1. Tobias Bohnen
  2. CgNet

Commits

Author Commit Message Date Builds
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
* added new examples
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
* cleanup
Tobias Bohnen
* updated header to latest
Tobias Bohnen
* dropped C-like API
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
* bugfix
Tobias Bohnen
* renamed enums * initial OO-API work
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
* core + GL complete
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
Tobias Bohnen
  1. Prev
  2. Next