Commits

Tran Ngoc Quan  committed fd4652e

l10n: vi.po: translate 4 new messages

Update Vietnamse translation to POT file in 0bbe5b4

Signed-off-by: Tran Ngoc Quan <vnwildman@gmail.com>

 • Participants
 • Parent commits 23ff333

Comments (0)

Files changed (1)

 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: git-1.7.11.1-107-g72601\n"
+"Project-Id-Version: git-1.7.12.rc0.56.g23ff33\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-07-03 10:23+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-03 14:21+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-07-30 09:18+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-07-31 07:31+0700\n"
 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 msgstr "phần đầu (header) không được thừa nhận: %s%s (%d)"
 
 #: bundle.c:89
-#: builtin/commit.c:696
+#: builtin/commit.c:699
 #, c-format
 msgid "could not open '%s'"
 msgstr "không thể mở '%s'"
 #: sequencer.c:550
 #: sequencer.c:982
 #: builtin/log.c:290
-#: builtin/log.c:721
-#: builtin/log.c:1310
-#: builtin/log.c:1529
+#: builtin/log.c:726
+#: builtin/log.c:1316
+#: builtin/log.c:1535
 #: builtin/merge.c:347
 #: builtin/shortlog.c:181
 msgid "revision walk setup failed"
 msgstr "rev-list bị chết"
 
 #: bundle.c:300
-#: builtin/log.c:1206
+#: builtin/log.c:1212
 #: builtin/shortlog.c:284
 #, c-format
 msgid "unrecognized argument: %s"
 msgstr[0] ", %d bị xóa(-)"
 msgstr[1] ", %d bị xóa(-)"
 
-#: diff.c:3478
+#: diff.c:3461
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
 msgid "'%s': short read %s"
 msgstr "'%s': đọc ngắn %s"
 
-#: help.c:208
+#: help.c:212
 #, c-format
 msgid "available git commands in '%s'"
 msgstr "các lệnh git sẵn sàng để dùng trong '%s'"
 
-#: help.c:215
+#: help.c:219
 msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
 msgstr "các lệnh git sẵn sàng để dùng từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
 
-#: help.c:271
+#: help.c:275
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
 "'%s' trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
 "thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
 
-#: help.c:328
+#: help.c:332
 msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
 msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
 
-#: help.c:350
+#: help.c:354
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
 "CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên '%s', mà nó lại không sẵn có.\n"
 "Giả định rằng ý bạn là '%s'"
 
-#: help.c:355
+#: help.c:359
 #, c-format
 msgid "in %0.1f seconds automatically..."
 msgstr "trong %0.1f giây một cách tự động..."
 
-#: help.c:362
+#: help.c:366
 #, c-format
 msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
 msgstr "git: '%s' không phải là một lệnh của git. Xem thêm 'git --help'."
 
-#: help.c:366
+#: help.c:370
 msgid ""
 "\n"
 "Did you mean this?"
 "\n"
 "Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
 
-#: parse-options.c:493
+#: parse-options.c:494
 msgid "..."
 msgstr "..."
 
-#: parse-options.c:511
+#: parse-options.c:512
 #, c-format
 msgid "usage: %s"
 msgstr "cách sử dụng: %s"
 
 #. TRANSLATORS: the colon here should align with the
 #. one in "usage: %s" translation
-#: parse-options.c:515
+#: parse-options.c:516
 #, c-format
 msgid "  or: %s"
 msgstr "  hoặc: %s"
 
-#: parse-options.c:518
+#: parse-options.c:519
 #, c-format
 msgid "  %s"
 msgstr "  %s"
 
-#: remote.c:1629
+#: remote.c:1632
 #, c-format
 msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
 msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
 msgstr[0] "Nhánh của bạn là đầu của '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
 msgstr[1] "Nhánh của bạn là đầu của '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
 
-#: remote.c:1635
+#: remote.c:1638
 #, c-format
 msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
 msgid_plural "Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
 msgstr[0] "Nhánh của bạn thì ở đằng sau '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể được fast-forward.\n"
 msgstr[1] "Nhánh của bạn thì ở đằng sau '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể được fast-forward.\n"
 
-#: remote.c:1643
+#: remote.c:1646
 #, c-format
 msgid ""
 "Your branch and '%s' have diverged,\n"
 msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
 
 #: sequencer.c:805
-#: builtin/apply.c:3697
+#: builtin/apply.c:3988
 #, c-format
 msgid "cannot open %s: %s"
 msgstr "không thể mở %s: %s"
 msgid "Can't cherry-pick into empty head"
 msgstr "Không thể cherry-pick vào một đầu (head) trống rỗng"
 
-#: sha1_name.c:864
+#: sha1_name.c:1044
 msgid "HEAD does not point to a branch"
 msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
 
-#: sha1_name.c:867
+#: sha1_name.c:1047
 #, c-format
 msgid "No such branch: '%s'"
 msgstr "Không có nhánh nào như thế: '%s'"
 
-#: sha1_name.c:869
+#: sha1_name.c:1049
 #, c-format
 msgid "No upstream configured for branch '%s'"
 msgstr "Không có dòng ngược (upstream) được cấu hình cho nhánh '%s'"
 
-#: sha1_name.c:872
+#: sha1_name.c:1052
 #, c-format
 msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
 msgstr "Nhánh dòng ngược (upstream) '%s' không được lưu lại như là một nhánh 'remote-tracking'"
 msgid "no such user"
 msgstr "không có người dùng như vậy"
 
-#: wt-status.c:141
+#: wt-status.c:140
 msgid "Unmerged paths:"
 msgstr "Những đường dẫn chưa được hòa trộn:"
 
-#: wt-status.c:168
-#: wt-status.c:195
+#: wt-status.c:167
+#: wt-status.c:194
 #, c-format
 msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
 msgstr " (sử dụng \"git reset %s <tập-tin>...\" để bỏ một stage (trạng thái))"
 
-#: wt-status.c:170
-#: wt-status.c:197
+#: wt-status.c:169
+#: wt-status.c:196
 msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
 msgstr " (sử dụng \"git rm --cached <tập-tin>...\" để bỏ trạng thái (stage))"
 
-#: wt-status.c:174
+#: wt-status.c:173
 msgid " (use \"git add <file>...\" to mark resolution)"
 msgstr " (sử dụng \"git add <tập-tin>...\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
 
-#: wt-status.c:176
-#: wt-status.c:180
+#: wt-status.c:175
+#: wt-status.c:179
 msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
 msgstr " (sử dụng \"git add/rm <tập-tin>...\" như là một cách thích hợp để đánh dấu là cần được giải quyết)"
 
-#: wt-status.c:178
+#: wt-status.c:177
 msgid " (use \"git rm <file>...\" to mark resolution)"
 msgstr " (sử dụng \"git rm <tập-tin>...\" để đánh dấu là cần giải quyết)"
 
-#: wt-status.c:189
+#: wt-status.c:188
 msgid "Changes to be committed:"
 msgstr "Những thay đổi sẽ được chuyển giao:"
 
-#: wt-status.c:207
+#: wt-status.c:206
 msgid "Changes not staged for commit:"
 msgstr "Các thay đổi không được đặt trạng thái (stage) cho lần chuyển giao (commit):"
 
-#: wt-status.c:211
+#: wt-status.c:210
 msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
 msgstr " (sử dụng \"git add <tập-tin>...\" để cập nhật những gì cần chuyển giao (commit))"
 
-#: wt-status.c:213
+#: wt-status.c:212
 msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
 msgstr " (sử dụng \"git add/rm <tập_tin>...\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển giao)"
 
-#: wt-status.c:214
+#: wt-status.c:213
 msgid " (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
 msgstr " (sử dụng \"git checkout -- <tập_tin>...\" để loại bỏ những thay đổi trong thư mục làm việc)"
 
-#: wt-status.c:216
+#: wt-status.c:215
 msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
 msgstr " (chuyển giao (commit) hoặc là loại bỏ các nội dung không-bị-theo-vết hay đã bị chỉnh sửa trong mô-đun-con)"
 
-#: wt-status.c:225
+#: wt-status.c:224
 #, c-format
 msgid "%s files:"
 msgstr "%s tệp tin:"
 
-#: wt-status.c:228
+#: wt-status.c:227
 #, c-format
 msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
 msgstr " (sử dụng \"git %s <tập-tin>...\" để bao gồm thêm vào những gì cần chuyển giao (commit))"
 
-#: wt-status.c:245
+#: wt-status.c:244
 msgid "bug"
 msgstr "lỗi"
 
-#: wt-status.c:250
+#: wt-status.c:249
 msgid "both deleted:"
 msgstr "bị xóa bởi cả hai:"
 
