Commits

Author Commit Message Labels Comments Date
Miki Tebeka
gbmk2pinb.py
Miki Tebeka
homedir
Miki Tebeka
idle config
Miki Tebeka
JSON with datetime
Miki Tebeka
pyodbc & Netezza
Miki Tebeka
sbcl script
Miki Tebeka
.py
Miki Tebeka
Google bookmarks
Miki Tebeka
ipy in OSX
Miki Tebeka
handle no vars
Miki Tebeka
rename for module conflict
Miki Tebeka
command line for jinja2
Miki Tebeka
mark
Miki Tebeka
one off postgres convert
Miki Tebeka
comment
Miki Tebeka
new style formatting
Miki Tebeka
ansiprint
Miki Tebeka
pep8
Miki Tebeka
the future is here
Miki Tebeka
dynamic images
Miki Tebeka
comment
Miki Tebeka
Location of hive table
Miki Tebeka
plot 2 d
Miki Tebeka
comment on -e
Miki Tebeka
close branch in hg
Miki Tebeka
formatting
Miki Tebeka
fixing typos
Miki Tebeka
hash notebook
Miki Tebeka
enum with defaultdict
Miki Tebeka
lambda
  1. Prev
  2. Next