Source

dr-evil / push.sh

Miki Tebeka 4a6a9d0 1
2
3
4
5
#!/bin/bash

lein jar
lein pom
scp pom.xml dr-evil-*.jar clojars@clojars.org: