1. Miki Tebeka
  2. seamless

Commits

Show all
Author Commit Message Date Builds
Miki Tebeka
Minor touches, go 1.2.1
Tags
v0.2.5
Miki Tebeka
Added tag v0.2.4 for changeset 0d7b5f0f0130
Miki Tebeka
go 1.2
Tags
v0.2.4
Miki Tebeka
check error
Miki Tebeka
Added tag v0.2.3 for changeset 82e988dcab7c
Miki Tebeka
0.2.3
Tags
v0.2.3
Miki Tebeka
new year
Miki Tebeka
confuses travis
Miki Tebeka
testing hook
Miki Tebeka
travis
Miki Tebeka
Clean
Miki Tebeka
Added tag v0.2.2 for changeset 939762fc7e47
Miki Tebeka
Missing lock
Tags
v0.2.2
Miki Tebeka
Added tag v0.2.1 for changeset b1f028dd6af6
Miki Tebeka
0.2.1
Tags
v0.2.1
Miki Tebeka
Move code to backends.go
Miki Tebeka
Added tag v0.2.0 for changeset 82929f0e7863
Miki Tebeka
Merge mutli
Tags
v0.2.0
Miki Tebeka
Comment
Branches
multi
Miki Tebeka
Many more tests, docs ...
Branches
multi
Miki Tebeka
More tests
Branches
multi
Miki Tebeka
More tests
Branches
multi
Miki Tebeka
Multiple backends
Branches
multi
Miki Tebeka
credit
Miki Tebeka
Added tag v0.1.2 for changeset 32a8ef1d7fd4
Miki Tebeka
Fixed a bug in backend assignment
Tags
v0.1.2
Miki Tebeka
Build archives
Miki Tebeka
Added tag v0.1.1 for changeset 14b8a686f6eb
Miki Tebeka
ChangeLog
Tags
v0.1.1
Miki Tebeka
-version
  1. Prev
  2. Next