
 msgid "get all values: key [value-regex]"
 msgstr "lấy tất cả giá-trị: khóa [value-regex]"
 
-#: builtin/config.c:60
+#: builtin/config.c:59
 msgid "get values for regexp: name-regex [value-regex]"
 msgstr "lấy giá trị cho regexp: name-regex [value-regex]"
 
-#: builtin/config.c:61
+#: builtin/config.c:60
 msgid "replace all matching variables: name value [value_regex]"
 msgstr "thay thế tất cả các biến khớp mẫu: tên giá-trị [value_regex]"
 
-#: builtin/config.c:62
+#: builtin/config.c:61
 msgid "add a new variable: name value"
 msgstr "thêm biến mới: tên giá-trị"
 
-#: builtin/config.c:63
+#: builtin/config.c:62
 msgid "remove a variable: name [value-regex]"
 msgstr "gỡ bỏ biến: tên [value-regex]"
 
-#: builtin/config.c:64
+#: builtin/config.c:63
 msgid "remove all matches: name [value-regex]"
 msgstr "gỡ bỏ mọi cái khớp: tên [value-regex]"
 
-#: builtin/config.c:65
+#: builtin/config.c:64
 msgid "rename section: old-name new-name"
 msgstr "đổi tên chương: tên-cũ tên-mới"
 
-#: builtin/config.c:66
+#: builtin/config.c:65
 msgid "remove a section: name"
 msgstr "gỡ bỏ chương: tên"
 
-#: builtin/config.c:67
+#: builtin/config.c:66
 msgid "list all"
 msgstr "liệt kê tất"
 
-#: builtin/config.c:68
+#: builtin/config.c:67
 msgid "open an editor"
 msgstr "mở một trình biên soạn"
 
-#: builtin/config.c:69 builtin/config.c:70
+#: builtin/config.c:68 builtin/config.c:69
 msgid "slot"
 msgstr "khe"
 
-#: builtin/config.c:69
+#: builtin/config.c:68
 msgid "find the color configured: [default]"
 msgstr "tìm cấu hình màu sắc: [mặc định]"
 
-#: builtin/config.c:70
+#: builtin/config.c:69
 msgid "find the color setting: [stdout-is-tty]"
 msgstr "tìm các cài đặt về màu sắc: [stdout-là-tty]"
 
-#: builtin/config.c:71
+#: builtin/config.c:70
 msgid "Type"
 msgstr "Kiểu"
 
-#: builtin/config.c:72
+#: builtin/config.c:71
 msgid "value is \"true\" or \"false\""
 msgstr "giá trị là \"true\" hoặc \"false\""
 
-#: builtin/config.c:73
+#: builtin/config.c:72
 msgid "value is decimal number"
 msgstr "giá trị ở dạng số thập phân"
 
-#: builtin/config.c:74
+#: builtin/config.c:73
 msgid "value is --bool or --int"
 msgstr "giá trị là --bool hoặc --int"
 
-#: builtin/config.c:75
+#: builtin/config.c:74
 msgid "value is a path (file or directory name)"
 msgstr "giá trị là đường dẫn (tên tập tin hay thư mục)"
 
-#: builtin/config.c:76
+#: builtin/config.c:75
 msgid "Other"
 msgstr "Khác"
 
-#: builtin/config.c:77
+#: builtin/config.c:76
 msgid "terminate values with NUL byte"
 msgstr "chấm dứt giá trị với byte NUL"
 
-#: builtin/config.c:78
+#: builtin/config.c:77
 msgid "respect include directives on lookup"
 msgstr "tôn trọng kể cà các hướng trong tìm kiếm"
 
 msgid "'%s': not a regular file or symlink"
 msgstr "“%s”: không phải tập tin bình thường hay liên kết tượng trưng"
 
-#: builtin/diff.c:224
+#: builtin/diff.c:228
 #, c-format
 msgid "invalid option: %s"
 msgstr "tùy chọn sai: %s"
 
-#: builtin/diff.c:301
+#: builtin/diff.c:305
 msgid "Not a git repository"
 msgstr "Không phải là kho git"
 
-#: builtin/diff.c:344
+#: builtin/diff.c:348
 #, c-format
 msgid "invalid object '%s' given."
 msgstr "đối tượng đã cho “%s” không hợp lệ."
 
-#: builtin/diff.c:349
+#: builtin/diff.c:353
 #, c-format
 msgid "more than %d trees given: '%s'"
 msgstr "đã chỉ ra nhiều hơn %d cây (tree): “%s”"
 
-#: builtin/diff.c:359
+#: builtin/diff.c:363
 #, c-format
 msgid "more than two blobs given: '%s'"
 msgstr "đã cho nhiều hơn hai đối tượng blob: “%s”"
 
-#: builtin/diff.c:367
+#: builtin/diff.c:371
 #, c-format
 msgid "unhandled object '%s' given."
 msgstr "đã cho đối tượng không thể nắm giữ “%s”."
 msgid "deepen history of shallow clone"
 msgstr "làm sâu hơn lịch sử của bản sao"
 
-#: builtin/fetch.c:85 builtin/log.c:1083
+#: builtin/fetch.c:85 builtin/log.c:1088
 msgid "dir"
 msgstr "tmục"
 
 msgid "object %s not found"
 msgstr "Không tìm thấy đối tượng %s"
 
-#: builtin/fetch.c:260
+#: builtin/fetch.c:259
 msgid "[up to date]"
 msgstr "[đã cập nhật]"
 
-#: builtin/fetch.c:274
+#: builtin/fetch.c:273
 #, c-format
 msgid "! %-*s %-*s -> %s (can't fetch in current branch)"
 msgstr "! %-*s %-*s -> %s (không thể fetch (lấy) về nhánh hiện hành)"
 
-#: builtin/fetch.c:275 builtin/fetch.c:361
+#: builtin/fetch.c:274 builtin/fetch.c:360
 msgid "[rejected]"
 msgstr "[Bị từ chối]"
 
-#: builtin/fetch.c:286
+#: builtin/fetch.c:285
 msgid "[tag update]"
 msgstr "[cập nhật thẻ]"
 
-#: builtin/fetch.c:288 builtin/fetch.c:323 builtin/fetch.c:341
+#: builtin/fetch.c:287 builtin/fetch.c:322 builtin/fetch.c:340
 msgid " (unable to update local ref)"
 msgstr " (không thể cập nhật tham chiếu (ref) nội bộ)"
 
-#: builtin/fetch.c:306
+#: builtin/fetch.c:305
 msgid "[new tag]"
 msgstr "[thẻ mới]"
 
-#: builtin/fetch.c:309
+#: builtin/fetch.c:308
 msgid "[new branch]"
 msgstr "[nhánh mới]"