-#: wt-status.c:251
+#: wt-status.c:250
 msgid "added by us:"
 msgstr "được thêm vào bởi chúng tôi:"
 
-#: wt-status.c:252
+#: wt-status.c:251
 msgid "deleted by them:"
 msgstr "bị xóa đi bởi họ:"
 
-#: wt-status.c:253
+#: wt-status.c:252
 msgid "added by them:"
 msgstr "được thêm vào bởi họ:"
 
-#: wt-status.c:254
+#: wt-status.c:253
 msgid "deleted by us:"
 msgstr "bị xóa bởi chúng tôi:"
 
-#: wt-status.c:255
+#: wt-status.c:254
 msgid "both added:"
 msgstr "được thêm vào bởi cả hai:"
 
-#: wt-status.c:256
+#: wt-status.c:255
 msgid "both modified:"
 msgstr "bị sửa bởi cả hai:"
 
-#: wt-status.c:286
+#: wt-status.c:285
 msgid "new commits, "
 msgstr " lần chuyển giao (commit) mới, "
 
-#: wt-status.c:288
+#: wt-status.c:287
 msgid "modified content, "
 msgstr "nội dung được sửa đổi,"
 
-#: wt-status.c:290
+#: wt-status.c:289
 msgid "untracked content, "
 msgstr "nội dung chưa được theo dõi"
 
-#: wt-status.c:304
+#: wt-status.c:303
 #, c-format
 msgid "new file:  %s"
 msgstr "tập tin mới:  %s"
 
-#: wt-status.c:307
+#: wt-status.c:306
 #, c-format
 msgid "copied:   %s -> %s"
 msgstr "đã sao chép:   %s -> %s"
 
-#: wt-status.c:310
+#: wt-status.c:309
 #, c-format
 msgid "deleted:  %s"
 msgstr "bị xóa:  %s"
 
-#: wt-status.c:313
+#: wt-status.c:312
 #, c-format
 msgid "modified:  %s"
 msgstr "bị sửa đổi:  %s"
 
-#: wt-status.c:316
+#: wt-status.c:315
 #, c-format
 msgid "renamed:  %s -> %s"
 msgstr "đã đổi tên:  %s -> %s"
 
-#: wt-status.c:319
+#: wt-status.c:318
 #, c-format
 msgid "typechange: %s"
 msgstr "đổi-kiểu: %s"
 
-#: wt-status.c:322
+#: wt-status.c:321
 #, c-format
 msgid "unknown:  %s"
 msgstr "không rõ:  %s"
 
-#: wt-status.c:325
+#: wt-status.c:324
 #, c-format
 msgid "unmerged:  %s"
 msgstr "chưa hòa trộn:  %s"
 
-#: wt-status.c:328
+#: wt-status.c:327
 #, c-format
 msgid "bug: unhandled diff status %c"
 msgstr "lỗi: không lấy được trạng thái lệnh diff %c"
 
-#: wt-status.c:786
+#: wt-status.c:785
 msgid "You have unmerged paths."
 msgstr "Bạn có những đường dẫn chưa được hòa trộn."
 
-#: wt-status.c:789
-#: wt-status.c:913
+#: wt-status.c:788
+#: wt-status.c:912
 msgid " (fix conflicts and run \"git commit\")"
 msgstr " (sửa các xung đột sau đó chạy \"git commit\")"
 
-#: wt-status.c:792
+#: wt-status.c:791
 msgid "All conflicts fixed but you are still merging."
 msgstr "Tất cả các xung đột đã được giải quyết nhưng bạn vẫn đang hòa trộn."
 
-#: wt-status.c:795
+#: wt-status.c:794
 msgid " (use \"git commit\" to conclude merge)"
 msgstr " (sử dụng \"git commit\" để hoàn tất việc hòa trộn)"
 
-#: wt-status.c:805
+#: wt-status.c:804
 msgid "You are in the middle of an am session."
 msgstr "Bạn đang ở giữa của một phiên 'am'."
 
-#: wt-status.c:808
+#: wt-status.c:807
 msgid "The current patch is empty."
 msgstr "Miếng vá hiện tại bị trống rỗng."
 
-#: wt-status.c:812
+#: wt-status.c:811
 msgid " (fix conflicts and then run \"git am --resolved\")"
 msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git am --resolved\")"
 
-#: wt-status.c:814
+#: wt-status.c:813
 msgid " (use \"git am --skip\" to skip this patch)"
 msgstr " (sử dụng \"git am --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
 
-#: wt-status.c:816
+#: wt-status.c:815
 msgid " (use \"git am --abort\" to restore the original branch)"
 msgstr " (sử dụng \"git am --abort\" để phục hồi lại nhánh nguyên thủy)"
 
-#: wt-status.c:874
-#: wt-status.c:884
+#: wt-status.c:873
+#: wt-status.c:883
 msgid "You are currently rebasing."
 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc rebase (tái cấu trúc)."
 
-#: wt-status.c:877
+#: wt-status.c:876
 msgid " (fix conflicts and then run \"git rebase --continue\")"
 msgstr " (sửa các xung đột và sau đó chạy lệnh \"git rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:879
+#: wt-status.c:878
 msgid " (use \"git rebase --skip\" to skip this patch)"
 msgstr " (sử dụng \"git rebase --skip\" để bỏ qua lần vá này)"
 
-#: wt-status.c:881
+#: wt-status.c:880
 msgid " (use \"git rebase --abort\" to check out the original branch)"
 msgstr " (sử dụng \"git rebase --abort\" để check-out nhánh nguyên thủy)"
 
-#: wt-status.c:887
+#: wt-status.c:886
 msgid " (all conflicts fixed: run \"git rebase --continue\")"
 msgstr " (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:889
+#: wt-status.c:888
 msgid "You are currently splitting a commit during a rebase."
 msgstr "Bạn hiện tại đang cắt đôi một lần chuyển giao trong khi đang thực hiện việc rebase."
 
-#: wt-status.c:892
+#: wt-status.c:891
 msgid " (Once your working directory is clean, run \"git rebase --continue\")"
 msgstr " (Một khi thư mục làm việc của bạn đã gọn gàng, chạy \"git rebase --continue\")"
 
-#: wt-status.c:894
+#: wt-status.c:893
 msgid "You are currently editing a commit during a rebase."
 msgstr "Bạn hiện đang sửa một lần chuyển giao trong khi bạn thực hiện rebase."
 
-#: wt-status.c:897
+#: wt-status.c:896
 msgid " (use \"git commit --amend\" to amend the current commit)"
 msgstr " (sử dụng \"git commit --amend\" để tu bổ lần chuyển giao (commit) hiện tại)"
 
-#: wt-status.c:899
+#: wt-status.c:898
 msgid " (use \"git rebase --continue\" once you are satisfied with your changes)"
 msgstr " (sử dụng \"git rebase --continue\" một khi bạn cảm thấy hài lòng về những thay đổi của mình)"
 
-#: wt-status.c:909
+#: wt-status.c:908
 msgid "You are currently cherry-picking."
 msgstr "Bạn hiện nay đang thực hiện việc cherry-pick."
 
-#: wt-status.c:916
+#: wt-status.c:915
 msgid " (all conflicts fixed: run \"git commit\")"
 msgstr " (khi tất cả các xung đột đã sửa xong: chạy lệnh \"git commit\")"
 
-#: wt-status.c:925
+#: wt-status.c:924
 msgid "You are currently bisecting."
 msgstr "Bạn hiện tại đang thực hiện việc bisect (chia đôi)."
 
-#: wt-status.c:928
+#: wt-status.c:927
 msgid " (use \"git bisect reset\" to get back to the original branch)"
 msgstr " (sử dụng \"git bisect reset\" để quay trở lại nhánh nguyên thủy)"
 
-#: wt-status.c:979
+#: wt-status.c:978
 msgid "On branch "
 msgstr "Trên nhánh"
 
-#: wt-status.c:986
+#: wt-status.c:985
 msgid "Not currently on any branch."
 msgstr "Hiện tại chẳng ở nhánh nào cả."
 
