Commits

Anonymous committed 61681bb

added two nudi fonts

Comments (0)

Files changed (14)

+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+	"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
+<head>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
+	<script src="../web/easytabs.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
+	<link rel="stylesheet" href="../web/website.css" type="text/css" charset="utf-8" />
+	<link rel="stylesheet" href="nudi-font.css" type="text/css" charset="utf-8" />
+
+	<style type="text/css">
+			body{
+			font-family: 'Nudi01kRegular';
+					}
+</style>
+
+<title>ನುಡಿ</title>
+	
+	
+	<script type="text/javascript" charset="utf-8">
+		$(document).ready(function() {
+			$('#container').easyTabs({defaultContent:1});
+		});
+	</script>
+</head>
+
+<body>
+<div id="container">
+	<div id="header">
+		<a href="../index.html">ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಫಾಂಟ್ಸ್</a> - ನುಡಿ Nudi</div>
+	<ul class="tabs">
+		<li><a href="#specimen">ನಿದರ್ಶನ</a></li>
+		<li><a href="#layout">ಮಾದರಿ ವಿನ್ಯಾಸ</a></li>
+				<li><a href="#glyphs">Glyphs</a></li>
+		<li><a href="#installing">Installing Webfonts</a></li>
+		
+	</ul>
+	
+	<div id="main_content">
+
+		
+			<div id="specimen">
+		
+				<div class="section">
+					<div class="grid12 firstcol">
+						<div class="huge">ನುಡಿ</div>
+					</div>
+					<br><br><br>
+				</div>
+		
+				<div class="section">
+					<div class="glyph_range"></div>
+				</div>
+				<div class="section">
+					<div class="grid12 firstcol">
+						<table class="sample_table">
+							<tr><td>10</td><td class="size10">ನುಡಿ</td></tr>
+							<tr><td>11</td><td class="size11">ನುಡಿ</td></tr>
+							<tr><td>12</td><td class="size12">ನುಡಿ</td></tr>
+							<tr><td>13</td><td class="size13">ನುಡಿ</td></tr>
+							<tr><td>14</td><td class="size14">ನುಡಿ</td></tr>
+							<tr><td>16</td><td class="size16">ನುಡಿ</td></tr>
+							<tr><td>18</td><td class="size18">ನುಡಿ</td></tr>
+							<tr><td>20</td><td class="size20">ನುಡಿ</td></tr>
+							<tr><td>24</td><td class="size24">ನುಡಿ</td></tr>
+							<tr><td>30</td><td class="size30">ನುಡಿ</td></tr>
+							<tr><td>36</td><td class="size36">ನುಡಿ</td></tr>
+							<tr><td>48</td><td class="size48">ನುಡಿ</td></tr>
+							<tr><td>60</td><td class="size60">ನುಡಿ</td></tr>
+							<tr><td>72</td><td class="size72">ನುಡಿ</td></tr>
+							<tr><td>90</td><td class="size90">ನುಡಿ</td></tr>
+						</table>
+				
+					</div>
+			
+				</div>
+		
+		
+		
+								<div class="section" id="bodycomparison">
+
+
+										<div id="xheight">
+				<div class="fontbody">&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;body</div><div class="arialbody">body</div><div class="verdanabody">body</div><div class="georgiabody">body</div></div>
+										<div class="fontbody fontbody_height" style="z-index:1">
+											ನುಡಿ<span>Gubbi Normal</span>
+										</div>
+										<div class="fontbody fontbody_height" style="z-index:1">
+											<i>ನುಡಿ</i><span>Italics</span>
+										</div>
+										<div class="fontbody fontbody_height" style="z-index:1">
+											<strong>ನುಡಿ</strong><span>Strong</span>
+										</div>
+										<div class="fontbody fontbody_height" style="z-index:1">
+											<u>ನುಡಿ</u><span>Underlined</span>
+										</div>
+
+
+
+								</div>
+		
+		
+				<div class="section psample psample_row1" id="">
+					
+					<div class="grid2 firstcol">
+						<p class="size10"><span>10.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid3">
+						<p class="size11"><span>11.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid3">
+						<p class="size12"><span>12.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid4">
+						<p class="size13"><span>13.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="white_blend"></div>
+					
+				</div>
+				<div class="section psample psample_row2" id="">
+					<div class="grid3 firstcol">
+						<p class="size14"><span>14.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid4">
+						<p class="size16"><span>16.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid5">
+						<p class="size18"><span>18.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+
+					<div class="white_blend"></div>
+
+				</div>
+				
+				<div class="section psample psample_row3" id="">
+					<div class="grid5 firstcol">
+						<p class="size20"><span>20.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+					</div>
+					<div class="grid7">
+						<p class="size24"><span>24.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+					</div>
+					
+					<div class="white_blend"></div>
+					
+				</div>
+				
+				<div class="section psample psample_row4" id="">
+					<div class="grid12 firstcol">
+						<p class="size30"><span>30.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+					</div>
+					<div class="white_blend"></div>
+					
+				</div>
+				
+				
+				
+				<div class="section psample psample_row1 fullreverse">
+					<div class="grid2 firstcol">
+						<p class="size10"><span>10.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid3">
+						<p class="size11"><span>11.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid3">
+						<p class="size12"><span>12.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid4">
+						<p class="size13"><span>13.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="black_blend"></div>
+					
+				</div>
+				
+				<div class="section psample psample_row2 fullreverse">
+					<div class="grid3 firstcol">
+						<p class="size14"><span>14.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid4">
+						<p class="size16"><span>16.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid5">
+						<p class="size18"><span>18.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="black_blend"></div>
+
+				</div>
+				
+				<div class="section psample fullreverse psample_row3" id="">
+					<div class="grid5 firstcol">
+						<p class="size20"><span>20.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+					</div>
+					<div class="grid7">
+						<p class="size24"><span>24.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+					</div>
+					
+					<div class="black_blend"></div>
+					
+				</div>
+				
+				<div class="section psample fullreverse psample_row4" id="" style="border-bottom: 20px #000 solid;">
+					<div class="grid12 firstcol">
+						<p class="size30"><span>30.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+					</div>
+					<div class="black_blend"></div>
+					
+				</div>
+				
+				
+				
+				
+			</div>
+			
+			<div id="layout">
+				
+				<div class="section">
+					
+					<div class="grid12 firstcol">
+						<h1>ತಪೋನಂದನ</h1>
+						<h2>ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯತೆ</h2>
+						
+						<p class="byline"> <a href="#link">ಕುವೆಂಪು</a></p>
+					</div>
+				</div>
+				<div class="section">
+					<div class="grid8 firstcol">
+						<p>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.
+</p><p>ಲಾಲಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಘಾತವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲೆಂಬಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯವೆಸಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ದರ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದಿನಿತೂ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಒಂದಿನಿತೂ ಧಕ್ಕೆ ತಗಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಲಾಲಿತ್ಯ, ಆಸನ ಅಲುಗದಂತೆ, ವೇದಿಕೆ ಕಳಚಿಕೊಂಡುಬೀಳದಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನದ ಕಟಾಕ್ಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಸ್ಯಸಹಜವಾದ ನೈಚ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಹದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೈಮರೆಸಲೂ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಪರವಶತೆ ಹಸುಳೆಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಲ್ಲೆಯ ಲಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವ ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಅಥವಾ ನಲ್ಲನ ಒಲವಿನ ಆತ್ಮವಿಸ್ಮೃತಿಯೇ ವಿನಾ ಮಹತ್ತಾದುದನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಭೂಮಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ರಸಋಷಿಯ ಭಾವಸಮಾಧಿಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಲಯಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ.
+ಲಾಲಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಪೋಷಕವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ವಿಧ್ವಂಸಕವಾಗುತ್ತದೆ ಭವ್ಯತೆ. ಭವ್ಯವಾದುದರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತೆ ತತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಹತೋಮಹೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಕಲ್ಪನೆಯನು ಹಿಂತಳ್ಳಿ, ಭಾವವನ್ನೂ ಮೀರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಣ್ಗೆ ಬೀಸಿ ಎಸೆಯುತ್ತದೆ.</p><p>
+ಭವ್ಯತಾ ಅನುಭವಸಾಧನೆಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ: ಒಂದನೆಯದು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯದು ಅಹಂಕಾರ ನಷ್ಟ; ಎರಡನೆಯದು ಬ್ರಹ್ಮಲಾಭ.
+ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಣೋರಣೀಯಕ್ಕೆ ನೂಂಕಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೆ ಭವ್ಯತಾ ಅನುಭವವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬರಿಯ ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ವೈನಾಶಿಕ ಗುಣದಿಂದಲೇ ಯಾವುದೂ ಭವ್ಯತೆಗೇರಲಾರದು. ಅಂತಹ ಮೃತ್ಯುಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಭಯಂಕರ, ಘೋರ, ಭೀಕರ ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬರಿಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾಕಾರಿಯಾದ ವಿಧ್ವಂಸಿಗೆ ರಸಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಗಲಿಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಭವ್ಯತಾ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವೂ ಭೀಕರವೂ ಘೋರವೂ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೋ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೋ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದಕ್ಕೇನೊ ಆ ಗುಣಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರದ ಅಲ್ಪತೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ವಿರಾಡಹಂಕಾರದ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮದ ಭೂಮತೆಯನ್ನು ಅರ್ಜಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಭವ್ಯತಾ ಅನುಭವವುಂಟಾಗುವುದು. ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಜನದಷ್ಟೇ ಆರ್ಜನವೂ ಆವಶ್ಯಕ; ಭಯದಷ್ಟೇ ಗೌರವವೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯಾವ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿಯದಾಗಲಿ ಕಲಾಕೃತಿಯದಾಗಲಿ, ದರ್ಶನಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೂ ತರುವಾಯ ಅದು ಭೂಮಕ್ಕೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೋ ಅದನ್ನು ಭವ್ಯವೆಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇವೆ.</p>
+					</div>
+					
+					<div class="grid4 sidebar">
+						
+						<div class="box reverse">
+							<p class="last">ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ. </p>
+						</div>
+						
+						<p class="caption">ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ.</p>
+
+						<p>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.
+</p><p>ಲಾಲಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಘಾತವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲೆಂಬಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯವೆಸಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ದರ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದಿನಿತೂ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಒಂದಿನಿತೂ ಧಕ್ಕೆ ತಗಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಲಾಲಿತ್ಯ, ಆಸನ ಅಲುಗದಂತೆ, ವೇದಿಕೆ ಕಳಚಿಕೊಂಡುಬೀಳದಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನದ ಕಟಾಕ್ಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಸ್ಯಸಹಜವಾದ ನೈಚ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಹದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೈಮರೆಸಲೂ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಪರವಶತೆ ಹಸುಳೆಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಲ್ಲೆಯ ಲಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವ ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಅಥವಾ ನಲ್ಲನ ಒಲವಿನ ಆತ್ಮವಿಸ್ಮೃತಿಯೇ ವಿನಾ ಮಹತ್ತಾದುದನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಭೂಮಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ರಸಋಷಿಯ ಭಾವಸಮಾಧಿಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಲಯಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ.
+ಲಾಲಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಪೋಷಕವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ವಿಧ್ವಂಸಕವಾಗುತ್ತದೆ ಭವ್ಯತೆ. ಭವ್ಯವಾದುದರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತೆ ತತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಹತೋಮಹೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಕಲ್ಪನೆಯನು ಹಿಂತಳ್ಳಿ, ಭಾವವನ್ನೂ ಮೀರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಣ್ಗೆ ಬೀಸಿ ಎಸೆಯುತ್ತದೆ.</p>
+
+					</div>
+				</div>
+				
+			</div>
+
+
+
+
+		<div id="glyphs">
+			<div class="section">
+				<div class="grid12 firstcol">
+					
+				<h1>Language Support</h1>
+				<p>The subset of Gubbi Normal in this kit supports the following languages:<br />
+					
+									</p>
+				<h1>Glyph Chart</h1>
+				<p>The subset of Gubbi Normal in this kit includes all the glyphs listed below. Unicode entities are included above each glyph to help you insert individual characters into your layout.</p>
+				<div id="glyph_chart">
+					
+																														 <div><p>&amp;#32;</p>&#32;</div>
+																				 <div><p>&amp;#33;</p>&#33;</div>
+																				 <div><p>&amp;#34;</p>&#34;</div>
+																				 <div><p>&amp;#36;</p>&#36;</div>
+																				 <div><p>&amp;#37;</p>&#37;</div>
+																				 <div><p>&amp;#39;</p>&#39;</div>
+																				 <div><p>&amp;#40;</p>&#40;</div>
+																				 <div><p>&amp;#41;</p>&#41;</div>
+																				 <div><p>&amp;#42;</p>&#42;</div>
+																				 <div><p>&amp;#43;</p>&#43;</div>
+																				 <div><p>&amp;#44;</p>&#44;</div>
+																				 <div><p>&amp;#45;</p>&#45;</div>
+																				 <div><p>&amp;#46;</p>&#46;</div>
+																				 <div><p>&amp;#47;</p>&#47;</div>
+																				 <div><p>&amp;#48;</p>&#48;</div>
+																				 <div><p>&amp;#49;</p>&#49;</div>
+																				 <div><p>&amp;#50;</p>&#50;</div>
+																				 <div><p>&amp;#51;</p>&#51;</div>
+																				 <div><p>&amp;#52;</p>&#52;</div>
+																				 <div><p>&amp;#53;</p>&#53;</div>
+																				 <div><p>&amp;#54;</p>&#54;</div>
+																				 <div><p>&amp;#55;</p>&#55;</div>
+																				 <div><p>&amp;#56;</p>&#56;</div>
+																				 <div><p>&amp;#57;</p>&#57;</div>
+																				 <div><p>&amp;#58;</p>&#58;</div>
+																				 <div><p>&amp;#59;</p>&#59;</div>
+																				 <div><p>&amp;#61;</p>&#61;</div>
+																				 <div><p>&amp;#62;</p>&#62;</div>
+																				 <div><p>&amp;#63;</p>&#63;</div>
+																				 <div><p>&amp;#160;</p>&#160;</div>
+																				 <div><p>&amp;#173;</p>&#173;</div>
+																				 <div><p>&amp;#178;</p>&#178;</div>
+																				 <div><p>&amp;#179;</p>&#179;</div>
+																				 <div><p>&amp;#185;</p>&#185;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8192;</p>&#8192;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8193;</p>&#8193;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8194;</p>&#8194;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8195;</p>&#8195;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8196;</p>&#8196;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8197;</p>&#8197;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8198;</p>&#8198;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8199;</p>&#8199;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8200;</p>&#8200;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8201;</p>&#8201;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8202;</p>&#8202;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8208;</p>&#8208;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8209;</p>&#8209;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8210;</p>&#8210;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8211;</p>&#8211;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8212;</p>&#8212;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8217;</p>&#8217;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8220;</p>&#8220;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8221;</p>&#8221;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8230;</p>&#8230;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8239;</p>&#8239;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8250;</p>&#8250;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8287;</p>&#8287;</div>
+																				 <div><p>&amp;#57344;</p>&#57344;</div>
+																		</div>	
+				</div>
+				
+				
+			</div>
+		</div>
+		
+		
+		<div id="specs">
+			
+		</div>
+	
+		<div id="installing">
+			<div class="section">
+					<div class="grid7 firstcol">
+					<h1>Installing Webfonts</h1>
+					<h2>1.Add the font defnition style sheet</h2>
+					To use this font on your site. Include the following style sheet in your head section of your html
+<code>
+&lt;link href='http://thejeshgn.bitbucket.org/nudi/nudi-font.css' rel='stylesheet' type='text/css'&gt;
+</code>
+It defines a new font family called <code> 'GubbiNormal'</code>. Now you can use that font in your style sheet.
+					<h2>2. Modify your own stylesheet</h2>
+					<p>To take advantage of your new fonts, you must tell your stylesheet to use them. Look at the original @font-face declaration above and find the property called "font-family." The name linked there will be what you use to reference the font. Prepend that webfont name to the font stack in the "font-family" property, inside the selector you want to change. For example:</p>
+<code>p { font-family: 'Nudi01kRegular' }</code>
+
+<h2>3. Test</h2>
+<p>Getting webfonts to work cross-browser <em>can</em> be tricky. Use the information in the sidebar to help you if you find that fonts aren't loading in a particular browser.</p>
+				</div>
+				
+				<div class="grid5 sidebar">
+					<div class="box">
+						<h2>Troubleshooting<br />Font-Face Problems</h2>
+						<p>Having trouble getting your webfonts to load in your new website? Here are some tips to sort out what might be the problem.</p>
+
+						<h3>Fonts not showing in any browser</h3>
+
+						<p>This sounds like you need to work on the plumbing. You either did not upload the fonts to the correct directory, or you did not link the fonts properly in the CSS. If you've confirmed that all this is correct and you still have a problem, take a look at your .htaccess file and see if requests are getting intercepted.</p>
+
+						<h3>Fonts not loading in iPhone or iPad</h3>
+
+						<p>The most common problem here is that you are serving the fonts from an IIS server. IIS refuses to serve files that have unknown MIME types. If that is the case, you must set the MIME type for SVG to "image/svg+xml" in the server settings. Follow these instructions from Microsoft if you need help.</p>
+
+						<h3>Fonts not loading in Firefox</h3>
+
+						<p>The primary reason for this failure? You are still using a version Firefox older than 3.5. So upgrade already! If that isn't it, then you are very likely serving fonts from a different domain. Firefox requires that all font assets be served from the same domain. Lastly it is possible that you need to add WOFF to your list of MIME types (if you are serving via IIS.)</p>
+
+						<h3>Fonts not loading in IE</h3>
+
+						<p>Are you looking at Internet Explorer on an actual Windows machine or are you cheating by using a service like Adobe BrowserLab? Many of these screenshot services do not render @font-face for IE. Best to test it on a real machine.</p>
+
+						<h3>Fonts not loading in IE9</h3>
+
+						<p>IE9, like Firefox, requires that fonts be served from the same domain as the website. Make sure that is the case.</p>
+					</div>
+				</div>
+			</div>
+			
+		</div>
+	
+	</div>
+	<div id="footer">
+		<p>Projects: <a href="http://thejeshgn.bitbucket.org/">Kannada web Fonts</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="https://github.com/aravindavk/Gubbi">ನುಡಿ</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://thejeshgn.com">Thejesh GN</a></p>
+	</div>
+</div>
+</body>
+</html>

nudi/nudi-font.css

+/* Generated by Font Squirrel (http://www.fontsquirrel.com) on February 2, 2012 */
+
+
+
+@font-face {
+  font-family: 'Nudi01kRegular';
+  src: url('nudi-webfont.eot');
+  src: url('nudi-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
+     url('nudi-webfont.woff') format('woff'),
+     url('nudi-webfont.ttf') format('truetype'),
+     url('nudi-webfont.svg#Nudi01kRegular') format('svg');
+  font-weight: normal;
+  font-style: normal;
+
+}
+

