1. Miki Tebeka
  2. dude-remember

Commits

Author Commit Message Date Builds
Miki Tebeka
Dev dependecies
Miki Tebeka
Saving works
Miki Tebeka
Right new-user? and phone on page
Miki Tebeka
DRY -> *title*
Miki Tebeka
First shot at datastore
Miki Tebeka
Playing with users
Miki Tebeka
appengine dependency
Miki Tebeka
No more vodo
Miki Tebeka
Right id
Miki Tebeka
Moving to appengine
Miki Tebeka
main in different file
Miki Tebeka
It's Twilio dummy
Miki Tebeka
More CSS
Miki Tebeka
Start of css (and static files)
Miki Tebeka
TODO
Miki Tebeka
Clojure 1.2.0 final
Miki Tebeka
Ignore README.html
Miki Tebeka
More links
Miki Tebeka
More docs
Miki Tebeka
Comments
Miki Tebeka
Working
Miki Tebeka
Website pretty much done
Miki Tebeka
Optional script
Miki Tebeka
Backed out changeset 12835753b2f6
Miki Tebeka
Optional script
Miki Tebeka
Get all of ring
Miki Tebeka
Start of database
Miki Tebeka
hello monkey works
Miki Tebeka
clojure 1.2rc3 and hiccup
Miki Tebeka
Run script
  1. Prev
  2. Next