-#: wt-status.c:998
+#: wt-status.c:997
 msgid "Initial commit"
 msgstr "Lần chuyển giao (commit) khởi đầu"
 
-#: wt-status.c:1012
+#: wt-status.c:1011
 msgid "Untracked"
 msgstr "Không được theo vết"
 
-#: wt-status.c:1014
+#: wt-status.c:1013
 msgid "Ignored"
 msgstr "Bị bỏ qua"
 
-#: wt-status.c:1016
+#: wt-status.c:1015
 #, c-format
 msgid "Untracked files not listed%s"
 msgstr "Những tập tin không bị theo vết không được liệt kê ra %s"
 
-#: wt-status.c:1018
+#: wt-status.c:1017
 msgid " (use -u option to show untracked files)"
 msgstr " (sử dụng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
 
-#: wt-status.c:1024
+#: wt-status.c:1023
 msgid "No changes"
 msgstr "Không có thay đổi nào"
 
-#: wt-status.c:1028
+#: wt-status.c:1027
 #, c-format
 msgid "no changes added to commit%s\n"
 msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào lần chuyển giao (commit)%s\n"
 
-#: wt-status.c:1030
+#: wt-status.c:1029
 msgid " (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")"
 msgstr " (sử dụng \"git add\" và/hoặc \"git commit -a\")"
 
-#: wt-status.c:1032
+#: wt-status.c:1031
 #, c-format
 msgid "nothing added to commit but untracked files present%s\n"
 msgstr "không có gì được thêm vào lần chuyển giao (commit) nhưng có những tập tin không được theo dấu vết hiện diện%s\n"
 
-#: wt-status.c:1034
+#: wt-status.c:1033
 msgid " (use \"git add\" to track)"
 msgstr " (sử dụng \"git add\" để theo dõi dấu vết)"
 
-#: wt-status.c:1036
-#: wt-status.c:1039
-#: wt-status.c:1042
+#: wt-status.c:1035
+#: wt-status.c:1038
+#: wt-status.c:1041
 #, c-format
 msgid "nothing to commit%s\n"
 msgstr "không có gì để chuyển giao (commit) %s\n"
 
-#: wt-status.c:1037
+#: wt-status.c:1036
 msgid " (create/copy files and use \"git add\" to track)"
 msgstr " (tạo/sao-chép các tập tin và sử dụng \"git add\" để theo dõi dấu vết)"
 
-#: wt-status.c:1040
+#: wt-status.c:1039
 msgid " (use -u to show untracked files)"
 msgstr " (sử dụng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
 
-#: wt-status.c:1043
+#: wt-status.c:1042
 msgid " (working directory clean)"
 msgstr " (thư mục làm việc sạch sẽ)"
 
-#: wt-status.c:1151
+#: wt-status.c:1150
 msgid "HEAD (no branch)"
 msgstr "HEAD (chưa có nhánh nào)"
 
-#: wt-status.c:1157
+#: wt-status.c:1156
 msgid "Initial commit on "
 msgstr "Lần chuyển giao (commit) khởi tạo trên"
 
-#: wt-status.c:1172
+#: wt-status.c:1171
 msgid "behind "
 msgstr "đằng sau"
 
-#: wt-status.c:1175
-#: wt-status.c:1178
+#: wt-status.c:1174
+#: wt-status.c:1177
 msgid "ahead "
 msgstr "phía trước"
 
-#: wt-status.c:1180
+#: wt-status.c:1179
 msgid ", behind "
 msgstr ", đằng sau"
 
 msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
 
 #: builtin/add.c:67
-#: builtin/commit.c:226
+#: builtin/commit.c:229
 msgid "updating files failed"
 msgstr "Cập nhật tập tin gặp lỗi"
 
 
 #: builtin/add.c:420
 #: builtin/clean.c:95
-#: builtin/commit.c:286
+#: builtin/commit.c:289
 #: builtin/mv.c:82
 #: builtin/rm.c:162
 msgid "index file corrupt"
 msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
 
 #: builtin/add.c:480
-#: builtin/apply.c:4108
+#: builtin/apply.c:4433
 #: builtin/mv.c:229
 #: builtin/rm.c:260
 msgid "Unable to write new index file"
 msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
 
-#: builtin/apply.c:53
+#: builtin/apply.c:57
 msgid "git apply [options] [<patch>...]"
 msgstr "git apply [các-tùy-chọn] [<miếng-vá>...]"
 
-#: builtin/apply.c:106
+#: builtin/apply.c:110
 #, c-format
 msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
 msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng '%s'"
 
-#: builtin/apply.c:121
+#: builtin/apply.c:125
 #, c-format
 msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
 msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng '%s'"
 
-#: builtin/apply.c:815
+#: builtin/apply.c:824
 #, c-format
 msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
 msgstr "Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) %s"
 
-#: builtin/apply.c:824
+#: builtin/apply.c:833
 #, c-format
 msgid "regexec returned %d for input: %s"
 msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho kết xuất: %s"
 
-#: builtin/apply.c:905
+#: builtin/apply.c:914
 #, c-format
 msgid "unable to find filename in patch at line %d"
 msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
 
-#: builtin/apply.c:937
+#: builtin/apply.c:946
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
 msgstr "git apply: git-diff sai - mong đợi /dev/null, đã nhận %s trên dòng %d"
 
-#: builtin/apply.c:941
+#: builtin/apply.c:950
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
 msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới mâu thuấn trên dòng %d"
 
-#: builtin/apply.c:942
+#: builtin/apply.c:951
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
 msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ mâu thuấn trên dòng %d"
 
-#: builtin/apply.c:949
+#: builtin/apply.c:958
 #, c-format
 msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
 msgstr "git apply: git-diff sai - mong đợi /dev/null trên dòng %d"
 
-#: builtin/apply.c:1394
+#: builtin/apply.c:1403
 #, c-format
 msgid "recount: unexpected line: %.*s"
 msgstr "chi tiết: dòng không được mong đợi: %.*s"
 
-#: builtin/apply.c:1451
+#: builtin/apply.c:1460
 #, c-format
 msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
 msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
 
-#: builtin/apply.c:1468
+#: builtin/apply.c:1477
 #, c-format
 msgid "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname component (line %d)"
 msgid_plural "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname components (line %d)"
 msgstr[0] "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
 msgstr[1] "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
 
-#: builtin/apply.c:1628
+#: builtin/apply.c:1637
 msgid "new file depends on old contents"
 msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
 
-#: builtin/apply.c:1630
+#: builtin/apply.c:1639
 msgid "deleted file still has contents"
 msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
 
-#: builtin/apply.c:1656
+#: builtin/apply.c:1665
 #, c-format
 msgid "corrupt patch at line %d"
 msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
 
-#: builtin/apply.c:1692
+#: builtin/apply.c:1701
 #, c-format
 msgid "new file %s depends on old contents"
 msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
 
-#: builtin/apply.c:1694
+#: builtin/apply.c:1703
 #, c-format
 msgid "deleted file %s still has contents"
 msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
 
-#: builtin/apply.c:1697
+#: builtin/apply.c:1706
 #, c-format
 msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
 msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
 
-#: builtin/apply.c:1843
+#: builtin/apply.c:1852
 #, c-format
 msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
 
 #. there has to be one hunk (forward hunk)
-#: builtin/apply.c:1872
+#: builtin/apply.c:1881
 #, c-format
 msgid "unrecognized binary patch at line %d"
 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
 
-#: builtin/apply.c:1958
+#: builtin/apply.c:1967
 #, c-format
 msgid "patch with only garbage at line %d"
 msgstr "vá chỉ với 'garbage' tại dòng %d"
 
-#: builtin/apply.c:2048
+#: builtin/apply.c:2057
 #, c-format
 msgid "unable to read symlink %s"
 msgstr "không thể đọc liên kết tượng trưng %s"
 
-#: builtin/apply.c:2052
+#: builtin/apply.c:2061
 #, c-format
 msgid "unable to open or read %s"
 msgstr "không thể mở để đọc hay ghi %s"
 
-#: builtin/apply.c:2123
+#: builtin/apply.c:2132
 msgid "oops"
 msgstr "ôi?"
 
-#: builtin/apply.c:2645
+#: builtin/apply.c:2654
 #, c-format
 msgid "invalid start of line: '%c'"
 msgstr "sai khởi đầu dòng: '%c'"
 
-#: builtin/apply.c:2763
+#: builtin/apply.c:2772
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
 msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
 msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
 msgstr[1] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
 
-#: builtin/apply.c:2775
+#: builtin/apply.c:2784
 #, c-format
 msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
 msgstr "Nội dung được giảm xuống (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
 
-#: builtin/apply.c:2781
+#: builtin/apply.c:2790
 #, c-format
 msgid ""
 "while searching for:\n"
 "Trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
 "%.*s"
 
-#: builtin/apply.c:2800
+#: builtin/apply.c:2809
 #, c-format
 msgid "missing binary patch data for '%s'"
 msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho '%s'"
 
-#: builtin/apply.c:2903
+#: builtin/apply.c:2912
 #, c-format
 msgid "binary patch does not apply to '%s'"
 msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho '%s'"
 
-#: builtin/apply.c:2909
+#: builtin/apply.c:2918
 #, c-format
 msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
 msgstr "vá nhị phân cho '%s' tạo ra kết quả không chính xác (đang chờ %s, đã nhận %s)"
 
-#: builtin/apply.c:2930
+#: builtin/apply.c:2939
 #, c-format
 msgid "patch failed: %s:%ld"
 msgstr "vá gặp lỗi: %s:%ld"
 