nudi/nudi-webfont.eot

Binary file added.
Added
New image
+<?xml version="1.0" standalone="no"?>
+<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd" >
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
+<metadata>
+This is a custom SVG webfont generated by Font Squirrel.
+Copyright  : Copy right DITGOK Designed by Srinivasa Vanjre Molakalmuru
+</metadata>
+<defs>
+<font id="Nudi01kRegular" horiz-adv-x="1331" >
+<font-face units-per-em="2048" ascent="1638" descent="-410" />
+<missing-glyph horiz-adv-x="921" />
+<glyph unicode=" " horiz-adv-x="921" />
+<glyph unicode="&#x09;" horiz-adv-x="921" />
+<glyph unicode="&#xa0;" horiz-adv-x="921" />
+<glyph unicode="!" horiz-adv-x="430" d="M0 -158q0 45 33 78t80 35q47 0 79.5 -33t32.5 -80t-32.5 -79.5t-79.5 -32.5q-47 -2 -80 30.5t-33 81.5zM0 1034q0 68 33 113t80 45q47 2 79.5 -44t32.5 -114q0 -162 -45 -483.5t-45 -482.5h-45q0 164 -45 485t-45 481z" />
+<glyph unicode="&#x22;" horiz-adv-x="530" d="M0 1239q0 90 74 90q78 0 78 -82q0 -31 -60 -358h-33l-36 170q-23 104 -23 180zM274 1221q0 109 78 108q76 0 76 -82q0 -88 -20 -182q-10 -49 -39 -176h-37l-35 170q-23 115 -23 162z" />
+<glyph unicode="#" horiz-adv-x="854" d="M0 205v67h150l53 271h-203v61h219l72 361h65l-71 -361h264l80 361h65l-76 -361h134v-61h-146l-57 -271h203v-67h-213l-74 -340h-66l74 340h-270l-74 -340h-68l76 340h-137zM213 272h270l58 271h-271z" />
+<glyph unicode="$" horiz-adv-x="712" d="M0 51v213h31q29 -203 235 -223v438q-125 76 -178 129q-88 90 -88 195q0 109 80 176q72 59 186 70v69h47v-69q106 0 248 -68v-223h-29q-14 115 -59 168q-51 61 -160 71v-381q152 -104 193 -145q104 -98 104 -207q0 -117 -92 -192q-84 -70 -205 -70v-86h-47v86 q-135 0 -266 49zM117 850q0 -109 149 -203v350q-149 -20 -149 -147zM313 41q78 10 128.5 60.5t50.5 127.5q0 94 -179 217v-405z" />
+<glyph unicode="%" horiz-adv-x="1011" d="M0 772q0 113 53 193q63 90 170 90q109 0 166 -90q49 -78 49 -193q0 -113 -51 -190q-59 -90 -166 -90q-111 0 -170 88q-51 77 -51 192zM49 -45l756 1102h72l-760 -1102h-68zM127 690q0 -158 92 -158q100 0 100 238q0 242 -98 242q-94 0 -94 -238v-84zM473 250 q0 111 51 188q59 90 166 90q104 0 166 -90q53 -78 53 -188q0 -111 -51 -189q-59 -90 -164 -90q-106 0 -168 88q-53 78 -53 191zM592 244q0 -229 100 -230q98 0 99 236q0 240 -99 239q-100 1 -100 -245z" />
+<glyph unicode="&#x26;" horiz-adv-x="1236" d="M0 178q0 207 322 383q-63 133 -64 234q0 117 78 186.5t196 69.5q88 0 148.5 -52.5t60.5 -138.5q0 -152 -258 -278q100 -176 209 -326q137 164 137 276q0 82 -75 89v30h327v-30q-102 0 -202 -162q-59 -94 -152 -248q125 -145 236 -145q115 0 141 114l31 -20 q-59 -209 -242 -209q-133 0 -275 147q-172 -147 -339 -147q-113 0 -191 55q-88 61 -88 172zM162 250q0 -92 53 -150.5t143 -58.5q96 0 220 100q-168 238 -232 367q-184 -102 -184 -258zM391 854q0 -66 66 -223q193 90 192 233q0 55 -32.5 93t-88.5 38q-59 0 -98 -40 t-39 -101z" />
+<glyph unicode="'" horiz-adv-x="444" d="M0 1180q0 53 38 91t93 40q66 2 115 -35q57 -45 53 -131q0 -266 -254 -266l4 26q68 4 119 47q61 53 61 135q-51 -39 -98 -38q-55 0 -93 38t-38 93z" />
+<glyph unicode="(" horiz-adv-x="708" d="M0 438q0 504 475 826l25 -47q-328 -293 -328 -811q0 -444 332 -766l-29 -31q-223 141 -348 352q-127 219 -127 477z" />
+<glyph unicode=")" horiz-adv-x="708" d="M0 1237l29 31q475 -307 475 -897q0 -260 -127 -445q-106 -152 -348 -313l-25 47q176 158 253 333t77 410q0 515 -334 834z" />
+<glyph unicode="*" horiz-adv-x="753" d="M0 416q0 66 117 100q47 12 172 49q-23 16 -109 35q-94 20 -121 33q-59 29 -59 82q0 61 66 61q59 0 129 -74q82 -90 114 -102q-4 29 -33 121q-25 78 -24 119q0 92 78 92q70 0 69 -84q0 -43 -27.5 -125t-27.5 -123q10 6 113 105q72 70 127 69q68 0 67 -67q0 -57 -123 -95 q-45 -12 -166 -47q119 -35 170 -51q117 -41 117 -98q0 -63 -65 -64q-57 0 -131 74l-109 109q4 -18 33 -127q23 -84 22 -129q0 -31 -19.5 -56.5t-47.5 -25.5q-80 0 -80 84q0 45 28.5 126.5t28.5 127.5q-25 -14 -114 -109q-74 -74 -123 -74q-72 1 -72 64z" />
+<glyph unicode="+" horiz-adv-x="1148" d="M0 385v113h414v432h114v-436h416v-109h-416l4 -430h-118v430h-414z" />
+<glyph unicode="," horiz-adv-x="444" d="M0 131q0 53 38 91t93 40q63 2 115 -43q57 -53 55 -141q-2 -248 -256 -248l4 27q68 4 119 47q61 53 61 135q-51 -39 -98 -39q-55 0 -93 38t-38 93z" />
+<glyph unicode="-" horiz-adv-x="1044" d="M0 375v149h901v-149h-901z" />
+<glyph unicode="." horiz-adv-x="430" d="M0 92q0 47 31.5 78t79.5 31q115 0 114 -109q0 -45 -34.5 -77.5t-79.5 -32.5q-47 0 -79 31.5t-32 78.5z" />
+<glyph unicode="/" horiz-adv-x="634" d="M0 -272l520 1402h115l-524 -1402h-111z" />
+<glyph unicode="0" horiz-adv-x="1245" d="M0 618q0 258 152.5 439.5t367.5 181.5t367.5 -181t152.5 -440q0 -256 -152.5 -437t-367.5 -181t-367.5 181t-152.5 437zM49 618q0 -190 138.5 -325t332.5 -135q195 0 333 135t138 325q0 193 -138 328t-333 135t-333 -135t-138 -328z" />
+<glyph unicode="1" horiz-adv-x="1345" d="M0 586q0 270 167 461.5t402 191.5q238 0 405 -191.5t167 -461.5q0 -406 -238 -586q-104 -4 -104 92q0 23 6 43q285 219 285 518q0 178 -152 303t-369 125q-215 0 -367.5 -125t-152.5 -303q0 -291 299 -518q4 -18 4 -35q0 -43 -32.5 -71.5t-83.5 -28.5q-236 180 -236 586z " />
+<glyph unicode="2" horiz-adv-x="1257" d="M-61 0v158h593q197 0 334.5 125t137.5 303q0 207 -109 351t-262 144q-102 0 -175 -50t-73 -120q0 -59 43 -102t104 -43q43 0 69 26.5t26 65.5q0 43 -31 76l25 12q113 -39 110 -135q0 -55 -54 -95t-132 -40q-86 0 -148.5 69.5t-60.5 165.5q0 137 87 232.5t210 95.5 q174 0 297 -192.5t123 -460.5q0 -244 -159 -415t-386 -171h-569z" />
+<glyph unicode="3" horiz-adv-x="1222" d="M0 1024q0 88 72.5 151.5t175.5 63.5q180 2 306 -156.5t128 -384.5q0 -154 -25 -215q199 -270 330 -270q45 0 78 35q14 -33 14 -66q0 -74 -54 -128t-132 -54q-137 2 -260 428q-45 -154 -160 -252t-250 -98q-82 2 -140 64.5t-58 150.5q2 131 103 224t243 91q135 -2 223 -67 q27 63 24 202q0 164 -101 280t-245 114q-82 0 -139 -49.5t-59 -118.5q0 -55 35.5 -95t89.5 -40q86 0 86 79q0 57 -62 78v45q66 -10 107 -41.5t41 -70.5q0 -55 -43 -95.5t-105 -40.5q-92 0 -157.5 70t-65.5 166zM98 360q0 -55 44 -95t106 -40q96 0 185 75t136 196 q-84 66 -198 67q-113 2 -193 -58.5t-80 -144.5z" />
+<glyph unicode="4" horiz-adv-x="1294" d="M0 901q0 139 87 238.5t210 99.5q92 0 157.5 -66.5t65.5 -158.5q0 -84 -58.5 -143.5t-139.5 -59.5q-61 0 -104.5 40t-43.5 95q0 61 98 113l25 -23q-45 -35 -45 -86q0 -72 70 -71q61 0 104 39.5t45 95.5q0 55 -51 95t-123 40q-102 0 -175 -80t-73 -190q0 -100 153.5 -212 t403.5 -194q170 43 277.5 130t107.5 185q0 145 -223 316q-25 20 -25 49q0 27 21.5 47.5t50.5 20.5q14 0 27 -4q113 -37 180.5 -142.5t67.5 -240.5q0 -139 -129.5 -251t-327.5 -145q121 -90 123 -225q2 -86 -63.5 -149.5t-160.5 -63.5q-86 0 -148 59.5t-62 143.5 q0 137 149 213q-195 0 -334 142t-137 343zM397 270q0 -66 43 -111.5t105 -45.5q61 0 105 46t44 111q0 55 -44 95.5t-105 40.5t-104.5 -40.5t-43.5 -95.5z" />
+<glyph unicode="5" horiz-adv-x="1318" d="M0 203q0 158 161 284.5t408 165.5q0 186 -90 318.5t-219 132.5q-66 0 -113 -40t-49 -95q0 -47 36 -80t89 -33q43 0 73 32t30 77q0 14 -4 26h24q18 -43 19 -86q0 -68 -36 -115t-93 -47q-76 0 -130.5 73t-56.5 175q0 102 65.5 175t157.5 73q143 0 244.5 -168t101.5 -407 l199 57q-123 137 -123 293q0 92 58.5 158.5t140.5 66.5q80 0 138.5 -66.5t58.5 -158.5q2 -195 -209 -305q233 -213 233 -439q0 -156 -147 -270q-29 -6 -56 -6q-74 0 -94 51q125 137 125 338q0 176 -100 303l-224 -68q0 -256 -122.5 -436t-296.5 -182q-82 0 -140.5 59.5 t-58.5 143.5zM74 225q0 -47 35.5 -79.5t89.5 -32.5q154 -2 262 143t108 352q-217 -53 -355 -159.5t-140 -223.5zM768 969q-2 -131 86 -226q160 82 162 248q0 47 -36 80t-87 33q-53 0 -88 -40t-37 -95z" />
+<glyph unicode="6" horiz-adv-x="1167" d="M0 406q0 209 162 292q0 43 18.5 125t18.5 123q0 66 -30 111t-71 47q-55 2 -86 -35l-12 35q68 111 199 113q55 0 96 -46.5t39 -111.5q0 -39 -58 -141q-63 -113 -77 -197q104 68 198 67q92 0 156.5 -53t64.5 -127q2 -74 -63.5 -127t-157.5 -53q-84 0 -150.5 60.5 t-84.5 152.5q-113 -82 -113 -203q0 -115 94.5 -197.5t227.5 -82.5h694v-158h-694q-154 0 -262.5 119t-108.5 287zM199 676q53 -135 198 -135q51 0 87 26.5t36 63.5q0 47 -44 79.5t-105 32.5q-84 -1 -172 -67z" />
+<glyph unicode="7" horiz-adv-x="1191" d="M0 338q0 94 89 181t233 134q123 41 197.5 121t74.5 172q0 55 -43 95t-105 40q-55 0 -95 -29.5t-42 -72.5q-2 -76 88 -123l-26 -22q-76 25 -124 81t-48 121q-2 84 63.5 143.5t159.5 59.5q113 0 192.5 -86t79.5 -207q0 -147 -153 -241l-287 -144q-156 -90 -156 -223 q0 -74 80 -127t193 -53h719v-158h-719q-154 0 -262.5 99.5t-108.5 238.5z" />
+<glyph unicode="8" horiz-adv-x="1232" d="M0 698q0 223 101.5 382t244.5 159q74 0 124 -71.5t50 -176.5q2 -102 -49 -175t-125 -73q-61 0 -104 73t-43 175q0 10 37 101q-86 -47 -136.5 -152.5t-50.5 -241.5q2 -225 146.5 -382.5t349.5 -157.5q164 0 279.5 105.5t117.5 254.5q0 174 -125 270q-147 115 -147 248 q0 84 72.5 143.5t175.5 59.5h172v-158h-172q-68 0 -114 -32.5t-48 -79.5q-2 -94 110 -181q150 -113 150 -270q0 -215 -138.5 -366.5t-332.5 -151.5q-225 0 -385 203.5t-160 494.5zM248 991q0 -55 32.5 -95t77.5 -40q47 0 80 40t33 95t-32.5 95t-80.5 40q-45 0 -77.5 -40 t-32.5 -95z" />
+<glyph unicode="9" horiz-adv-x="1191" d="M0 381q0 104 61 203q-63 49 -61 247q2 166 146.5 286t349.5 120h594v-158h-668q-158 0 -266.5 -95t-108.5 -220q0 -72 39 -135q102 158 287 157q92 -2 156.5 -51t64.5 -119q2 -74 -63.5 -127t-157.5 -53q-180 -2 -287 113q-23 -55 -25 -146q0 -88 81 -158.5t204 -88.5 q78 -12 78 -86q0 -72 -78 -72q-143 0 -245.5 111.5t-100.5 271.5zM125 594q72 -55 221 -55q61 0 105.5 28.5t44.5 71.5q0 37 -44 63.5t-106 26.5q-137 0 -221 -135z" />
+<glyph unicode=":" horiz-adv-x="432" d="M0 668q0 49 31.5 78.5t79.5 29.5q115 0 114 -108q0 -45 -34.5 -78t-79.5 -33q-47 0 -79 32t-32 79zM2 115q0 47 32 77.5t79 30.5q115 0 114 -108q0 -45 -34.5 -78t-79.5 -33q-47 0 -79 32t-32 79z" />
+<glyph unicode=";" horiz-adv-x="473" d="M0 -182q63 29 121 80q68 66 67 120q-16 -25 -65 -24q-121 0 -121 100q0 49 37 86t88 37q141 0 141 -172q0 -76 -86 -164q-74 -76 -155 -110zM10 618q0 49 32 79t79 30q115 0 115 -109q0 -45 -34 -76.5t-81 -31.5t-79 30.5t-32 77.5z" />
+<glyph unicode="&#x3c;" horiz-adv-x="1067" d="M0 362v93l862 372v-84l-743 -346l743 -344v-100z" />
+<glyph unicode="=" horiz-adv-x="1107" d="M0 240v137h903v-137h-903zM0 592v137h903v-137h-903z" />
+<glyph unicode="&#x3e;" horiz-adv-x="1064" d="M0 -39v88l743 344l-743 330v100l860 -399v-80z" />
+<glyph unicode="?" horiz-adv-x="993" d="M0 854q2 141 120 240.5t286 97.5q160 0 271 -105.5t111 -255.5q0 -203 -112 -315q-248 -248 -248 -448h-45q0 229 113 471q90 197 90 270q-2 113 -81 191.5t-190 78.5q-102 0 -174.5 -65.5t-72.5 -159.5q-2 -27 22 -68q39 68 90 68q47 2 80 -30.5t33 -82.5 q0 -47 -33 -79.5t-80 -32.5q-74 0 -127 66.5t-53 158.5zM293 -158q0 45 32.5 78t80.5 35q47 0 79.5 -33t32.5 -80t-32.5 -79.5t-79.5 -32.5q-47 -2 -80 30.5t-33 81.5z" />
+<glyph unicode="@" horiz-adv-x="1619" d="M0 303q0 336 218 564.5t552 228.5q258 0 418 -148q164 -154 164 -407q0 -209 -117 -381q-131 -195 -332 -195q-127 0 -127 111q0 47 15 121q-117 -131 -138 -150q-90 -82 -180 -82q-70 0 -111 62q-37 53 -36 127q0 170 139 364q147 209 307 209q121 0 139 -113l29 88 l127 19q-170 -573 -170 -637q0 -59 59 -59q152 0 258 196q90 170 91 334q0 227 -154 367q-147 133 -377 133q-309 0 -510 -236q-188 -221 -188 -538q0 -281 178 -456t461 -175q465 0 653 430h47q-82 -223 -273.5 -352t-432.5 -129q-303 0 -506 200.5t-203 503.5zM453 180 q0 -117 94 -117q131 0 239 193q96 172 97 313q0 117 -101 117q-111 0 -225 -203q-104 -184 -104 -303z" />
+<glyph unicode="A" horiz-adv-x="1060" d="M0 510q0 213 126 362.5t302 149.5q178 0 304 -150q124 -147 124 -355q0 -218 -126 -367.5t-302 -149.5t-302 149.5t-126 360.5zM53 510q2 -141 111.5 -246.5t263.5 -105.5t265 105q110 104 110 242q0 146 -110.5 248.5t-264.5 102.5t-264.5 -102.5t-110.5 -243.5z" />
+<glyph unicode="B" horiz-adv-x="593" d="M0 219q0 90 57.5 153.5t137.5 65.5q80 0 137 -64.5t57 -154.5t-57.5 -154.5t-136.5 -64.5q-80 0 -137.5 63.5t-57.5 155.5zM0 795q0 90 57.5 154.5t137.5 64.5t137 -63.5t57 -155.5q0 -90 -57.5 -153.5t-136.5 -66.5q-80 0 -137.5 65t-57.5 155zM49 219q0 -51 42 -86 t104 -35h6q55 0 96 34q43 36 43 87t-42 86t-103 35h-7q-55 0 -96 -34q-43 -36 -43 -87zM49 795q0 -51 42 -86t104 -35h6q55 0 96 34q43 36 43 87t-42 85.5t-103 34.5q-3 0 -7 1q-55 0 -96 -34q-43 -36 -43 -87z" />
+<glyph unicode="C" horiz-adv-x="1333" d="M0 608q0 168 72.5 287t175.5 119q66 0 112 -65.5t46 -160.5q0 -84 -46.5 -143t-111.5 -59q-66 0 -112 59.5t-46 142.5q-45 -76 -45 -185q0 -185 148 -315q150 -132 372 -132q213 0 365.5 132t152.5 318q0 113 -45 201q-55 113 -157 115q-43 0 -72 -19.5t-31 -48.5 q0 -82 68 -139q49 -41 82 -42q3 0 6 1v-154h-479v158h376q-131 78 -131 221q0 47 53.5 80t127.5 33q102 0 174.5 -119t72.5 -287q0 -252 -164.5 -430t-398.5 -178q-242 0 -403.5 178t-161.5 432zM135 821q0 -41 33 -70.5t80 -29.5t79.5 30.5t32.5 73.5q0 39 -32.5 69 t-79.5 30t-80 -30t-33 -73z" />
+<glyph unicode="D" horiz-adv-x="1333" d="M0 608q0 168 72.5 287t175.5 119q66 0 112 -65.5t46 -160.5q0 -84 -46.5 -143t-111.5 -59q-66 0 -112 59.5t-46 142.5q-45 -76 -45 -185q0 -185 148 -314q150 -131 372 -131q178 0 303 66.5t125 158.5q0 125 -57 190q-37 -10 -123 -10h-360v158h383q-57 70 -58 158 q2 55 51.5 95t118.5 40q74 0 127 -59.5t53 -143.5q0 -78 -39.5 -139.5t-107.5 -85.5q80 -90 80 -230q0 -147 -143 -251q-145 -105 -353 -105q-242 0 -403.5 177t-161.5 431zM135 821q0 -41 33 -70.5t80 -29.5t79.5 29.5t32.5 70.5q0 43 -32.5 73t-79.5 30t-80 -30t-33 -73z M836 811q0 -33 67 -90h45q55 0 95 29.5t40 70.5q0 43 -39.5 73t-95.5 30q-47 0 -79.5 -33t-32.5 -80z" />
+<glyph unicode="E" horiz-adv-x="1337" d="M0 698q0 131 80 223.5t190 92.5q86 0 166 -62q88 -68 127 -174q20 111 86 173.5t162 62.5q131 0 223 -119t92 -287q0 -231 -90 -360q117 -152 117 -361q0 -45 -45 -45t-45 45q0 197 -49 316q-141 -203 -361 -203q-131 0 -223 66.5t-92 158.5t99.5 159t238.5 67 q158 0 315 -158q90 104 90 306q0 111 -79.5 184t-190.5 73q-211 0 -248 -213q-18 94 -103 153.5t-190 59.5q-92 0 -158.5 -53t-66.5 -127q0 -66 46 -112t112 -46q35 0 35 -35q0 -33 -35 -32q-84 0 -143.5 72.5t-59.5 174.5zM451 270q0 -47 65.5 -79.5t159.5 -32.5 q190 0 293 100q-121 147 -293 148q-92 0 -158.5 -40.5t-66.5 -95.5z" />
+<glyph unicode="F" horiz-adv-x="1722" d="M0 428v113h109q33 123 102.5 206.5t157.5 108.5h-293v158h676q61 0 103 43t42 102q0 72 -78 125l23 23q123 -73 123 -221q0 -97 -62.5 -163.5t-150.5 -66.5h-68q84 -20 158 -104q78 -90 110 -211h283q-98 100 -100 225q0 74 46 127t111 53q84 0 143.5 -66.5t59.5 -158.5 q0 -186 -147 -270q168 -121 170 -271q0 -74 -46.5 -127t-111.5 -53q-78 0 -135 68v22q152 0 151 129q0 109 -84 209h-338q0 -178 -124.5 -303t-303.5 -125q-178 0 -303 125t-125 303h-98zM176 428q25 -131 123 -218t227 -87q127 0 226.5 87t121.5 218h-698zM176 541h698 q-37 139 -134 227t-214 88q-119 0 -215 -87t-135 -228zM1202 721q0 -78 68 -135q70 0 119 43t49 102q2 49 -31 82q-31 31 -76 31h-6q-49 0 -86 -36t-37 -87z" />
+<glyph unicode="G" horiz-adv-x="1894" d="M0 608q0 135 55 256q72 150 193 150q84 0 135 -86q45 -74 45 -162q0 -82 -37 -148q-45 -78 -121 -77q-72 0 -114 77q-35 66 -35 152q0 23 2 41q-78 -92 -78 -203q0 -182 124 -316t304 -134q82 0 133 73q47 68 47 152q0 57 -17.5 169t-17.5 169q0 117 78 205t193 88 q129 0 211 -121q72 -106 71 -240q0 -14 -2 -57v-72q0 -344 183 -344q125 0 209 95.5t84 220.5q0 129 -84 235q-43 57 -154 143q-84 66 -84 97q0 39 47 39q43 0 94 -41q104 -82 165 -211t61 -262q0 -174 -80 -320q-96 -176 -258 -176q-115 0 -187 117q-61 98 -61 221 q0 37 11 111.5t11 113.5q0 109 -57 195q-66 98 -168 98q-92 0 -158.5 -66.5t-66.5 -158.5q0 -59 33.5 -169t33.5 -169q0 -117 -77.5 -205t-192.5 -88q-215 0 -352 203q-121 180 -121 405zM158 788q0 -53 30.5 -94t81.5 -41q49 0 81 42t32 93q0 41 -35 66t-78 25t-77.5 -25 t-34.5 -66z" />
+<glyph unicode="H" horiz-adv-x="2502" d="M0 608q0 137 55 256q72 150 193 150q84 0 137 -99q43 -80 43 -172q0 -78 -39 -141q-45 -74 -119 -74q-80 0 -133 95q-43 78 -47 165q-45 -100 -45 -180q0 -168 94 -301q104 -150 267 -149q88 0 145 68.5t57 156.5q0 63 -11 191t-11 192q0 111 94 182q84 66 199 66 q137 0 221 -142q72 -119 71 -264q0 -39 -11 -113.5t-11 -111.5q0 -96 74.5 -160.5t173.5 -64.5q92 0 158.5 66.5t66.5 158.5q0 59 -11.5 180t-11.5 180q0 115 88.5 193t204.5 78q178 0 297 -150q109 -139 109 -323q0 -178 -70 -338q-90 -203 -246 -203q-100 0 -165 88 q-59 80 -60 182q0 74 53.5 127.5t126.5 53.5q51 0 87 -37t36 -88q0 -31 -23.5 -54.5t-54.5 -23.5q-39 0 -64.5 27.5t-25.5 66.5q0 35 23 64q-49 -6 -81 -46.5t-32 -89.5q0 -70 55.5 -113.5t124.5 -43.5q127 0 201 159q57 125 58 269q0 137 -104.5 226t-244.5 89 q-100 0 -168.5 -73.5t-68.5 -174.5q0 -45 6 -135t6 -135q0 -129 -74 -229q-82 -109 -209 -109q-129 0 -210 131q-70 113 -70 252q0 37 11 111.5t11 113.5q0 106 -81.5 177t-188.5 71q-84 0 -151 -47q-74 -51 -74 -133q0 -63 11 -191.5t11 -191.5q0 -113 -65 -199 q-72 -94 -182 -94q-193 0 -310 217q-96 180 -96 391zM131 788q0 -49 34 -92t83 -43q55 0 95 40t40 95q0 47 -33 80t-80 33q-139 0 -139 -113z" />
+<glyph unicode="I" horiz-adv-x="1511" d="M0 788q0 92 72.5 159t175.5 67q168 0 286.5 -165t118.5 -398q35 -131 114 -212t167 -81q109 0 184.5 86t75.5 207q0 123 -80 232.5t-213 172.5h-180v158h315q70 0 120 46t48 111q0 76 -100 123l22 35q82 -29 131.5 -91t49.5 -134q0 -102 -80 -175t-191 -73h-80 q147 -53 237.5 -193.5t90.5 -312.5q0 -145 -83 -247.5t-200 -102.5q-113 0 -209 100.5t-139 259.5q-29 -158 -130 -259t-230 -101q-102 0 -175 80t-73 190q0 66 40 112t95 46t95 -40t40 -95t-39.5 -95t-95.5 -40q-31 4 -57 22q14 -53 61 -88t109 -35h3q82 0 140 101 q59 102 60 248q0 233 -73 399q-72 164 -173 164h-2q-129 -2 -170 -90q31 23 57 22q55 0 95 -40t40 -95t-40 -95t-95 -40t-95 45.5t-40 111.5zM68 762q0 -62 67 -64h4q62 0 64 68v4q0 62 -68 64h-4q-63 -1 -63 -72zM113 289q0 -62 67 -64h4q62 0 64 68v4q0 62 -68 63 q-2 0 -3 1q-64 -1 -64 -72z" />
+<glyph unicode="J" horiz-adv-x="1329" d="M0 338q0 92 59.5 158.5t143.5 66.5q66 0 111.5 -46t45.5 -111q0 -53 -38.5 -92.5t-96.5 -43.5v45q68 17 68 73q0 44 -32 75q-34 33 -81 33q-55 0 -95 -40t-40 -96q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -125 102.5 -209t165.5 -84q98 0 168 72.5 t68 175.5q0 213 -173 355t-423 142q-123 0 -123 58q0 53 123 53q213 0 406 -135q117 -82 182 -208t65 -265q0 -166 -89 -286t-201 -120q-88 0 -163 75t-108 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5z" />
+<glyph unicode="K" horiz-adv-x="1333" d="M0 338q0 92 59.5 158.5t143.5 66.5q66 0 111.5 -46t45.5 -111q0 -53 -38.5 -92.5t-96.5 -43.5v45q68 17 68 73q0 44 -32 75q-34 33 -81 33q-55 0 -95 -40t-40 -96q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q25 -127 100.5 -210t170.5 -83q100 0 163.5 96 t63.5 240q0 203 -138.5 359.5t-359.5 193.5q0 -117 -56 -199t-136 -82q-88 0 -150.5 106.5t-62.5 253.5h45q0 -92 53 -158.5t127 -66.5q51 0 87 56.5t36 134.5q264 0 443 -174.5t179 -423.5q0 -207 -82.5 -350.5t-211.5 -143.5q-88 0 -163 75t-108 195 q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5z" />
+<glyph unicode="L" horiz-adv-x="1308" d="M0 338q0 92 59.5 158.5t143.5 66.5q66 0 111.5 -46t45.5 -111q0 -53 -38.5 -92.5t-96.5 -43.5l-10 33q78 13 78 85q0 44 -32 75q-34 33 -81 33q-55 0 -95 -40t-40 -96q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -125 111 -210t184 -85q92 0 158.5 86 t66.5 207q0 180 -82.5 305t-209.5 125q-86 0 -155 -81t-69 -190q-96 268 -323 271q-68 0 -117 -29q-59 -35 -59 -96q0 -25 12 -56l-23 -12q-57 55 -57 148q0 70 82 125t162 55q119 -2 209 -74t110 -186q23 119 83.5 189.5t144.5 70.5q147 -2 242 -153.5t95 -366.5 q0 -207 -79.5 -351.5t-190.5 -144.5q-90 0 -177 78t-118 194q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5z" />
+<glyph unicode="M" horiz-adv-x="1286" d="M0 248q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157 -69q57 -66 58 -160q0 -86 -82 -177q-78 -72 -154 -143q-84 -82 -92 -150 q-1 -7 -1 -14q0 -55 43 -96q48 -47 116 -47q115 0 207 92q86 86 106 201q20 -117 96 -201q84 -92 197 -92q74 0 133 43q68 47 68 114q0 55 -40 95.5t-95 40.5v45q88 0 145 -68t57 -158q0 -106 -79.5 -188t-188.5 -82q-106 0 -188 84q-76 76 -105 186q-27 -106 -112 -186 q-92 -84 -201 -84q-102 0 -175 73t-73 175z" />
+<glyph unicode="N" horiz-adv-x="1286" d="M0 248q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 76 48 132t120 69q-137 88 -137 198q0 59 74.5 117.5t173.5 58.5v-22q-57 -20 -96.5 -76.5t-39.5 -99.5 q2 -96 82 -176q88 -8 142 -75q51 -64 51 -152q0 -86 -82 -177q-78 -72 -154 -143q-84 -82 -92 -150q-1 -7 -1 -14q0 -55 43 -96q48 -47 116 -47q115 0 207 92q86 86 106 201q20 -117 96 -201q84 -92 197 -92q74 0 133 43q68 47 68 114q0 55 -40 95.5t-95 40.5v45 q88 0 145 -68t57 -158q0 -106 -79.5 -188t-188.5 -82q-106 0 -188 84q-76 76 -105 186q-27 -106 -112 -186q-92 -84 -201 -84q-102 0 -175 73t-73 175z" />
+<glyph unicode="O" horiz-adv-x="1327" d="M0 248q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157 -69q57 -66 58 -160q0 -86 -82 -177q-78 -72 -154 -143q-84 -82 -92 -150 q-1 -7 -1 -14q0 -55 43 -96q48 -47 116 -47q115 0 207 92q86 86 106 201q20 -117 96 -201q84 -92 197 -92q74 0 133 43q68 47 68 114q0 55 -40 95.5t-95 40.5v45q88 0 145 -68t57 -158q0 -106 -79.5 -188t-188.5 -82q-106 0 -188 84q-76 76 -105 186q-27 -106 -112 -186 q-92 -84 -201 -84q-102 0 -175 73t-73 175zM90 1014v90h213q72 0 72 49q0 25 -20.5 44.5t-53.5 19.5h-211v135h555q197 0 335 -116t138 -280q0 -154 -86 -262t-207 -108q-102 0 -174.5 78.5t-72.5 191.5q0 84 59 142.5t143 60.5q47 0 80 -33t33 -80q0 -37 -23.5 -63.5 t-56.5 -26.5q-29 0 -48.5 23.5t-19.5 54.5q2 61 35 80q-61 0 -104 -40t-43 -95q0 -74 56 -127.5t136 -53.5q102 0 175 73t73 175q0 113 -92 192t-223 79h-402q68 -35 70 -113q0 -33 -26.5 -61.5t-73.5 -28.5h-236z" />
+<glyph unicode="P" horiz-adv-x="927" d="M0 586v135h326q39 31 39 80q0 29 -17 55h-348v158h512v-158h-84q16 -27 16 -59q0 -43 -28 -76h327v-135h-225q72 -33 115 -106.5t43 -164.5q0 -131 -86 -223t-207 -92t-207 92t-86 223q0 90 43 163t115 108h-248zM180 360q0 -84 59.5 -143t143.5 -59t143.5 59t59.5 143 q0 92 -59.5 159t-143.5 67t-143.5 -66t-59.5 -160z" />
