1. Miki Tebeka
  2. biggieurl

Commits

Author Commit Message Date Builds
Miki Tebeka
lein 1.4.1 and remove _eval
Miki Tebeka
Ignore README.html
Miki Tebeka
Not needed in lein 1.4.1 and up
Miki Tebeka
Work around to get it working
Miki Tebeka
appengine 0.4.3 and use :aot
Miki Tebeka
AppEngine 1.4.0
Miki Tebeka
Updated screenshots
Miki Tebeka
Typo
Miki Tebeka
Updated screenshot
Miki Tebeka
Get image from web site
Miki Tebeka
Someone -> Stranger
Miki Tebeka
Update link to presentation
Miki Tebeka
Reference to clj-la
Miki Tebeka
Adding presentation images
Miki Tebeka
clj-la logo
Miki Tebeka
Ignore appengine-generated
Miki Tebeka
appengine 4.1
Miki Tebeka
Name as hook
Miki Tebeka
Less is better
Miki Tebeka
JS at end
Miki Tebeka
Little margin
Miki Tebeka
JS works
Miki Tebeka
No form
Miki Tebeka
long -> original and getting short works
Miki Tebeka
Creating short url
Miki Tebeka
User name, remove eval and title tweak
Miki Tebeka
Link to presentation
Miki Tebeka
Update versions
Miki Tebeka
Comment about 0.0.0.0
Miki Tebeka
SDK location
  1. Prev
  2. Next