1. Miki Tebeka
  2. dr-evil

Commits

Author Commit Message Date Builds
Miki Tebeka
The league for macro elimination (thanks jreevs)
Miki Tebeka
ring 0.3.5
Miki Tebeka
Not tracked anymore
Miki Tebeka
Comment about set-ns!
Miki Tebeka
Namespaces works!
Miki Tebeka
compjure 0.5.3 and no lein-run
Miki Tebeka
Push to github
Miki Tebeka
Author and Url
Miki Tebeka
Update README
Miki Tebeka
Some tests
Miki Tebeka
Not in tests
Miki Tebeka
Better(?) name
Miki Tebeka
Adding jar until push to clojars
Miki Tebeka
Push to clojars
Miki Tebeka
Ignore pom and jar
Miki Tebeka
Move ring to dev
Miki Tebeka
Move run.clj to test
Miki Tebeka
Reference the image hosted on bitbucket
Miki Tebeka
space
Miki Tebeka
README
Miki Tebeka
EVIL macro works
Miki Tebeka
Escape %
Miki Tebeka
Start of the EVIL macro (+ html function)
Miki Tebeka
Comment about why we embed the HTML
Miki Tebeka
HTML in clojure file
Miki Tebeka
History and pre
Miki Tebeka
wrapped-expr
Miki Tebeka
Run
Miki Tebeka
Works (w/o errors)
Miki Tebeka
Initial eval
  1. Prev
  2. Next