+<glyph unicode="Q" horiz-adv-x="948" d="M0 586v135h338q158 111 158 248q-45 -125 -148 -125q-55 0 -95 56t-40 136q0 84 53 143.5t127 59.5q80 0 136.5 -66.5t56.5 -158.5q0 -166 -180 -293h337v-135h-225q72 -33 115 -106.5t43 -164.5q0 -131 -86 -223t-207 -92t-207 92t-86 223q0 90 43 163t115 108h-248z M180 360q0 -84 59.5 -143t143.5 -59t143.5 59t59.5 143q0 92 -59.5 159t-143.5 67t-143.5 -66t-59.5 -160zM270 1047q0 -41 30 -71t71 -30q43 0 72.5 30t29.5 71q0 43 -29.5 72.5t-72.5 29.5q-41 0 -71 -29.5t-30 -72.5z" />
+<glyph unicode="R" horiz-adv-x="1601" d="M0 225q0 88 96 152q93 62 221 61h9q150 0 292 -100q80 108 80 262q0 136 -81 231q-79 92 -189 93q-70 0 -120 -37t-50 -88q0 -47 26.5 -80t63.5 -33q-27 25 -26 59q0 33 26.5 61t67.5 28q33 0 56.5 -27t23.5 -64q0 -43 -37 -72.5t-88 -29.5q-70 0 -119 56.5t-49 136.5 q0 88 63.5 150.5t149.5 62.5h4q132 0 226 -127q95 -129 97 -312v-12q0 -200 -67 -315q173 -123 311 -123h4q141 2 239.5 119.5t98.5 285.5q0 195 -80 348.5t-213 214.5q-49 23 -135 23q-16 0 -45 -11.5t-45 -11.5q-45 0 -45 45q0 37 40 64t95 27h5q80 0 175 -68 q150 -104 233 -282.5t83 -393.5t-119 -366.5t-287 -151.5q-88 0 -184 86q-82 76 -166 150q-63 -109 -156.5 -172.5t-191.5 -63.5q-121 0 -207 66.5t-86 158.5zM68 236q0 -31 46 -54.5t111 -23.5q217 2 348 135q-141 100 -247 100h-9q-101 0 -173 -44q-74 -45 -76 -113z" />
+<glyph unicode="S" horiz-adv-x="1601" d="M0 203q0 98 102.5 166.5t247.5 68.5q102 0 258 -90q90 129 90 260t-72.5 223.5t-174.5 92.5q-74 0 -127.5 -40t-53.5 -96q0 -80 90 -112q-23 27 -22 67q0 37 26.5 64t63.5 27t63.5 -27t26.5 -64q0 -47 -32.5 -79.5t-79.5 -32.5h-6q-77 0 -131 58q-56 60 -54 145 q0 88 62.5 150.5t150.5 62.5h4q128 0 220 -127q91 -126 91 -304q0 -198 -57 -323q163 -135 323 -135h5q117 0 198.5 105.5t81.5 254.5q0 98 -69.5 190.5t-188.5 147.5h-225v158h348v-158h-22q121 -70 190.5 -193.5t69.5 -269.5q0 -162 -111.5 -276.5t-271.5 -116.5h-4 q-201 0 -357 225q-61 -104 -157.5 -164.5t-202.5 -60.5q-121 0 -207 59.5t-86 143.5zM82 272q0 -115 156 -114h6q207 2 319 135q-118 100 -209 100h-4q-117 0 -192.5 -35t-75.5 -86z" />
+<glyph unicode="T" horiz-adv-x="1601" d="M0 203q0 98 102.5 166.5t247.5 68.5q102 0 258 -90q90 129 90 260t-72.5 223.5t-174.5 92.5q-74 0 -127.5 -40t-53.5 -96q0 -80 90 -112q-23 27 -22 67q0 37 26.5 64t63.5 27t63.5 -27t26.5 -64q0 -47 -32.5 -79.5t-79.5 -32.5h-6q-77 0 -131 58q-56 60 -54 145 q0 88 62.5 150.5t150.5 62.5h4q128 0 220 -127q91 -126 91 -304q0 -198 -57 -323q163 -135 323 -135h5q127 2 216 119.5t87 285.5q0 186 -76 332.5t-205 208.5q29 -49 29 -105q0 -59 -33 -101t-86 -42q-92 0 -158.5 80t-66.5 190q0 55 40 95.5t95 40.5h5q222 0 378 -197 q158 -199 158 -479q0 -244 -111.5 -414t-271.5 -172h-4q-201 0 -357 225q-61 -104 -157.5 -164.5t-202.5 -60.5q-121 0 -207 59.5t-86 143.5zM88 270q0 -113 154 -112h6q203 2 315 135q-118 100 -209 100h-4q-117 0 -189.5 -36t-72.5 -87zM799 1069q0 -41 29.5 -70.5 t72.5 -29.5t71.5 29.5t28.5 70.5q0 43 -28.5 72.5t-71.5 29.5t-72.5 -29.5t-29.5 -72.5z" />
+<glyph unicode="U" horiz-adv-x="1105" d="M0 0v135q0 244 90 436.5t248 284.5h-338v158h664v-158h-101q158 -92 248 -284.5t90 -436.5v-135h-158v225q0 262 -86 446.5t-206 184.5q-121 0 -207 -184.5t-86 -446.5v-225h-158z" />
+<glyph unicode="V" horiz-adv-x="1105" d="M0 0v135q0 268 87 473t239 293q-106 0 -182 43t-76 103q0 70 72.5 120t174.5 50q244 0 415 -290t171 -702v-225h-158v225q0 276 -86 470t-206 194q-121 0 -207 -193.5t-86 -470.5v-225h-158zM213 1036q2 -49 96 -63q158 -23 213 -43q139 -55 221 -199q-33 172 -140 283.5 t-243 111.5q-61 0 -104 -26.5t-43 -63.5z" />
+<glyph unicode="W" horiz-adv-x="1583" d="M0 326q0 98 59.5 167.5t143.5 69.5q80 0 135 -46t55 -111q2 -61 -44 -104.5t-111 -43.5l-13 35q88 16 90 90q0 47 -32.5 80t-79.5 33q-66 0 -112 -40t-46 -96q0 -84 72.5 -143t175.5 -59q100 0 180 83t100 210q23 -127 103 -210t180 -83q98 0 160 75q57 70 57 175 q0 143 -104 245q-20 20 -21 47q0 66 66 66q20 0 45 -68q57 -158 180 -157q47 0 80 29.5t33 70.5q0 47 -27 86q-2 0 -63 68q-6 10 -7 18q0 29 39 29q16 0 27 -11q68 -76 76 -178q2 -17 1 -32q0 -70 -29 -125q-36 -68 -85 -68h-4q-104 0 -199 113q45 -98 45 -236v-12 q-2 -121 -80.5 -207t-189.5 -86q-92 0 -171 75t-112 195q-29 -119 -107.5 -194.5t-172.5 -75.5q-121 0 -207 95.5t-86 230.5zM0 856v158h1188v-158h-1188zM455 719q0 45 31.5 76.5t76.5 31.5t77 -31.5t32 -76.5t-32 -77t-77 -32t-76.5 32t-31.5 77zM496 -248l77 361l80 -361 q2 -9 2 -17q0 -25 -18 -45q-25 -28 -64 -28q-37 0 -61 28q-18 21 -18 45q0 8 2 17z" />
+<glyph unicode="X" horiz-adv-x="1581" d="M0 338q0 92 59.5 158.5t143.5 66.5q74 0 127 -50t53 -120q0 -59 -46 -102t-112 -43l-10 45q41 0 70.5 26.5t29.5 63.5q0 47 -32.5 80t-79.5 33q-61 0 -103.5 -40t-42.5 -96q0 -84 69 -143t167 -59q96 0 172 83t98 210q23 -127 106 -210t187 -83q92 0 158.5 66.5 t66.5 158.5q-2 141 -112 270q-18 20 -19 47q0 66 64 66h3q25 0 42 -67q18 -71 68.5 -114.5t111.5 -43.5q47 0 80 40t33 95q-2 137 -135 270q-4 4 -5 10q0 23 43 23q18 0 29 -10q111 -111 113 -338q0 -84 -33 -143.5t-80 -59.5q-115 0 -180 113q23 -57 23 -201q0 -12 -1 -25 q-2 -131 -80.5 -223t-189.5 -92q-98 0 -179 75t-114 195q-33 -121 -107.5 -195.5t-162.5 -74.5q-121 0 -206 98.5t-87 239.5zM270 956q0 76 53.5 128.5t127.5 52.5q102 0 174.5 -95.5t72.5 -230.5q0 -98 -56 -168t-136 -70q-129 0 -213 148l35 33q80 -100 178 -101 q61 0 104 53.5t43 127.5q0 100 -67 157q4 -18 4 -39q0 -68 -40 -116t-99 -48q-74 0 -127.5 50t-53.5 118zM348 956q0 -41 30 -70.5t73 -29.5q37 0 63.5 29.5t26.5 70.5q0 43 -27 73t-63 30q-43 0 -73 -30t-30 -73zM473 -248l90 361l90 -361q2 -8 2 -15q0 -26 -21 -47 q-28 -28 -71 -28t-70 29q-21 22 -22 46q0 8 2 15z" />
+<glyph unicode="Y" horiz-adv-x="1294" d="M0 248q0 104 88 201q80 74 162 145q88 82 88 149q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5t144.5 -54.5t60.5 -138.5q0 -53 -27 -112q111 113 231 192q162 113 271 113 q106 0 176.5 -82t70.5 -189q0 -70 -90 -135l-22 33q45 43 45 90q0 86 -76 127q-53 29 -116 29q-17 0 -35 -2q-176 -20 -461 -246.5t-285 -337.5q0 -61 48 -102t110 -41q115 0 207 92q86 86 106 201q20 -113 112.5 -203t207.5 -90q68 0 118 45t50 112q0 53 -36 94.5t-87 41.5 v45h5q80 0 138 -59q59 -60 59 -144q0 -113 -65 -199q-72 -94 -182 -94q-109 0 -199 86q-86 78 -115 184q-27 -106 -119 -188t-200 -82q-102 0 -175 73t-73 175zM575 590q0 45 32 76.5t77 31.5t77 -31.5t32 -76.5t-32 -77t-77 -32t-77 32t-32 77z" />
+<glyph unicode="Z" horiz-adv-x="1335" d="M0 834q0 74 59.5 127t143.5 53q92 0 158.5 -73t66.5 -175q0 -74 -80 -160q-76 -70 -149 -139q-82 -78 -82 -129q0 -74 46 -127t111 -53q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q84 0 143.5 53t59.5 127q0 90 -69.5 159.5t-178.5 88.5h-203v135h306 q27 33 26 76q0 33 -16 59h-316v158h283q18 -31 100 -158q25 -29 25 -65q0 -37 -25 -70h135v-135h-202q92 -35 147 -109t55 -162q0 -131 -79.5 -223t-190.5 -92q-92 0 -175 82t-118 211q-35 -131 -116.5 -212t-176.5 -81q-102 0 -174.5 72.5t-72.5 175.5q0 98 79 194l152 152 q80 84 80 149q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-43 0 -73 -33t-28 -80q0 -53 78 -90l-22 -23q-70 18 -114 69t-44 112z" />
+<glyph unicode="[" horiz-adv-x="587" d="M0 -276v1476h383v-100h-254v-1278h254v-98h-383z" />
+<glyph unicode="\" horiz-adv-x="839" d="M0 1133h123l512 -1403h-123z" />
+<glyph unicode="]" horiz-adv-x="587" d="M0 -172h254v1266h-254v106h383v-1474h-383v102z" />
+<glyph unicode="^" horiz-adv-x="897" d="M0 696l338 557h20l334 -557h-90l-250 430l-256 -430h-96z" />
+<glyph unicode="_" horiz-adv-x="974" d="M0 2v143h975v-143h-975z" />
+<glyph unicode="`" horiz-adv-x="442" d="M0 1100q2 266 254 266l-4 -27q-66 -4 -119 -47q-61 -51 -61 -135q51 39 98 39q55 0 93 -38t38 -93q0 -53 -38 -91t-93 -40q-66 -2 -113 35q-57 45 -55 131z" />
+<glyph unicode="a" horiz-adv-x="1337" d="M0 834q0 74 59.5 127t143.5 53q92 0 158.5 -73t66.5 -175q0 -76 -82 -162l-151 -139q-84 -76 -84 -131q0 -74 48 -125t115 -51q104 0 187.5 83t105.5 210q35 -131 117 -212t176 -81q84 0 143.5 53t59.5 127q0 82 -62.5 151.5t-162.5 96.5h-226v135h236q86 49 132 110 q39 52 39 99q0 8 -1 16q-43 -80 -158 -80q-55 2 -95 51.5t-40 118.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q74 0 127 -59.5t53 -143.5q0 -111 -52 -196.5t-141 -118.5h218v-135h-183q180 -101 181 -301q0 -119 -80 -202t-191 -83q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5 t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 90 86 186q80 76 160 154q86 86 86 155q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-43 0 -73 -33t-28 -80q0 -53 78 -90l-22 -23q-70 18 -114 69t-44 112zM793 1024q0 -41 29.5 -70.5t70.5 -29.5q43 0 72.5 29.5t29.5 70.5q0 43 -29.5 72.5 t-72.5 29.5q-41 0 -70.5 -29.5t-29.5 -72.5z" />
+<glyph unicode="b" horiz-adv-x="1306" d="M0 563q0 186 72.5 318.5t175.5 132.5q74 0 127 -73t53 -175q0 -92 -46 -158.5t-112 -66.5q-68 0 -120 68.5t-60 166.5q-45 -67 -45 -220q0 -159 84 -277q86 -121 195 -121q82 0 148.5 83t88.5 210q23 -125 102.5 -209t165.5 -84q98 0 167 86t69 207q0 137 -77 248.5 t-204 156.5h-223v158h324v-158h-11q113 -53 180.5 -175t67.5 -275q0 -168 -86 -287t-207 -119q-80 0 -158.5 77t-109.5 193q-33 -121 -98.5 -195.5t-138.5 -74.5q-127 0 -225.5 167t-98.5 396zM123 821q0 -59 43 -102t104 -43q47 0 80 32.5t33 79.5t-29.5 80t-72.5 33 q-121 -2 -158 -80zM467 -270q0 12 4 22l90 361l90 -361q2 -8 2 -18q0 -33 -26.5 -57.5t-65.5 -24.5t-66.5 23.5t-27.5 54.5z" />
+<glyph unicode="c" horiz-adv-x="1333" d="M0 563q0 186 72.5 318.5t175.5 132.5q74 0 127 -73t53 -175q0 -92 -46 -158.5t-112 -66.5q-53 0 -101 66.5t-69 168.5q-55 -76 -55 -221q0 -162 75 -279q77 -119 183 -118q84 0 160 84t98 209q25 -127 94.5 -210t153.5 -83q127 0 203 114q72 109 71 281q0 160 -55 285 q-61 135 -172 198q6 -35 6 -67q0 -104 -47 -176t-117 -72q-66 0 -111.5 79t-45.5 191q0 92 46 159t111 67q184 0 307 -207t123 -502q0 -219 -86 -361q-88 -147 -233 -147q-78 0 -146.5 75t-101.5 195q-31 -117 -106.5 -193.5t-151.5 -76.5q-125 0 -214 165t-89 398zM135 821 q0 -59 40 -102t95 -43q47 0 80 32.5t33 79.5t-29.5 80t-72.5 33h-6q-118 0 -140 -80zM467 -270q0 12 4 22l90 361l90 -361q2 -8 2 -18q0 -33 -26.5 -57.5t-65.5 -24.5t-66.5 23.5t-27.5 54.5zM608 969q0 -47 30 -80t71 -33q43 0 72.5 33t29.5 80t-29.5 79.5t-72.5 32.5 q-41 0 -71 -32.5t-30 -79.5z" />
+<glyph unicode="d" horiz-adv-x="1335" d="M0 811q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q88 0 153 -70q115 -121 129 -131q98 -70 265 -70q98 0 168.5 68t70.5 162q0 20 -4 41h35q16 -47 16 -96q0 -119 -84 -203t-202 -84q-199 0 -334 190q12 -35 12 -55q0 -72 -88 -150q-80 -66 -160 -129q-88 -78 -88 -149q0 -68 56.5 -124 t127.5 -56q113 0 197 92q76 84 96 201q20 -117 97 -201q84 -92 196 -92q70 0 129.5 51t59.5 117q0 53 -36 94t-87 41v45q90 0 146 -72t56 -164q0 -113 -67 -186q-74 -84 -201 -84q-106 0 -188 86q-76 74 -105 184q-29 -111 -102 -186q-84 -84 -191 -84q-104 0 -189 73.5 t-85 174.5q0 121 88 219q12 12 160 139q88 74 88 137q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-22 -35q-63 14 -110.5 60.5t-47.5 109.5z" />
+<glyph unicode="e" horiz-adv-x="1333" d="M0 811q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q92 0 186 -88q80 -82 160 -162q98 -88 199 -88q74 0 127 26.5t53 63.5t-33 63.5t-80 26.5h-248v158h310q4 -16 51 -158q111 -41 112 -158q0 -66 -59 -111.5t-143 -45.5q-227 2 -408 274l-2 -49q-4 -78 -88 -170q-76 -74 -154 -150 q-84 -80 -84 -124q0 -72 51.5 -118t120.5 -46q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q78 0 139.5 42t61.5 101q0 61 -40 103t-95 42v46q84 0 143 -69t59 -167q0 -113 -64.5 -184.5t-182.5 -71.5q-100 0 -191.5 77t-122.5 193q-31 -119 -112.5 -194.5 t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 90 86 186q80 76 160 154q86 86 86 155q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-10 -35q-74 12 -122 60.5t-48 109.5z" />
+<glyph unicode="f" horiz-adv-x="1325" d="M0 811q0 86 50 144.5t132 58.5q113 0 180 -68q256 -180 375 -180q127 0 204 64.5t77 160.5q0 51 -34 103.5t-89 74.5q33 -37 33 -138q0 -44 -32 -75q-34 -33 -81 -32q-61 0 -103 46t-42 111q0 66 42 112t103 46q113 -2 193 -81q78 -77 77 -184q0 -161 -91 -253 q-89 -90 -224 -90q-197 2 -385 225l23 -80q0 -82 -80 -170q-76 -70 -150 -139q-82 -76 -82 -129q0 -72 55.5 -126t122.5 -54q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q80 0 135.5 43t55.5 102q0 61 -42 104.5t-104 43.5v45q88 -2 150.5 -64.5t62.5 -156.5 q0 -111 -74 -192q-76 -83 -184 -83q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 98 80 194l152 152q80 84 79 149q0 133 -114 136q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-22 -23q-68 14 -113 58.5t-45 99.5zM725 1092 q0 -31 19.5 -54.5t48.5 -23.5q66 2 67 78q0 33 -19.5 56t-47.5 23q-66 -1 -68 -79z" />
+<glyph unicode="g" horiz-adv-x="1105" d="M0 451q0 139 75 250.5t195 154.5h-270v158h653v-158h-22q123 -43 196.5 -154.5t73.5 -250.5q0 -186 -132 -318.5t-318 -132.5t-318.5 132.5t-132.5 318.5zM90 518q0 -156 105.5 -258t257.5 -102t255 102t103 258q0 139 -105.5 238.5t-254.5 99.5q-150 0 -255.5 -99.5 t-105.5 -238.5z" />
+<glyph unicode="h" horiz-adv-x="604" d="M-250 360v113q53 -143 152.5 -229t208.5 -86q102 0 174.5 99t72.5 239q0 119 -96 231q-106 125 -262 152q-100 16 -100 77q0 57 100 58h4q174 0 295 -178q115 -168 115 -385q2 -186 -87 -318.5t-216 -132.5q-119 0 -218.5 100t-142.5 260zM295 -248l90 383l90 -383 q2 -8 2 -15q0 -26 -21 -47q-28 -28 -71 -28t-71 28q-21 21 -21 47q0 7 2 15z" />
+<glyph unicode="i" horiz-adv-x="645" d="M-221 348v135q72 -147 169 -236t191 -89q98 0 167 86t69 207q0 152 -86 266t-217 139h-181v158h326v-158h-45q127 -45 205 -187.5t78 -330.5q0 -141 -86 -239.5t-207 -98.5q-129 0 -235.5 97t-147.5 251z" />
+<glyph unicode="j" horiz-adv-x="1105" d="M0 451q0 139 75 250.5t195 154.5q-92 0 -158.5 40t-66.5 95q0 74 72.5 127t175.5 53h5q249 0 425 -196q178 -199 178 -479q0 -205 -132 -350.5t-318 -145.5t-318.5 132.5t-132.5 318.5zM90 518q0 -158 102.5 -259t251.5 -101q152 0 259.5 102t107.5 258 q0 139 -105.5 238.5t-254.5 99.5q-150 0 -255.5 -99.5t-105.5 -238.5zM168 979q2 -31 38 -54.5t87 -23.5h158q113 0 207 -48t141 -132q-45 170 -168 277q-121 106 -265 106h-6q-80 0 -136 -37t-56 -88z" />
+<glyph unicode="k" horiz-adv-x="1849" d="M0 721q0 121 83 207t198 86q88 0 159.5 -68.5t100.5 -179.5q31 111 105.5 179.5t164.5 68.5q106 0 190 -68.5t113 -179.5q31 111 110 179.5t173 68.5q102 0 175 -93.5t73 -222.5q0 -94 -51.5 -163.5t-129.5 -83.5q-18 -4 -30.5 10t-12.5 31q0 23 21 26q68 12 112.5 57.5 t44.5 100.5q0 74 -59 127t-143 53q-111 0 -191 -59.5t-80 -143.5v-45q0 -231 -90 -360q137 -135 138 -361q0 -45 -46 -45q-45 0 -45 45q0 231 -69 316q-141 -203 -361 -203q-131 0 -223 66.5t-92 158.5t99.5 159t238.5 67q158 0 315 -158q90 104 90 315q0 102 -72.5 175 t-174.5 73q-111 0 -194 -63.5t-99 -161.5q-27 100 -96.5 162.5t-151.5 62.5q-102 0 -175 -46t-73 -112q0 -74 53.5 -127t126.5 -53q33 0 33 -35q0 -33 -33 -32q-92 2 -158.5 80.5t-66.5 189.5zM451 270q0 -47 65.5 -79.5t159.5 -32.5h8q200 0 285 100q-121 147 -293 148 q-92 0 -158.5 -40.5t-66.5 -95.5z" />
+<glyph unicode="l" horiz-adv-x="1329" d="M0 438q0 213 180 338q-180 85 -180 190q0 68 79 114t191 46v-45q-135 -49 -135 -147q0 -94 90 -146q2 0 5 1q67 0 115 -59q50 -60 50 -144q0 -80 -43 -136.5t-104 -56.5q-57 2 -93 53.5t-36 124.5q0 47 16 93q-90 -102 -90 -226q0 -115 69.5 -197.5t168.5 -82.5 q100 0 179 83t101 210q23 -125 102.5 -209t165.5 -84q102 0 175 65.5t73 159.5q0 84 -46 143.5t-111 59.5h-158v112h135q37 0 63.5 40t26.5 96q0 66 -53 112q-51 45 -121 45h-6q-33 0 -56.5 19.5t-23.5 48.5q4 45 80 45q102 0 175 -73t73 -175q0 -127 -113 -192 q82 -29 131 -106t49 -175q0 -160 -86 -271.5t-207 -111.5q-80 0 -158.5 77t-109.5 193q-31 -119 -109.5 -194.5t-170.5 -75.5q-117 0 -200 128t-83 310zM158 586q0 -37 26.5 -63.5t63.5 -26.5t63.5 32.5t26.5 79.5q0 37 -26.5 63.5t-63.5 26.5t-63.5 -32.5t-26.5 -79.5z" />
+<glyph unicode="m" horiz-adv-x="1308" d="M0 473q0 104 49 184t131 109q-180 85 -180 200q0 68 79 114t191 46v-45q-55 0 -95 -40t-40 -95q2 -84 90 -158q2 0 5 1q67 0 115 -59q50 -60 50 -144t-43 -143.5t-104 -59.5t-101.5 54.5t-40.5 129.5q0 49 19 97q-80 -68 -80 -191q0 -131 69.5 -223t168.5 -92 q100 0 179 83t101 210q23 -123 106 -208t169 -85q102 0 174.5 72.5t72.5 175.5q0 72 -58 126t-126 54h-158v112h136q51 0 86.5 27t35.5 63q0 37 -77 68h-361v158h309q23 -25 164 -158q68 -27 68 -68q0 -51 -53.5 -87.5t-126.5 -36.5q84 -23 143 -99q63 -84 63 -182 q0 -160 -86 -271.5t-206 -111.5q-80 0 -162 77t-113 193q-31 -119 -109.5 -194.5t-170.5 -75.5q-117 0 -200 138t-83 335zM158 608q0 -47 26.5 -79.5t63.5 -32.5t63.5 32.5t26.5 79.5q0 37 -26.5 63.5t-63.5 26.5t-63.5 -26.5t-26.5 -63.5z" />
+<glyph unicode="n" horiz-adv-x="1318" d="M0 473q0 104 49 184t131 109q-180 85 -180 200q0 68 79 114t191 46v-45q-55 0 -95 -40t-40 -95q2 -84 90 -158q2 0 5 1q67 0 115 -59q50 -60 50 -144t-43 -143.5t-104 -59.5t-101.5 54.5t-40.5 129.5q0 49 19 97q-80 -68 -80 -191q0 -131 69.5 -223t168.5 -92 q100 0 179 83t101 210q23 -123 105 -208t168 -85q102 0 174.5 72.5t72.5 175.5q0 72 -57 126t-125 54h-158v112h136q66 0 111.5 73t45.5 175q-57 -102 -135 -102q-66 0 -112 56t-46 136t53.5 135.5t127.5 55.5q80 0 135 -68.5t55 -167.5q0 -115 -52 -205t-138 -122 q80 -12 142 -94.5t62 -186.5q0 -160 -86 -271.5t-206 -111.5q-80 0 -161 77t-112 193q-31 -119 -109.5 -194.5t-170.5 -75.5q-117 0 -200 138t-83 335zM158 608q0 -47 26.5 -79.5t63.5 -32.5t63.5 32.5t26.5 79.5q0 37 -26.5 63.5t-63.5 26.5t-63.5 -26.5t-26.5 -63.5z M788 1059q0 -47 33 -80t80 -33t80 33t33 80t-33 79.5t-80 32.5t-80 -32.5t-33 -79.5z" />
+<glyph unicode="o" horiz-adv-x="1105" d="M0 451q0 139 75 250.5t195 154.5h-270v158h653v-158h-22q123 -43 196.5 -154.5t73.5 -250.5q0 -186 -132 -318.5t-318 -132.5t-318.5 132.5t-132.5 318.5zM90 518q0 -158 103.5 -259t255.5 -101t257 102t105 258q0 139 -105.5 238.5t-254.5 99.5q-150 0 -255.5 -99.5 t-105.5 -238.5zM350 496q0 45 32 76.5t77 31.5t76.5 -31.5t31.5 -76.5t-31.5 -77t-76.5 -32t-77 32t-32 77z" />
+<glyph unicode="p" horiz-adv-x="1105" d="M0 451q0 139 75 250.5t195 154.5q-92 0 -158.5 40t-66.5 95q0 74 72.5 127t175.5 53h5q249 0 425 -196q178 -199 178 -479q0 -205 -132 -350.5t-318 -145.5t-318.5 132.5t-132.5 318.5zM90 518q0 -156 106.5 -258t258.5 -102t254 101t102 259q0 139 -105.5 238.5 t-254.5 99.5q-150 0 -255.5 -99.5t-105.5 -238.5zM168 979q2 -31 38 -54.5t87 -23.5h158q113 0 207 -48t141 -132q-45 170 -168 277q-121 106 -265 106h-6q-80 0 -136 -37t-56 -88zM338 518q0 47 32.5 80t80.5 33q47 0 79.5 -33t32.5 -80t-32.5 -79.5t-79.5 -32.5t-80 32.5 t-33 79.5z" />
+<glyph unicode="q" d="M0 406q0 168 108.5 294.5t274.5 155.5h-383v158h889v-158h-123q119 -23 200 -97.5t81 -162.5q0 -29 -11 -55q90 -74 90 -198q0 -146 -84 -246q-82 -97 -211 -97q-88 0 -161.5 73.5t-106.5 192.5q-31 -117 -117 -191.5t-176 -74.5q-113 0 -191.5 120t-78.5 286zM90 451 q0 -121 56.5 -207t136.5 -86q92 0 176 83t104 205q25 -127 99.5 -207.5t168.5 -80.5q102 0 165 62.5t63 164.5q0 63 -68 111q-84 -113 -203 -113q-66 0 -111.5 43t-45.5 102q0 57 46 96.5t111 39.5q90 0 158 -56q6 16 6 33q0 84 -117.5 149.5t-271.5 65.5 q-197 0 -335 -118.5t-138 -286.5zM698 551q0 -27 27 -47.5t63 -20.5q78 0 146 80q-80 68 -142 68h-4q-37 0 -63.5 -23.5t-26.5 -56.5z" />
+<glyph unicode="r" d="M0 406q0 145 87 266t228 172q-104 2 -175.5 38t-71.5 87q0 98 111.5 166.5t271.5 68.5h7q251 0 430 -140q181 -142 181 -343q0 -109 -33 -180q90 -74 90 -198q0 -146 -84 -246q-82 -97 -211 -97q-88 0 -162.5 75t-107.5 195q-31 -117 -116 -193.5t-175 -76.5 q-113 0 -191.5 119t-78.5 287zM90 451q0 -121 56.5 -207t134.5 -86q94 0 176 84t104 209q25 -127 100.5 -210t169.5 -83q102 0 159 61.5t57 165.5q0 74 -56 111q-84 -113 -203 -113q-66 0 -111.5 43t-45.5 102q0 61 46 106q44 42 106 42h5q78 -2 158 -68q6 16 6 33 q0 84 -117.5 149.5t-271.5 65.5q-197 0 -335 -118.5t-138 -286.5zM190 979q2 -31 51.5 -54.5t118.5 -23.5h203q170 0 295 -71.5t156 -188.5q10 35 10 70q0 158 -163 275.5t-388 117.5q-117 0 -200 -37t-83 -88zM698 551q0 -66 90 -68h6q117 0 140 80q-56 68 -141 68h-5 q-37 0 -63.5 -23.5t-26.5 -56.5z" />
+<glyph unicode="s" horiz-adv-x="2" d="M-862 -238l90 361l90 -361q2 -7 2 -14q0 -27 -26 -48q-32 -28 -78 -28q-37 0 -62 29q-18 22 -18 45q0 8 2 16z" />
+<glyph unicode="t" horiz-adv-x="1466" d="M0 203q0 96 56.5 171t146.5 99q-88 14 -145.5 98t-57.5 195q0 102 80 175t190 73q98 0 179 -75t114 -196q31 119 125 195t213 76q150 0 255.5 -148.5t105.5 -371.5q0 -199 -99.5 -346.5t-238.5 -147.5q-117 0 -195 94q-88 103 -88 271q0 112 64 193q66 83 151 83 q66 0 112 -46t46 -112t-40 -111.5t-95 -45.5v45q33 0 55.5 23.5t22.5 62.5q0 36 -31 64q-33 30 -82 30q-61 0 -110 -57q-44 -53 -44 -118v-11q6 -88 70.5 -147.5t165.5 -59.5q139 0 215 88t76 248q0 156 -98.5 259t-239.5 103q-119 0 -208 -69.5t-108 -178.5 q-20 109 -96 178.5t-174 69.5q-80 0 -135.5 -50t-55.5 -124q0 -71 66 -130q68 -60 170 -79q-102 -18 -170 -79q-66 -59 -66 -132q0 -72 49.5 -122t118.5 -50q78 0 136 68l22 -23q-80 -133 -225 -135q-84 0 -143.5 59.5t-59.5 143.5z" />
+<glyph unicode="u" horiz-adv-x="1466" d="M0 190q0 70 57.5 124.5t145.5 68.5q-88 14 -145.5 75.5t-57.5 137.5t80 128t190 52q115 0 203 -59.5t113 -153.5q25 94 112.5 153.5t202.5 59.5h5q146 0 250 -113q105 -116 106 -280q0 -160 -99.5 -271.5t-238.5 -111.5q-102 0 -175 80t-73 190q0 98 66 168q65 68 154 68 h5q66 0 112 -49t46 -119q0 -55 -46 -95t-112 -40v33q37 2 63.5 24.5t26.5 54.5q0 47 -32.5 80t-79.5 33q-61 0 -104.5 -43t-43.5 -104q0 -59 56.5 -102.5t136.5 -43.5q123 0 208 73t85 175q0 113 -93.5 191.5t-222.5 78.5q-121 0 -210 -63.5t-105 -161.5q-18 109 -98 178.5 t-183 69.5q-80 0 -136 -40t-56 -95t59 -95t143 -40v-46q-3 0 -7 1q-79 0 -136 -46q-59 -47 -59 -112q0 -47 40 -80t95 -33h3q83 0 177 113l23 -23q-84 -180 -248 -180q-84 0 -143.5 56t-59.5 134zM0 856v158h1024v-158h-1024z" />
+<glyph unicode="v" horiz-adv-x="1083" d="M0 360q0 113 55 158l35 -22q-23 -18 -22 -68q0 -117 111.5 -200t271.5 -83q150 0 256 83q104 81 104 196q0 132 -90 207q-27 -100 -109 -162.5t-184 -62.5q-80 0 -136 39.5t-56 95.5q0 84 82.5 142t199.5 60q88 0 135 -22q0 55 -53 95t-127 40h-473v158h647v-158h-61 q59 -10 97 -61.5t38 -118.5q158 -88 158 -316q0 -150 -126 -255t-302 -105q-186 0 -318.5 105t-132.5 255zM315 573q0 -55 91 -55q86 0 154.5 43t92.5 115q-34 23 -120 23q-7 0 -15 -1q-84 -2 -143.5 -38t-59.5 -87z" />
