1. Miki Tebeka
 2. clj-digest

Source

clj-digest / src / digest.clj

(ns digest
 #^{ :author "Miki Tebeka <miki.tebeka@gmail.com>"
   :doc "Message digest algorithms for Clojure"}
 (:use [clojure.string :only (split lower-case)])
 (:import (java.security MessageDigest Security)))


(defmulti digest
 "Returns digest for message with given algorithm."
 (fn [algorithm message] (class message)))

(defmethod digest String [algorithm message]
 (digest algorithm [message]))

; Code "borrowed" from http://www.holygoat.co.uk/blog/entry/2009-03-26-1
(defmethod digest :default
 [algorithm messages]
 (let [algo (MessageDigest/getInstance algorithm)]
  (.reset algo)
  (dorun (map #(.update algo (.getBytes %)) messages))
  (.toString (BigInteger. 1 (.digest algo)) 16)))

(defn algorithms []
 "List support digest algorithms."
 (let [providers (into [] (Security/getProviders))
    names (mapcat #(enumeration-seq (.keys %)) providers)
    digest-names (filter #(re-find #"MessageDigest\.[A-Z0-9-]+$" %) names)]
  (set (map #(last (split % #"\.")) digest-names))))

(defn- create-fns []
 "Create utility function for each digest algorithms.
  For example will create an md5 function for MD5 algorithm."
 (dorun (map #(intern 'digest (symbol (lower-case %)) (partial digest %))
       (algorithms))))

; Create utililty functions such as md5, sha-2 ...
(create-fns)