-#: builtin/apply.c:3045
+#: builtin/apply.c:3061
 #, c-format
-msgid "patch %s has been renamed/deleted"
-msgstr "miếng vá %s đã bị xóa/đổi tên"
+msgid "cannot checkout %s"
+msgstr "không thể \"checkout\" %s"
 
-#: builtin/apply.c:3052
-#: builtin/apply.c:3069
+#: builtin/apply.c:3106
+#: builtin/apply.c:3115
+#: builtin/apply.c:3159
 #, c-format
 msgid "read of %s failed"
 msgstr "đọc %s gặp lỗi"
 
-#: builtin/apply.c:3084
-msgid "removal patch leaves file contents"
-msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
-
-#: builtin/apply.c:3105
+#: builtin/apply.c:3139
+#: builtin/apply.c:3361
 #, c-format
-msgid "%s: already exists in working directory"
-msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
+msgid "path %s has been renamed/deleted"
+msgstr "đường dẫn %s đã bị xóa/đổi tên"
 
-#: builtin/apply.c:3143
+#: builtin/apply.c:3220
+#: builtin/apply.c:3375
 #, c-format
-msgid "%s: has been deleted/renamed"
-msgstr "%s: đã được xóa/thay-tên"
+msgid "%s: does not exist in index"
+msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
 
-#: builtin/apply.c:3148
-#: builtin/apply.c:3179
+#: builtin/apply.c:3224
+#: builtin/apply.c:3367
+#: builtin/apply.c:3389
 #, c-format
 msgid "%s: %s"
 msgstr "%s: %s"
 
-#: builtin/apply.c:3159
-#, c-format
-msgid "%s: does not exist in index"
-msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
-
-#: builtin/apply.c:3173
+#: builtin/apply.c:3229
+#: builtin/apply.c:3383
 #, c-format
 msgid "%s: does not match index"
 msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
 
-#: builtin/apply.c:3190
+#: builtin/apply.c:3331
+msgid "removal patch leaves file contents"
+msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
+
+#: builtin/apply.c:3400
 #, c-format
 msgid "%s: wrong type"
 msgstr "%s: sai kiểu"
 
-#: builtin/apply.c:3192
+#: builtin/apply.c:3402
 #, c-format
 msgid "%s has type %o, expected %o"
 msgstr "%s có kiểu %o, mong chờ %o"
 
-#: builtin/apply.c:3247
+#: builtin/apply.c:3503
 #, c-format
 msgid "%s: already exists in index"
 msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
 
-#: builtin/apply.c:3267
+#: builtin/apply.c:3506
+#, c-format
+msgid "%s: already exists in working directory"
+msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
+
+#: builtin/apply.c:3526
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
 msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
 
-#: builtin/apply.c:3272
+#: builtin/apply.c:3531
 #, c-format
 msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
 msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
 
-#: builtin/apply.c:3280
+#: builtin/apply.c:3539
 #, c-format
 msgid "%s: patch does not apply"
 msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
 
-#: builtin/apply.c:3293
+#: builtin/apply.c:3552
 #, c-format
 msgid "Checking patch %s..."
 msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s..."
 
-#: builtin/apply.c:3348
-#: builtin/checkout.c:212
+#: builtin/apply.c:3607
+#: builtin/checkout.c:213
 #: builtin/reset.c:158
 #, c-format
 msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
 msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn '%s'"
 
-#: builtin/apply.c:3491
+#: builtin/apply.c:3750
 #, c-format
 msgid "unable to remove %s from index"
 msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
 
-#: builtin/apply.c:3518
+#: builtin/apply.c:3778
 #, c-format
 msgid "corrupt patch for subproject %s"
 msgstr "miếng vá sai hỏng cho dự án con (subproject) %s"
 
-#: builtin/apply.c:3522
+#: builtin/apply.c:3782
 #, c-format
 msgid "unable to stat newly created file '%s'"
 msgstr "không thể lấy trạng thái về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
 
-#: builtin/apply.c:3527
+#: builtin/apply.c:3787
 #, c-format
 msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
 msgstr "không thể tạo 'backing store' cho tập tin được tạo mới hơn %s"
 
-#: builtin/apply.c:3530
+#: builtin/apply.c:3790
+#: builtin/apply.c:3898
 #, c-format
 msgid "unable to add cache entry for %s"
 msgstr "không thể thêm mục nhớ tạm cho %s"
 
-#: builtin/apply.c:3563
+#: builtin/apply.c:3823
 #, c-format
 msgid "closing file '%s'"
 msgstr "đang đóng tập tin '%s'"
 
-#: builtin/apply.c:3612
+#: builtin/apply.c:3872
 #, c-format
 msgid "unable to write file '%s' mode %o"
 msgstr "không thể ghi vào tập tin '%s' chế độ (mode) %o"
 
-#: builtin/apply.c:3668
+#: builtin/apply.c:3959
 #, c-format
 msgid "Applied patch %s cleanly."
 msgstr "Đã áp dụng miếng và %s một cách sạch sẽ."
 
-#: builtin/apply.c:3676
+#: builtin/apply.c:3967
 msgid "internal error"
 msgstr "lỗi nội bộ"
 
 #. Say this even without --verbose
-#: builtin/apply.c:3679
+#: builtin/apply.c:3970
 #, c-format
 msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
 msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
 msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối..."
 msgstr[1] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối..."
 
-#: builtin/apply.c:3689
+#: builtin/apply.c:3980
 #, c-format
 msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
 msgstr "đang cắt cụt tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
 
-#: builtin/apply.c:3710
+#: builtin/apply.c:4001
 #, c-format
 msgid "Hunk #%d applied cleanly."
 msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
 
-#: builtin/apply.c:3713
+#: builtin/apply.c:4004
 #, c-format
 msgid "Rejected hunk #%d."
 msgstr "hunk #%d bị từ chối."
 
-#: builtin/apply.c:3844
+#: builtin/apply.c:4154
 msgid "unrecognized input"
 msgstr "không thừa nhận đầu vào"
 
-#: builtin/apply.c:3855
+#: builtin/apply.c:4165
 msgid "unable to read index file"
 msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
 
-#: builtin/apply.c:3970
-#: builtin/apply.c:3973
+#: builtin/apply.c:4284
+#: builtin/apply.c:4287
 msgid "path"
 msgstr "đường-dẫn"
 
-#: builtin/apply.c:3971
+#: builtin/apply.c:4285
 msgid "don't apply changes matching the given path"
 msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
 
-#: builtin/apply.c:3974
+#: builtin/apply.c:4288
 msgid "apply changes matching the given path"
 msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
 
-#: builtin/apply.c:3976
+#: builtin/apply.c:4290
 msgid "num"
 msgstr "số"
 
-#: builtin/apply.c:3977
+#: builtin/apply.c:4291
 msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
 msgstr "gỡ bỏ <số> phần dẫn đầu (slashe) từ đường dẫn diff cổ điển"
 
-#: builtin/apply.c:3980
+#: builtin/apply.c:4294
 msgid "ignore additions made by the patch"
 msgstr "lờ đi phần phụ thêm tạo ra bởi miếng vá"
 
-#: builtin/apply.c:3982
+#: builtin/apply.c:4296
 msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
 msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
 
-#: builtin/apply.c:3986
+#: builtin/apply.c:4300
 msgid "shows number of added and deleted lines in decimal notation"
 msgstr "hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
 
-#: builtin/apply.c:3988
+#: builtin/apply.c:4302
 msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
 msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
 
-#: builtin/apply.c:3990
+#: builtin/apply.c:4304
 msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
 msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
 
-#: builtin/apply.c:3992
+#: builtin/apply.c:4306
 msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
 msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
 
-#: builtin/apply.c:3994
+#: builtin/apply.c:4308
 msgid "apply a patch without touching the working tree"
 msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
 
-#: builtin/apply.c:3996
+#: builtin/apply.c:4310
 msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
 msgstr "đồng thời áp dụng miếng vá (sử dụng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
 
-#: builtin/apply.c:3998
+#: builtin/apply.c:4312
+msgid "attempt three-way merge if a patch does not apply"
+msgstr "thử hòa trộn kiểu three-way nếu việc vá không thể thực hiện được"
+
+#: builtin/apply.c:4314
 msgid "build a temporary index based on embedded index information"
 msgstr "xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
 
-#: builtin/apply.c:4000
+#: builtin/apply.c:4316
 msgid "paths are separated with NUL character"
 msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
 
-#: builtin/apply.c:4003
+#: builtin/apply.c:4319
 msgid "ensure at least <n> lines of context match"
 msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
 
-#: builtin/apply.c:4004
+#: builtin/apply.c:4320
 msgid "action"
 msgstr "hành động"
 