+<glyph unicode="w" horiz-adv-x="1083" d="M0 360q0 113 55 158l35 -22q-23 -18 -22 -68q0 -117 111.5 -200t271.5 -83q150 0 256 83q104 81 104 196q0 132 -90 207q-27 -100 -109 -162.5t-184 -62.5q-80 0 -136 39.5t-56 95.5q0 84 82.5 142t199.5 60q9 0 17 1q98 0 141 -23q33 41 33 135q0 92 -78 168 q0 -68 -53.5 -118t-126.5 -50q-94 0 -148.5 64.5t-54.5 171.5q0 70 53 120t127 50q102 0 203 -103q123 -125 123 -303q0 -123 -33 -180q158 -88 158 -316q0 -150 -126 -255t-302 -105q-186 0 -318.5 105t-132.5 255zM315 563q0 -45 91 -45q86 0 154.5 43t92.5 115 q-35 23 -135 22q-84 0 -143.5 -40t-59.5 -95zM326 1047q2 -90 125 -91q94 0 135 113q-74 90 -135 90h-6q-48 0 -83 -32q-36 -33 -36 -80z" />
+<glyph unicode="x" d="M0 406q0 154 107.5 279.5t275.5 170.5h-383v158h889v-158h-146q170 -45 276.5 -171t106.5 -279q0 -168 -86 -287t-206 -119q-92 0 -167 68.5t-104 179.5q-31 -111 -105.5 -179.5t-164.5 -68.5q-121 0 -207 119t-86 287zM90 428q0 -111 66.5 -190.5t158.5 -79.5 q82 0 152 62.5t96 162.5q27 -100 96.5 -162.5t151.5 -62.5q92 0 158.5 79.5t66.5 190.5q0 178 -138 303t-335 125t-335 -125t-138 -303zM451 631q0 47 32.5 79.5t79.5 32.5t80 -32.5t33 -79.5t-33 -80t-80 -33t-79.5 33t-32.5 80zM473 -248l90 361l90 -361q2 -7 2 -14 q0 -26 -24 -48q-31 -28 -80 -28q-37 0 -62 29q-18 22 -18 45q0 8 2 16z" />
+<glyph unicode="y" d="M0 406q0 164 67.5 291.5t180.5 181.5q-66 0 -112 29.5t-46 70.5q2 98 106.5 168t254.5 70q281 0 478 -238t197 -573q0 -168 -86 -287t-206 -119q-92 0 -167 68.5t-104 179.5q-31 -111 -105.5 -179.5t-164.5 -68.5q-121 0 -207 119t-86 287zM90 428q0 -111 66.5 -190.5 t158.5 -79.5q82 0 152 62.5t96 162.5q27 -100 96.5 -162.5t151.5 -62.5q92 0 158.5 79.5t66.5 190.5q0 205 -138 350.5t-335 145.5t-335 -144.5t-138 -351.5zM225 991q0 -29 33 -48t80 -19q92 45 215 45h10q137 -2 268.5 -79t227.5 -214q-53 199 -210 324.5t-353 125.5 q-111 0 -190 -40t-81 -95zM451 623q0 47 32.5 79.5t79.5 32.5t80 -32.5t33 -79.5t-33 -80t-80 -33t-79.5 33t-32.5 80zM473 -244l90 361l90 -361q2 -7 2 -13q0 -25 -24 -48q-31 -29 -80 -29q-37 0 -62 29q-18 22 -18 45q0 8 2 16z" />
+<glyph unicode="z" d="M0 406q0 154 107.5 279.5t275.5 170.5h-383v158h889v-158h-146q170 -45 276.5 -171t106.5 -279q0 -168 -86 -287t-206 -119q-92 0 -167 68.5t-104 179.5q-31 -111 -105.5 -179.5t-164.5 -68.5q-121 0 -207 119t-86 287zM90 428q0 -111 66.5 -190.5t158.5 -79.5 q82 0 152 62.5t96 162.5q27 -100 96.5 -162.5t151.5 -62.5q92 0 158.5 79.5t66.5 190.5q0 178 -138 303t-335 125t-335 -125t-138 -303z" />
+<glyph unicode="{" horiz-adv-x="720" d="M0 436v39q86 8 143 53q68 53 68 134q0 49 -21.5 141t-21.5 141q0 139 106 234q96 88 242 106v-33q-209 -47 -209 -207q0 -47 19.5 -140t19.5 -140q0 -211 -268 -305q268 -90 268 -305q0 -35 -19.5 -104.5t-19.5 -104.5q0 -150 209 -199v-33q-102 14 -217 88 q-131 86 -131 179q0 47 21.5 137t21.5 135q0 78 -65.5 131t-145.5 53z" />
+<glyph unicode="|" horiz-adv-x="270" d="M0 25v1065l127 -152v-1016z" />
+<glyph unicode="}" horiz-adv-x="720" d="M0 -262q209 47 209 207q0 47 -20.5 140t-20.5 140q0 211 268 305q-268 90 -268 306q0 37 20.5 104.5t20.5 103.5q0 150 -209 199v33q98 -14 217 -90q129 -86 129 -176q0 -47 -21.5 -137.5t-21.5 -135.5q0 -78 70 -133q63 -51 143 -51v-39q-86 -8 -145 -53 q-68 -53 -68 -133q0 -49 21.5 -141.5t21.5 -141.5q0 -139 -101.5 -230t-244.5 -110v33z" />
+<glyph unicode="~" horiz-adv-x="1120" d="M0 453q0 117 43 202q53 111 158 111q78 0 270.5 -105.5t247.5 -105.5q137 0 158 209h38q0 -113 -49 -203q-61 -111 -164 -110q-63 0 -255.5 105.5t-249.5 105.5q-127 0 -160 -209h-37z" />
+<glyph unicode="&#xa2;" d="M0 406q0 164 67.5 291.5t180.5 181.5q-66 0 -112 29.5t-46 70.5q2 98 106.5 168t254.5 70q281 0 478 -238t197 -573q0 -168 -86 -287t-206 -119q-92 0 -167 68.5t-104 179.5q-31 -111 -105.5 -179.5t-164.5 -68.5q-121 0 -207 119t-86 287zM90 428q0 -111 66.5 -190.5 t158.5 -79.5q82 0 152 62.5t96 162.5q27 -100 96.5 -162.5t151.5 -62.5q92 0 158.5 79.5t66.5 190.5q0 205 -138 350.5t-335 145.5t-335 -144.5t-138 -351.5zM225 991q0 -29 33 -48t80 -19q96 47 225 45q137 -2 268.5 -79t227.5 -214q-53 199 -210 324.5t-353 125.5 q-111 0 -190 -40t-81 -95z" />
+<glyph unicode="&#xa3;" horiz-adv-x="1173" d="M0 293q0 121 72.5 207t175.5 86q61 0 122.5 -68.5t102.5 -179.5q29 -82 91.5 -131t133.5 -49q74 0 127.5 79.5t53.5 190.5q0 156 -115 276.5t-291 151.5h-473v158h743v-158h-135q162 -59 261.5 -195.5t99.5 -300.5q0 -150 -76 -255t-184 -105q-68 0 -139.5 81t-119 213 t-202.5 134q-84 0 -143.5 -59.5t-59.5 -143.5q0 -117 180 -180q78 -41 78 -100q0 -43 -61 -43q-18 0 -39 8q-92 33 -147.5 138.5t-55.5 244.5z" />
+<glyph unicode="&#xa4;" horiz-adv-x="1173" d="M0 293q0 121 72.5 207t175.5 86q111 0 225 -248q84 -182 225 -180q84 0 143.5 79.5t59.5 190.5q-2 281 -176 478.5t-422 197.5q33 -29 35 -90q2 -66 -45 -112t-113 -46q-74 0 -127 46t-53 112q0 84 72.5 143.5t175.5 59.5q299 0 510 -251t211 -606q0 -150 -76 -255 t-184 -105q-68 0 -139.5 81t-119 213t-202.5 134q-84 0 -143.5 -59.5t-59.5 -143.5q0 -53 180 -180q78 -76 78 -100q0 -43 -61 -43q-18 0 -39 8q-92 33 -147.5 138.5t-55.5 244.5zM72 1014q-2 -45 29.5 -77t78.5 -32q45 -2 77 30t32 79q2 45 -30 76.5t-79 31.5 q-45 2 -76.5 -29.5t-31.5 -78.5z" />
+<glyph unicode="&#xa5;" d="M0 336q0 102 59.5 175t143.5 73q70 0 120 -43t50 -105q0 -66 -43 -111.5t-105 -45.5v34q66 0 68 101q0 43 -33 72.5t-80 29.5q-55 0 -95 -46t-40 -112q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q92 0 158.5 72.5t66.5 174.5 q0 113 -90 271q-16 31 -16 59q0 31 16 31q49 2 90 -68q47 -80 45 -338q0 -150 -79.5 -255t-190.5 -105q-98 0 -179 74.5t-114 195.5q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5zM0 856v158h889v-158h-889zM455 721q0 45 31.5 76.5t76.5 31.5 t77 -31.5t32 -76.5t-32 -77t-77 -32t-76.5 32t-31.5 77z" />
+<glyph unicode="&#xa6;" d="M0 338q0 102 59.5 175t143.5 73q70 0 119 -43t49 -105q0 -59 -42 -102t-104 -43v22q66 0 68 101q0 43 -33 72.5t-80 29.5q-55 0 -95 -46t-40 -112q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q92 0 158.5 72.5t66.5 175.5 q0 113 -90 270q-16 31 -16 59q0 31 16 31q49 2 90 -68q47 -80 45 -338q0 -150 -79.5 -255t-190.5 -105q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5zM293 969q0 66 53 111.5t127 45.5q102 0 175 -85t73 -207 q0 -113 -59.5 -193t-143.5 -78q-113 2 -203 158l23 33q80 -100 180 -101q61 0 103.5 56.5t42.5 134.5q0 80 -56 135q0 -78 -40 -134.5t-95 -56.5q-74 0 -127 53.5t-53 127.5zM360 956q0 -41 30 -70.5t71 -29.5q43 0 72.5 29.5t29.5 70.5q0 43 -29.5 73t-72.5 30 q-41 0 -71 -30t-30 -73z" />
+<glyph unicode="&#xa7;" horiz-adv-x="1398" d="M0 248q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157.5 -68.5t57.5 -167.5q-2 -82 -82 -170q-78 -72 -154 -143q-84 -82 -92 -150 q-6 -63 42 -110t116 -47q115 0 209 90q86 84 106 196q23 -129 97.5 -207.5t179.5 -78.5q102 0 174.5 99t72.5 239q-2 244 -202 383q-57 41 -58 77q4 59 80 58q72 -2 113 -90q113 -242 113 -428q0 -207 -86 -351.5t-207 -144.5q-199 0 -271 264q-27 -104 -116 -182 q-96 -82 -205 -82q-102 0 -175 73t-73 175z" />
+<glyph unicode="&#xa8;" horiz-adv-x="1333" d="M0 248q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157.5 -68.5t57.5 -167.5q-2 -82 -82 -170q-78 -72 -154 -143q-84 -82 -92 -150 q-6 -63 42 -110t116 -47q115 0 205 90q84 84 104 198q12 -125 91 -206.5t192 -81.5q82 0 147 75q74 84 72 216q-4 166 -132 286.5t-290 120.5h-113v158h348v-158h-55q137 -63 223 -188q88 -131 88 -281q0 -164 -79 -272q-82 -115 -209 -115q-96 0 -170 72.5t-107 193.5 q-27 -106 -117 -186t-198 -80q-102 0 -175 73t-73 175z" />
+<glyph unicode="&#xa9;" horiz-adv-x="1333" d="M0 248q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157.5 -68.5t57.5 -167.5q-2 -82 -82 -170q-78 -72 -154 -143q-84 -82 -92 -150 q-6 -63 42 -110t116 -47q115 0 209 92q88 86 108 199q12 -125 96 -209t197 -84q92 0 158.5 99t66.5 239q0 176 -66.5 314t-180.5 204q29 -41 28 -88q0 -63 -47 -111.5t-117 -48.5q-74 0 -127 59.5t-53 143.5t53.5 143t126.5 59q164 0 293 -225q137 -236 135 -450 q-2 -207 -80.5 -351.5t-189.5 -144.5q-98 0 -179 74.5t-114 195.5q-27 -106 -114 -184q-94 -84 -203 -84q-102 0 -175 73t-73 175zM588 967q0 -53 31.5 -83t72.5 -30q43 0 75 29.5t32 83.5q0 53 -32 82.5t-75 29.5q-41 0 -72.5 -29.5t-31.5 -82.5z" />
+<glyph unicode="&#xaa;" d="M0 338q0 102 59.5 175t143.5 73q70 0 120 -43t50 -105q0 -59 -43 -102t-105 -43v22q66 27 68 101q0 43 -33 72.5t-80 29.5q-55 0 -95 -46t-40 -112q0 -84 65.5 -143t159.5 -59q92 0 175 82t118 211q35 -131 117 -212t176 -81q74 0 127 66.5t53 158.5q-2 182 -144 318.5 t-351 154.5h-541v158h889v-158h-168q180 -49 292.5 -181t112.5 -292t-79.5 -271.5t-190.5 -111.5q-115 0 -199 78t-94 192q-8 -115 -93 -192.5t-200 -77.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5z" />
+<glyph unicode="&#xab;" horiz-adv-x="1333" d="M0 338q0 102 59.5 175t143.5 73q70 0 120 -43t50 -105q0 -59 -43 -102t-105 -43v22q66 27 68 101q0 43 -33 72.5t-80 29.5q-55 0 -95 -46t-40 -112q0 -84 65.5 -143t159.5 -59q92 0 175 82t118 211q35 -131 117 -212t176 -81q92 0 148.5 92t56.5 233q0 260 -170 445.5 t-418 185.5q49 -41 49 -102t-46 -108.5t-116 -47.5q-66 0 -111.5 46t-45.5 112q0 74 59.5 127t143.5 53q305 -2 513.5 -223t208.5 -533q0 -188 -75.5 -313t-196.5 -125q-115 0 -199 78t-94 192q-8 -115 -93 -192.5t-200 -77.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5zM252 1014 q-2 -45 29.5 -77t78.5 -34q45 0 77 32t32 79q2 35 -30.5 61.5t-78.5 26.5q-45 0 -76.5 -25.5t-31.5 -62.5z" />
+<glyph unicode="&#xac;" horiz-adv-x="1579" d="M0 496q0 215 105.5 366.5t254.5 151.5q119 0 220.5 -146.5t140.5 -371.5q25 -147 115 -242.5t200 -95.5q121 0 207 105.5t86 254.5q0 164 -66.5 297t-181.5 199q16 -45 17 -94q0 -66 -30 -110t-77 -44q-88 0 -151.5 63.5t-63.5 149.5q0 80 43 136t105 56 q186 2 318 -209.5t132 -510.5q0 -186 -86 -318.5t-207 -132.5q-139 0 -246.5 108.5t-136.5 274.5q-31 -166 -126 -274.5t-212 -108.5q-150 0 -255 145.5t-105 350.5zM45 496q0 -139 92 -238.5t223 -99.5t223.5 99t92.5 239q0 150 -93.5 255t-222.5 105q-131 0 -223 -106.5 t-92 -253.5zM834 956q0 -41 29.5 -70.5t70.5 -29.5q43 0 72.5 29.5t29.5 70.5q0 43 -29.5 73t-72.5 30q-41 0 -70.5 -30t-29.5 -73z" />
+<glyph unicode="&#xad;" horiz-adv-x="1044" d="M0 375v149h901v-149h-901z" />
+<glyph unicode="&#xae;" horiz-adv-x="1306" d="M0 563q0 186 99.5 318.5t238.5 132.5q84 0 143.5 -66.5t59.5 -159.5q0 -92 -53.5 -158.5t-127.5 -66.5q-70 0 -120 53.5t-50 126.5q0 53 35 123q-82 -37 -131 -118.5t-49 -184.5q-2 -166 153.5 -285.5t362.5 -119.5q209 0 362.5 119.5t153.5 285.5q0 94 -72.5 176 t-170.5 117q-66 25 -66 88q0 55 55 55q45 0 101 -30q207 -117 198 -428q-6 -223 -171 -382t-390 -159q-227 0 -394 166t-167 397zM248 811q0 -47 32.5 -80t79.5 -33q51 0 88 33t35 80q0 37 -35.5 63.5t-87.5 26.5q-47 0 -79.5 -26.5t-32.5 -63.5z" />
+<glyph unicode="&#xaf;" horiz-adv-x="1286" d="M0 563q0 186 99.5 318.5t238.5 132.5q84 0 143.5 -66.5t59.5 -159.5q0 -92 -53.5 -158.5t-127.5 -66.5q-66 0 -110.5 52.5t-46.5 127.5q-2 76 22 113q-82 -29 -131 -109.5t-49 -183.5q-2 -168 144.5 -286.5t351.5 -118.5q207 0 351 118.5t144 286.5q0 121 -111.5 207 t-271.5 86v158h191q8 -25 57 -158q82 -29 131 -116t49 -199q2 -225 -156.5 -383t-383.5 -158t-383 165t-158 398zM258 811q0 -43 29.5 -72.5t72.5 -29.5q47 0 80 29.5t33 72.5q0 37 -32.5 63.5t-80.5 26.5q-43 0 -72.5 -26.5t-29.5 -63.5z" />
+<glyph unicode="&#x2c9;" horiz-adv-x="1286" d="M0 563q0 186 99.5 318.5t238.5 132.5q84 0 143.5 -66.5t59.5 -159.5q0 -92 -53.5 -158.5t-127.5 -66.5q-66 0 -110.5 52.5t-46.5 127.5q-2 76 22 113q-82 -29 -131 -109.5t-49 -183.5q-2 -168 144.5 -286.5t351.5 -118.5q207 0 351 118.5t144 286.5q0 121 -111.5 207 t-271.5 86v158h191q8 -25 57 -158q82 -29 131 -116t49 -199q2 -225 -156.5 -383t-383.5 -158t-383 165t-158 398zM258 811q0 -43 29.5 -72.5t72.5 -29.5q47 0 80 29.5t33 72.5q0 37 -32.5 63.5t-80.5 26.5q-43 0 -72.5 -26.5t-29.5 -63.5z" />
+<glyph unicode="&#xb0;" horiz-adv-x="1329" d="M0 563q0 186 99.5 318.5t238.5 132.5q84 0 143.5 -66.5t59.5 -159.5q0 -92 -53.5 -158.5t-127.5 -66.5q-66 0 -110.5 52.5t-46.5 127.5q-2 76 22 113q-82 -29 -131 -109.5t-49 -183.5q-2 -166 152.5 -285.5t363.5 -119.5q199 0 345.5 149.5t148.5 341.5q2 408 -219 535 q6 -86 -39 -137q-49 -57 -146 -56q-76 2 -128 47t-52 111q0 84 53.5 143.5t126.5 59.5q217 -2 347 -214t126 -552q-2 -244 -165.5 -415t-397.5 -171q-227 0 -394 166t-167 397zM270 811q0 -47 33 -80t80 -33q43 0 72.5 33t27.5 80q0 43 -35.5 71.5t-87.5 28.5 q-37 0 -63.5 -28.5t-26.5 -71.5zM539 1171q-2 -39 30.5 -64.5t79.5 -25.5q51 0 91 24.5t40 68.5q0 31 -36.5 57t-84.5 26q-49 0 -83.5 -24.5t-36.5 -61.5z" />
+<glyph unicode="&#xb1;" horiz-adv-x="1083" d="M0 293q0 84 66.5 143.5t158.5 59.5q135 0 189 16q104 35 104 141q0 84 -53 143.5t-127 59.5q-51 0 -87 -34t-36 -77q0 -33 21 -59q-6 31 18.5 55.5t60.5 24.5q68 -2 68 -80q0 -41 -26.5 -70.5t-63.5 -29.5q-51 0 -88 40t-37 95q0 90 57 135h-225v158h647v-158h-39 q121 -43 196 -154.5t75 -250.5q0 -186 -138.5 -318.5t-334.5 -132.5q-168 0 -287 86t-119 207zM78 338q0 -74 75.5 -127t184.5 -53q186 2 318 107.5t132 252.5q0 139 -95 238.5t-232 99.5q102 -55 102 -203q0 -129 -117 -176q-70 -27 -221 -26q-61 0 -103 -33t-44 -80z" />
+<glyph unicode="&#xb2;" horiz-adv-x="1083" d="M0 293q0 84 66.5 143.5t158.5 59.5q180 0 271 57q113 72 112 246q-104 59 -225 57q-70 0 -120 -37t-50 -88q2 -45 23 -67q0 43 26.5 72.5t63.5 29.5q68 -2 67 -80q0 -37 -29.5 -63.5t-70.5 -26.5q-55 2 -95 38t-40 87q0 74 66.5 127t158.5 53q145 0 225 -45 q0 193 -157 303q23 -37 22 -80q0 -59 -39 -102t-96 -43q-66 0 -112 40t-46 95q0 86 50.5 144.5t117.5 58.5q127 2 216 -127t89 -311q100 -37 163 -142.5t63 -240.5q0 -186 -138.5 -318.5t-334.5 -132.5q-168 0 -287 86t-119 207zM78 338q0 -74 75.5 -127t184.5 -53 q186 2 318 107.5t132 252.5q0 172 -135 248q-2 -182 -137 -256q-86 -51 -291 -72q-61 0 -103 -28.5t-44 -71.5zM248 1104q0 -47 26.5 -80t63.5 -33t63.5 30t26.5 71q0 43 -26.5 72.5t-63.5 29.5t-63.5 -26.5t-26.5 -63.5z" />
+<glyph unicode="&#xb3;" horiz-adv-x="1222" d="M0 1024q0 88 72.5 151.5t175.5 63.5q180 2 306 -156.5t128 -384.5q0 -154 -25 -215q199 -270 330 -270q45 0 78 35q14 -33 14 -66q0 -74 -54 -128t-132 -54q-137 2 -260 428q-45 -154 -160 -252t-250 -98q-82 2 -140 64.5t-58 150.5q2 131 103 224t243 91q135 -2 223 -67 q27 63 24 202q0 164 -101 280t-245 114q-82 0 -139 -49.5t-59 -118.5q0 -55 35.5 -95t89.5 -40q86 0 86 79q0 57 -62 78v45q66 -10 107 -41.5t41 -70.5q0 -55 -43 -95.5t-105 -40.5q-92 0 -157.5 70t-65.5 166zM98 360q0 -55 44 -95t106 -40q96 0 185 75t136 196 q-84 66 -198 67q-113 2 -193 -58.5t-80 -144.5z" />
+<glyph unicode="&#xb5;" horiz-adv-x="1329" d="M0 338q0 102 59.5 175t143.5 73q70 0 120 -43t50 -105q0 -66 -43 -111.5t-105 -45.5v34q66 0 68 101q0 43 -33 72.5t-80 29.5q-55 0 -95 -46t-40 -112q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q49 0 92 22l-239 361l34 22l279 -325 q59 72 59 168q0 113 -90 270q-16 31 -16 59q0 31 16 31q49 2 90 -68q47 -80 45 -338q0 -104 -43 -192l144 -168v-90h-101l-108 164q-72 -74 -162 -74q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5zM0 856v158h889v-158h-889 zM455 727q0 45 31.5 77t76.5 32t77 -32t32 -77t-32 -77t-77 -32t-76.5 32t-31.5 77z" />
+<glyph unicode="&#x3bc;" horiz-adv-x="1329" d="M0 338q0 102 59.5 175t143.5 73q70 0 120 -43t50 -105q0 -66 -43 -111.5t-105 -45.5v34q66 0 68 101q0 43 -33 72.5t-80 29.5q-55 0 -95 -46t-40 -112q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q49 0 92 22l-239 361l34 22l279 -325 q59 72 59 168q0 113 -90 270q-16 31 -16 59q0 31 16 31q49 2 90 -68q47 -80 45 -338q0 -104 -43 -192l144 -168v-90h-101l-108 164q-72 -74 -162 -74q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5zM0 856v158h889v-158h-889 zM455 727q0 45 31.5 77t76.5 32t77 -32t32 -77t-32 -77t-77 -32t-76.5 32t-31.5 77z" />
+<glyph unicode="&#xb6;" d="M0 338q0 102 59.5 175t143.5 73q70 0 119 -43t49 -105q0 -59 -42 -102t-104 -43v22q66 0 68 101q0 43 -33 72.5t-80 29.5q-55 0 -95 -46t-40 -112q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q47 0 90 20l-239 363l34 22l281 -325 q59 72 59 168q0 113 -90 270q-16 31 -16 59q0 31 16 31q49 2 90 -68q47 -80 45 -338q0 -106 -43 -194l142 -166v-90h-101l-106 162q-72 -72 -162 -72q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5zM293 969q0 66 53 111.5 t127 45.5q102 0 175 -85t73 -207q0 -113 -59.5 -193t-143.5 -78q-113 2 -203 158l23 33q80 -100 180 -101q61 0 103.5 56.5t42.5 134.5q0 80 -56 135q0 -78 -40 -134.5t-95 -56.5q-74 0 -127 53.5t-53 127.5zM360 956q0 -41 30 -70.5t71 -29.5q43 0 72.5 29.5t29.5 70.5 q0 43 -29.5 73t-72.5 30q-41 0 -71 -30t-30 -73z" />
+<glyph unicode="&#xb8;" horiz-adv-x="1128" d="M0 0q0 207 98.5 351.5t239.5 144.5q90 0 166 -69t104 -179q25 -90 90 -90q55 0 95.5 72.5t40.5 175.5q2 221 -80 315l34 22q135 -164 136 -360q0 -158 -53.5 -270.5t-127.5 -112.5q-51 0 -89 31.5t-46 81.5q-18 98 -94 161.5t-176 63.5q-121 0 -207 -99.5t-86 -238.5h-45 zM0 856v158h692v-158h-692zM270 727q0 45 32 77t77 32t76.5 -32t31.5 -77t-31.5 -77t-76.5 -32t-77 32t-32 77z" />
+<glyph unicode="&#xb9;" horiz-adv-x="1128" d="M0 0q0 207 98.5 351.5t239.5 144.5q90 0 166 -69t104 -179q25 -90 90 -90q55 0 95.5 72.5t40.5 175.5q2 221 -80 315l34 22q135 -164 136 -360q0 -158 -53.5 -270.5t-127.5 -112.5q-51 0 -89 31.5t-46 81.5q-18 98 -94 161.5t-176 63.5q-121 0 -207 -99.5t-86 -238.5h-45 zM135 969q0 74 53.5 127t126.5 53q102 0 175 -98.5t73 -239.5q0 -92 -56 -158.5t-136 -66.5q-119 -2 -213 135l22 22q86 -68 168 -67q70 0 120 53t50 127q0 84 -45 135q2 -74 -45 -127t-113 -53q-74 0 -127 46t-53 112zM203 969q0 -37 32.5 -63.5t79.5 -26.5t80 26.5 t33 63.5t-33 63.5t-80 26.5t-79.5 -26.5t-32.5 -63.5z" />
+<glyph unicode="&#xba;" horiz-adv-x="1398" d="M0 338q0 139 92 238.5t223 99.5q186 0 271 -148q0 117 -95.5 210t-242.5 118h-248v158h963v-158h-557q100 -37 162.5 -130t62.5 -208q25 72 93.5 115t154.5 43q131 0 223 -99.5t92 -238.5t-92 -238.5t-223 -99.5q-92 0 -164 56.5t-97 146.5q-25 -90 -108.5 -146.5 t-194.5 -56.5q-131 0 -223 99.5t-92 238.5zM90 383q0 -92 66.5 -158.5t158.5 -66.5q102 0 175 66.5t73 158.5q0 102 -72.5 175t-175.5 73q-92 0 -158.5 -73t-66.5 -175zM631 383q0 -92 72.5 -158.5t175.5 -66.5q92 0 158.5 66.5t66.5 158.5q0 102 -66.5 175t-158.5 73 q-102 0 -175 -73t-73 -175z" />
+<glyph unicode="&#xbb;" horiz-adv-x="1398" d="M0 338q0 139 92 238.5t223 99.5q96 0 171 -56.5t100 -146.5q25 90 106.5 146.5t186.5 56.5q131 0 223 -99.5t92 -238.5t-92 -238.5t-223 -99.5q-90 0 -162 59.5t-99 153.5q-23 -94 -107.5 -153.5t-195.5 -59.5q-131 0 -223 99.5t-92 238.5zM90 383q0 -92 66.5 -158.5 t158.5 -66.5q102 0 175 66.5t73 158.5q0 102 -72.5 175t-175.5 73q-92 0 -158.5 -73t-66.5 -175zM90 1036q0 92 56.5 159t136.5 67q78 0 134 -73t56 -175q0 -121 -91 -212t-224 -104l-11 45q188 49 236 181q-74 -43 -135 -45q-66 -2 -112 44.5t-46 112.5zM158 1036 q0 -37 32.5 -63.5t79.5 -26.5t80 26.5t33 63.5t-33 63.5t-80 26.5t-79.5 -26.5t-32.5 -63.5zM631 383q0 -92 72.5 -158.5t175.5 -66.5q92 0 158.5 66.5t66.5 158.5q0 102 -66.5 175t-158.5 73q-102 0 -175 -73t-73 -175z" />
+<glyph unicode="&#xbc;" horiz-adv-x="1128" d="M0 721q0 129 76 221t184 94q59 0 102.5 -59t43.5 -143q0 -74 -46.5 -127.5t-111.5 -53.5q-47 0 -86 45q-45 51 -45 123q0 29 8 58q-82 -43 -80 -158q0 -78 77 -141.5t193 -83.5q178 -31 248 -90q121 20 201 97t80 173q0 131 -133 180h-193v158h174q16 -31 96 -158 q137 -78 136 -248q0 -102 -92.5 -175t-223.5 -73q66 -59 68 -157q2 -84 -58.5 -143.5t-144.5 -59.5q-74 0 -127 53t-53 127q0 129 90 180h-68q-129 0 -222 105.5t-93 255.5zM158 834q0 -37 29.5 -64t72.5 -27q41 0 70.5 27t29.5 64t-29.5 63.5t-70.5 26.5q-43 0 -72.5 -26.5 t-29.5 -63.5zM360 248q0 -47 33 -80t80 -33t80 33t33 80t-33 79.5t-80 32.5t-80 -32.5t-33 -79.5z" />
+<glyph unicode="&#xbd;" horiz-adv-x="1150" d="M0 721q0 129 76 221t184 94q59 0 102.5 -59t43.5 -143q0 -74 -46.5 -127.5t-111.5 -53.5q-47 0 -89 50.5t-42 119.5q0 27 8 56q-80 -43 -80 -158q0 -86 78 -150.5t192 -74.5q158 -14 248 -90q147 27 242.5 129t95.5 231q0 109 -49 191.5t-131 111.5q20 -31 22 -123 q0 -47 -32.5 -79.5t-79.5 -32.5q-74 -2 -127 58t-53 144q0 66 39.5 112t95.5 46q150 0 255 -125t105 -303q0 -168 -99 -287t-239 -119q66 -59 68 -157q2 -84 -58.5 -143.5t-144.5 -59.5q-74 0 -127 53t-53 127q0 129 90 180h-68q-129 0 -222 105.5t-93 255.5zM158 834 q0 -47 29.5 -80t72.5 -33q41 0 70.5 32.5t29.5 80.5q0 37 -29.5 63.5t-70.5 26.5q-43 0 -72.5 -26.5t-29.5 -63.5zM360 248q0 -47 33 -80t80 -33t80 33t33 80t-33 79.5t-80 32.5t-80 -32.5t-33 -79.5zM496 1014q0 -37 26.5 -63.5t63.5 -26.5t63.5 26.5t26.5 63.5t-26.5 63.5 t-63.5 26.5t-63.5 -26.5t-26.5 -63.5z" />
+<glyph unicode="&#xbe;" horiz-adv-x="1329" d="M0 563q0 186 72.5 318.5t175.5 132.5q74 0 127 -73t53 -175q0 -47 -12 -90h293q-12 43 -13 90q0 102 53.5 175t127.5 73q102 0 174.5 -132t72.5 -319q0 -233 -89 -398t-216 -165q-74 0 -149.5 77t-106.5 193q-31 -117 -107.5 -193.5t-152.5 -76.5q-125 0 -214 165 t-89 398zM45 563q-2 -168 75 -286.5t183 -118.5q84 0 160 84t98 209q20 -123 98 -208t160 -85q109 0 185.5 118.5t74.5 286.5q0 137 -57 213q12 -98 -51 -170q-55 -66 -117 -65h-584q-61 0 -116 65q-59 74 -54 170q-55 -76 -55 -213zM135 821q0 -59 40 -102t95 -43 q49 0 81 31.5t32 80.5q0 47 -29.5 80t-72.5 33q-123 2 -146 -80zM741 788q0 -49 32 -80.5t81 -31.5q55 0 95 43t40 102q-23 82 -147 80q-41 0 -71 -33t-30 -80z" />
+<glyph unicode="&#xbf;" horiz-adv-x="1329" d="M0 563q0 186 72.5 318.5t175.5 132.5q74 0 127 -73t53 -175q0 -92 -46 -158.5t-112 -66.5q-61 0 -112 59q-59 70 -58 176q-55 -76 -55 -213q-2 -168 75 -286.5t183 -118.5q84 0 160 84t98 209q20 -123 98 -208t160 -85q109 0 185.5 118.5t74.5 286.5q0 137 -57 213 q6 -94 -51.5 -164.5t-116.5 -70.5q-66 0 -112 66.5t-46 158.5q0 102 53.5 175t127.5 73q102 0 174.5 -132t72.5 -319q0 -233 -89 -398t-216 -165q-74 0 -149.5 77t-106.5 193q-31 -117 -107.5 -193.5t-152.5 -76.5q-125 0 -214 165t-89 398zM135 821q0 -59 40 -102t95 -43 q47 0 80 32.5t33 79.5t-29.5 80t-72.5 33q-123 2 -146 -80zM741 788q0 -47 33 -79.5t80 -32.5q55 0 95 43t40 102q-23 82 -147 80q-41 0 -71 -33t-30 -80z" />
+<glyph unicode="&#xc0;" horiz-adv-x="4" d="M-535 856v158h91q84 0 131 49q39 39 39 94q0 111 -80 150l22 32q133 -59 127 -215q-6 -121 -71.5 -194.5t-167.5 -73.5h-91z" />
+<glyph unicode="&#xc1;" horiz-adv-x="792" d="M-545 856v158h660q215 0 350 -168q123 -156 123 -377q0 -166 -86 -307q-98 -162 -254 -162q-137 0 -219 104q-74 96 -74 232q0 115 39 190q47 92 131 92q51 0 88 -31.5t37 -80.5q0 -43 -24.5 -78t-65.5 -35q-43 0 -77 28t-34 68q0 20 8 39q-57 -53 -57 -159 q0 -88 72.5 -149.5t181.5 -61.5q135 0 217 114q72 100 72 242q0 164 -137 258q-119 84 -291 84h-660z" />
