Commits

Author Commit Message Date
Miki Tebeka
Script to push to clojars
Miki Tebeka
Test
Miki Tebeka
Comments
Miki Tebeka
Ignore pom and jar
Miki Tebeka
Initial version