Source

nrsc / AUTHORS

Full commit
Miki Tebeka <miki.tebeka@gmail.com>
Fabrizio Milo <mistobaan@gmail.com>