-#: builtin/apply.c:4005
+#: builtin/apply.c:4321
 msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
 msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
 
-#: builtin/apply.c:4008
-#: builtin/apply.c:4011
+#: builtin/apply.c:4324
+#: builtin/apply.c:4327
 msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
 msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng khi quét nội dung"
 
-#: builtin/apply.c:4014
+#: builtin/apply.c:4330
 msgid "apply the patch in reverse"
 msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
 
-#: builtin/apply.c:4016
+#: builtin/apply.c:4332
 msgid "don't expect at least one line of context"
 msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
 
-#: builtin/apply.c:4018
+#: builtin/apply.c:4334
 msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
 msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
 
-#: builtin/apply.c:4020
+#: builtin/apply.c:4336
 msgid "allow overlapping hunks"
 msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
 
-#: builtin/apply.c:4021
+#: builtin/apply.c:4337
 msgid "be verbose"
 msgstr "chi tiết"
 
-#: builtin/apply.c:4023
+#: builtin/apply.c:4339
 msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
 msgstr "dung sai không chính xác đã tìm thấy thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
 
-#: builtin/apply.c:4026
+#: builtin/apply.c:4342
 msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
 msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
 
-#: builtin/apply.c:4028
+#: builtin/apply.c:4344
 msgid "root"
 msgstr "root"
 
-#: builtin/apply.c:4029
+#: builtin/apply.c:4345
 msgid "prepend <root> to all filenames"
 msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
 
-#: builtin/apply.c:4050
+#: builtin/apply.c:4367
+msgid "--3way outside a repository"
+msgstr "--3way ở ngoài một kho chứa"
+
+#: builtin/apply.c:4375
 msgid "--index outside a repository"
 msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
 
-#: builtin/apply.c:4053
+#: builtin/apply.c:4378
 msgid "--cached outside a repository"
 msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
 
-#: builtin/apply.c:4069
+#: builtin/apply.c:4394
 #, c-format
 msgid "can't open patch '%s'"
 msgstr "không thể mở miếng vá '%s'"
 
-#: builtin/apply.c:4083
+#: builtin/apply.c:4408
 #, c-format
 msgid "squelched %d whitespace error"
 msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
 msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
 msgstr[1] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
 
-#: builtin/apply.c:4089
-#: builtin/apply.c:4099
+#: builtin/apply.c:4414
+#: builtin/apply.c:4424
 #, c-format
 msgid "%d line adds whitespace errors."
 msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
 msgstr "Gặp lỗi khi giải quyết HEAD như là một tham chiếu (ref) hợp lệ."
 
 #: builtin/branch.c:788
-#: builtin/clone.c:558
+#: builtin/clone.c:561
 msgid "HEAD not found below refs/heads!"
 msgstr "HEAD không tìm thấy ở dưới refs/heads!"
 
 msgid "Need a repository to unbundle."
 msgstr "Cần một kho chứa để mà bung một bundle."
 
-#: builtin/checkout.c:113
-#: builtin/checkout.c:146
+#: builtin/checkout.c:114
+#: builtin/checkout.c:147
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have our version"
 msgstr "đường dẫn '%s' không có các phiên bản của chúng ta"
 
-#: builtin/checkout.c:115
-#: builtin/checkout.c:148
+#: builtin/checkout.c:116
+#: builtin/checkout.c:149
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have their version"
 msgstr "đường dẫn '%s' không có các phiên bản của chúng"
 
-#: builtin/checkout.c:131
+#: builtin/checkout.c:132
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
 msgstr "đường dẫn '%s' không có tất cả các phiên bản cần thiết"
 
-#: builtin/checkout.c:175
+#: builtin/checkout.c:176
 #, c-format
 msgid "path '%s' does not have necessary versions"
 msgstr "đường dẫn '%s' không có các phiên bản cần thiết"
 
-#: builtin/checkout.c:192
+#: builtin/checkout.c:193
 #, c-format
 msgid "path '%s': cannot merge"
 msgstr "đường dẫn '%s': không thể hòa trộn"
 
-#: builtin/checkout.c:209
+#: builtin/checkout.c:210
 #, c-format
 msgid "Unable to add merge result for '%s'"
 msgstr "Không thể thêm kết quả hòa trộn cho '%s'"
 
-#: builtin/checkout.c:234
-#: builtin/checkout.c:392
+#: builtin/checkout.c:235
+#: builtin/checkout.c:393
 msgid "corrupt index file"
 msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
 
-#: builtin/checkout.c:264
-#: builtin/checkout.c:271
+#: builtin/checkout.c:265
+#: builtin/checkout.c:272
 #, c-format
 msgid "path '%s' is unmerged"
 msgstr "đường dẫn '%s' không được hòa trộn"
 
-#: builtin/checkout.c:302
-#: builtin/checkout.c:498
-#: builtin/clone.c:583
+#: builtin/checkout.c:303
+#: builtin/checkout.c:499
+#: builtin/clone.c:586
 #: builtin/merge.c:812
 msgid "unable to write new index file"
 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
 
-#: builtin/checkout.c:319
+#: builtin/checkout.c:320
 #: builtin/diff.c:302
 #: builtin/merge.c:408
 msgid "diff_setup_done failed"
 msgstr "diff_setup_done gặp lỗi"
 
-#: builtin/checkout.c:414
+#: builtin/checkout.c:415
 msgid "you need to resolve your current index first"
 msgstr "bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã!"
 
-#: builtin/checkout.c:533
+#: builtin/checkout.c:534
 #, c-format
 msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
 msgstr "Không thể thực hiện reflog cho '%s'\n"
 
-#: builtin/checkout.c:566
+#: builtin/checkout.c:567
 msgid "HEAD is now at"
 msgstr "HEAD hiện giờ tại"
 
-#: builtin/checkout.c:573
+#: builtin/checkout.c:574
 #, c-format
 msgid "Reset branch '%s'\n"
 msgstr "Đặt lại nhánh '%s'\n"
 
-#: builtin/checkout.c:576
+#: builtin/checkout.c:577
 #, c-format
 msgid "Already on '%s'\n"
 msgstr "Đã sẵn sàng trên '%s'\n"
 
-#: builtin/checkout.c:580
+#: builtin/checkout.c:581
 #, c-format
 msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
 msgstr "Đã chuyển tới và reset nhánh '%s'\n"
 
-#: builtin/checkout.c:582
+#: builtin/checkout.c:583
 #, c-format
 msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
 msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới '%s'\n"
 
-#: builtin/checkout.c:584
+#: builtin/checkout.c:585
 #, c-format
 msgid "Switched to branch '%s'\n"
 msgstr "Đã chuyển đến nhánh '%s'\n"
 
-#: builtin/checkout.c:640
+#: builtin/checkout.c:641
 #, c-format
 msgid " ... and %d more.\n"
 msgstr " ... và nhiều hơn %d.\n"
 
 #. The singular version
-#: builtin/checkout.c:646
+#: builtin/checkout.c:647
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: builtin/checkout.c:664
+#: builtin/checkout.c:665
 #, c-format
 msgid ""
 "If you want to keep them by creating a new branch, this may be a good time\n"
 " git branch tên_nhánh_mới %s\n"
 "\n"
 
-#: builtin/checkout.c:694
+#: builtin/checkout.c:695
 msgid "internal error in revision walk"
 msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét lại"
 
-#: builtin/checkout.c:698
+#: builtin/checkout.c:699
 msgid "Previous HEAD position was"
 msgstr "Vị trí kế trước của HEAD là"
 
-#: builtin/checkout.c:724
+#: builtin/checkout.c:725
+#: builtin/checkout.c:920
 msgid "You are on a branch yet to be born"
 msgstr "Bạn tại nhánh mà nó chưa hề được sinh ra"
 
 #. case (1)
-#: builtin/checkout.c:855
+#: builtin/checkout.c:856
 #, c-format
 msgid "invalid reference: %s"
 msgstr "tham chiếu sai: %s"
 
 #. case (1): want a tree
-#: builtin/checkout.c:894
+#: builtin/checkout.c:895
 #, c-format
 msgid "reference is not a tree: %s"
 msgstr "tham chiếu không phải là cây:%s"
 
-#: builtin/checkout.c:974
+#: builtin/checkout.c:977
 msgid "-B cannot be used with -b"
 msgstr "-B không thể được sử dụng với -b"
 
-#: builtin/checkout.c:983
+#: builtin/checkout.c:986
 msgid "--patch is incompatible with all other options"
 msgstr "--patch xung khắc với tất cả các tùy chọn khác"
 
-#: builtin/checkout.c:986
+#: builtin/checkout.c:989
 msgid "--detach cannot be used with -b/-B/--orphan"
 msgstr "--detach không thể được sử dụng với -b/-B/--orphan"
 
