1. Miki Tebeka
  2. clojurewise

Commits

Show all
Author Commit Message Date Builds
Miki Tebeka
Add version to jar name
Miki Tebeka
.pl to get syntax highlight
Miki Tebeka
Better(?) name
Miki Tebeka
Embed jar in a script
Miki Tebeka
More general URL checker
Miki Tebeka
No AMG
Miki Tebeka
Dummy metrics
Miki Tebeka
Right jar name
Miki Tebeka
Metrics initial commit
Miki Tebeka
Work environment
Miki Tebeka
Bug fix
Miki Tebeka
CSV files
Miki Tebeka
More changes
Miki Tebeka
map reduce demo
Miki Tebeka
map reduce
Miki Tebeka
Adding clj2010 here as well
Miki Tebeka
Start of slashvoice
Miki Tebeka
.sh extension
Miki Tebeka
Clojure with Eclipse classpath
Miki Tebeka
Setup maven logging
Miki Tebeka
Using Pygments until bitbucket fixes their embedding
Miki Tebeka
wrap
Miki Tebeka
Rename
Miki Tebeka
README and license