+<glyph unicode="&#xc2;" horiz-adv-x="6" d="M-672 1274q6 61 68 98q53 31 119 31q131 0 208.5 -81t77.5 -212q0 -115 -75.5 -184.5t-192.5 -69.5q-100 0 -176 94l43 43q39 -4 111 -4q246 0 245 148q0 55 -40 100t-95 59q35 -25 35 -90q0 -51 -37 -93t-88 -42q-100 0 -154 49q-59 54 -49 154zM-614 1253 q-4 -49 36 -77q33 -23 78 -23q29 0 47.5 23.5t18.5 52.5q0 37 -30 64.5t-66 27.5q-78 0 -84 -68z" />
+<glyph unicode="&#xc3;" horiz-adv-x="733" d="M0 563q0 186 99.5 317.5t238.5 133.5q80 0 135 -59.5t55 -143.5q0 -113 -55 -191.5t-135 -78.5q-76 0 -125 56t-49 134q0 68 39 125q-158 -96 -158 -293q0 -125 113.5 -273.5t314.5 -289.5h-237q-236 194 -236 563zM225 766q0 -55 40 -95t95 -40q47 0 80 40t33 95 q0 47 -32.5 80t-80.5 33q-55 0 -95 -33t-40 -80z" />
+<glyph unicode="&#xc4;" horiz-adv-x="616" d="M-252 360v113q55 -143 153.5 -229t207.5 -86t183.5 92t74.5 223q0 123 -109 236q-115 121 -278 149q-41 8 -71 37t-30 57q0 25 30 43.5t71 18.5q176 2 307 -178q125 -172 125 -385q2 -186 -87 -318.5t-216 -132.5q-119 0 -218.5 100t-142.5 260z" />
+<glyph unicode="&#xc5;" horiz-adv-x="305" d="M-768 111h23q10 -133 130.5 -225.5t284.5 -90.5q160 0 271.5 119t111.5 287q0 293 -157 563q-16 29 -17 57q0 45 29 43q47 -2 78 -55q113 -195 112 -608q0 -233 -125 -398t-303 -165q-182 0 -310 138t-128 335z" />
+<glyph unicode="&#xc6;" horiz-adv-x="1345" d="M-256 383v90q66 -143 158 -229t180 -86q84 0 143.5 46t59.5 111q0 55 -22.5 168t-22.5 170q2 150 119.5 255.5t285.5 105.5q207 0 351.5 -151.5t144.5 -366.5q0 -207 -92.5 -351.5t-223.5 -144.5q-129 0 -207 74q-86 80 -86 229q0 90 59.5 152.5t143.5 62.5 q115 0 115 -104q0 -47 -23 -80q-25 -41 -69 -41q-41 0 -70 33.5t-29 79.5q0 23 9 45q-68 -57 -68 -136q0 -74 62.5 -115.5t156.5 -41.5q115 0 196 96t81 242q0 150 -132.5 255t-318.5 105q-135 0 -231.5 -99.5t-96.5 -238.5q0 -53 17.5 -157.5t17.5 -157.5 q0 -84 -66.5 -143.5t-158.5 -59.5q-123 0 -230.5 107.5t-152.5 275.5z" />
+<glyph unicode="&#xc7;" horiz-adv-x="915" d="M-774 113h22q12 -115 119 -193t254 -78q143 0 245.5 86t102.5 207q0 92 -22.5 279.5t-22.5 283.5q0 137 90 226.5t224 89.5q203 2 339 -141.5t136 -380.5q0 -190 -86 -338q-88 -154 -207 -154q-104 0 -177 94t-73 236q0 96 58.5 181t133.5 85q51 0 88 -33t37 -80 q0 -43 -29.5 -72.5t-72.5 -29.5q-41 0 -71.5 31.5t-30.5 66.5q0 37 34 49q-41 -2 -69.5 -53t-28.5 -117q0 -88 59.5 -144t145.5 -56q102 0 173 96t71 238q0 172 -109.5 268t-275.5 96q-123 0 -207 -101.5t-84 -258.5q0 -82 22.5 -239t22.5 -234q0 -150 -116 -255.5 t-277 -105.5q-174 0 -296 132.5t-122 318.5z" />
+<glyph unicode="&#xc8;" horiz-adv-x="329" d="M-414 -395q0 113 52 190q55 86 151 84q70 0 115 -41q53 -49 49 -143q-2 -55 -43 -94q-43 -45 -107 -45q-61 0 -107 37.5t-56 97.5q-8 -49 -9 -86q0 -100 77 -168t196 -68q127 0 215 95.5t90 230.5q0 145 -58.5 277t-150.5 206l23 23q119 -66 190 -236q61 -154 61 -315 q0 -168 -95 -287t-230 -119q-156 0 -258.5 104.5t-104.5 256.5zM-305 -268q0 -39 27.5 -68t66.5 -29q39 2 67.5 30t26.5 67q0 39 -27.5 66.5t-66.5 27.5q-39 -2 -67.5 -29.5t-26.5 -64.5z" />
+<glyph unicode="&#xc9;" horiz-adv-x="4" d="M-608 1249q0 61 50 104.5t120 43.5q96 0 165.5 -73t69.5 -175q0 -121 -69.5 -207t-165.5 -86h-109v158h119q70 0 120 46t50 111q-2 70 -51 119t-119 49q35 -29 35 -90q0 -45 -30 -77.5t-73 -34.5q-47 0 -79.5 32.5t-32.5 79.5z" />
+<glyph unicode="&#xca;" horiz-adv-x="354" d="M-410 -442q0 115 54 211q55 104 131 104q78 0 133 -51t55 -125q4 -104 -39 -159.5t-108 -55.5q-66 -2 -115 44t-61 118q-14 -45 -15 -86q-2 -113 78 -192t205 -79q117 0 199.5 80t82.5 191q0 88 -40 174q-53 106 -150 151q145 104 145 256t-143 246l16 18 q94 -43 146.5 -125.5t52.5 -175.5q0 -147 -121 -225q184 -137 172 -387q-6 -131 -102 -223t-236 -92q-147 0 -242.5 110.5t-97.5 272.5zM-307 -303q0 -45 31.5 -77t76.5 -32t77 32t32 77t-32 76.5t-77 31.5t-76.5 -31.5t-31.5 -76.5z" />
+<glyph unicode="&#xcb;" horiz-adv-x="772" d="M-555 1262v135h451q281 0 478 -165t197 -398q0 -197 -99 -335.5t-239 -138.5q-109 0 -184.5 86t-75.5 207q0 92 56.5 159t136.5 67q66 0 112 -33t46 -80q0 -37 -27 -63.5t-64 -26.5q-47 0 -79.5 26.5t-32.5 63.5q-4 35 33 78q-121 -43 -123 -168q0 -74 59.5 -127 t142.5 -53q121 0 207 98t86 240q0 178 -144 303t-351 125h-181q72 -18 115 -86q37 -63 31 -132q-4 -66 -58.5 -127t-109.5 -61h-365v158h320q66 0 100.5 33.5t34.5 80.5q0 51 -39 91.5t-108 42.5h-326z" />
+<glyph unicode="&#xcc;" horiz-adv-x="83" d="M-592 -260h365q76 164 75 274q0 53 -20 86q0 27 16.5 44.5t34.5 17.5t29 -17q29 -49 29 -108t-29 -117l-90 -180h266v-113h-203q135 -80 135 -225q0 -92 -72.5 -158.5t-174.5 -66.5t-175 66.5t-73 158.5q0 150 135 225h-248v113zM-389 -530q0 -66 46 -111t112 -47 q66 0 111.5 46t45.5 112t-46 111.5t-111 45.5q-66 2 -112 -44.5t-46 -112.5z" />
+<glyph unicode="&#xcd;" horiz-adv-x="253" d="M-723 -668q0 72 82 115q68 35 147 35q102 0 205 -70q55 76 56 189q0 84 -53.5 152.5t-137.5 68.5q-41 0 -76 -23q-41 -25 -41 -65q0 -78 62 -78q-18 16 -19 39q0 27 20.5 45t45.5 18q55 0 55 -63q0 -31 -26.5 -51.5t-59.5 -20.5q-51 0 -85 41t-34 94q0 61 45 105.5 t105 44.5q106 0 172 -105q57 -90 57 -202q0 -147 -47 -230q123 -86 221 -86q104 0 174 92q61 84 62 191q0 150 -74 262q-84 129 -225 129q-10 0 -30.5 -8t-33.5 -8q-12 0 -21 19.5t-9 31.5q0 31 30.5 47t63.5 16q57 0 127 -47q219 -154 219 -473q0 -133 -72 -242 q-84 -121 -211 -120q-61 0 -133 63q-55 51 -112 103q-96 -166 -244 -166q-76 0 -135 41q-70 44 -70 116zM-676 -659q0 -55 111 -56q150 0 243 94q-100 72 -172 72q-61 0 -114 -24q-68 -31 -68 -86z" />
+<glyph unicode="&#xce;" horiz-adv-x="161" d="M-694 -756q0 287 122.5 474.5t303.5 187.5q180 0 305 -188.5t125 -473.5h-135q0 266 -86 445q-86 172 -209 172t-207 -174t-84 -443h-135z" />
+<glyph unicode="&#xcf;" horiz-adv-x="186" d="M-940 -485q0 84 46 143t112 59q104 0 147 -112l-35 -23q-39 68 -90 68q-55 0 -95 -40t-40 -95t46 -95.5t112 -40.5q88 0 152.5 64.5t72.5 161.5q6 -96 71.5 -161t153.5 -65q74 0 127.5 67t53.5 159q0 115 -78 280q-4 8 -4 15q0 16 17 29.5t36 13.5q25 0 29 -23 q14 -88 53 -145.5t82 -57.5q47 0 79.5 27t32.5 63q0 82 -45 136q-6 6 -6 16q0 39 35 39q10 0 16 -10q45 -78 45 -181q0 -80 -40 -135t-95 -55q-78 0 -135 100q23 -57 23 -180q0 -121 -67 -207t-159 -86q-72 0 -135 62.5t-90 163.5q-27 -100 -90.5 -163t-134.5 -63 q-84 0 -143.5 79t-59.5 192zM-582 -838q0 8 2 15l68 180l68 -180q2 -6 2 -15q0 -51 -70 -53q-27 0 -48.5 16.5t-21.5 36.5z" />
+<glyph unicode="&#xd0;" horiz-adv-x="159" d="M-614 -236q0 59 42 100.5t101 41.5q57 0 99 -38t42 -97q0 -37 -18 -78q213 213 323 213q74 0 124.5 -57.5t50.5 -131.5q0 -49 -64 -96l-16 25q33 29 32 63q0 109 -159 109q-80 0 -287 -169t-207 -243q0 -43 34 -71.5t77 -28.5q78 0 137 65q53 59 67 142q14 -82 70 -142 q61 -66 139 -65q49 0 84 31.5t35 78.5q0 37 -25.5 67t-60.5 30v30q57 0 99 -42t42 -99q0 -80 -48 -142.5t-126 -62.5q-74 0 -131 60q-53 51 -73 129q-18 -76 -74 -131q-61 -57 -135 -58q-72 0 -123 50.5t-51 121.5q0 74 61 142q57 51 116.5 104t59.5 102q0 37 -28.5 66 t-65.5 29q-35 0 -57.5 -30t-22.5 -65q0 -47 55 -79l-16 -23q-47 12 -74.5 55t-27.5 94zM-225 -391q0 31 22.5 53.5t52.5 22.5q31 0 53.5 -22.5t22.5 -53.5t-22.5 -53.5t-53.5 -22.5t-53 22.5t-22 53.5z" />
+<glyph unicode="&#xd1;" horiz-adv-x="6" d="M-784 -242q0 51 41 88t100 37q66 0 112 -50t46 -122q0 -66 -108.5 -163t-108.5 -136q0 -53 31.5 -90t78.5 -37q74 0 131.5 58.5t73.5 146.5q14 -88 72.5 -146.5t132.5 -58.5q59 0 100 37t41 90q2 61 -47 110.5t-125 61.5h-143v94h213q16 20 22 74q4 53 -8 70 q-23 29 -23 59q0 66 58 66q51 0 67 -78q4 -18 4 -37q0 -66 -65 -154h94v-94h-141q63 -23 103 -75t38 -113q0 -92 -55 -156.5t-133 -64.5q-66 0 -123 57t-82 147q-25 -90 -82 -147t-123 -57q-72 0 -123 50t-51 124q0 86 109.5 190.5t109.5 155.5q0 39 -28.5 66.5t-67.5 27.5 q-29 2 -50.5 -21.5t-19.5 -56.5q0 -37 56 -63l-17 -17q-108 31 -110 127z" />
+<glyph unicode="&#xd2;" horiz-adv-x="288" d="M-614 -383q0 102 39 182q51 98 143 99q66 0 112 -52.5t46 -128.5q2 -66 -32 -111.5t-81 -45.5q-55 0 -95 53t-40 127q-43 -51 -45 -113q0 -102 59 -175t143 -73q74 0 135.5 49.5t90.5 131.5q29 -82 91 -131.5t134 -49.5q66 0 112 66t46 160q0 172 -181 428q-6 10 -6 20 q0 43 58 43q25 0 39 -18q135 -238 135 -428q2 -168 -57.5 -287t-145.5 -119q-76 0 -138.5 56.5t-86.5 146.5q-23 -90 -92.5 -146.5t-155.5 -56.5q-88 0 -157.5 109.5t-69.5 263.5zM-500 -260q0 -37 27 -63.5t63 -26.5q37 0 64 26.5t27 63.5t-27 63.5t-64 26.5t-63.5 -26.5 t-26.5 -63.5zM-209 -838q0 8 2 15l68 157l67 -157q4 -8 4 -15q0 -51 -71 -53q-27 0 -48.5 16.5t-21.5 36.5z" />
+<glyph unicode="&#xd3;" horiz-adv-x="40" d="M-750 -258q0 59 41 100t101 41q61 0 108 -47q80 -86 90 -92q68 -49 185 -49q70 0 119 47t49 115q0 14 -2 26h24q10 -33 10 -65q0 -84 -58 -142.5t-142 -58.5q-139 0 -234 133q8 -25 8 -39q0 -61 -116.5 -150t-116.5 -149q0 -49 39 -88t90 -39q78 0 137 66q53 57 68 139 q12 -82 67 -139q57 -66 138 -66q47 0 89 36t42 83q0 37 -24.5 65.5t-61.5 28.5v31q63 0 102 -50t39 -116q0 -78 -45 -131q-53 -57 -141 -57q-74 0 -134 59q-51 53 -71 129q-20 -76 -74 -129q-57 -59 -131 -59t-133.5 51t-59.5 123q0 84 60 151q10 10 115 99q61 51 61 96 q0 39 -28.5 66.5t-67.5 27.5q-33 0 -55.5 -22.5t-22.5 -55.5q0 -39 63 -63l-16 -25q-45 10 -78 43t-33 76z" />
+<glyph unicode="&#xd4;" horiz-adv-x="227" d="M-754 -440q0 131 86 223t207 92t207 -92t86 -223v-68q61 -113 180 -113q66 0 112 40t46 96q0 94 -90 157q-125 86 -125 135q0 66 57 68q72 2 135 -135q68 -145 68 -225q80 -135 203 -136q66 0 111.5 40t45.5 96q0 94 -90 157q-133 96 -135 135q-2 66 68 68q72 2 135 -135 q68 -143 68 -225q2 -111 -58.5 -191t-144.5 -80q-76 0 -203 181q-14 -78 -71.5 -129.5t-131.5 -51.5q-59 0 -114.5 52.5t-87.5 140.5q-35 -88 -109 -140.5t-162 -52.5q-121 0 -207 92.5t-86 223.5zM-709 -440q0 -74 73 -127.5t175 -53.5t175 53.5t73 127.5q0 90 -51 155 q-66 80 -191 84q-135 4 -202 -80q-52 -65 -52 -159zM158 -823q0 16 67 157q35 -63 68 -157q4 -66 -68 -68q-67 -2 -67 68z" />
+<glyph unicode="&#xd5;" horiz-adv-x="30" d="M-784 -299q0 84 57 144.5t139 60.5q61 0 111.5 -48t70.5 -126q20 78 73.5 126t115.5 48q76 0 134 -48t79 -126q23 78 77 126t120 48q74 0 124 -64.5t50 -156.5q0 -66 -36 -115t-91 -57q-29 -6 -29 28q0 14 14 19q109 20 111 110q0 51 -42 88t-101 37q-78 0 -133.5 -41 t-55.5 -100v-33q0 -162 -63 -252q96 -94 96 -252q0 -31 -31 -30q-33 0 -33 30q0 162 -49 221q-98 -141 -252 -141q-90 0 -154.5 46t-64.5 112q0 63 68.5 110.5t167.5 47.5q111 0 221 -111q63 72 63 219q0 74 -51 124t-123 50q-78 0 -135 -44t-70 -113q-18 70 -67 113.5 t-107 43.5q-72 0 -123 -31.5t-51 -78.5q0 -51 38 -88t89 -37q25 0 25 -25t-25 -22q-66 0 -111.5 55t-45.5 133zM-469 -614q0 -33 46 -55.5t112 -24.5q145 0 205 71q-84 102 -205 103q-66 0 -112 -27.5t-46 -66.5z" />
+<glyph unicode="&#xd6;" horiz-adv-x="20" d="M-791 -463q0 92 46.5 158.5t111.5 66.5q51 0 87 -39.5t38 -95.5q0 -55 -32.5 -95t-80.5 -40q-37 0 -60.5 38t-23.5 91q0 20 5 39q-39 -47 -39 -106q0 -70 49 -122.5t125 -52.5q63 0 114.5 51.5t65.5 129.5q14 -78 71.5 -129.5t131.5 -51.5q66 0 111.5 37t45.5 88 q0 41 -26.5 71t-63.5 30v45q37 2 63.5 38t26.5 85t-45 170q-10 27 27 26q20 0 31 -16q33 -55 32 -146q0 -129 -90 -180q88 -53 90 -180q0 -84 -59 -143.5t-143 -59.5q-63 0 -119.5 46t-83.5 124q-27 -78 -83 -124t-120 -46q-84 0 -143.5 85t-59.5 208zM-678 -373 q-2 -66 68 -67q66 -2 67 67q2 66 -67 68q-66 2 -68 -68z" />
+<glyph unicode="&#xd7;" horiz-adv-x="14" d="M-707 -451q0 150 106.5 255.5t254.5 105.5q150 0 255 -106.5t105 -254.5q0 -150 -106.5 -255t-253.5 -105q-150 0 -255.5 106.5t-105.5 253.5zM-616 -406q0 -113 79.5 -191.5t190.5 -78.5q113 0 191.5 80t78.5 190q0 113 -80 192t-190 79q-113 0 -191.5 -80t-78.5 -191z M-414 -406q-2 66 68 68q66 2 67 -68q2 -66 -67 -67q-66 -3 -68 67z" />
+<glyph unicode="&#xd8;" horiz-adv-x="10" d="M-801 -453q0 143 119 251t285 108q119 0 207 -76t88 -170q113 -61 112 -180q0 -96 -59.5 -166t-153.5 -70q-59 0 -118.5 63.5t-73.5 149.5q-14 -86 -74.5 -149.5t-122.5 -63.5q-92 0 -150.5 89t-58.5 214zM-733 -430q0 -78 38 -134.5t103 -56.5q55 0 113.5 49.5 t83.5 118.5q25 -70 86 -119t119 -49q66 0 105.5 43t39.5 103q0 55 -57 102q-14 -55 -52.5 -90t-83.5 -35q-37 0 -63.5 27t-26.5 63q0 43 38 72t91 29q33 0 64 -10q-27 74 -100.5 126t-161.5 52q-137 0 -235.5 -88t-100.5 -203zM-283 -395q0 -35 45 -35q76 0 103 68l-58 22 q-90 0 -90 -55z" />
+<glyph unicode="&#xd9;" horiz-adv-x="120" d="M-690 -453q0 143 118.5 251t284.5 108q119 0 207 -76t88 -170q113 -61 113 -180q0 -96 -59.5 -166t-153.5 -70q-59 0 -118.5 63.5t-74.5 149.5q-14 -86 -74.5 -149.5t-121.5 -63.5q-92 0 -150.5 89t-58.5 214zM-623 -430q0 -78 38 -134.5t104 -56.5q55 0 113.5 49.5 t82.5 118.5q25 -70 86.5 -119t118.5 -49q66 0 106 43t40 103q0 55 -58 102q-14 -55 -52 -90t-83 -35q-37 0 -63.5 27t-26.5 63q0 43 38 72t91 29q33 0 63 -10q-27 74 -100.5 126t-161.5 52q-137 0 -235.5 -88t-100.5 -203zM-354 -885l67 271l68 -271q6 -25 -17.5 -46 t-58.5 -21q-29 0 -47 21t-12 46zM-172 -395q0 -35 45 -35q76 0 102 68l-57 22q-90 0 -90 -55z" />
+<glyph unicode="&#xda;" horiz-adv-x="2" d="M-899 -313q0 84 56.5 142t135.5 58q72 0 137.5 -55t98.5 -145q35 90 102.5 146t145.5 54q92 0 158.5 -118.5t66.5 -284.5q0 -123 -65.5 -208t-159.5 -85q-74 -2 -127 57.5t-53 145.5q0 66 39.5 111.5t95.5 45.5q82 -2 112 -112l-12 -12q-33 57 -100 57q-43 0 -73 -29.5 t-30 -72.5q2 -43 38 -72t87 -29q84 0 143.5 65.5t59.5 159.5q0 102 -59.5 175t-143.5 73q-76 0 -138 -44t-87 -113q-25 70 -87.5 112.5t-137.5 44.5q-55 0 -95 -32.5t-40 -79.5q0 -49 45 -87t112 -49q-125 -47 -123 -147q0 -41 36 -70.5t87 -29.5q51 -2 90 45l23 -23 q-78 -90 -168 -90q-61 -2 -104.5 44t-43.5 114q0 109 136 157q-68 4 -113 56.5t-45 124.5z" />
+<glyph unicode="&#xdb;" horiz-adv-x="10" d="M-924 -584h676q-90 53 -90 181q0 84 53.5 142t126.5 58q70 0 119 -71.5t49 -174.5q2 -113 -73.5 -191.5t-184.5 -78.5h-676v135zM-270 -449q0 -57 36.5 -96t86.5 -39q51 0 87.5 39t36.5 96q0 55 -36.5 95.5t-87.5 40.5q-49 0 -86 -40.5t-37 -95.5z" />
+<glyph unicode="&#xdc;" horiz-adv-x="174" d="M-670 -451q0 182 121 283q115 98 301 98q182 0 297 -98q125 -102 125 -283q0 -127 -63.5 -216t-155.5 -89q-68 0 -124 52.5t-79 134.5q-23 -84 -79 -135.5t-124 -51.5q-90 0 -154.5 89t-64.5 216zM-602 -434q0 -84 49 -143.5t121 -59.5q61 0 112.5 47t71.5 121 q20 -74 72.5 -122t114.5 -46q70 0 118.5 59.5t48.5 143.5q0 133 -103 226t-251 93q-147 0 -250.5 -93t-103.5 -226zM-344 -293q0 43 30.5 73t71.5 30q43 0 73 -30t30 -73t-30 -72.5t-73 -29.5q-41 0 -71.5 29.5t-30.5 72.5zM-317 -895l67 270l68 -270q6 -25 -17.5 -46.5 t-58.5 -21.5q-29 0 -47 21.5t-12 46.5z" />
+<glyph unicode="&#xdd;" horiz-adv-x="174" d="M-670 -451q0 182 121 283q115 98 301 98q182 0 297 -98q125 -102 125 -283q0 -127 -63.5 -216t-155.5 -89q-68 0 -124 52.5t-79 134.5q-23 -84 -79 -135.5t-124 -51.5q-90 0 -154.5 89t-64.5 216zM-602 -434q0 -84 49 -143.5t121 -59.5q61 0 112.5 47t71.5 121 q20 -74 72.5 -122t114.5 -46q70 0 118.5 59.5t48.5 143.5q0 133 -103 226t-251 93q-147 0 -250.5 -93t-103.5 -226z" />
+<glyph unicode="&#xde;" horiz-adv-x="174" d="M-670 -451q0 182 121 283q115 98 301 98q182 0 297 -98q125 -102 125 -283q0 -127 -63.5 -216t-155.5 -89q-68 0 -124 52.5t-79 134.5q-23 -84 -79 -135.5t-124 -51.5q-90 0 -154.5 89t-64.5 216zM-602 -434q0 -84 49 -143.5t121 -59.5q61 0 112.5 47t71.5 121 q20 -74 72.5 -122t114.5 -46q70 0 118.5 59.5t48.5 143.5q0 133 -103 226t-251 93q-147 0 -250.5 -93t-103.5 -226zM-317 -895l67 270l68 -270q6 -25 -17.5 -46.5t-58.5 -21.5q-29 0 -47 21.5t-12 46.5z" />
+<glyph unicode="&#xdf;" horiz-adv-x="315" d="M-406 -399q0 80 84 116q63 31 154 31q141 0 244 -123q72 66 71 170q0 119 -49 203q-27 43 -92 104q-51 45 -51 76q0 33 31 33q115 0 170 -145q39 -106 37 -244q0 -143 -91 -252q92 -147 109 -166q63 -61 182 -61q-23 -135 -90 -136q-117 0 -172 109l-74 209 q-131 -109 -243 -109q-84 0 -152 51.5t-68 133.5zM-334 -377q0 -43 55 -72q45 -23 93 -22q135 0 221 74q-92 111 -203 110q-166 0 -166 -90z" />
+<glyph unicode="&#xe0;" horiz-adv-x="18" d="M-825 -502q0 76 44 130.5t107 54.5q53 0 90 -32t37 -77q0 -49 -31.5 -84t-76.5 -35v27q49 0 49 76q2 31 -23.5 52t-60.5 23q-41 0 -71 -34.5t-30 -83.5q0 -63 49.5 -107.5t118.5 -44.5q78 0 140.5 62.5t79.5 156.5q16 -94 78.5 -156.5t142.5 -62.5q70 0 119 54.5 t49 131.5q0 84 -68 201q-12 25 -12 45q0 23 12 23q37 2 68 -49q35 -59 32 -254q0 -113 -59 -192t-141 -79q-74 0 -135.5 56.5t-85.5 146.5q-23 -90 -84.5 -146.5t-135.5 -56.5q-84 0 -143 74t-59 180z" />
+<glyph unicode="&#xe1;" horiz-adv-x="86" d="M-758 -502q0 76 44 130.5t108 54.5q53 0 90 -32t37 -77q0 -49 -32 -84t-77 -35v27q49 0 49 76q2 31 -23.5 52t-60.5 23q-41 0 -70.5 -34.5t-29.5 -83.5q0 -63 49 -107.5t119 -44.5q78 0 140.5 62.5t78.5 156.5q16 -94 78.5 -156.5t142.5 -62.5q70 0 119 54.5t49 131.5 q0 84 -67 201q-12 25 -13 45q0 23 13 23q37 2 67 -49q35 -59 33 -254q0 -113 -59.5 -192t-141.5 -79q-74 0 -135 56.5t-86 146.5q-23 -90 -84 -146.5t-135 -56.5q-84 0 -143.5 74t-59.5 180zM-403 -889l67 271l68 -271q6 -25 -17.5 -46t-58.5 -21q-29 0 -47 21t-12 46z" />
+<glyph unicode="&#xe2;" horiz-adv-x="34" d="M-758 -258q0 59 41 100t101 41q70 0 111.5 -48t39.5 -116q-2 -72 -112.5 -171t-116.5 -152q-6 -45 27.5 -78t82.5 -33q80 0 143.5 60.5t78.5 140.5q14 -90 67 -145.5t125 -55.5t123 70t51 166q-2 86 -41 177t-102 134q-39 29 -39 55q2 41 55 39q49 0 80 -61 q78 -170 78 -344q0 -143 -59.5 -244.5t-145.5 -101.5q-139 0 -188 184q-18 -74 -84 -129t-142 -55q-72 0 -123 51t-51 123q0 74 62 139q57 51 116.5 105.5t59.5 101.5q0 39 -29 66.5t-67 27.5q-35 0 -56.5 -28.5t-21.5 -65.5q0 -45 55 -78l-16 -25q-47 12 -75 55.5t-28 94.5 z" />
+<glyph unicode="&#xe3;" horiz-adv-x="159" d="M-633 -258q0 59 41 100t100 41q70 0 112 -48t40 -116q-2 -72 -112.5 -171t-116.5 -152q-6 -45 27.5 -78t82.5 -33q80 0 143.5 60.5t77.5 140.5q14 -90 67.5 -145.5t125.5 -55.5t123 70t51 166q-2 86 -41 177t-102 134q-39 29 -39 55q2 41 55 39q49 0 80 -61 q78 -170 78 -344q0 -143 -59.5 -244.5t-145.5 -101.5q-139 0 -188 184q-18 -74 -84 -129t-142 -55q-72 0 -123 51t-51 123q0 74 62 139q57 51 116.5 105.5t59.5 101.5q0 39 -29 66.5t-68 27.5q-35 0 -56 -28.5t-21 -65.5q0 -45 55 -78l-16 -25q-47 12 -75 55.5t-28 94.5z M-305 -965l67 271l68 -271q6 -25 -17.5 -46t-58.5 -21q-29 0 -47 21t-12 46z" />
+<glyph unicode="&#xe4;" horiz-adv-x="110" d="M-412 -543q0 152 125 224q35 98 35 165q0 23 -9 47.5t-9 28.5q0 33 37 33q41 0 40 -86q0 -70 -38 -154q80 45 157 45q84 0 143.5 -39.5t59.5 -95.5q0 -68 -60.5 -123t-142.5 -55q-80 0 -142.5 58.5t-76.5 134.5q-55 -66 -57 -154q-2 -76 91 -137.5t218 -61.5 q158 0 305 154l25 -21q-72 -119 -133 -172q-84 -74 -185 -73q-160 0 -271.5 82.5t-111.5 199.5zM-242 -342q18 -37 64.5 -67.5t103.5 -30.5q61 0 109.5 28.5t48.5 59.5q0 29 -46 48t-112 19q-102 0 -168 -57z" />
+<glyph unicode="&#xe5;" horiz-adv-x="215" d="M-408 -627q0 84 64 138q2 0 121 69q63 37 63 86q0 37 -26.5 63.5t-63.5 26.5q-78 0 -78 -57q0 -37 33 -55l-10 -23q-80 31 -80 90q0 53 41 88t94 35q57 0 96 -44t39 -101q0 -78 -112.5 -152t-112.5 -133t84 -92q66 -25 135 -25q98 0 173 64.5t75 161.5q0 100 -70 192 q-66 72 -131 141q-70 82 -69 158q0 61 37.5 109.5t97.5 48.5q68 0 106 -96q29 -72 29 -152h-23q-8 53 -40.5 94t-83.5 41q-29 0 -48.5 -24.5t-19.5 -55.5q0 -45 74 -119q106 -104 135 -149q74 -106 74 -233q0 -123 -95.5 -208t-220.5 -85q-100 0 -186 49q-101 57 -101 149z " />
+<glyph unicode="&#xe6;" horiz-adv-x="0" d="M-1223 -350q0 25 37 12q266 -90 467 -88q236 0 412 53q236 74 235 223q0 45 -36.5 91.5t-36.5 83.5q0 43 32 43q88 0 88 -166q0 -385 -569 -424q-303 -20 -608 145q-21 15 -21 27z" />
+<glyph unicode="&#xe7;" horiz-adv-x="100" d="M-985 -872q0 14 20 14q8 0 17 -2q289 -90 475 -90q211 0 387 57q252 80 252 242q0 43 -37 90t-37 84q0 43 33 43q88 0 88 -166q0 -446 -602 -447q-350 0 -576 148q-20 15 -20 27z" />
+<glyph unicode="&#xe8;" horiz-adv-x="10" d="M-1051 -387q0 113 73 191.5t175 78.5q82 0 145.5 -63.5t79.5 -161.5q14 98 79 161.5t147 63.5q102 0 175 -78.5t73 -191.5q0 -98 -46.5 -167t-111.5 -69q-39 0 -39 39t39 39q47 0 79.5 33t32.5 80q0 74 -53 127t-127 53q-92 0 -162.5 -57.5t-85.5 -145.5 q-16 88 -86.5 145.5t-160.5 57.5q-74 0 -126.5 -53t-54.5 -127q0 -47 33 -80t80 -33q39 0 39 -39t-39 -39q-66 0 -112 69t-46 167z" />
+<glyph unicode="&#xe9;" horiz-adv-x="24" d="M-809 -571q0 92 53.5 158.5t126.5 66.5q98 0 135 -103l-22 -22q-49 57 -113 57q-61 0 -104 -40t-41 -95q0 -57 49 -96t119 -39q72 0 135 62.5t90 162.5q27 -100 83 -162.5t120 -62.5q55 -2 95 44t40 114q-2 102 -120 174.5t-286 72.5v111h293q55 0 95.5 40t40.5 95 t-35 113l22 22q55 -94 58 -202q0 -74 -46.5 -126.5t-111.5 -52.5h-80q100 -27 163.5 -111.5t61.5 -193.5q0 -98 -49 -166.5t-119 -68.5q-72 0 -134 65.5t-91 169.5q-29 -104 -91.5 -169.5t-133.5 -65.5q-84 0 -143.5 72t-59.5 176z" />
+<glyph unicode="&#xea;" horiz-adv-x="10" d="M-573 -623q0 55 39.5 95.5t95.5 40.5h157q47 0 80 53t33 127h-135q12 -23 12 -49q0 -63 -45 -64q-68 0 -67 55q0 43 42 74t103 29q59 -2 90 -12q0 104 -90 260l33 10q86 -100 102 -281q61 -23 98 -90t37 -157q0 -121 -98 -207t-240 -86q-102 0 -174.5 59t-72.5 143z M-506 -623q0 -37 46 -63.5t112 -26.5q127 0 215 65.5t88 160.5q2 111 -78 157q2 -84 -45 -143t-113 -59h-157q-66 -1 -68 -91z" />
+<glyph unicode="&#xeb;" horiz-adv-x="10" d="M-963 -471q0 92 46.5 158.5t111.5 66.5q84 0 135 -90l-22 -22q-39 45 -113 45q-47 0 -80 -40t-33 -96q0 -47 46.5 -79.5t111.5 -32.5q63 0 121.5 55t93.5 148q33 -92 86 -147.5t105 -55.5q49 0 88 67.5t39 139.5t-19 116q-27 55 -51 111l35 33l176 -287q92 -170 92 -315 q0 -47 -26.5 -80t-63.5 -33q-45 -4 -45 68q0 27 11.5 79t11.5 78q0 104 -64 215q-2 -133 -58.5 -230t-125.5 -97q-68 0 -122 57t-69 145q-16 -88 -76.5 -145t-138.5 -57q-84 0 -143.5 65.5t-59.5 159.5z" />
+<glyph unicode="&#xec;" horiz-adv-x="10" d="M-807 -678q0 139 92 238.5t223 99.5q98 0 173 -59q68 -53 97 -142.5t68 -91.5q37 -2 64 58.5t27 144.5q0 104 -5 149q-4 102 -18 144q4 2 6 6q16 8 17 16q68 -115 67 -338q0 -121 -40 -208t-95 -84q-57 2 -137 139q-76 131 -224 131q-111 0 -190.5 -66.5t-79.5 -158.5 v-45h-45v67z" />
+<glyph unicode="&#xed;" horiz-adv-x="10" d="M-983 -416q0 123 80 208t190 85q84 0 147.5 -51t78.5 -129q14 78 77.5 129t147.5 51q113 0 191.5 -86t78.5 -207t-80 -207t-190 -86q-78 0 -140.5 50.5t-84.5 130.5q-23 -80 -85.5 -130.5t-140.5 -50.5q-113 0 -191.5 86t-78.5 207zM-893 -371q0 -84 53.5 -143t126.5 -59 q74 0 127.5 59t53.5 143t-53.5 143.5t-127.5 59.5t-127 -59.5t-53 -143.5zM-442 -371q0 -84 53 -143t127 -59t127 59t53 143t-53 143.5t-127 59.5t-127 -59.5t-53 -143.5z" />