-#: builtin/checkout.c:988
+#: builtin/checkout.c:991
 msgid "--detach cannot be used with -t"
 msgstr "--detach không thể được sử dụng với tùy chọn -t"
 
-#: builtin/checkout.c:994
+#: builtin/checkout.c:997
 msgid "--track needs a branch name"
 msgstr "--track cần tên một nhánh"
 
-#: builtin/checkout.c:1001
+#: builtin/checkout.c:1004
 msgid "Missing branch name; try -b"
 msgstr "Thiếu tên nhánh; hãy thử -b"
 
-#: builtin/checkout.c:1007
+#: builtin/checkout.c:1010
 msgid "--orphan and -b|-B are mutually exclusive"
 msgstr "Tùy chọn --orphan và -b|-B loại từ lẫn nhau"
 
-#: builtin/checkout.c:1009
+#: builtin/checkout.c:1012
 msgid "--orphan cannot be used with -t"
 msgstr "--orphan không thể được sử dụng với tùy chọn -t"
 
-#: builtin/checkout.c:1019
+#: builtin/checkout.c:1022
 msgid "git checkout: -f and -m are incompatible"
 msgstr "git checkout: -f và -m xung khắc nhau"
 
-#: builtin/checkout.c:1053
+#: builtin/checkout.c:1056
 msgid "invalid path specification"
 msgstr "đường dẫn đã cho không hợp lệ"
 
-#: builtin/checkout.c:1061
+#: builtin/checkout.c:1064
 #, c-format
 msgid ""
 "git checkout: updating paths is incompatible with switching branches.\n"
 "git checkout: việc cập nhật các đường dẫn là xung khắc với việc chuyển đổi các nhánh..\n"
 "Bạn đã có ý định checkout '%s' cái mà không thể được phân giải như là lần chuyển giao (commit)?"
 
-#: builtin/checkout.c:1063
+#: builtin/checkout.c:1066
 msgid "git checkout: updating paths is incompatible with switching branches."
 msgstr "git checkout: việc cập nhật các đường dẫn là xung khắc với việc chuyển đổi các nhánh."
 
-#: builtin/checkout.c:1068
+#: builtin/checkout.c:1071
 msgid "git checkout: --detach does not take a path argument"
-msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số đường dẫn"
+msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số đường dẫn"
 
-#: builtin/checkout.c:1071
+#: builtin/checkout.c:1074
 msgid ""
 "git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
 "checking out of the index."
 msgstr ""
 "git checkout: --ours/--theirs, --force và --merge là xung khắc với nhau khi\n"
-"checkout."
+"checkout bảng mục lục (index)."
 
-#: builtin/checkout.c:1090
+#: builtin/checkout.c:1093
 msgid "Cannot switch branch to a non-commit."
 msgstr "Không thể chuyển đến một non-commit."
 
-#: builtin/checkout.c:1093
+#: builtin/checkout.c:1096
 msgid "--ours/--theirs is incompatible with switching branches."
 msgstr "--ours/--theirs là xung khắc nhau khi chuyển đổi các nhánh."
 
 msgid "done.\n"
 msgstr "hoàn tất.\n"
 
-#: builtin/clone.c:440
+#: builtin/clone.c:443
 #, c-format
 msgid "Could not find remote branch %s to clone."
 msgstr "Không tìm thấy nhánh máy chủ %s để nhân bản (clone)."
 
-#: builtin/clone.c:549
+#: builtin/clone.c:552
 msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
 msgstr "refers HEAD máy chủ chỉ đến ref không tồn tại, không thể checkout.\n"
 
-#: builtin/clone.c:639
+#: builtin/clone.c:642
 msgid "Too many arguments."
 msgstr "Có quá nhiều đối số."
 
-#: builtin/clone.c:643
+#: builtin/clone.c:646
 msgid "You must specify a repository to clone."
 msgstr "Bạn phải chỉ định một kho để mà nhân bản (clone)."
 
-#: builtin/clone.c:654
+#: builtin/clone.c:657
 #, c-format
 msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
 msgstr "tùy chọn --bare và --origin %s xung khắc nhau."
 
-#: builtin/clone.c:668
+#: builtin/clone.c:671
 #, c-format
 msgid "repository '%s' does not exist"
 msgstr "kho chứa '%s' chưa tồn tại"
 
-#: builtin/clone.c:673
+#: builtin/clone.c:676
 msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
 msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
 
-#: builtin/clone.c:683
+#: builtin/clone.c:686
 #, c-format
 msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
 msgstr "đường dẫn đích '%s' đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
 
-#: builtin/clone.c:693
+#: builtin/clone.c:696
 #, c-format
 msgid "working tree '%s' already exists."
 msgstr "cây làm việc '%s' đã sẵn tồn tại rồi."
 
-#: builtin/clone.c:706
-#: builtin/clone.c:720
+#: builtin/clone.c:709
+#: builtin/clone.c:723
 #, c-format
 msgid "could not create leading directories of '%s'"
 msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của '%s'"
 
-#: builtin/clone.c:709
+#: builtin/clone.c:712
 #, c-format
 msgid "could not create work tree dir '%s'."
 msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir '%s'."
 
-#: builtin/clone.c:728
+#: builtin/clone.c:731
 #, c-format
 msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
 msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare '%s'...\n"
 
-#: builtin/clone.c:730
+#: builtin/clone.c:733
 #, c-format
 msgid "Cloning into '%s'...\n"
 msgstr "Đang nhân bản thành '%s'...\n"
 
-#: builtin/clone.c:786
+#: builtin/clone.c:789
 #, c-format
 msgid "Don't know how to clone %s"
 msgstr "Không biết làm cách nào để nhân bản (clone) %s"
 
-#: builtin/clone.c:835
+#: builtin/clone.c:838
 #, c-format
 msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
 msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong dòng ngược (upstream) %s"
 
-#: builtin/clone.c:842
+#: builtin/clone.c:845
 msgid "You appear to have cloned an empty repository."
 msgstr "Bạn hình như là đã nhân bản một kho trống rỗng."
 
 "\n"
 "Nếu không, hãy thử sử dụng 'git reset'\n"
 
-#: builtin/commit.c:253
+#: builtin/commit.c:256
 msgid "failed to unpack HEAD tree object"
 msgstr "gặp lỗi khi tháo dỡ HEAD đối tượng cây"
 
-#: builtin/commit.c:295
+#: builtin/commit.c:298
 msgid "unable to create temporary index"
 msgstr "không thể tạo bảng mục lục tạm thời"
 
-#: builtin/commit.c:301
+#: builtin/commit.c:304
 msgid "interactive add failed"
 msgstr "việc thêm tương tác gặp lỗi"
 
-#: builtin/commit.c:334
-#: builtin/commit.c:355
-#: builtin/commit.c:405
+#: builtin/commit.c:337
+#: builtin/commit.c:358
+#: builtin/commit.c:408
 msgid "unable to write new_index file"
 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới (new_index)"
 
-#: builtin/commit.c:386
+#: builtin/commit.c:389
 msgid "cannot do a partial commit during a merge."
 msgstr "không thể thực hiện việc chuyển giao (commit) cục bộ trong khi đang được hòa trộn."
 
-#: builtin/commit.c:388
+#: builtin/commit.c:391
 msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
 msgstr "không thể thực hiện việc chuyển giao (commit) bộ phận trong khi đang cherry-pick."
 
-#: builtin/commit.c:398
+#: builtin/commit.c:401
 msgid "cannot read the index"
 msgstr "không đọc được bảng mục lục"
 
-#: builtin/commit.c:418
+#: builtin/commit.c:421
 msgid "unable to write temporary index file"
 msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục tạm thời"
 
-#: builtin/commit.c:493
-#: builtin/commit.c:499
+#: builtin/commit.c:496
+#: builtin/commit.c:502
 #, c-format
 msgid "invalid commit: %s"
 msgstr "lần chuyển giao (commit) không hợp lệ: %s"
 
-#: builtin/commit.c:522
+#: builtin/commit.c:525
 msgid "malformed --author parameter"
 msgstr "đối số --author bị dị hình"
 
-#: builtin/commit.c:582
+#: builtin/commit.c:585
 #, c-format
 msgid "Malformed ident string: '%s'"
 msgstr "Chuỗi thụt lề đầu dòng dị hình: '%s'"
 
-#: builtin/commit.c:620
-#: builtin/commit.c:653
-#: builtin/commit.c:967
+#: builtin/commit.c:623
+#: builtin/commit.c:656
+#: builtin/commit.c:970
 #, c-format
 msgid "could not lookup commit %s"
 msgstr "không thể tìm kiếm commit (lần chuyển giao) %s"
 
-#: builtin/commit.c:632
+#: builtin/commit.c:635
 #: builtin/shortlog.c:296
 #, c-format
 msgid "(reading log message from standard input)\n"
 msgstr "(đang đọc thông điệp nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn)\n"
 
-#: builtin/commit.c:634
+#: builtin/commit.c:637
 msgid "could not read log from standard input"
 msgstr "không thể đọc nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn"
 
-#: builtin/commit.c:638
+#: builtin/commit.c:641
 #, c-format
 msgid "could not read log file '%s'"
 msgstr "không đọc được tệp nhật ký '%s'"
 
-#: builtin/commit.c:644
+#: builtin/commit.c:647
 msgid "commit has empty message"
 msgstr "lần chuyển giao (commit) có ghi chú trống rỗng"
 
-#: builtin/commit.c:660
+#: builtin/commit.c:663
 msgid "could not read MERGE_MSG"
 msgstr "không thể đọc MERGE_MSG"
 
-#: builtin/commit.c:664
+#: builtin/commit.c:667
 msgid "could not read SQUASH_MSG"
 msgstr "không thể đọc SQUASH_MSG"
 
-#: builtin/commit.c:668
+#: builtin/commit.c:671
 #, c-format
 msgid "could not read '%s'"
 msgstr "Không thể đọc '%s'."
 
