1. Miki Tebeka
  2. seamless

Source

seamless / .hgignore

1
2
3
4
syntax: glob

seamless
README.html