+<glyph unicode="&#xee;" horiz-adv-x="14" d="M-639 -322q0 92 53.5 157t128.5 65q41 0 71 -41t32 -101q0 -53 -33 -90t-78 -37q-35 0 -63.5 34t-28.5 85q0 18 4 39q-55 -31 -55 -111q2 -53 55 -98t135 -59q125 -20 174 -62q88 14 144.5 59.5t56.5 110.5v31q2 25 2 41q0 117 -68 209q-16 20 -16 43q0 29 21 27 q23 -4 51 -52q70 -117 69 -233q0 -43 -8 -94q-12 -74 -72.5 -124t-148.5 -50q47 -41 47 -111q0 -57 -41 -99t-100 -42q-53 0 -90 36.5t-37 90.5q0 90 63 125h-47q-92 0 -156.5 73.5t-64.5 177.5zM-528 -242q0 -63 71 -63q70 0 70 63t-70 64q-71 -1 -71 -64zM-387 -651 q0 -33 22.5 -56.5t57.5 -23.5q33 0 55.5 22.5t22.5 57.5q0 33 -22.5 55.5t-55.5 22.5t-56.5 -22.5t-23.5 -55.5z" />
+<glyph unicode="&#xef;" horiz-adv-x="526" d="M-541 856v158h441q35 86 101.5 138t145.5 52q84 0 152 -60.5t84 -152.5h-33q-66 113 -203 113q-141 0 -192 -90h57q74 0 127.5 -66.5t53.5 -159.5q0 -92 -46.5 -158.5t-111.5 -66.5q-66 0 -112 65.5t-46 159.5v68h-418zM-78 788q0 -37 33 -63.5t80 -26.5t79.5 23.5 t32.5 54.5q0 33 -32.5 56.5t-79.5 23.5h-113v-68z" />
+<glyph unicode="&#xf0;" horiz-adv-x="1173" d="M0 199q0 84 48 154.5t122 97.5q-78 27 -124 101.5t-46 168.5q0 121 92 207t223 86h654v-158h-721q-84 0 -143.5 -46t-59.5 -112q0 -55 59.5 -95t143.5 -40h309v-157h-332q-41 0 -75.5 -36t-34.5 -75q0 -74 55 -130t55 -97q-2 -66 -78 -68q-57 -2 -102 57.5t-45 141.5z " />
+<glyph unicode="&#xf1;" horiz-adv-x="858" d="M-414 -395q0 113 52 190q55 86 151 84q70 0 115 -41q53 -49 49 -143q-2 -55 -43 -94q-43 -45 -107 -45q-61 0 -107 37.5t-56 97.5q-8 -49 -9 -86q0 -100 77 -168t196 -68q127 0 215 95.5t88 230.5q2 145 -56.5 277t-150.5 206v111h461q152 0 246 -117q86 -111 86 -264 q0 -117 -60 -215q-70 -115 -178 -115q-96 0 -154 74q-51 68 -51 162q0 80 27 135q33 63 92 63q35 0 61.5 -22.5t26.5 -57.5q0 -29 -17.5 -53t-45.5 -24q-31 0 -54.5 19.5t-23.5 47.5q0 14 6 27q-41 -37 -41 -113q0 -61 51 -104t127 -43q94 0 152 80q51 72 51 170 q0 115 -96 180q-84 59 -205 59h-404q102 -76 164 -235q53 -145 53 -293q0 -168 -95 -287t-230 -119q-156 0 -259.5 104.5t-103.5 256.5zM-305 -268q0 -39 27.5 -68t66.5 -29q39 2 67.5 30t26.5 67q0 39 -27.5 66.5t-66.5 27.5q-39 -2 -67.5 -29.5t-26.5 -64.5z" />
+<glyph unicode="&#xf2;" horiz-adv-x="1140" d="M0 834q0 76 73.5 128t186.5 52h676v-158h-698q-129 0 -129 -72q0 -76 118 -75h420v-158h-420q-61 0 -104 -19.5t-43 -48.5q0 -31 43 -54t104 -23h281v-158h-336q-78 0 -78 -45q4 -45 78 -45h80q92 0 92 -78q0 -80 -92 -80h-59q-66 0 -112 59.5t-46 143.5q2 53 42 97 t105 60q-72 4 -120 53.5t-50 114.5q0 49 39 88t96 48q-147 53 -147 170z" />
+<glyph unicode="&#xf3;" horiz-adv-x="2" d="M-1198 -184q0 37 26.5 63.5t63.5 26.5t63.5 -26.5t26.5 -63.5t-26.5 -63.5t-63.5 -26.5t-63.5 26.5t-26.5 63.5zM-522 -184q0 37 26.5 63.5t63.5 26.5t63.5 -26.5t26.5 -63.5t-26.5 -63.5t-63.5 -26.5t-63.5 26.5t-26.5 63.5z" />
+<glyph unicode="&#xf4;" horiz-adv-x="776" d="M0 451q20 -123 98 -208t160 -85q109 0 185.5 118.5t74.5 286.5q0 137 -57 213q6 -94 -51.5 -164.5t-116.5 -70.5q-66 0 -112 66.5t-46 158.5q0 102 53.5 175t126.5 73q102 0 175 -132t73 -319q0 -233 -89 -398t-216 -165q-74 0 -149.5 77t-106.5 193zM180 788 q0 -47 33 -79.5t80 -32.5q55 0 95 43t40 102q-23 82 -147 80q-41 0 -71 -33t-30 -80z" />
+<glyph unicode="&#xf5;" horiz-adv-x="385" d="M-16 676l12 33q59 -33 100 -33q59 0 109 26q59 31 59 86q0 27 -33 68h-157v158h315v-158h-90q55 -63 55 -135q0 -63 -42 -110.5t-103 -47.5q-112 0 -225 113z" />
+<glyph unicode="&#xf6;" horiz-adv-x="512" />
+<glyph unicode="&#xf7;" horiz-adv-x="923" />
+<glyph unicode="&#xf8;" horiz-adv-x="434" d="M-16 -664q0 113 51 191q55 86 151 84q70 0 115 -41q53 -49 49 -143q-2 -55 -43 -95q-43 -45 -106 -45q-61 0 -107.5 38t-56.5 97q-8 -49 -8 -86q0 -100 76.5 -167.5t195.5 -67.5q127 0 215 95t88 231q2 145 -56.5 277t-150.5 206l23 22q119 -66 188 -235q63 -154 64 -315 q0 -168 -95.5 -287t-230.5 -119q-156 0 -259 104t-103 256zM92 -537q0 -39 27.5 -67.5t66.5 -28.5q39 2 68 30t27 66q0 39 -28 67t-67 28q-39 -2 -67.5 -30t-26.5 -65z" />
+<glyph unicode="&#xf9;" horiz-adv-x="20" d="M-733 -432q0 131 51 223t123 92q51 0 88 -50t37 -122q0 -33 -8 -63h176q-8 31 -8 63q0 72 36.5 122t90.5 50q72 0 122 -92t50 -223q0 -162 -61.5 -277.5t-151.5 -115.5q-51 0 -97.5 52t-66.5 136q-23 -82 -70 -135t-98 -53q-88 0 -150.5 115.5t-62.5 277.5zM-702 -432 q0 -117 53 -200t129 -83q57 0 103 58.5t63 146.5q14 -88 62 -146.5t104 -58.5q76 0 129 83t53 200q0 98 -39 151q-14 -72 -48 -118.5t-71 -46.5h-381q-37 0 -70.5 47t-46.5 118q-38 -53 -40 -151zM-639 -250q0 -43 27.5 -72.5t66.5 -29.5q80 0 80 78t-72 79q-86 2 -102 -55z M-244 -274q0 -78 80 -78q39 0 66.5 29.5t27.5 72.5q-16 57 -102 55q-72 -1 -72 -79z" />
+<glyph unicode="&#xfa;" horiz-adv-x="20" d="M-733 -432q0 131 51 223t123 92q51 0 88 -50t37 -122q2 -66 -31 -111.5t-80 -45.5q-37 0 -70.5 46t-46.5 119q-39 -53 -40 -151q0 -117 53 -200t129 -83q57 0 103 58.5t63 146.5q14 -88 62 -146.5t104 -58.5q76 0 129 83t53 200q0 98 -39 151q-14 -74 -48 -119.5 t-71 -45.5q-47 0 -78.5 46t-31.5 111q0 72 36.5 122t90.5 50q72 0 122 -92t50 -223q0 -162 -61.5 -277.5t-151.5 -115.5q-51 0 -97.5 52t-66.5 136q-23 -82 -70 -135t-98 -53q-88 0 -150.5 115.5t-62.5 277.5zM-639 -250q0 -43 27.5 -72.5t66.5 -29.5q35 0 57.5 22.5 t22.5 55.5q0 78 -72 79q-86 2 -102 -55zM-244 -274q0 -33 23.5 -55.5t56.5 -22.5q39 0 66.5 29.5t27.5 72.5q-16 57 -102 55q-72 -1 -72 -79z" />
+<glyph unicode="&#xfb;" horiz-adv-x="2" d="M-1198 -184q0 37 26.5 63.5t63.5 26.5t63.5 -26.5t26.5 -63.5t-26.5 -63.5t-63.5 -26.5t-63.5 26.5t-26.5 63.5zM-522 -184q0 37 26.5 63.5t63.5 26.5t63.5 -26.5t26.5 -63.5t-26.5 -63.5t-63.5 -26.5t-63.5 26.5t-26.5 63.5z" />
+<glyph unicode="&#xfc;" horiz-adv-x="2" d="M-856 -238l90 361l90 -361q8 -35 -23.5 -62.5t-78.5 -27.5q-37 0 -61.5 28.5t-16.5 61.5z" />
+<glyph unicode="&#xfd;" horiz-adv-x="667" d="M49 465q0 66 64 110q27 18 86 41l102 13l78 -2l70 -6l96 -21v-51l-129 16l-90 6h-25l-63 -10q-20 0 -54 -18q-49 -27 -49 -70q0 -16 8 -27l21 -20l41 -27q25 -12 74 -24l8 -4l20 -4l35 -13q31 -6 84 -30l57 -27l37 -31l27 -30q23 -35 22 -78q0 -59 -57 -105 q-10 -8 -84 -41q-49 -12 -102 -12h-142l-45 4l-86 12v62l152 -12l123 2q154 2 153 88q0 41 -35 63l-61 29l-98 37l-97 28l-30 11q-18 6 -31 16l-39 25l-22 30l-15 33z" />
+<glyph unicode="&#xff;" d="M-733 1587q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157.5 -68.5t57.5 -167.5q-2 -82 -82 -170q-78 -72 -154 -143 q-84 -82 -92 -150q-6 -63 42 -110t116 -47q115 0 205 90q84 84 104 198q12 -125 91 -206.5t192 -81.5q82 0 147 75q74 84 72 216q-4 166 -132 286.5t-290 120.5h-113v158h348v-158h-55q137 -63 223 -188q88 -131 88 -281q0 -164 -79 -272q-82 -115 -209 -115 q-96 0 -170 72.5t-107 193.5q-27 -106 -117 -186t-198 -80q-102 0 -175 73t-73 175zM0 406q0 164 67.5 291.5t180.5 181.5q-66 0 -112 29.5t-46 70.5q2 98 106.5 168t254.5 70q281 0 478 -238t197 -573q0 -168 -86 -287t-206 -119q-92 0 -167 68.5t-104 179.5 q-31 -111 -105.5 -179.5t-164.5 -68.5q-121 0 -207 119t-86 287zM90 428q0 -111 66.5 -190.5t158.5 -79.5q82 0 152 62.5t96 162.5q27 -100 96.5 -162.5t151.5 -62.5q92 0 158.5 79.5t66.5 190.5q0 205 -138 350.5t-335 145.5t-335 -144.5t-138 -351.5zM225 991 q0 -29 33 -48t80 -19q92 45 215 45h10q137 -2 268.5 -79t227.5 -214q-53 199 -210 324.5t-353 125.5q-111 0 -190 -40t-81 -95zM451 623q0 47 32.5 79.5t79.5 32.5t80 -32.5t33 -79.5t-33 -80t-80 -33t-79.5 33t-32.5 80zM473 -244l90 361l90 -361q2 -7 2 -13q0 -25 -24 -48 q-31 -29 -80 -29q-37 0 -62 29q-18 22 -18 45q0 8 2 16z" />
+<glyph unicode="&#x152;" horiz-adv-x="495" d="M4 -516q0 59 37 95t96 36q57 0 98 -37t41 -94q0 -55 -41.5 -94t-97.5 -39q-55 0 -94 39t-39 94z" />
+<glyph unicode="&#x153;" horiz-adv-x="2439" d="M1106 811q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q92 0 186 -88q80 -82 160 -162q98 -88 199 -88q74 0 127 26.5t53 63.5t-33 63.5t-80 26.5h-248v158h310q4 -16 51 -158q111 -41 112 -158q0 -66 -59 -111.5t-143 -45.5q-227 2 -408 274l-2 -49q-4 -78 -88 -170q-76 -74 -154 -150 q-84 -80 -84 -124q0 -72 51.5 -118t120.5 -46q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q78 0 139.5 42t61.5 101q0 61 -40 103t-95 42v46q84 0 143 -69t59 -167q0 -113 -64.5 -184.5t-182.5 -71.5q-100 0 -191.5 77t-122.5 193q-31 -119 -112.5 -194.5 t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 90 86 186q80 76 160 154q86 86 86 155q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-10 -35q-74 12 -122 60.5t-48 109.5zM0 451q0 139 75 250.5t195 154.5h-270v158h653v-158h-22q123 -43 196.5 -154.5 t73.5 -250.5q0 -186 -132 -318.5t-318 -132.5t-318.5 132.5t-132.5 318.5zM90 518q0 -158 103.5 -259t255.5 -101t257 102t105 258q0 139 -105.5 238.5t-254.5 99.5q-150 0 -255.5 -99.5t-105.5 -238.5zM350 496q0 45 32 76.5t77 31.5t76.5 -31.5t31.5 -76.5t-31.5 -77 t-76.5 -32t-77 32t-32 77z" />
+<glyph unicode="&#x178;" horiz-adv-x="1294" d="M-999 1723q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157.5 -68.5t57.5 -167.5q-2 -82 -82 -170q-78 -72 -154 -143 q-84 -82 -92 -150q-6 -63 42 -110t116 -47q115 0 205 90q84 84 104 198q12 -125 91 -206.5t192 -81.5q82 0 147 75q74 84 72 216q-4 166 -132 286.5t-290 120.5h-113v158h348v-158h-55q137 -63 223 -188q88 -131 88 -281q0 -164 -79 -272q-82 -115 -209 -115 q-96 0 -170 72.5t-107 193.5q-27 -106 -117 -186t-198 -80q-102 0 -175 73t-73 175zM0 248q0 104 88 201q80 74 162 145q88 82 88 149q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5 t144.5 -54.5t60.5 -138.5q0 -53 -27 -112q111 113 231 192q162 113 271 113q106 0 176.5 -82t70.5 -189q0 -70 -90 -135l-22 33q45 43 45 90q0 86 -76 127q-53 29 -116 29q-17 0 -35 -2q-176 -20 -461 -246.5t-285 -337.5q0 -61 48 -102t110 -41q115 0 207 92q86 86 106 201 q20 -113 112.5 -203t207.5 -90q68 0 118 45t50 112q0 53 -36 94.5t-87 41.5v45h5q80 0 138 -59q59 -60 59 -144q0 -113 -65 -199q-72 -94 -182 -94q-109 0 -199 86q-86 78 -115 184q-27 -106 -119 -188t-200 -82q-102 0 -175 73t-73 175zM575 590q0 45 32 76.5t77 31.5 t77 -31.5t32 -76.5t-32 -77t-77 -32t-77 32t-32 77z" />
+<glyph unicode="&#x2c6;" horiz-adv-x="897" d="M0 696l338 557h20l334 -557h-90l-250 430l-256 -430h-96z" />
+<glyph unicode="&#x2dc;" horiz-adv-x="921" d="M-758 125q0 117 43 202q53 111 158 111q78 0 270.5 -105.5t247.5 -105.5q137 0 158 209h38q0 -113 -49 -203q-61 -111 -164 -110q-63 0 -255.5 105.5t-249.5 105.5q-127 0 -160 -209h-37z" />
+<glyph unicode="&#x2000;" horiz-adv-x="1243" />
+<glyph unicode="&#x2001;" horiz-adv-x="2488" />
+<glyph unicode="&#x2002;" horiz-adv-x="1243" />
+<glyph unicode="&#x2003;" horiz-adv-x="2488" />
+<glyph unicode="&#x2004;" horiz-adv-x="829" />
+<glyph unicode="&#x2005;" horiz-adv-x="620" />
+<glyph unicode="&#x2006;" horiz-adv-x="413" />
+<glyph unicode="&#x2007;" horiz-adv-x="413" />
+<glyph unicode="&#x2008;" horiz-adv-x="309" />
+<glyph unicode="&#x2009;" horiz-adv-x="497" />
+<glyph unicode="&#x200a;" horiz-adv-x="137" />
+<glyph unicode="&#x2010;" horiz-adv-x="1044" d="M0 375v149h901v-149h-901z" />
+<glyph unicode="&#x2011;" horiz-adv-x="1044" d="M0 375v149h901v-149h-901z" />
+<glyph unicode="&#x2012;" horiz-adv-x="1044" d="M0 375v149h901v-149h-901z" />
+<glyph unicode="&#x2013;" horiz-adv-x="1024" d="M205 512v205h614v-205h-614z" />
+<glyph unicode="&#x2014;" horiz-adv-x="2048" d="M205 512v205h1638v-205h-1638z" />
+<glyph unicode="&#x2018;" horiz-adv-x="442" d="M0 1112q0 70 27 129q66 145 270 145l-8 -67q-145 -8 -172 -123q41 20 71 21q63 0 107.5 -44.5t44.5 -107.5q0 -61 -44 -104t-106 -48q-92 -4 -141 50.5t-49 148.5z" />
+<glyph unicode="&#x2019;" horiz-adv-x="444" d="M0 1180q0 68 48 109.5t118 41.5q94 0 139 -67.5t35 -161.5q-25 -244 -297 -244l8 68q145 8 174 123q-43 -20 -73 -21q-63 0 -107.5 44.5t-44.5 107.5z" />
+<glyph unicode="&#x201c;" horiz-adv-x="802" d="M0 1100q0 70 27 129q66 145 270 145l-8 -67q-145 -8 -172 -123q41 20 71 20q63 0 107.5 -44t44.5 -107q0 -61 -44 -104.5t-106 -47.5q-92 -4 -141 50.5t-49 148.5zM360 1100q0 70 27 129q66 145 270 145l-8 -67q-145 -8 -172 -123q41 20 72 20q63 0 107 -44t44 -107 q0 -61 -44 -104.5t-105 -47.5q-92 -4 -141.5 50.5t-49.5 148.5z" />
+<glyph unicode="&#x201d;" horiz-adv-x="778" d="M0 1200q0 68 48 110t118 42q94 0 139 -67.5t35 -162.5q-25 -244 -297 -243l8 67q145 8 174 123q-43 -20 -73 -20q-63 0 -107.5 44t-44.5 107zM360 1200q0 68 48.5 110t117.5 42q94 0 139.5 -67.5t34.5 -162.5q-25 -244 -297 -243l9 67q145 8 174 123q-43 -20 -74 -20 q-63 0 -107.5 44t-44.5 107z" />
+<glyph unicode="&#x201e;" horiz-adv-x="825" d="M-14 575q0 221 391 222q127 0 231 -29l35 -16v-70l-16 -12q-176 29 -277 28h-41l-57 -14q-53 -6 -78 -22q-53 -35 -53 -78q0 -27 33 -47q8 -16 22 -21q166 -59 391 -151q45 -31 76 -74q29 -49 29 -109q0 -51 -21 -84l-57 -59q-70 -72 -244 -72h-98q-106 0 -260 23v104 q186 -25 256 -20l104 6q182 10 183 98q0 45 -39 72q-145 68 -197 82l-127 37q-94 27 -133 73q-53 63 -53 133z" />
+<glyph unicode="&#x2026;" horiz-adv-x="864" d="M-41 -477h813v-139h-813v139zM-41 -477v-139h813v139h-813z" />
+<glyph unicode="&#x202f;" horiz-adv-x="497" />
+<glyph unicode="&#x2039;" horiz-adv-x="448" d="M2 727q0 59 37 95t96 36q57 0 98 -37t41 -94q0 -55 -42 -94t-97 -39t-94 39t-39 94z" />
+<glyph unicode="&#x203a;" horiz-adv-x="1064" d="M0 -39v88l743 344l-743 330v100l860 -399v-80z" />
+<glyph unicode="&#x205f;" horiz-adv-x="620" />
+<glyph unicode="&#x2122;" horiz-adv-x="2887" d="M1602 248q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157 -69q57 -66 58 -160q0 -86 -82 -177q-78 -72 -154 -143q-84 -82 -92 -150 q-1 -7 -1 -14q0 -55 43 -96q48 -47 116 -47q115 0 207 92q86 86 106 201q20 -117 96 -201q84 -92 197 -92q74 0 133 43q68 47 68 114q0 55 -40 95.5t-95 40.5v45q88 0 145 -68t57 -158q0 -106 -79.5 -188t-188.5 -82q-106 0 -188 84q-76 76 -105 186q-27 -106 -112 -186 q-92 -84 -201 -84q-102 0 -175 73t-73 175zM0 203q0 98 102.5 166.5t247.5 68.5q102 0 258 -90q90 129 90 260t-72.5 223.5t-174.5 92.5q-74 0 -127.5 -40t-53.5 -96q0 -80 90 -112q-23 27 -22 67q0 37 26.5 64t63.5 27t63.5 -27t26.5 -64q0 -47 -32.5 -79.5t-79.5 -32.5h-6 q-77 0 -131 58q-56 60 -54 145q0 88 62.5 150.5t150.5 62.5h4q128 0 220 -127q91 -126 91 -304q0 -198 -57 -323q163 -135 323 -135h5q127 2 216 119.5t87 285.5q0 186 -76 332.5t-205 208.5q29 -49 29 -105q0 -59 -33 -101t-86 -42q-92 0 -158.5 80t-66.5 190q0 55 40 95.5 t95 40.5h5q222 0 378 -197q158 -199 158 -479q0 -244 -111.5 -414t-271.5 -172h-4q-201 0 -357 225q-61 -104 -157.5 -164.5t-202.5 -60.5q-121 0 -207 59.5t-86 143.5zM88 270q0 -113 154 -112h6q203 2 315 135q-118 100 -209 100h-4q-117 0 -189.5 -36t-72.5 -87z M799 1069q0 -41 29.5 -70.5t72.5 -29.5t71.5 29.5t28.5 70.5q0 43 -28.5 72.5t-71.5 29.5t-72.5 -29.5t-29.5 -72.5z" />
+<glyph unicode="&#xe000;" horiz-adv-x="1014" d="M0 1015h1015v-1015h-1015v1015z" />
+<glyph unicode="&#xfb01;" horiz-adv-x="1970" d="M1104 348v135q72 -147 169 -236t191 -89q98 0 167 86t69 207q0 152 -86 266t-217 139h-181v158h326v-158h-45q127 -45 205 -187.5t78 -330.5q0 -141 -86 -239.5t-207 -98.5q-129 0 -235.5 97t-147.5 251zM0 811q0 86 50 144.5t132 58.5q113 0 180 -68q256 -180 375 -180 q127 0 204 64.5t77 160.5q0 51 -34 103.5t-89 74.5q33 -37 33 -138q0 -44 -32 -75q-34 -33 -81 -32q-61 0 -103 46t-42 111q0 66 42 112t103 46q113 -2 193 -81q78 -77 77 -184q0 -161 -91 -253q-89 -90 -224 -90q-197 2 -385 225l23 -80q0 -82 -80 -170q-76 -70 -150 -139 q-82 -76 -82 -129q0 -72 55.5 -126t122.5 -54q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q80 0 135.5 43t55.5 102q0 61 -42 104.5t-104 43.5v45q88 -2 150.5 -64.5t62.5 -156.5q0 -111 -74 -192q-76 -83 -184 -83q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5 t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 98 80 194l152 152q80 84 79 149q0 133 -114 136q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-22 -23q-68 14 -113 58.5t-45 99.5zM725 1092q0 -31 19.5 -54.5t48.5 -23.5q66 2 67 78q0 33 -19.5 56t-47.5 23q-66 -1 -68 -79z" />
+<glyph unicode="&#xfb02;" horiz-adv-x="2654" d="M1325 438q0 213 180 338q-180 85 -180 190q0 68 79 114t191 46v-45q-135 -49 -135 -147q0 -94 90 -146q2 0 5 1q67 0 115 -59q50 -60 50 -144q0 -80 -43 -136.5t-104 -56.5q-57 2 -93 53.5t-36 124.5q0 47 16 93q-90 -102 -90 -226q0 -115 69.5 -197.5t168.5 -82.5 q100 0 179 83t101 210q23 -125 102.5 -209t165.5 -84q102 0 175 65.5t73 159.5q0 84 -46 143.5t-111 59.5h-158v112h135q37 0 63.5 40t26.5 96q0 66 -53 112q-51 45 -121 45h-6q-33 0 -56.5 19.5t-23.5 48.5q4 45 80 45q102 0 175 -73t73 -175q0 -127 -113 -192 q82 -29 131 -106t49 -175q0 -160 -86 -271.5t-207 -111.5q-80 0 -158.5 77t-109.5 193q-31 -119 -109.5 -194.5t-170.5 -75.5q-117 0 -200 128t-83 310zM1483 586q0 -37 26.5 -63.5t63.5 -26.5t63.5 32.5t26.5 79.5q0 37 -26.5 63.5t-63.5 26.5t-63.5 -32.5t-26.5 -79.5z M0 811q0 86 50 144.5t132 58.5q113 0 180 -68q256 -180 375 -180q127 0 204 64.5t77 160.5q0 51 -34 103.5t-89 74.5q33 -37 33 -138q0 -44 -32 -75q-34 -33 -81 -32q-61 0 -103 46t-42 111q0 66 42 112t103 46q113 -2 193 -81q78 -77 77 -184q0 -161 -91 -253 q-89 -90 -224 -90q-197 2 -385 225l23 -80q0 -82 -80 -170q-76 -70 -150 -139q-82 -76 -82 -129q0 -72 55.5 -126t122.5 -54q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q80 0 135.5 43t55.5 102q0 61 -42 104.5t-104 43.5v45q88 -2 150.5 -64.5t62.5 -156.5 q0 -111 -74 -192q-76 -83 -184 -83q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 98 80 194l152 152q80 84 79 149q0 133 -114 136q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-22 -23q-68 14 -113 58.5t-45 99.5zM725 1092 q0 -31 19.5 -54.5t48.5 -23.5q66 2 67 78q0 33 -19.5 56t-47.5 23q-66 -1 -68 -79z" />
+<glyph unicode="&#xfb03;" horiz-adv-x="3295" d="M2429 348v135q72 -147 169 -236t191 -89q98 0 167 86t69 207q0 152 -86 266t-217 139h-181v158h326v-158h-45q127 -45 205 -187.5t78 -330.5q0 -141 -86 -239.5t-207 -98.5q-129 0 -235.5 97t-147.5 251zM1325 811q0 86 50 144.5t132 58.5q113 0 180 -68 q256 -180 375 -180q127 0 204 64.5t77 160.5q0 51 -34 103.5t-89 74.5q33 -37 33 -138q0 -44 -32 -75q-34 -33 -81 -32q-61 0 -103 46t-42 111q0 66 42 112t103 46q113 -2 193 -81q78 -77 77 -184q0 -161 -91 -253q-89 -90 -224 -90q-197 2 -385 225l23 -80q0 -82 -80 -170 q-76 -70 -150 -139q-82 -76 -82 -129q0 -72 55.5 -126t122.5 -54q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q80 0 135.5 43t55.5 102q0 61 -42 104.5t-104 43.5v45q88 -2 150.5 -64.5t62.5 -156.5q0 -111 -74 -192q-76 -83 -184 -83q-98 0 -179 75t-114 195 q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 98 80 194l152 152q80 84 79 149q0 133 -114 136q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-22 -23q-68 14 -113 58.5t-45 99.5zM2050 1092q0 -31 19.5 -54.5t48.5 -23.5q66 2 67 78q0 33 -19.5 56t-47.5 23 q-66 -1 -68 -79zM0 811q0 86 50 144.5t132 58.5q113 0 180 -68q256 -180 375 -180q127 0 204 64.5t77 160.5q0 51 -34 103.5t-89 74.5q33 -37 33 -138q0 -44 -32 -75q-34 -33 -81 -32q-61 0 -103 46t-42 111q0 66 42 112t103 46q113 -2 193 -81q78 -77 77 -184 q0 -161 -91 -253q-89 -90 -224 -90q-197 2 -385 225l23 -80q0 -82 -80 -170q-76 -70 -150 -139q-82 -76 -82 -129q0 -72 55.5 -126t122.5 -54q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q80 0 135.5 43t55.5 102q0 61 -42 104.5t-104 43.5v45q88 -2 150.5 -64.5 t62.5 -156.5q0 -111 -74 -192q-76 -83 -184 -83q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 98 80 194l152 152q80 84 79 149q0 133 -114 136q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-22 -23q-68 14 -113 58.5t-45 99.5z M725 1092q0 -31 19.5 -54.5t48.5 -23.5q66 2 67 78q0 33 -19.5 56t-47.5 23q-66 -1 -68 -79z" />
+<glyph unicode="&#xfb04;" horiz-adv-x="3979" d="M2650 438q0 213 180 338q-180 85 -180 190q0 68 79 114t191 46v-45q-135 -49 -135 -147q0 -94 90 -146q2 0 5 1q67 0 115 -59q50 -60 50 -144q0 -80 -43 -136.5t-104 -56.5q-57 2 -93 53.5t-36 124.5q0 47 16 93q-90 -102 -90 -226q0 -115 69.5 -197.5t168.5 -82.5 q100 0 179 83t101 210q23 -125 102.5 -209t165.5 -84q102 0 175 65.5t73 159.5q0 84 -46 143.5t-111 59.5h-158v112h135q37 0 63.5 40t26.5 96q0 66 -53 112q-51 45 -121 45h-6q-33 0 -56.5 19.5t-23.5 48.5q4 45 80 45q102 0 175 -73t73 -175q0 -127 -113 -192 q82 -29 131 -106t49 -175q0 -160 -86 -271.5t-207 -111.5q-80 0 -158.5 77t-109.5 193q-31 -119 -109.5 -194.5t-170.5 -75.5q-117 0 -200 128t-83 310zM2808 586q0 -37 26.5 -63.5t63.5 -26.5t63.5 32.5t26.5 79.5q0 37 -26.5 63.5t-63.5 26.5t-63.5 -32.5t-26.5 -79.5z M1325 811q0 86 50 144.5t132 58.5q113 0 180 -68q256 -180 375 -180q127 0 204 64.5t77 160.5q0 51 -34 103.5t-89 74.5q33 -37 33 -138q0 -44 -32 -75q-34 -33 -81 -32q-61 0 -103 46t-42 111q0 66 42 112t103 46q113 -2 193 -81q78 -77 77 -184q0 -161 -91 -253 q-89 -90 -224 -90q-197 2 -385 225l23 -80q0 -82 -80 -170q-76 -70 -150 -139q-82 -76 -82 -129q0 -72 55.5 -126t122.5 -54q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q80 0 135.5 43t55.5 102q0 61 -42 104.5t-104 43.5v45q88 -2 150.5 -64.5t62.5 -156.5 q0 -111 -74 -192q-76 -83 -184 -83q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 98 80 194l152 152q80 84 79 149q0 133 -114 136q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-22 -23q-68 14 -113 58.5t-45 99.5zM2050 1092 q0 -31 19.5 -54.5t48.5 -23.5q66 2 67 78q0 33 -19.5 56t-47.5 23q-66 -1 -68 -79zM0 811q0 86 50 144.5t132 58.5q113 0 180 -68q256 -180 375 -180q127 0 204 64.5t77 160.5q0 51 -34 103.5t-89 74.5q33 -37 33 -138q0 -44 -32 -75q-34 -33 -81 -32q-61 0 -103 46t-42 111 q0 66 42 112t103 46q113 -2 193 -81q78 -77 77 -184q0 -161 -91 -253q-89 -90 -224 -90q-197 2 -385 225l23 -80q0 -82 -80 -170q-76 -70 -150 -139q-82 -76 -82 -129q0 -72 55.5 -126t122.5 -54q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q80 0 135.5 43t55.5 102 q0 61 -42 104.5t-104 43.5v45q88 -2 150.5 -64.5t62.5 -156.5q0 -111 -74 -192q-76 -83 -184 -83q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 98 80 194l152 152q80 84 79 149q0 133 -114 136q-47 0 -80 -33t-33 -80 q0 -57 90 -90l-22 -23q-68 14 -113 58.5t-45 99.5zM725 1092q0 -31 19.5 -54.5t48.5 -23.5q66 2 67 78q0 33 -19.5 56t-47.5 23q-66 -1 -68 -79z" />
+</font>
+</defs></svg> 