-#: builtin/commit.c:720
+#: builtin/commit.c:723
 msgid "could not write commit template"
 msgstr "không thể ghi mẫu commit"
 
-#: builtin/commit.c:731
+#: builtin/commit.c:734
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "\t%s\n"
 "và thử lại.\n"
 
-#: builtin/commit.c:736
+#: builtin/commit.c:739
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "\t%s\n"
 "và thử lại.\n"
 
-#: builtin/commit.c:748
+#: builtin/commit.c:751
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
 "with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.\n"
 "Hãy nhập vào các thông tin để giải thích các thay đổi của bạn. Những dòng được\n"
 "bắt đầu bằng '#' sẽ được bỏ qua, phần chú thích này nếu rỗng sẽ làm hủy bỏ lần chuyển giao (commit).\n"
 
-#: builtin/commit.c:753
+#: builtin/commit.c:756
 msgid ""
 "Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
 "with '#' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
 "bắt đầu bằng '#' sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn.\n"
 "Phần chú thích này nếu rỗng sẽ làm hủy bỏ lần chuyển giao (commit).\n"
 
-#: builtin/commit.c:766
+#: builtin/commit.c:769
 #, c-format
 msgid "%sAuthor:  %s"
 msgstr "%sTác giả:  %s"
 
-#: builtin/commit.c:773
+#: builtin/commit.c:776
 #, c-format
 msgid "%sCommitter: %s"
 msgstr "%sNgười chuyển giao (commit): %s"
 
-#: builtin/commit.c:793
+#: builtin/commit.c:796
 msgid "Cannot read index"
 msgstr "không đọc được bảng mục lục"
 
-#: builtin/commit.c:830
+#: builtin/commit.c:833
 msgid "Error building trees"
 msgstr "Gặp lỗi khi xây dựng cây"
 
-#: builtin/commit.c:845
+#: builtin/commit.c:848
 #: builtin/tag.c:361
 #, c-format
 msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
 msgstr "Xin hãy áp dụng thông điệp sử dụng hoặc là tùy chọn -m hoặc là -F.\n"
 
-#: builtin/commit.c:942
+#: builtin/commit.c:945
 #, c-format
 msgid "No existing author found with '%s'"
 msgstr "Không tìm thấy tác giả đã sẵn có với '%s'"
 
-#: builtin/commit.c:957
-#: builtin/commit.c:1157
+#: builtin/commit.c:960
+#: builtin/commit.c:1160
 #, c-format
 msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
 msgstr "Chế độ cho các tập tin không bị theo vết không hợp lệ '%s'"
 
-#: builtin/commit.c:997
+#: builtin/commit.c:1000
 msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
 msgstr "Sử dụng cả hai tùy chọn --reset-author và --author không hợp lý"
 
-#: builtin/commit.c:1008
+#: builtin/commit.c:1011
 msgid "You have nothing to amend."
 msgstr "Không có gì để amend (tu bổ) cả."
 
-#: builtin/commit.c:1011
+#: builtin/commit.c:1014
 msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
 msgstr "Bạn đang ở giữa của quá trình hòa trộn -- không thể thực hiện amend (tu bổ)."
 
-#: builtin/commit.c:1013
+#: builtin/commit.c:1016
 msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
 msgstr "Bạn đang ở giữa của quá trình cherry-pick -- không thể thực hiện amend (tu bổ)."
 
-#: builtin/commit.c:1016
+#: builtin/commit.c:1019
 msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
 msgstr "Các tùy chọn --squash và --fixup không thể sử dụng cùng với nhau"
 
-#: builtin/commit.c:1026
+#: builtin/commit.c:1029
 msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
 msgstr "Chỉ một tùy chọn trong số -c/-C/-F/--fixup được sử dụng"
 
-#: builtin/commit.c:1028
+#: builtin/commit.c:1031
 msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
 msgstr "Tùy chọn -m không thể được tổ hợp cùng với -c/-C/-F/--fixup."
 
-#: builtin/commit.c:1036
+#: builtin/commit.c:1039
 msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
 msgstr "--reset-author chỉ có thể được sử dụng với tùy chọn -C, -c hay --amend."
 
-#: builtin/commit.c:1053
+#: builtin/commit.c:1056
 msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
 msgstr "Chỉ một trong các tùy chọn --include/--only/--all/--interactive/--patch được sử dụng."
 
-#: builtin/commit.c:1055
+#: builtin/commit.c:1058
 msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
 msgstr "Không đường dẫn với các tùy chọn --include/--only không hợp lý."
 
-#: builtin/commit.c:1057
+#: builtin/commit.c:1060
 msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
 msgstr "Giỏi... đang tu bổ cái cuối với bảng mục lục phi nghĩa."
 
-#: builtin/commit.c:1059
+#: builtin/commit.c:1062
 msgid "Explicit paths specified without -i nor -o; assuming --only paths..."
 msgstr "Những đường dẫn rõ ràng được chỉ ra không có tùy chọn -i cũng không -o; đang giả định --only những-đường-dẫn..."
 
-#: builtin/commit.c:1069
+#: builtin/commit.c:1072
 #: builtin/tag.c:577
 #, c-format
 msgid "Invalid cleanup mode %s"
 msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
 
-#: builtin/commit.c:1074
+#: builtin/commit.c:1077
 msgid "Paths with -a does not make sense."
 msgstr "Các đường dẫn với tùy chọn -a không hợp lý."
 
-#: builtin/commit.c:1257
+#: builtin/commit.c:1260
 msgid "couldn't look up newly created commit"
 msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao (commit) mới hơn đã được tạo"
 
-#: builtin/commit.c:1259
+#: builtin/commit.c:1262
 msgid "could not parse newly created commit"
 msgstr "không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
 
-#: builtin/commit.c:1300
+#: builtin/commit.c:1303
 msgid "detached HEAD"
 msgstr "đã rời khỏi HEAD"
 
-#: builtin/commit.c:1302
+#: builtin/commit.c:1305
 msgid " (root-commit)"
 msgstr " (root-commit)"
 
-#: builtin/commit.c:1446
+#: builtin/commit.c:1449
 msgid "could not parse HEAD commit"
 msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
 
-#: builtin/commit.c:1484
+#: builtin/commit.c:1487
 #: builtin/merge.c:509
 #, c-format
 msgid "could not open '%s' for reading"
 msgstr "không thể mở %s' để đọc"
 
-#: builtin/commit.c:1491
+#: builtin/commit.c:1494
 #, c-format
 msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
 msgstr "Tập tin MERGE_HEAD sai hỏng (%s)"
 
-#: builtin/commit.c:1498
+#: builtin/commit.c:1501
 msgid "could not read MERGE_MODE"
 msgstr "không thể đọc MERGE_MODE"
 
-#: builtin/commit.c:1517
+#: builtin/commit.c:1520
 #, c-format
 msgid "could not read commit message: %s"
 msgstr "không thể đọc thông điệp (message) commit (lần chuyển giao): %s"
 
-#: builtin/commit.c:1531
+#: builtin/commit.c:1534
 #, c-format
 msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
 msgstr "Đang bỏ qua việc chuyển giao (commit); bạn đã không biên soạn thông điệp (message).\n"
 
-#: builtin/commit.c:1536
+#: builtin/commit.c:1539
 #, c-format
 msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
 msgstr "Đang bỏ qua lần chuyển giao (commit) bởi vì thông điệp của nó trống rỗng.\n"
 
-#: builtin/commit.c:1551
+#: builtin/commit.c:1554
 #: builtin/merge.c:936
 #: builtin/merge.c:961
 msgid "failed to write commit object"
 msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao (commit)"
 
-#: builtin/commit.c:1572
+#: builtin/commit.c:1575
 msgid "cannot lock HEAD ref"
 msgstr "không thể khóa HEAD ref (tham chiếu)"
 
-#: builtin/commit.c:1576
+#: builtin/commit.c:1579
 msgid "cannot update HEAD ref"
 msgstr "không thể cập nhật HEAD ref (tham chiếu)"
 
-#: builtin/commit.c:1587
+#: builtin/commit.c:1590
 msgid ""
 "Repository has been updated, but unable to write\n"
 "new_index file. Check that disk is not full or quota is\n"
 msgid "both --cached and trees are given."
 msgstr "cả hai --cached và các cây phải được chỉ ra."
 
