Commits

Show all
Author Commit Message Labels Comments Date
Miki Tebeka
0.6.4
Tags
0.6.4
Miki Tebeka
name in version
Miki Tebeka
Python 2.6 compatible
Miki Tebeka
Right linking
Miki Tebeka
Link to travis
Miki Tebeka
nose already installed on travis
Miki Tebeka
Push to both
Miki Tebeka
Trying travis
Miki Tebeka
Added tag 0.6.3 for changeset 1ae591684d60
Miki Tebeka
0.6.3
Tags
0.6.3
Miki Tebeka
Faster (auto_cpdef=True)
Miki Tebeka
Nicer code
Miki Tebeka
unused
Miki Tebeka
iter_avro -> reader
Miki Tebeka
Better(?) name
Miki Tebeka
Remove javro
Miki Tebeka
Added tag 0.6.2 for changeset 485fe3cff79f
Miki Tebeka
0.6.2
Tags
0.6.2
Miki Tebeka
New C file
Miki Tebeka
Trove
Miki Tebeka
not used
Miki Tebeka
Much simpler
Miki Tebeka
Added tag 0.6.1 for changeset fb532dc662ff
Miki Tebeka
0.6.1
Tags
0.6.1
Miki Tebeka
Added tag 0.6.1 for changeset be847f740394
Miki Tebeka
Merging py3k-2
Miki Tebeka
New C file
Branches
py3k-2
Miki Tebeka
IO works
Branches
py3k-2
Miki Tebeka
Merge with default
Branches
py3k-2
Miki Tebeka
Note about Python 3 version
  1. Prev
  2. Next