nudi/nudi-webfont.ttf

Binary file added.

nudi/nudi-webfont.woff

Binary file added.

nudi/nudi.ttf

Binary file added.

nudikvk/index.htm

+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
+	"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
+
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
+<head>
+	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
+	<script src="../web/easytabs.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
+	<link rel="stylesheet" href="../web/website.css" type="text/css" charset="utf-8" />
+	<link rel="stylesheet" href="nudikvk-font.css" type="text/css" charset="utf-8" />
+
+	<style type="text/css">
+			body{
+			font-family: 'NudikvkkRegular';
+					}
+</style>
+
+<title>ನುಡಿ ಕೆ</title>
+	
+	
+	<script type="text/javascript" charset="utf-8">
+		$(document).ready(function() {
+			$('#container').easyTabs({defaultContent:1});
+		});
+	</script>
+</head>
+
+<body>
+<div id="container">
+	<div id="header">
+		<a href="../index.html">ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಫಾಂಟ್ಸ್</a> - ನುಡಿ ಕೆ Nudi KVK</div>
+	<ul class="tabs">
+		<li><a href="#specimen">ನಿದರ್ಶನ</a></li>
+		<li><a href="#layout">ಮಾದರಿ ವಿನ್ಯಾಸ</a></li>
+				<li><a href="#glyphs">Glyphs</a></li>
+		<li><a href="#installing">Installing Webfonts</a></li>
+		
+	</ul>
+	
+	<div id="main_content">
+
+		
+			<div id="specimen">
+		
+				<div class="section">
+					<div class="grid12 firstcol">
+						<div class="huge">ನುಡಿ ಕೆ</div>
+					</div>
+					<br><br><br>
+				</div>
+		
+				<div class="section">
+					<div class="glyph_range"></div>
+				</div>
+				<div class="section">
+					<div class="grid12 firstcol">
+						<table class="sample_table">
+							<tr><td>10</td><td class="size10">ನುಡಿ ಕೆ</td></tr>
+							<tr><td>11</td><td class="size11">ನುಡಿ ಕೆ</td></tr>
+							<tr><td>12</td><td class="size12">ನುಡಿ ಕೆ</td></tr>
+							<tr><td>13</td><td class="size13">ನುಡಿ ಕೆ</td></tr>
+							<tr><td>14</td><td class="size14">ನುಡಿ ಕೆ</td></tr>
+							<tr><td>16</td><td class="size16">ನುಡಿ ಕೆ</td></tr>
+							<tr><td>18</td><td class="size18">ನುಡಿ ಕೆ</td></tr>
+							<tr><td>20</td><td class="size20">ನುಡಿ ಕೆ</td></tr>
+							<tr><td>24</td><td class="size24">ನುಡಿ ಕೆ</td></tr>
+							<tr><td>30</td><td class="size30">ನುಡಿ ಕೆ</td></tr>
+							<tr><td>36</td><td class="size36">ನುಡಿ ಕೆ</td></tr>
+							<tr><td>48</td><td class="size48">ನುಡಿ ಕೆ</td></tr>
+							<tr><td>60</td><td class="size60">ನುಡಿ ಕೆ</td></tr>
+							<tr><td>72</td><td class="size72">ನುಡಿ ಕೆ</td></tr>
+							<tr><td>90</td><td class="size90">ನುಡಿ ಕೆ</td></tr>
+						</table>
+				
+					</div>
+			
+				</div>
+		
+		
+		
+								<div class="section" id="bodycomparison">
+
+
+										<div id="xheight">
+				<div class="fontbody">&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;&#xE000;body</div><div class="arialbody">body</div><div class="verdanabody">body</div><div class="georgiabody">body</div></div>
+										<div class="fontbody fontbody_height" style="z-index:1">
+											ನುಡಿ ಕೆ<span>Gubbi Normal</span>
+										</div>
+										<div class="fontbody fontbody_height" style="z-index:1">
+											<i>ನುಡಿ ಕೆ</i><span>Italics</span>
+										</div>
+										<div class="fontbody fontbody_height" style="z-index:1">
+											<strong>ನುಡಿ ಕೆ</strong><span>Strong</span>
+										</div>
+										<div class="fontbody fontbody_height" style="z-index:1">
+											<u>ನುಡಿ ಕೆ</u><span>Underlined</span>
+										</div>
+
+
+
+								</div>
+		
+		
+				<div class="section psample psample_row1" id="">
+					
+					<div class="grid2 firstcol">
+						<p class="size10"><span>10.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid3">
+						<p class="size11"><span>11.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid3">
+						<p class="size12"><span>12.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid4">
+						<p class="size13"><span>13.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="white_blend"></div>
+					
+				</div>
+				<div class="section psample psample_row2" id="">
+					<div class="grid3 firstcol">
+						<p class="size14"><span>14.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid4">
+						<p class="size16"><span>16.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid5">
+						<p class="size18"><span>18.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+
+					<div class="white_blend"></div>
+
+				</div>
+				
+				<div class="section psample psample_row3" id="">
+					<div class="grid5 firstcol">
+						<p class="size20"><span>20.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+					</div>
+					<div class="grid7">
+						<p class="size24"><span>24.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+					</div>
+					
+					<div class="white_blend"></div>
+					
+				</div>
+				
+				<div class="section psample psample_row4" id="">
+					<div class="grid12 firstcol">
+						<p class="size30"><span>30.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+					</div>
+					<div class="white_blend"></div>
+					
+				</div>
+				
+				
+				
+				<div class="section psample psample_row1 fullreverse">
+					<div class="grid2 firstcol">
+						<p class="size10"><span>10.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid3">
+						<p class="size11"><span>11.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid3">
+						<p class="size12"><span>12.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid4">
+						<p class="size13"><span>13.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="black_blend"></div>
+					
+				</div>
+				
+				<div class="section psample psample_row2 fullreverse">
+					<div class="grid3 firstcol">
+						<p class="size14"><span>14.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid4">
+						<p class="size16"><span>16.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="grid5">
+						<p class="size18"><span>18.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+			
+					</div>
+					<div class="black_blend"></div>
+
+				</div>
+				
+				<div class="section psample fullreverse psample_row3" id="">
+					<div class="grid5 firstcol">
+						<p class="size20"><span>20.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+					</div>
+					<div class="grid7">
+						<p class="size24"><span>24.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+					</div>
+					
+					<div class="black_blend"></div>
+					
+				</div>
+				
+				<div class="section psample fullreverse psample_row4" id="" style="border-bottom: 20px #000 solid;">
+					<div class="grid12 firstcol">
+						<p class="size30"><span>30.</span>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.</p>
+					</div>
+					<div class="black_blend"></div>
+					
+				</div>
+				
+				
+				
+				
+			</div>
+			
+			<div id="layout">
+				
+				<div class="section">
+					
+					<div class="grid12 firstcol">
+						<h1>ತಪೋನಂದನ</h1>
+						<h2>ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯತೆ</h2>
+						
+						<p class="byline"> <a href="#link">ಕುವೆಂಪು</a></p>
+					</div>
+				</div>
+				<div class="section">
+					<div class="grid8 firstcol">
+						<p>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.
+</p><p>ಲಾಲಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಘಾತವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲೆಂಬಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯವೆಸಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ದರ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದಿನಿತೂ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಒಂದಿನಿತೂ ಧಕ್ಕೆ ತಗಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಲಾಲಿತ್ಯ, ಆಸನ ಅಲುಗದಂತೆ, ವೇದಿಕೆ ಕಳಚಿಕೊಂಡುಬೀಳದಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನದ ಕಟಾಕ್ಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಸ್ಯಸಹಜವಾದ ನೈಚ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಹದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೈಮರೆಸಲೂ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಪರವಶತೆ ಹಸುಳೆಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಲ್ಲೆಯ ಲಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವ ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಅಥವಾ ನಲ್ಲನ ಒಲವಿನ ಆತ್ಮವಿಸ್ಮೃತಿಯೇ ವಿನಾ ಮಹತ್ತಾದುದನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಭೂಮಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ರಸಋಷಿಯ ಭಾವಸಮಾಧಿಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಲಯಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ.
+ಲಾಲಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಪೋಷಕವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ವಿಧ್ವಂಸಕವಾಗುತ್ತದೆ ಭವ್ಯತೆ. ಭವ್ಯವಾದುದರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತೆ ತತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಹತೋಮಹೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಕಲ್ಪನೆಯನು ಹಿಂತಳ್ಳಿ, ಭಾವವನ್ನೂ ಮೀರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಣ್ಗೆ ಬೀಸಿ ಎಸೆಯುತ್ತದೆ.</p><p>
+ಭವ್ಯತಾ ಅನುಭವಸಾಧನೆಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ: ಒಂದನೆಯದು ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯದು ಅಹಂಕಾರ ನಷ್ಟ; ಎರಡನೆಯದು ಬ್ರಹ್ಮಲಾಭ.
+ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಣೋರಣೀಯಕ್ಕೆ ನೂಂಕಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೆ ಭವ್ಯತಾ ಅನುಭವವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬರಿಯ ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ವೈನಾಶಿಕ ಗುಣದಿಂದಲೇ ಯಾವುದೂ ಭವ್ಯತೆಗೇರಲಾರದು. ಅಂತಹ ಮೃತ್ಯುಶೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಭಯಂಕರ, ಘೋರ, ಭೀಕರ ಎಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಬರಿಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾಕಾರಿಯಾದ ವಿಧ್ವಂಸಿಗೆ ರಸಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಗಲಿಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಭವ್ಯತಾ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವೂ ಭೀಕರವೂ ಘೋರವೂ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೋ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೋ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದಕ್ಕೇನೊ ಆ ಗುಣಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರದ ಅಲ್ಪತೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ವಿರಾಡಹಂಕಾರದ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮದ ಭೂಮತೆಯನ್ನು ಅರ್ಜಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಭವ್ಯತಾ ಅನುಭವವುಂಟಾಗುವುದು. ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿಸರ್ಜನದಷ್ಟೇ ಆರ್ಜನವೂ ಆವಶ್ಯಕ; ಭಯದಷ್ಟೇ ಗೌರವವೂ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಯಾವ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿಯದಾಗಲಿ ಕಲಾಕೃತಿಯದಾಗಲಿ, ದರ್ಶನಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೂ ತರುವಾಯ ಅದು ಭೂಮಕ್ಕೆ ಕುಪ್ಪಳಿಸುವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೋ ಅದನ್ನು ಭವ್ಯವೆಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತೇವೆ.</p>
+					</div>
+					
+					<div class="grid4 sidebar">
+						
+						<div class="box reverse">
+							<p class="last">ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ. </p>
+						</div>
+						
+						<p class="caption">ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ.</p>
+
+						<p>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ.
+</p><p>ಲಾಲಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಘಾತವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲೆಂಬಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯವೆಸಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಾಮೀಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ದರ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದಿನಿತೂ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಒಂದಿನಿತೂ ಧಕ್ಕೆ ತಗಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಲಾಲಿತ್ಯ, ಆಸನ ಅಲುಗದಂತೆ, ವೇದಿಕೆ ಕಳಚಿಕೊಂಡುಬೀಳದಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನದ ಕಟಾಕ್ಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾಚಿಸುವಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಾಸ್ಯಸಹಜವಾದ ನೈಚ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಹದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮೈಮರೆಸಲೂ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಪರವಶತೆ ಹಸುಳೆಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಲ್ಲೆಯ ಲಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುವ ತಾಯಿಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಅಥವಾ ನಲ್ಲನ ಒಲವಿನ ಆತ್ಮವಿಸ್ಮೃತಿಯೇ ವಿನಾ ಮಹತ್ತಾದುದನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಭೂಮಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ರಸಋಷಿಯ ಭಾವಸಮಾಧಿಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಲಯಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ.
+ಲಾಲಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಪೋಷಕವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ವಿಧ್ವಂಸಕವಾಗುತ್ತದೆ ಭವ್ಯತೆ. ಭವ್ಯವಾದುದರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತೆ ತತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಹತೋಮಹೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಕಲ್ಪನೆಯನು ಹಿಂತಳ್ಳಿ, ಭಾವವನ್ನೂ ಮೀರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಣ್ಗೆ ಬೀಸಿ ಎಸೆಯುತ್ತದೆ.</p>
+
+					</div>
+				</div>
+				
+			</div>
+
+
+
+
+		<div id="glyphs">
+			<div class="section">
+				<div class="grid12 firstcol">
+					
+				<h1>Language Support</h1>
+				<p>The subset of Gubbi Normal in this kit supports the following languages:<br />
+					
+									</p>
+				<h1>Glyph Chart</h1>
+				<p>The subset of Gubbi Normal in this kit includes all the glyphs listed below. Unicode entities are included above each glyph to help you insert individual characters into your layout.</p>
+				<div id="glyph_chart">
+					
+																														 <div><p>&amp;#32;</p>&#32;</div>
+																				 <div><p>&amp;#33;</p>&#33;</div>
+																				 <div><p>&amp;#34;</p>&#34;</div>
+																				 <div><p>&amp;#36;</p>&#36;</div>
+																				 <div><p>&amp;#37;</p>&#37;</div>
+																				 <div><p>&amp;#39;</p>&#39;</div>
+																				 <div><p>&amp;#40;</p>&#40;</div>
+																				 <div><p>&amp;#41;</p>&#41;</div>
+																				 <div><p>&amp;#42;</p>&#42;</div>
+																				 <div><p>&amp;#43;</p>&#43;</div>
+																				 <div><p>&amp;#44;</p>&#44;</div>
+																				 <div><p>&amp;#45;</p>&#45;</div>
+																				 <div><p>&amp;#46;</p>&#46;</div>
+																				 <div><p>&amp;#47;</p>&#47;</div>
+																				 <div><p>&amp;#48;</p>&#48;</div>
+																				 <div><p>&amp;#49;</p>&#49;</div>
+																				 <div><p>&amp;#50;</p>&#50;</div>
+																				 <div><p>&amp;#51;</p>&#51;</div>
+																				 <div><p>&amp;#52;</p>&#52;</div>
+																				 <div><p>&amp;#53;</p>&#53;</div>
+																				 <div><p>&amp;#54;</p>&#54;</div>
+																				 <div><p>&amp;#55;</p>&#55;</div>
+																				 <div><p>&amp;#56;</p>&#56;</div>
+																				 <div><p>&amp;#57;</p>&#57;</div>
+																				 <div><p>&amp;#58;</p>&#58;</div>
+																				 <div><p>&amp;#59;</p>&#59;</div>
+																				 <div><p>&amp;#61;</p>&#61;</div>
+																				 <div><p>&amp;#62;</p>&#62;</div>
+																				 <div><p>&amp;#63;</p>&#63;</div>
+																				 <div><p>&amp;#160;</p>&#160;</div>
+																				 <div><p>&amp;#173;</p>&#173;</div>
+																				 <div><p>&amp;#178;</p>&#178;</div>
+																				 <div><p>&amp;#179;</p>&#179;</div>
+																				 <div><p>&amp;#185;</p>&#185;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8192;</p>&#8192;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8193;</p>&#8193;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8194;</p>&#8194;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8195;</p>&#8195;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8196;</p>&#8196;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8197;</p>&#8197;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8198;</p>&#8198;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8199;</p>&#8199;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8200;</p>&#8200;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8201;</p>&#8201;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8202;</p>&#8202;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8208;</p>&#8208;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8209;</p>&#8209;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8210;</p>&#8210;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8211;</p>&#8211;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8212;</p>&#8212;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8217;</p>&#8217;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8220;</p>&#8220;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8221;</p>&#8221;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8230;</p>&#8230;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8239;</p>&#8239;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8250;</p>&#8250;</div>
+																				 <div><p>&amp;#8287;</p>&#8287;</div>
+																				 <div><p>&amp;#57344;</p>&#57344;</div>
+																		</div>	
+				</div>
+				
+				
+			</div>
+		</div>
+		
+		
+		<div id="specs">
+			
+		</div>
+	
+		<div id="installing">
+			<div class="section">
+					<div class="grid7 firstcol">
+					<h1>Installing Webfonts</h1>
+					<h2>1.Add the font defnition style sheet</h2>
+					To use this font on your site. Include the following style sheet in your head section of your html
+<code>
+&lt;link href='http://thejeshgn.bitbucket.org/nudikvk/nudikvk-font.css' rel='stylesheet' type='text/css'&gt;
+</code>
+It defines a new font family called <code> 'GubbiNormal'</code>. Now you can use that font in your style sheet.
+					<h2>2. Modify your own stylesheet</h2>
+					<p>To take advantage of your new fonts, you must tell your stylesheet to use them. Look at the original @font-face declaration above and find the property called "font-family." The name linked there will be what you use to reference the font. Prepend that webfont name to the font stack in the "font-family" property, inside the selector you want to change. For example:</p>
+<code>p { font-family: 'NudikvkkRegular' }</code>
+
+<h2>3. Test</h2>
+<p>Getting webfonts to work cross-browser <em>can</em> be tricky. Use the information in the sidebar to help you if you find that fonts aren't loading in a particular browser.</p>
+				</div>
+				
+				<div class="grid5 sidebar">
+					<div class="box">
+						<h2>Troubleshooting<br />Font-Face Problems</h2>
+						<p>Having trouble getting your webfonts to load in your new website? Here are some tips to sort out what might be the problem.</p>
+
+						<h3>Fonts not showing in any browser</h3>
+
+						<p>This sounds like you need to work on the plumbing. You either did not upload the fonts to the correct directory, or you did not link the fonts properly in the CSS. If you've confirmed that all this is correct and you still have a problem, take a look at your .htaccess file and see if requests are getting intercepted.</p>
+
+						<h3>Fonts not loading in iPhone or iPad</h3>
+
+						<p>The most common problem here is that you are serving the fonts from an IIS server. IIS refuses to serve files that have unknown MIME types. If that is the case, you must set the MIME type for SVG to "image/svg+xml" in the server settings. Follow these instructions from Microsoft if you need help.</p>
+
+						<h3>Fonts not loading in Firefox</h3>
+
+						<p>The primary reason for this failure? You are still using a version Firefox older than 3.5. So upgrade already! If that isn't it, then you are very likely serving fonts from a different domain. Firefox requires that all font assets be served from the same domain. Lastly it is possible that you need to add WOFF to your list of MIME types (if you are serving via IIS.)</p>
+
+						<h3>Fonts not loading in IE</h3>
+
+						<p>Are you looking at Internet Explorer on an actual Windows machine or are you cheating by using a service like Adobe BrowserLab? Many of these screenshot services do not render @font-face for IE. Best to test it on a real machine.</p>
+
+						<h3>Fonts not loading in IE9</h3>
+
+						<p>IE9, like Firefox, requires that fonts be served from the same domain as the website. Make sure that is the case.</p>
+					</div>
+				</div>
+			</div>
+			
+		</div>
+	
+	</div>
+	<div id="footer">
+		<p>Projects: <a href="http://thejeshgn.bitbucket.org/">Kannada web Fonts</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="https://github.com/aravindavk/Gubbi">ನುಡಿ ಕೆ</a>&nbsp;|&nbsp;<a href="http://thejeshgn.com">Thejesh GN</a></p>
+	</div>
+</div>
+</body>
+</html>

nudikvk/nudikvk-font.css

+/* Generated by Font Squirrel (http://www.fontsquirrel.com) on February 2, 2012 */
+
+
+
+@font-face {
+  font-family: 'NudikvkkRegular';
+  src: url('nudikvk-webfont.eot');
+  src: url('nudikvk-webfont.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
+     url('nudikvk-webfont.woff') format('woff'),
+     url('nudikvk-webfont.ttf') format('truetype'),
+     url('nudikvk-webfont.svg#NudikvkkRegular') format('svg');
+  font-weight: normal;
+  font-style: normal;
+
+}
+

nudikvk/nudikvk-webfont.eot

Binary file added.