-#: builtin/help.c:63
+#: builtin/help.c:65
 #, c-format
 msgid "unrecognized help format '%s'"
 msgstr "không nhận ra định dạng trợ giúp '%s'"
 
-#: builtin/help.c:91
+#: builtin/help.c:93
 msgid "Failed to start emacsclient."
 msgstr "Lỗi khởi chạy emacsclient."
 
-#: builtin/help.c:104
+#: builtin/help.c:106
 msgid "Failed to parse emacsclient version."
 msgstr "Gặp lỗi khi phân tích phiên bản emacsclient."
 
-#: builtin/help.c:112
+#: builtin/help.c:114
 #, c-format
 msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
 msgstr "phiên bản của emacsclient '%d' quá cũ (< 22)."
 
-#: builtin/help.c:130
-#: builtin/help.c:158
-#: builtin/help.c:167
-#: builtin/help.c:175
+#: builtin/help.c:132
+#: builtin/help.c:160
+#: builtin/help.c:169
+#: builtin/help.c:177
 #, c-format
 msgid "failed to exec '%s': %s"
 msgstr "gặp lỗi khi thực thi '%s': %s"
 
-#: builtin/help.c:215
+#: builtin/help.c:217
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s': path for unsupported man viewer.\n"
 "'%s': đường dẫn không hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
 "Hãy cân nhắc đến việc sử dụng 'man.<tool>.cmd' để thay thế."
 
-#: builtin/help.c:227
+#: builtin/help.c:229
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s': cmd for supported man viewer.\n"
 "'%s': cmd (lệnh) hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
 "Hãy cân nhắc đến việc sử dụng 'man.<tool>.path' để thay thế."
 
-#: builtin/help.c:291
+#: builtin/help.c:299
 msgid "The most commonly used git commands are:"
 msgstr "Những lệnh git hay được sử dụng nhất là:"
 
-#: builtin/help.c:359
+#: builtin/help.c:367
 #, c-format
 msgid "'%s': unknown man viewer."
 msgstr "'%s': không rõ chương trình xem man."
 
-#: builtin/help.c:376
+#: builtin/help.c:384
 msgid "no man viewer handled the request"
 msgstr "không có trình xem trợ giúp dạng manpage tiếp hợp với yêu cầu"
 
-#: builtin/help.c:384
+#: builtin/help.c:392
 msgid "no info viewer handled the request"
 msgstr "không có trình xem trợ giúp dạng info tiếp hợp với yêu cầu"
 
-#: builtin/help.c:395
-#, c-format
-msgid "'%s': not a documentation directory."
-msgstr "'%s': không phải là một thư mục tài liệu."
-
-#: builtin/help.c:436
-#: builtin/help.c:443
+#: builtin/help.c:447
+#: builtin/help.c:454
 #, c-format
 msgid "usage: %s%s"
 msgstr "cách sử dụng: %s%s"
 
-#: builtin/help.c:459
+#: builtin/help.c:470
 #, c-format
 msgid "`git %s' is aliased to `%s'"
 msgstr "`git %s' được đặt bí danh thành `%s'"
 msgid "unknown object type %d"
 msgstr "không hiểu kiểu đối tượng %d"
 
-#: builtin/index-pack.c:531
+#: builtin/index-pack.c:530
 msgid "cannot pread pack file"
 msgstr "không thể chạy hàm pread cho tập tin pack"
 
-#: builtin/index-pack.c:533
+#: builtin/index-pack.c:532
 #, c-format
 msgid "premature end of pack file, %lu byte missing"
 msgid_plural "premature end of pack file, %lu bytes missing"
 msgstr[0] "tập tin pack bị kết thúc sớm, %lu byte bị thiếu"
 msgstr[1] "tập tin pack bị kết thúc sớm, %lu byte bị thiếu"
 
-#: builtin/index-pack.c:555
+#: builtin/index-pack.c:558
 msgid "serious inflate inconsistency"
 msgstr "sự mâu thuẫn xả nén nghiêm trọng"
 
-#: builtin/index-pack.c:646
-#: builtin/index-pack.c:652
-#: builtin/index-pack.c:675
-#: builtin/index-pack.c:709
-#: builtin/index-pack.c:718
+#: builtin/index-pack.c:649
+#: builtin/index-pack.c:655
+#: builtin/index-pack.c:678
+#: builtin/index-pack.c:712
+#: builtin/index-pack.c:721
 #, c-format
 msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
 msgstr "SỰ VA CHẠM SHA1 ĐÃ XẢY RA VỚI %s!"
 
-#: builtin/index-pack.c:649
+#: builtin/index-pack.c:652
 #: builtin/pack-objects.c:170
 #: builtin/pack-objects.c:262
 #, c-format
 msgid "unable to read %s"
 msgstr "không thể đọc %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:715
+#: builtin/index-pack.c:718
 #, c-format
 msgid "cannot read existing object %s"
 msgstr "không thể đọc đối tượng đã tồn tại %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:729
+#: builtin/index-pack.c:732
 #, c-format
 msgid "invalid blob object %s"
 msgstr "đối tượng blob không hợp lệ %s"
 
-#: builtin/index-pack.c:744
+#: builtin/index-pack.c:747
 #, c-format
 msgid "invalid %s"
 msgstr "%s không hợp lệ"
 
-#: builtin/index-pack.c:746
+#: builtin/index-pack.c:749
 msgid "Error in object"
 msgstr "Lỗi trong đối tượng"
 
-#: builtin/index-pack.c:748
+#: builtin/index-pack.c:751
 #, c-format
 msgid "Not all child objects of %s are reachable"
 msgstr "Không phải tất cả các đối tượng con của %s là có thể với tới được"
 
-#: builtin/index-pack.c:818
-#: builtin/index-pack.c:844
+#: builtin/index-pack.c:821
+#: builtin/index-pack.c:847
 msgid "failed to apply delta"
 msgstr "gặp lỗi khi áp dụng delta"
 
-#: builtin/index-pack.c:983
+#: builtin/index-pack.c:986
 msgid "Receiving objects"
 msgstr "Đang nhận về các đối tượng"
 
-#: builtin/index-pack.c:983
+#: builtin/index-pack.c:986
 msgid "Indexing objects"
 msgstr "Các đối tượng bảng mục lục"
 
-#: builtin/index-pack.c:1009
+#: builtin/index-pack.c:1012
 msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
 msgstr "pack bị sai hỏng (SHA1 không khớp)"
 
-#: builtin/index-pack.c:1014
+#: builtin/index-pack.c:1017
 msgid "cannot fstat packfile"
 msgstr "không thể fstat packfile"
 
-#: builtin/index-pack.c:1017
+#: builtin/index-pack.c:1020
 msgid "pack has junk at the end"
 msgstr "pack có phần thừa ở cuối"
 
-#: builtin/index-pack.c:1028
+#: builtin/index-pack.c:1031
 msgid "confusion beyond insanity in parse_pack_objects()"
 msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ khi chạy hàm parse_pack_objects()"
 
-#: builtin/index-pack.c:1051
+#: builtin/index-pack.c:1054
 msgid "Resolving deltas"
 msgstr "Đang phân giải các delta"
 
-#: builtin/index-pack.c:1102
+#: builtin/index-pack.c:1105
 msgid "confusion beyond insanity"
 msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ"
 
-#: builtin/index-pack.c:1121
+#: builtin/index-pack.c:1124
 #, c-format
 msgid "pack has %d unresolved delta"
 msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
 msgstr[0] "pack có %d delta chưa được giải quyết"
 msgstr[1] "pack có %d delta chưa được giải quyết"
 
-#: builtin/index-pack.c:1146
+#: builtin/index-pack.c:1149
 #, c-format
 msgid "unable to deflate appended object (%d)"
 msgstr "không thể xả đối tượng nối thêm (%d)"
 
-#: builtin/index-pack.c:1225
+#: builtin/index-pack.c:1228
 #, c-format
 msgid "local object %s is