Commits

Author Commit Message Labels Comments Date
Miki Tebeka
Use communicate
Miki Tebeka
github url
Miki Tebeka
faster updates
Miki Tebeka
Send proper query
Miki Tebeka
Working
Miki Tebeka
No line numbers
Miki Tebeka
Line numbers
Miki Tebeka
TeamSpeak
Miki Tebeka
VCS status
Miki Tebeka
Add Subversions file to git
Miki Tebeka
Email change
Miki Tebeka
Right strip
Miki Tebeka
Find carrier
Miki Tebeka
deamon shell script
Miki Tebeka
README
Miki Tebeka
Comments
Miki Tebeka
Not needed
Miki Tebeka
Quit when closing window
Miki Tebeka
Icon
Miki Tebeka
Right name
Miki Tebeka
ingore
Miki Tebeka
Here we go
Miki Tebeka
Rename pictures
Miki Tebeka
Binary
Miki Tebeka
API key and bug fix
Miki Tebeka
strftime utility
Miki Tebeka
CommentsIntoCode presentation
Miki Tebeka
Remove whitespace at EOL
Miki Tebeka
Playing with processes
Miki Tebeka
Indent according to PEP7
  1. Prev
  2. Next