nudikvk/nudikvk-webfont.svg

Added
New image
+<?xml version="1.0" standalone="no"?>
+<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd" >
+<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
+<metadata>
+This is a custom SVG webfont generated by Font Squirrel.
+Copyright  : Copy right DITGOK Designed by Srinivasa Vanjre Molakalmuru
+</metadata>
+<defs>
+<font id="NudikvkkRegular" horiz-adv-x="71" >
+<font-face units-per-em="2048" ascent="1638" descent="-410" />
+<missing-glyph horiz-adv-x="921" />
+<glyph unicode=" " horiz-adv-x="921" />
+<glyph unicode="&#x09;" horiz-adv-x="921" />
+<glyph unicode="&#xa0;" horiz-adv-x="921" />
+<glyph unicode="!" horiz-adv-x="430" d="M0 -158q0 45 33 78t80 35q47 0 79.5 -33t32.5 -80t-32.5 -79.5t-79.5 -32.5q-47 -2 -80 30.5t-33 81.5zM0 1034q0 68 33 113t80 45q47 2 79.5 -44t32.5 -114q0 -162 -45 -483.5t-45 -482.5h-45q0 164 -45 485t-45 481z" />
+<glyph unicode="&#x22;" horiz-adv-x="530" d="M0 1239q0 90 74 90q78 0 78 -82q0 -31 -60 -358h-33l-36 170q-23 104 -23 180zM274 1221q0 109 78 108q76 0 76 -82q0 -88 -20 -182q-10 -49 -39 -176h-37l-35 170q-23 115 -23 162z" />
+<glyph unicode="#" horiz-adv-x="854" d="M0 205v67h150l53 271h-203v61h219l72 361h65l-71 -361h264l80 361h65l-76 -361h134v-61h-146l-57 -271h203v-67h-213l-74 -340h-66l74 340h-270l-74 -340h-68l76 340h-137zM213 272h270l58 271h-271z" />
+<glyph unicode="$" horiz-adv-x="712" d="M0 51v213h31q29 -203 235 -223v438q-125 76 -178 129q-88 90 -88 195q0 109 80 176q72 59 186 70v69h47v-69q106 0 248 -68v-223h-29q-14 115 -59 168q-51 61 -160 71v-381q152 -104 193 -145q104 -98 104 -207q0 -117 -92 -192q-84 -70 -205 -70v-86h-47v86 q-135 0 -266 49zM117 850q0 -109 149 -203v350q-149 -20 -149 -147zM313 41q78 10 128.5 60.5t50.5 127.5q0 94 -179 217v-405z" />
+<glyph unicode="%" horiz-adv-x="1011" d="M0 772q0 113 53 193q63 90 170 90q109 0 166 -90q49 -78 49 -193q0 -113 -51 -190q-59 -90 -166 -90q-111 0 -170 88q-51 77 -51 192zM49 -45l756 1102h72l-760 -1102h-68zM127 690q0 -158 92 -158q100 0 100 238q0 242 -98 242q-94 0 -94 -238v-84zM473 250 q0 111 51 188q59 90 166 90q104 0 166 -90q53 -78 53 -188q0 -111 -51 -189q-59 -90 -164 -90q-106 0 -168 88q-53 78 -53 191zM592 244q0 -229 100 -230q98 0 99 236q0 240 -99 239q-100 1 -100 -245z" />
+<glyph unicode="&#x26;" horiz-adv-x="1236" d="M0 178q0 207 322 383q-63 133 -64 234q0 117 78 186.5t196 69.5q88 0 148.5 -52.5t60.5 -138.5q0 -152 -258 -278q100 -176 209 -326q137 164 137 276q0 82 -75 89v30h327v-30q-102 0 -202 -162q-59 -94 -152 -248q125 -145 236 -145q115 0 141 114l31 -20 q-59 -209 -242 -209q-133 0 -275 147q-172 -147 -339 -147q-113 0 -191 55q-88 61 -88 172zM162 250q0 -92 53 -150.5t143 -58.5q96 0 220 100q-168 238 -232 367q-184 -102 -184 -258zM391 854q0 -66 66 -223q193 90 192 233q0 55 -32.5 93t-88.5 38q-59 0 -98 -40 t-39 -101z" />
+<glyph unicode="'" horiz-adv-x="444" d="M0 1180q0 53 38 91t93 40q66 2 115 -35q57 -45 53 -131q0 -266 -254 -266l4 26q68 4 119 47q61 53 61 135q-51 -39 -98 -38q-55 0 -93 38t-38 93z" />
+<glyph unicode="(" horiz-adv-x="708" d="M0 438q0 504 475 826l25 -47q-328 -293 -328 -811q0 -444 332 -766l-29 -31q-223 141 -348 352q-127 219 -127 477z" />
+<glyph unicode=")" horiz-adv-x="708" d="M0 1237l29 31q475 -307 475 -897q0 -260 -127 -445q-106 -152 -348 -313l-25 47q176 158 253 333t77 410q0 515 -334 834z" />
+<glyph unicode="*" horiz-adv-x="753" d="M0 416q0 66 117 100q47 12 172 49q-23 16 -109 35q-94 20 -121 33q-59 29 -59 82q0 61 66 61q59 0 129 -74q82 -90 114 -102q-4 29 -33 121q-25 78 -24 119q0 92 78 92q70 0 69 -84q0 -43 -27.5 -125t-27.5 -123q10 6 113 105q72 70 127 69q68 0 67 -67q0 -57 -123 -95 q-45 -12 -166 -47q119 -35 170 -51q117 -41 117 -98q0 -63 -65 -64q-57 0 -131 74l-109 109q4 -18 33 -127q23 -84 22 -129q0 -31 -19.5 -56.5t-47.5 -25.5q-80 0 -80 84q0 45 28.5 126.5t28.5 127.5q-25 -14 -114 -109q-74 -74 -123 -74q-72 1 -72 64z" />
+<glyph unicode="+" horiz-adv-x="1148" d="M0 385v113h414v432h114v-436h416v-109h-416l4 -430h-118v430h-414z" />
+<glyph unicode="," horiz-adv-x="444" d="M0 131q0 53 38 91t93 40q63 2 115 -43q57 -53 55 -141q-2 -248 -256 -248l4 27q68 4 119 47q61 53 61 135q-51 -39 -98 -39q-55 0 -93 38t-38 93z" />
+<glyph unicode="-" horiz-adv-x="1044" d="M0 375v149h901v-149h-901z" />
+<glyph unicode="." horiz-adv-x="430" d="M0 92q0 47 31.5 78t79.5 31q115 0 114 -109q0 -45 -34.5 -77.5t-79.5 -32.5q-47 0 -79 31.5t-32 78.5z" />
+<glyph unicode="/" horiz-adv-x="634" d="M0 -272l520 1402h115l-524 -1402h-111z" />
+<glyph unicode="0" horiz-adv-x="1245" d="M0 618q0 258 152.5 439.5t367.5 181.5t367.5 -181t152.5 -440q0 -256 -152.5 -437t-367.5 -181t-367.5 181t-152.5 437zM49 618q0 -190 138.5 -325t332.5 -135q195 0 333 135t138 325q0 193 -138 328t-333 135t-333 -135t-138 -328z" />
+<glyph unicode="1" horiz-adv-x="1345" d="M0 586q0 270 167 461.5t402 191.5q238 0 405 -191.5t167 -461.5q0 -406 -238 -586q-104 -4 -104 92q0 23 6 43q285 219 285 518q0 178 -152 303t-369 125q-215 0 -367.5 -125t-152.5 -303q0 -291 299 -518q4 -18 4 -35q0 -43 -32.5 -71.5t-83.5 -28.5q-236 180 -236 586z " />
+<glyph unicode="2" horiz-adv-x="1257" d="M-61 0v158h593q197 0 334.5 125t137.5 303q0 207 -109 351t-262 144q-102 0 -175 -50t-73 -120q0 -59 43 -102t104 -43q43 0 69 26.5t26 65.5q0 43 -31 76l25 12q113 -39 110 -135q0 -55 -54 -95t-132 -40q-86 0 -148.5 69.5t-60.5 165.5q0 137 87 232.5t210 95.5 q174 0 297 -192.5t123 -460.5q0 -244 -159 -415t-386 -171h-569z" />
+<glyph unicode="3" horiz-adv-x="1222" d="M0 1024q0 88 72.5 151.5t175.5 63.5q180 2 306 -156.5t128 -384.5q0 -154 -25 -215q199 -270 330 -270q45 0 78 35q14 -33 14 -66q0 -74 -54 -128t-132 -54q-137 2 -260 428q-45 -154 -160 -252t-250 -98q-82 2 -140 64.5t-58 150.5q2 131 103 224t243 91q135 -2 223 -67 q27 63 24 202q0 164 -101 280t-245 114q-82 0 -139 -49.5t-59 -118.5q0 -55 35.5 -95t89.5 -40q86 0 86 79q0 57 -62 78v45q66 -10 107 -41.5t41 -70.5q0 -55 -43 -95.5t-105 -40.5q-92 0 -157.5 70t-65.5 166zM98 360q0 -55 44 -95t106 -40q96 0 185 75t136 196 q-84 66 -198 67q-113 2 -193 -58.5t-80 -144.5z" />
+<glyph unicode="4" horiz-adv-x="1294" d="M0 901q0 139 87 238.5t210 99.5q92 0 157.5 -66.5t65.5 -158.5q0 -84 -58.5 -143.5t-139.5 -59.5q-61 0 -104.5 40t-43.5 95q0 61 98 113l25 -23q-45 -35 -45 -86q0 -72 70 -71q61 0 104 39.5t45 95.5q0 55 -51 95t-123 40q-102 0 -175 -80t-73 -190q0 -100 153.5 -212 t403.5 -194q170 43 277.5 130t107.5 185q0 145 -223 316q-25 20 -25 49q0 27 21.5 47.5t50.5 20.5q14 0 27 -4q113 -37 180.5 -142.5t67.5 -240.5q0 -139 -129.5 -251t-327.5 -145q121 -90 123 -225q2 -86 -63.5 -149.5t-160.5 -63.5q-86 0 -148 59.5t-62 143.5 q0 137 149 213q-195 0 -334 142t-137 343zM397 270q0 -66 43 -111.5t105 -45.5q61 0 105 46t44 111q0 55 -44 95.5t-105 40.5t-104.5 -40.5t-43.5 -95.5z" />
+<glyph unicode="5" horiz-adv-x="1318" d="M0 203q0 158 161 284.5t408 165.5q0 186 -90 318.5t-219 132.5q-66 0 -113 -40t-49 -95q0 -47 36 -80t89 -33q43 0 73 32t30 77q0 14 -4 26h24q18 -43 19 -86q0 -68 -36 -115t-93 -47q-76 0 -130.5 73t-56.5 175q0 102 65.5 175t157.5 73q143 0 244.5 -168t101.5 -407 l199 57q-123 137 -123 293q0 92 58.5 158.5t140.5 66.5q80 0 138.5 -66.5t58.5 -158.5q2 -195 -209 -305q233 -213 233 -439q0 -156 -147 -270q-29 -6 -56 -6q-74 0 -94 51q125 137 125 338q0 176 -100 303l-224 -68q0 -256 -122.5 -436t-296.5 -182q-82 0 -140.5 59.5 t-58.5 143.5zM74 225q0 -47 35.5 -79.5t89.5 -32.5q154 -2 262 143t108 352q-217 -53 -355 -159.5t-140 -223.5zM768 969q-2 -131 86 -226q160 82 162 248q0 47 -36 80t-87 33q-53 0 -88 -40t-37 -95z" />
+<glyph unicode="6" horiz-adv-x="1167" d="M0 406q0 209 162 292q0 43 18.5 125t18.5 123q0 66 -30 111t-71 47q-55 2 -86 -35l-12 35q68 111 199 113q55 0 96 -46.5t39 -111.5q0 -39 -58 -141q-63 -113 -77 -197q104 68 198 67q92 0 156.5 -53t64.5 -127q2 -74 -63.5 -127t-157.5 -53q-84 0 -150.5 60.5 t-84.5 152.5q-113 -82 -113 -203q0 -115 94.5 -197.5t227.5 -82.5h694v-158h-694q-154 0 -262.5 119t-108.5 287zM199 676q53 -135 198 -135q51 0 87 26.5t36 63.5q0 47 -44 79.5t-105 32.5q-84 -1 -172 -67z" />
+<glyph unicode="7" horiz-adv-x="1191" d="M0 338q0 94 89 181t233 134q123 41 197.5 121t74.5 172q0 55 -43 95t-105 40q-55 0 -95 -29.5t-42 -72.5q-2 -76 88 -123l-26 -22q-76 25 -124 81t-48 121q-2 84 63.5 143.5t159.5 59.5q113 0 192.5 -86t79.5 -207q0 -147 -153 -241l-287 -144q-156 -90 -156 -223 q0 -74 80 -127t193 -53h719v-158h-719q-154 0 -262.5 99.5t-108.5 238.5z" />
+<glyph unicode="8" horiz-adv-x="1232" d="M0 698q0 223 101.5 382t244.5 159q74 0 124 -71.5t50 -176.5q2 -102 -49 -175t-125 -73q-61 0 -104 73t-43 175q0 10 37 101q-86 -47 -136.5 -152.5t-50.5 -241.5q2 -225 146.5 -382.5t349.5 -157.5q164 0 279.5 105.5t117.5 254.5q0 174 -125 270q-147 115 -147 248 q0 84 72.5 143.5t175.5 59.5h172v-158h-172q-68 0 -114 -32.5t-48 -79.5q-2 -94 110 -181q150 -113 150 -270q0 -215 -138.5 -366.5t-332.5 -151.5q-225 0 -385 203.5t-160 494.5zM248 991q0 -55 32.5 -95t77.5 -40q47 0 80 40t33 95t-32.5 95t-80.5 40q-45 0 -77.5 -40 t-32.5 -95z" />
+<glyph unicode="9" horiz-adv-x="1191" d="M0 381q0 104 61 203q-63 49 -61 247q2 166 146.5 286t349.5 120h594v-158h-668q-158 0 -266.5 -95t-108.5 -220q0 -72 39 -135q102 158 287 157q92 -2 156.5 -51t64.5 -119q2 -74 -63.5 -127t-157.5 -53q-180 -2 -287 113q-23 -55 -25 -146q0 -88 81 -158.5t204 -88.5 q78 -12 78 -86q0 -72 -78 -72q-143 0 -245.5 111.5t-100.5 271.5zM125 594q72 -55 221 -55q61 0 105.5 28.5t44.5 71.5q0 37 -44 63.5t-106 26.5q-137 0 -221 -135z" />
+<glyph unicode=":" horiz-adv-x="432" d="M0 668q0 49 31.5 78.5t79.5 29.5q115 0 114 -108q0 -45 -34.5 -78t-79.5 -33q-47 0 -79 32t-32 79zM2 115q0 47 32 77.5t79 30.5q115 0 114 -108q0 -45 -34.5 -78t-79.5 -33q-47 0 -79 32t-32 79z" />
+<glyph unicode=";" horiz-adv-x="473" d="M0 -182q63 29 121 80q68 66 67 120q-16 -25 -65 -24q-121 0 -121 100q0 49 37 86t88 37q141 0 141 -172q0 -76 -86 -164q-74 -76 -155 -110zM10 618q0 49 32 79t79 30q115 0 115 -109q0 -45 -34 -76.5t-81 -31.5t-79 30.5t-32 77.5z" />
+<glyph unicode="&#x3c;" horiz-adv-x="1067" d="M0 362v93l862 372v-84l-743 -346l743 -344v-100z" />
+<glyph unicode="=" horiz-adv-x="1107" d="M0 240v137h903v-137h-903zM0 592v137h903v-137h-903z" />
+<glyph unicode="&#x3e;" horiz-adv-x="1064" d="M0 -39v88l743 344l-743 330v100l860 -399v-80z" />
+<glyph unicode="?" horiz-adv-x="993" d="M0 854q2 141 120 240.5t286 97.5q160 0 271 -105.5t111 -255.5q0 -203 -112 -315q-248 -248 -248 -448h-45q0 229 113 471q90 197 90 270q-2 113 -81 191.5t-190 78.5q-102 0 -174.5 -65.5t-72.5 -159.5q-2 -27 22 -68q39 68 90 68q47 2 80 -30.5t33 -82.5 q0 -47 -33 -79.5t-80 -32.5q-74 0 -127 66.5t-53 158.5zM293 -158q0 45 32.5 78t80.5 35q47 0 79.5 -33t32.5 -80t-32.5 -79.5t-79.5 -32.5q-47 -2 -80 30.5t-33 81.5z" />
+<glyph unicode="@" horiz-adv-x="1619" d="M0 303q0 336 218 564.5t552 228.5q258 0 418 -148q164 -154 164 -407q0 -209 -117 -381q-131 -195 -332 -195q-127 0 -127 111q0 47 15 121q-117 -131 -138 -150q-90 -82 -180 -82q-70 0 -111 62q-37 53 -36 127q0 170 139 364q147 209 307 209q121 0 139 -113l29 88 l127 19q-170 -573 -170 -637q0 -59 59 -59q152 0 258 196q90 170 91 334q0 227 -154 367q-147 133 -377 133q-309 0 -510 -236q-188 -221 -188 -538q0 -281 178 -456t461 -175q465 0 653 430h47q-82 -223 -273.5 -352t-432.5 -129q-303 0 -506 200.5t-203 503.5zM453 180 q0 -117 94 -117q131 0 239 193q96 172 97 313q0 117 -101 117q-111 0 -225 -203q-104 -184 -104 -303z" />
+<glyph unicode="A" horiz-adv-x="1060" d="M0 510q0 213 126 362.5t302 149.5q178 0 304 -150q124 -147 124 -355q0 -218 -126 -367.5t-302 -149.5t-302 149.5t-126 360.5zM53 510q2 -141 111.5 -246.5t263.5 -105.5t265 105q110 104 110 242q0 146 -110.5 248.5t-264.5 102.5t-264.5 -102.5t-110.5 -243.5z" />
+<glyph unicode="B" horiz-adv-x="593" d="M0 219q0 90 57.5 153.5t137.5 65.5q80 0 137 -64.5t57 -154.5t-57.5 -154.5t-136.5 -64.5q-80 0 -137.5 63.5t-57.5 155.5zM0 795q0 90 57.5 154.5t137.5 64.5t137 -63.5t57 -155.5q0 -90 -57.5 -153.5t-136.5 -66.5q-80 0 -137.5 65t-57.5 155zM49 219q0 -51 42 -86 t104 -35h6q55 0 96 34q43 36 43 87t-42 86t-103 35h-7q-55 0 -96 -34q-43 -36 -43 -87zM49 795q0 -51 42 -86t104 -35h6q55 0 96 34q43 36 43 87t-42 85.5t-103 34.5q-3 0 -7 1q-55 0 -96 -34q-43 -36 -43 -87z" />
+<glyph unicode="C" horiz-adv-x="1333" d="M0 608q0 168 72.5 287t175.5 119q66 0 112 -65.5t46 -160.5q0 -84 -46.5 -143t-111.5 -59q-66 0 -112 59.5t-46 142.5q-45 -76 -45 -185q0 -185 148 -315q150 -132 372 -132q213 0 365.5 132t152.5 318q0 113 -45 201q-55 113 -157 115q-43 0 -72 -19.5t-31 -48.5 q0 -82 68 -139q49 -41 82 -42q3 0 6 1v-154h-479v158h376q-131 78 -131 221q0 47 53.5 80t127.5 33q102 0 174.5 -119t72.5 -287q0 -252 -164.5 -430t-398.5 -178q-242 0 -403.5 178t-161.5 432zM135 821q0 -41 33 -70.5t80 -29.5t79.5 30.5t32.5 73.5q0 39 -32.5 69 t-79.5 30t-80 -30t-33 -73z" />
+<glyph unicode="D" horiz-adv-x="1333" d="M0 608q0 168 72.5 287t175.5 119q66 0 112 -65.5t46 -160.5q0 -84 -46.5 -143t-111.5 -59q-66 0 -112 59.5t-46 142.5q-45 -76 -45 -185q0 -185 148 -314q150 -131 372 -131q178 0 303 66.5t125 158.5q0 125 -57 190q-37 -10 -123 -10h-360v158h383q-57 70 -58 158 q2 55 51.5 95t118.5 40q74 0 127 -59.5t53 -143.5q0 -78 -39.5 -139.5t-107.5 -85.5q80 -90 80 -230q0 -147 -143 -251q-145 -105 -353 -105q-242 0 -403.5 177t-161.5 431zM135 821q0 -41 33 -70.5t80 -29.5t79.5 29.5t32.5 70.5q0 43 -32.5 73t-79.5 30t-80 -30t-33 -73z M836 811q0 -33 67 -90h45q55 0 95 29.5t40 70.5q0 43 -39.5 73t-95.5 30q-47 0 -79.5 -33t-32.5 -80z" />
+<glyph unicode="E" horiz-adv-x="1337" d="M0 698q0 131 80 223.5t190 92.5q86 0 166 -62q88 -68 127 -174q20 111 86 173.5t162 62.5q131 0 223 -119t92 -287q0 -231 -90 -360q117 -152 117 -361q0 -45 -45 -45t-45 45q0 197 -49 316q-141 -203 -361 -203q-131 0 -223 66.5t-92 158.5t99.5 159t238.5 67 q158 0 315 -158q90 104 90 306q0 111 -79.5 184t-190.5 73q-211 0 -248 -213q-18 94 -103 153.5t-190 59.5q-92 0 -158.5 -53t-66.5 -127q0 -66 46 -112t112 -46q35 0 35 -35q0 -33 -35 -32q-84 0 -143.5 72.5t-59.5 174.5zM451 270q0 -47 65.5 -79.5t159.5 -32.5 q190 0 293 100q-121 147 -293 148q-92 0 -158.5 -40.5t-66.5 -95.5z" />
+<glyph unicode="F" horiz-adv-x="1722" d="M0 428v113h109q33 123 102.5 206.5t157.5 108.5h-293v158h676q61 0 103 43t42 102q0 72 -78 125l23 23q123 -73 123 -221q0 -97 -62.5 -163.5t-150.5 -66.5h-68q84 -20 158 -104q78 -90 110 -211h283q-98 100 -100 225q0 74 46 127t111 53q84 0 143.5 -66.5t59.5 -158.5 q0 -186 -147 -270q168 -121 170 -271q0 -74 -46.5 -127t-111.5 -53q-78 0 -135 68v22q152 0 151 129q0 109 -84 209h-338q0 -178 -124.5 -303t-303.5 -125q-178 0 -303 125t-125 303h-98zM176 428q25 -131 123 -218t227 -87q127 0 226.5 87t121.5 218h-698zM176 541h698 q-37 139 -134 227t-214 88q-119 0 -215 -87t-135 -228zM1202 721q0 -78 68 -135q70 0 119 43t49 102q2 49 -31 82q-31 31 -76 31h-6q-49 0 -86 -36t-37 -87z" />
+<glyph unicode="G" horiz-adv-x="1894" d="M0 608q0 135 55 256q72 150 193 150q84 0 135 -86q45 -74 45 -162q0 -82 -37 -148q-45 -78 -121 -77q-72 0 -114 77q-35 66 -35 152q0 23 2 41q-78 -92 -78 -203q0 -182 124 -316t304 -134q82 0 133 73q47 68 47 152q0 57 -17.5 169t-17.5 169q0 117 78 205t193 88 q129 0 211 -121q72 -106 71 -240q0 -14 -2 -57v-72q0 -344 183 -344q125 0 209 95.5t84 220.5q0 129 -84 235q-43 57 -154 143q-84 66 -84 97q0 39 47 39q43 0 94 -41q104 -82 165 -211t61 -262q0 -174 -80 -320q-96 -176 -258 -176q-115 0 -187 117q-61 98 -61 221 q0 37 11 111.5t11 113.5q0 109 -57 195q-66 98 -168 98q-92 0 -158.5 -66.5t-66.5 -158.5q0 -59 33.5 -169t33.5 -169q0 -117 -77.5 -205t-192.5 -88q-215 0 -352 203q-121 180 -121 405zM158 788q0 -53 30.5 -94t81.5 -41q49 0 81 42t32 93q0 41 -35 66t-78 25t-77.5 -25 t-34.5 -66z" />
+<glyph unicode="H" horiz-adv-x="2502" d="M0 608q0 137 55 256q72 150 193 150q84 0 137 -99q43 -80 43 -172q0 -78 -39 -141q-45 -74 -119 -74q-80 0 -133 95q-43 78 -47 165q-45 -100 -45 -180q0 -168 94 -301q104 -150 267 -149q88 0 145 68.5t57 156.5q0 63 -11 191t-11 192q0 111 94 182q84 66 199 66 q137 0 221 -142q72 -119 71 -264q0 -39 -11 -113.5t-11 -111.5q0 -96 74.5 -160.5t173.5 -64.5q92 0 158.5 66.5t66.5 158.5q0 59 -11.5 180t-11.5 180q0 115 88.5 193t204.5 78q178 0 297 -150q109 -139 109 -323q0 -178 -70 -338q-90 -203 -246 -203q-100 0 -165 88 q-59 80 -60 182q0 74 53.5 127.5t126.5 53.5q51 0 87 -37t36 -88q0 -31 -23.5 -54.5t-54.5 -23.5q-39 0 -64.5 27.5t-25.5 66.5q0 35 23 64q-49 -6 -81 -46.5t-32 -89.5q0 -70 55.5 -113.5t124.5 -43.5q127 0 201 159q57 125 58 269q0 137 -104.5 226t-244.5 89 q-100 0 -168.5 -73.5t-68.5 -174.5q0 -45 6 -135t6 -135q0 -129 -74 -229q-82 -109 -209 -109q-129 0 -210 131q-70 113 -70 252q0 37 11 111.5t11 113.5q0 106 -81.5 177t-188.5 71q-84 0 -151 -47q-74 -51 -74 -133q0 -63 11 -191.5t11 -191.5q0 -113 -65 -199 q-72 -94 -182 -94q-193 0 -310 217q-96 180 -96 391zM131 788q0 -49 34 -92t83 -43q55 0 95 40t40 95q0 47 -33 80t-80 33q-139 0 -139 -113z" />
+<glyph unicode="I" horiz-adv-x="1511" d="M0 788q0 92 72.5 159t175.5 67q168 0 286.5 -165t118.5 -398q35 -131 114 -212t167 -81q109 0 184.5 86t75.5 207q0 123 -80 232.5t-213 172.5h-180v158h315q70 0 120 46t48 111q0 76 -100 123l22 35q82 -29 131.5 -91t49.5 -134q0 -102 -80 -175t-191 -73h-80 q147 -53 237.5 -193.5t90.5 -312.5q0 -145 -83 -247.5t-200 -102.5q-113 0 -209 100.5t-139 259.5q-29 -158 -130 -259t-230 -101q-102 0 -175 80t-73 190q0 66 40 112t95 46t95 -40t40 -95t-39.5 -95t-95.5 -40q-31 4 -57 22q14 -53 61 -88t109 -35h3q82 0 140 101 q59 102 60 248q0 233 -73 399q-72 164 -173 164h-2q-129 -2 -170 -90q31 23 57 22q55 0 95 -40t40 -95t-40 -95t-95 -40t-95 45.5t-40 111.5zM68 762q0 -62 67 -64h4q62 0 64 68v4q0 62 -68 64h-4q-63 -1 -63 -72zM113 289q0 -62 67 -64h4q62 0 64 68v4q0 62 -68 63 q-2 0 -3 1q-64 -1 -64 -72z" />
+<glyph unicode="J" horiz-adv-x="1329" d="M0 338q0 92 59.5 158.5t143.5 66.5q66 0 111.5 -46t45.5 -111q0 -53 -38.5 -92.5t-96.5 -43.5v45q68 17 68 73q0 44 -32 75q-34 33 -81 33q-55 0 -95 -40t-40 -96q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -125 102.5 -209t165.5 -84q98 0 168 72.5 t68 175.5q0 213 -173 355t-423 142q-123 0 -123 58q0 53 123 53q213 0 406 -135q117 -82 182 -208t65 -265q0 -166 -89 -286t-201 -120q-88 0 -163 75t-108 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5z" />
+<glyph unicode="K" horiz-adv-x="1333" d="M0 338q0 92 59.5 158.5t143.5 66.5q66 0 111.5 -46t45.5 -111q0 -53 -38.5 -92.5t-96.5 -43.5v45q68 17 68 73q0 44 -32 75q-34 33 -81 33q-55 0 -95 -40t-40 -96q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q25 -127 100.5 -210t170.5 -83q100 0 163.5 96 t63.5 240q0 203 -138.5 359.5t-359.5 193.5q0 -117 -56 -199t-136 -82q-88 0 -150.5 106.5t-62.5 253.5h45q0 -92 53 -158.5t127 -66.5q51 0 87 56.5t36 134.5q264 0 443 -174.5t179 -423.5q0 -207 -82.5 -350.5t-211.5 -143.5q-88 0 -163 75t-108 195 q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5z" />
+<glyph unicode="L" horiz-adv-x="1308" d="M0 338q0 92 59.5 158.5t143.5 66.5q66 0 111.5 -46t45.5 -111q0 -53 -38.5 -92.5t-96.5 -43.5l-10 33q78 13 78 85q0 44 -32 75q-34 33 -81 33q-55 0 -95 -40t-40 -96q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -125 111 -210t184 -85q92 0 158.5 86 t66.5 207q0 180 -82.5 305t-209.5 125q-86 0 -155 -81t-69 -190q-96 268 -323 271q-68 0 -117 -29q-59 -35 -59 -96q0 -25 12 -56l-23 -12q-57 55 -57 148q0 70 82 125t162 55q119 -2 209 -74t110 -186q23 119 83.5 189.5t144.5 70.5q147 -2 242 -153.5t95 -366.5 q0 -207 -79.5 -351.5t-190.5 -144.5q-90 0 -177 78t-118 194q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5z" />
+<glyph unicode="M" horiz-adv-x="1286" d="M0 248q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157 -69q57 -66 58 -160q0 -86 -82 -177q-78 -72 -154 -143q-84 -82 -92 -150 q-1 -7 -1 -14q0 -55 43 -96q48 -47 116 -47q115 0 207 92q86 86 106 201q20 -117 96 -201q84 -92 197 -92q74 0 133 43q68 47 68 114q0 55 -40 95.5t-95 40.5v45q88 0 145 -68t57 -158q0 -106 -79.5 -188t-188.5 -82q-106 0 -188 84q-76 76 -105 186q-27 -106 -112 -186 q-92 -84 -201 -84q-102 0 -175 73t-73 175z" />
+<glyph unicode="N" horiz-adv-x="1286" d="M0 248q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 76 48 132t120 69q-137 88 -137 198q0 59 74.5 117.5t173.5 58.5v-22q-57 -20 -96.5 -76.5t-39.5 -99.5 q2 -96 82 -176q88 -8 142 -75q51 -64 51 -152q0 -86 -82 -177q-78 -72 -154 -143q-84 -82 -92 -150q-1 -7 -1 -14q0 -55 43 -96q48 -47 116 -47q115 0 207 92q86 86 106 201q20 -117 96 -201q84 -92 197 -92q74 0 133 43q68 47 68 114q0 55 -40 95.5t-95 40.5v45 q88 0 145 -68t57 -158q0 -106 -79.5 -188t-188.5 -82q-106 0 -188 84q-76 76 -105 186q-27 -106 -112 -186q-92 -84 -201 -84q-102 0 -175 73t-73 175z" />
+<glyph unicode="O" horiz-adv-x="1327" d="M0 248q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157 -69q57 -66 58 -160q0 -86 -82 -177q-78 -72 -154 -143q-84 -82 -92 -150 q-1 -7 -1 -14q0 -55 43 -96q48 -47 116 -47q115 0 207 92q86 86 106 201q20 -117 96 -201q84 -92 197 -92q74 0 133 43q68 47 68 114q0 55 -40 95.5t-95 40.5v45q88 0 145 -68t57 -158q0 -106 -79.5 -188t-188.5 -82q-106 0 -188 84q-76 76 -105 186q-27 -106 -112 -186 q-92 -84 -201 -84q-102 0 -175 73t-73 175zM90 1014v90h213q72 0 72 49q0 25 -20.5 44.5t-53.5 19.5h-211v135h555q197 0 335 -116t138 -280q0 -154 -86 -262t-207 -108q-102 0 -174.5 78.5t-72.5 191.5q0 84 59 142.5t143 60.5q47 0 80 -33t33 -80q0 -37 -23.5 -63.5 t-56.5 -26.5q-29 0 -48.5 23.5t-19.5 54.5q2 61 35 80q-61 0 -104 -40t-43 -95q0 -74 56 -127.5t136 -53.5q102 0 175 73t73 175q0 113 -92 192t-223 79h-402q68 -35 70 -113q0 -33 -26.5 -61.5t-73.5 -28.5h-236z" />
+<glyph unicode="P" horiz-adv-x="415" d="M0 586v135h326q39 31 39 80q0 29 -17 55h-348v158h512v-158h-84q16 -27 16 -59q0 -43 -28 -76h327v-135h-225q72 -33 115 -106.5t43 -164.5q0 -131 -86 -223t-207 -92t-207 92t-86 223q0 90 43 163t115 108h-248zM180 360q0 -84 59.5 -143t143.5 -59t143.5 59t59.5 143 q0 92 -59.5 159t-143.5 67t-143.5 -66t-59.5 -160z" />
+<glyph unicode="Q" horiz-adv-x="948" d="M0 586v135h338q158 111 158 248q-45 -125 -148 -125q-55 0 -95 56t-40 136q0 84 53 143.5t127 59.5q80 0 136.5 -66.5t56.5 -158.5q0 -166 -180 -293h337v-135h-225q72 -33 115 -106.5t43 -164.5q0 -131 -86 -223t-207 -92t-207 92t-86 223q0 90 43 163t115 108h-248z M180 360q0 -84 59.5 -143t143.5 -59t143.5 59t59.5 143q0 92 -59.5 159t-143.5 67t-143.5 -66t-59.5 -160zM270 1047q0 -41 30 -71t71 -30q43 0 72.5 30t29.5 71q0 43 -29.5 72.5t-72.5 29.5q-41 0 -71 -29.5t-30 -72.5z" />
+<glyph unicode="R" horiz-adv-x="1601" d="M0 225q0 88 96 152q93 62 221 61h9q150 0 292 -100q80 108 80 262q0 136 -81 231q-79 92 -189 93q-70 0 -120 -37t-50 -88q0 -47 26.5 -80t63.5 -33q-27 25 -26 59q0 33 26.5 61t67.5 28q33 0 56.5 -27t23.5 -64q0 -43 -37 -72.5t-88 -29.5q-70 0 -119 56.5t-49 136.5 q0 88 63.5 150.5t149.5 62.5h4q132 0 226 -127q95 -129 97 -312v-12q0 -200 -67 -315q173 -123 311 -123h4q141 2 239.5 119.5t98.5 285.5q0 195 -80 348.5t-213 214.5q-49 23 -135 23q-16 0 -45 -11.5t-45 -11.5q-45 0 -45 45q0 37 40 64t95 27h5q80 0 175 -68 q150 -104 233 -282.5t83 -393.5t-119 -366.5t-287 -151.5q-88 0 -184 86q-82 76 -166 150q-63 -109 -156.5 -172.5t-191.5 -63.5q-121 0 -207 66.5t-86 158.5zM68 236q0 -31 46 -54.5t111 -23.5q217 2 348 135q-141 100 -247 100h-9q-101 0 -173 -44q-74 -45 -76 -113z" />
+<glyph unicode="S" horiz-adv-x="1089" d="M0 203q0 98 102.5 166.5t247.5 68.5q102 0 258 -90q90 129 90 260t-72.5 223.5t-174.5 92.5q-74 0 -127.5 -40t-53.5 -96q0 -80 90 -112q-23 27 -22 67q0 37 26.5 64t63.5 27t63.5 -27t26.5 -64q0 -47 -32.5 -79.5t-79.5 -32.5h-6q-77 0 -131 58q-56 60 -54 145 q0 88 62.5 150.5t150.5 62.5h4q128 0 220 -127q91 -126 91 -304q0 -198 -57 -323q163 -135 323 -135h5q117 0 198.5 105.5t81.5 254.5q0 98 -69.5 190.5t-188.5 147.5h-225v158h348v-158h-22q121 -70 190.5 -193.5t69.5 -269.5q0 -162 -111.5 -276.5t-271.5 -116.5h-4 q-201 0 -357 225q-61 -104 -157.5 -164.5t-202.5 -60.5q-121 0 -207 59.5t-86 143.5zM82 272q0 -115 156 -114h6q207 2 319 135q-118 100 -209 100h-4q-117 0 -192.5 -35t-75.5 -86z" />
+<glyph unicode="T" horiz-adv-x="1601" d="M0 203q0 98 102.5 166.5t247.5 68.5q102 0 258 -90q90 129 90 260t-72.5 223.5t-174.5 92.5q-74 0 -127.5 -40t-53.5 -96q0 -80 90 -112q-23 27 -22 67q0 37 26.5 64t63.5 27t63.5 -27t26.5 -64q0 -47 -32.5 -79.5t-79.5 -32.5h-6q-77 0 -131 58q-56 60 -54 145 q0 88 62.5 150.5t150.5 62.5h4q128 0 220 -127q91 -126 91 -304q0 -198 -57 -323q163 -135 323 -135h5q127 2 216 119.5t87 285.5q0 186 -76 332.5t-205 208.5q29 -49 29 -105q0 -59 -33 -101t-86 -42q-92 0 -158.5 80t-66.5 190q0 55 40 95.5t95 40.5h5q222 0 378 -197 q158 -199 158 -479q0 -244 -111.5 -414t-271.5 -172h-4q-201 0 -357 225q-61 -104 -157.5 -164.5t-202.5 -60.5q-121 0 -207 59.5t-86 143.5zM88 270q0 -113 154 -112h6q203 2 315 135q-118 100 -209 100h-4q-117 0 -189.5 -36t-72.5 -87zM799 1069q0 -41 29.5 -70.5 t72.5 -29.5t71.5 29.5t28.5 70.5q0 43 -28.5 72.5t-71.5 29.5t-72.5 -29.5t-29.5 -72.5z" />
+<glyph unicode="U" horiz-adv-x="593" d="M0 0v135q0 244 90 436.5t248 284.5h-338v158h664v-158h-101q158 -92 248 -284.5t90 -436.5v-135h-158v225q0 262 -86 446.5t-206 184.5q-121 0 -207 -184.5t-86 -446.5v-225h-158z" />
+<glyph unicode="V" horiz-adv-x="1105" d="M0 0v135q0 268 87 473t239 293q-106 0 -182 43t-76 103q0 70 72.5 120t174.5 50q244 0 415 -290t171 -702v-225h-158v225q0 276 -86 470t-206 194q-121 0 -207 -193.5t-86 -470.5v-225h-158zM213 1036q2 -49 96 -63q158 -23 213 -43q139 -55 221 -199q-33 172 -140 283.5 t-243 111.5q-61 0 -104 -26.5t-43 -63.5z" />
+<glyph unicode="W" horiz-adv-x="1071" d="M0 326q0 98 59.5 167.5t143.5 69.5q80 0 135 -46t55 -111q2 -61 -44 -104.5t-111 -43.5l-13 35q88 16 90 90q0 47 -32.5 80t-79.5 33q-66 0 -112 -40t-46 -96q0 -84 72.5 -143t175.5 -59q100 0 180 83t100 210q23 -127 103 -210t180 -83q98 0 160 75q57 70 57 175 q0 143 -104 245q-20 20 -21 47q0 66 66 66q20 0 45 -68q57 -158 180 -157q47 0 80 29.5t33 70.5q0 47 -27 86q-2 0 -63 68q-6 10 -7 18q0 29 39 29q16 0 27 -11q68 -76 76 -178q2 -17 1 -32q0 -70 -29 -125q-36 -68 -85 -68h-4q-104 0 -199 113q45 -98 45 -236v-12 q-2 -121 -80.5 -207t-189.5 -86q-92 0 -171 75t-112 195q-29 -119 -107.5 -194.5t-172.5 -75.5q-121 0 -207 95.5t-86 230.5zM0 856v158h1188v-158h-1188zM455 719q0 45 31.5 76.5t76.5 31.5t77 -31.5t32 -76.5t-32 -77t-77 -32t-76.5 32t-31.5 77zM496 -248l77 361l80 -361 q2 -9 2 -17q0 -25 -18 -45q-25 -28 -64 -28q-37 0 -61 28q-18 21 -18 45q0 8 2 17z" />
+<glyph unicode="X" horiz-adv-x="1581" d="M0 338q0 92 59.5 158.5t143.5 66.5q74 0 127 -50t53 -120q0 -59 -46 -102t-112 -43l-10 45q41 0 70.5 26.5t29.5 63.5q0 47 -32.5 80t-79.5 33q-61 0 -103.5 -40t-42.5 -96q0 -84 69 -143t167 -59q96 0 172 83t98 210q23 -127 106 -210t187 -83q92 0 158.5 66.5 t66.5 158.5q-2 141 -112 270q-18 20 -19 47q0 66 64 66h3q25 0 42 -67q18 -71 68.5 -114.5t111.5 -43.5q47 0 80 40t33 95q-2 137 -135 270q-4 4 -5 10q0 23 43 23q18 0 29 -10q111 -111 113 -338q0 -84 -33 -143.5t-80 -59.5q-115 0 -180 113q23 -57 23 -201q0 -12 -1 -25 q-2 -131 -80.5 -223t-189.5 -92q-98 0 -179 75t-114 195q-33 -121 -107.5 -195.5t-162.5 -74.5q-121 0 -206 98.5t-87 239.5zM270 956q0 76 53.5 128.5t127.5 52.5q102 0 174.5 -95.5t72.5 -230.5q0 -98 -56 -168t-136 -70q-129 0 -213 148l35 33q80 -100 178 -101 q61 0 104 53.5t43 127.5q0 100 -67 157q4 -18 4 -39q0 -68 -40 -116t-99 -48q-74 0 -127.5 50t-53.5 118zM348 956q0 -41 30 -70.5t73 -29.5q37 0 63.5 29.5t26.5 70.5q0 43 -27 73t-63 30q-43 0 -73 -30t-30 -73zM473 -248l90 361l90 -361q2 -8 2 -15q0 -26 -21 -47 q-28 -28 -71 -28t-70 29q-21 22 -22 46q0 8 2 15z" />
+<glyph unicode="Y" horiz-adv-x="1294" d="M0 248q0 104 88 201q80 74 162 145q88 82 88 149q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5t144.5 -54.5t60.5 -138.5q0 -53 -27 -112q111 113 231 192q162 113 271 113 q106 0 176.5 -82t70.5 -189q0 -70 -90 -135l-22 33q45 43 45 90q0 86 -76 127q-53 29 -116 29q-17 0 -35 -2q-176 -20 -461 -246.5t-285 -337.5q0 -61 48 -102t110 -41q115 0 207 92q86 86 106 201q20 -113 112.5 -203t207.5 -90q68 0 118 45t50 112q0 53 -36 94.5t-87 41.5 v45h5q80 0 138 -59q59 -60 59 -144q0 -113 -65 -199q-72 -94 -182 -94q-109 0 -199 86q-86 78 -115 184q-27 -106 -119 -188t-200 -82q-102 0 -175 73t-73 175zM575 590q0 45 32 76.5t77 31.5t77 -31.5t32 -76.5t-32 -77t-77 -32t-77 32t-32 77z" />
+<glyph unicode="Z" horiz-adv-x="823" d="M0 834q0 74 59.5 127t143.5 53q92 0 158.5 -73t66.5 -175q0 -74 -80 -160q-76 -70 -149 -139q-82 -78 -82 -129q0 -74 46 -127t111 -53q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q84 0 143.5 53t59.5 127q0 90 -69.5 159.5t-178.5 88.5h-203v135h306 q27 33 26 76q0 33 -16 59h-316v158h283q18 -31 100 -158q25 -29 25 -65q0 -37 -25 -70h135v-135h-202q92 -35 147 -109t55 -162q0 -131 -79.5 -223t-190.5 -92q-92 0 -175 82t-118 211q-35 -131 -116.5 -212t-176.5 -81q-102 0 -174.5 72.5t-72.5 175.5q0 98 79 194l152 152 q80 84 80 149q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-43 0 -73 -33t-28 -80q0 -53 78 -90l-22 -23q-70 18 -114 69t-44 112z" />
+<glyph unicode="[" horiz-adv-x="587" d="M0 -276v1476h383v-100h-254v-1278h254v-98h-383z" />
+<glyph unicode="\" horiz-adv-x="839" d="M0 1133h123l512 -1403h-123z" />
+<glyph unicode="]" horiz-adv-x="587" d="M0 -172h254v1266h-254v106h383v-1474h-383v102z" />
+<glyph unicode="^" horiz-adv-x="897" d="M0 696l338 557h20l334 -557h-90l-250 430l-256 -430h-96z" />
+<glyph unicode="_" horiz-adv-x="974" d="M0 2v143h975v-143h-975z" />
+<glyph unicode="`" horiz-adv-x="442" d="M0 1100q2 266 254 266l-4 -27q-66 -4 -119 -47q-61 -51 -61 -135q51 39 98 39q55 0 93 -38t38 -93q0 -53 -38 -91t-93 -40q-66 -2 -113 35q-57 45 -55 131z" />
+<glyph unicode="a" horiz-adv-x="1337" d="M0 834q0 74 59.5 127t143.5 53q92 0 158.5 -73t66.5 -175q0 -76 -82 -162l-151 -139q-84 -76 -84 -131q0 -74 48 -125t115 -51q104 0 187.5 83t105.5 210q35 -131 117 -212t176 -81q84 0 143.5 53t59.5 127q0 82 -62.5 151.5t-162.5 96.5h-226v135h236q86 49 132 110 q39 52 39 99q0 8 -1 16q-43 -80 -158 -80q-55 2 -95 51.5t-40 118.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q74 0 127 -59.5t53 -143.5q0 -111 -52 -196.5t-141 -118.5h218v-135h-183q180 -101 181 -301q0 -119 -80 -202t-191 -83q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5 t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 90 86 186q80 76 160 154q86 86 86 155q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-43 0 -73 -33t-28 -80q0 -53 78 -90l-22 -23q-70 18 -114 69t-44 112zM793 1024q0 -41 29.5 -70.5t70.5 -29.5q43 0 72.5 29.5t29.5 70.5q0 43 -29.5 72.5 t-72.5 29.5q-41 0 -70.5 -29.5t-29.5 -72.5z" />
+<glyph unicode="b" horiz-adv-x="815" d="M0 563q0 186 72.5 318.5t175.5 132.5q74 0 127 -73t53 -175q0 -92 -46 -158.5t-112 -66.5q-68 0 -120 68.5t-60 166.5q-45 -67 -45 -220q0 -159 84 -277q86 -121 195 -121q82 0 148.5 83t88.5 210q23 -125 102.5 -209t165.5 -84q98 0 167 86t69 207q0 137 -77 248.5 t-204 156.5h-223v158h324v-158h-11q113 -53 180.5 -175t67.5 -275q0 -168 -86 -287t-207 -119q-80 0 -158.5 77t-109.5 193q-33 -121 -98.5 -195.5t-138.5 -74.5q-127 0 -225.5 167t-98.5 396zM123 821q0 -59 43 -102t104 -43q47 0 80 32.5t33 79.5t-29.5 80t-72.5 33 q-121 -2 -158 -80zM467 -270q0 12 4 22l90 361l90 -361q2 -8 2 -18q0 -33 -26.5 -57.5t-65.5 -24.5t-66.5 23.5t-27.5 54.5z" />
+<glyph unicode="c" horiz-adv-x="1333" d="M0 563q0 186 72.5 318.5t175.5 132.5q74 0 127 -73t53 -175q0 -92 -46 -158.5t-112 -66.5q-53 0 -101 66.5t-69 168.5q-55 -76 -55 -221q0 -162 75 -279q77 -119 183 -118q84 0 160 84t98 209q25 -127 94.5 -210t153.5 -83q127 0 203 114q72 109 71 281q0 160 -55 285 q-61 135 -172 198q6 -35 6 -67q0 -104 -47 -176t-117 -72q-66 0 -111.5 79t-45.5 191q0 92 46 159t111 67q184 0 307 -207t123 -502q0 -219 -86 -361q-88 -147 -233 -147q-78 0 -146.5 75t-101.5 195q-31 -117 -106.5 -193.5t-151.5 -76.5q-125 0 -214 165t-89 398zM135 821 q0 -59 40 -102t95 -43q47 0 80 32.5t33 79.5t-29.5 80t-72.5 33h-6q-118 0 -140 -80zM467 -270q0 12 4 22l90 361l90 -361q2 -8 2 -18q0 -33 -26.5 -57.5t-65.5 -24.5t-66.5 23.5t-27.5 54.5zM608 969q0 -47 30 -80t71 -33q43 0 72.5 33t29.5 80t-29.5 79.5t-72.5 32.5 q-41 0 -71 -32.5t-30 -79.5z" />
+<glyph unicode="d" horiz-adv-x="1335" d="M0 811q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q88 0 153 -70q115 -121 129 -131q98 -70 265 -70q98 0 168.5 68t70.5 162q0 20 -4 41h35q16 -47 16 -96q0 -119 -84 -203t-202 -84q-199 0 -334 190q12 -35 12 -55q0 -72 -88 -150q-80 -66 -160 -129q-88 -78 -88 -149q0 -68 56.5 -124 t127.5 -56q113 0 197 92q76 84 96 201q20 -117 97 -201q84 -92 196 -92q70 0 129.5 51t59.5 117q0 53 -36 94t-87 41v45q90 0 146 -72t56 -164q0 -113 -67 -186q-74 -84 -201 -84q-106 0 -188 86q-76 74 -105 184q-29 -111 -102 -186q-84 -84 -191 -84q-104 0 -189 73.5 t-85 174.5q0 121 88 219q12 12 160 139q88 74 88 137q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-22 -35q-63 14 -110.5 60.5t-47.5 109.5z" />
+<glyph unicode="e" horiz-adv-x="821" d="M0 811q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q92 0 186 -88q80 -82 160 -162q98 -88 199 -88q74 0 127 26.5t53 63.5t-33 63.5t-80 26.5h-248v158h310q4 -16 51 -158q111 -41 112 -158q0 -66 -59 -111.5t-143 -45.5q-227 2 -408 274l-2 -49q-4 -78 -88 -170q-76 -74 -154 -150 q-84 -80 -84 -124q0 -72 51.5 -118t120.5 -46q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q78 0 139.5 42t61.5 101q0 61 -40 103t-95 42v46q84 0 143 -69t59 -167q0 -113 -64.5 -184.5t-182.5 -71.5q-100 0 -191.5 77t-122.5 193q-31 -119 -112.5 -194.5 t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 90 86 186q80 76 160 154q86 86 86 155q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-10 -35q-74 12 -122 60.5t-48 109.5z" />
+<glyph unicode="f" horiz-adv-x="1325" d="M0 811q0 86 50 144.5t132 58.5q113 0 180 -68q256 -180 375 -180q127 0 204 64.5t77 160.5q0 51 -34 103.5t-89 74.5q33 -37 33 -138q0 -44 -32 -75q-34 -33 -81 -32q-61 0 -103 46t-42 111q0 66 42 112t103 46q113 -2 193 -81q78 -77 77 -184q0 -161 -91 -253 q-89 -90 -224 -90q-197 2 -385 225l23 -80q0 -82 -80 -170q-76 -70 -150 -139q-82 -76 -82 -129q0 -72 55.5 -126t122.5 -54q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q80 0 135.5 43t55.5 102q0 61 -42 104.5t-104 43.5v45q88 -2 150.5 -64.5t62.5 -156.5 q0 -111 -74 -192q-76 -83 -184 -83q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 98 80 194l152 152q80 84 79 149q0 133 -114 136q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-22 -23q-68 14 -113 58.5t-45 99.5zM725 1092 q0 -31 19.5 -54.5t48.5 -23.5q66 2 67 78q0 33 -19.5 56t-47.5 23q-66 -1 -68 -79z" />
+<glyph unicode="g" horiz-adv-x="593" d="M0 451q0 139 75 250.5t195 154.5h-270v158h653v-158h-22q123 -43 196.5 -154.5t73.5 -250.5q0 -186 -132 -318.5t-318 -132.5t-318.5 132.5t-132.5 318.5zM90 518q0 -156 105.5 -258t257.5 -102t255 102t103 258q0 139 -105.5 238.5t-254.5 99.5q-150 0 -255.5 -99.5 t-105.5 -238.5z" />
+<glyph unicode="h" horiz-adv-x="604" d="M-250 360v113q53 -143 152.5 -229t208.5 -86q102 0 174.5 99t72.5 239q0 119 -96 231q-106 125 -262 152q-100 16 -100 77q0 57 100 58h4q174 0 295 -178q115 -168 115 -385q2 -186 -87 -318.5t-216 -132.5q-119 0 -218.5 100t-142.5 260zM295 -248l90 383l90 -383 q2 -8 2 -15q0 -26 -21 -47q-28 -28 -71 -28t-71 28q-21 21 -21 47q0 7 2 15z" />
+<glyph unicode="i" horiz-adv-x="147" d="M-221 348v135q72 -147 169 -236t191 -89q98 0 167 86t69 207q0 152 -86 266t-217 139h-181v158h326v-158h-45q127 -45 205 -187.5t78 -330.5q0 -141 -86 -239.5t-207 -98.5q-129 0 -235.5 97t-147.5 251z" />
+<glyph unicode="j" horiz-adv-x="1105" d="M0 451q0 139 75 250.5t195 154.5q-92 0 -158.5 40t-66.5 95q0 74 72.5 127t175.5 53h5q249 0 425 -196q178 -199 178 -479q0 -205 -132 -350.5t-318 -145.5t-318.5 132.5t-132.5 318.5zM90 518q0 -158 102.5 -259t251.5 -101q152 0 259.5 102t107.5 258 q0 139 -105.5 238.5t-254.5 99.5q-150 0 -255.5 -99.5t-105.5 -238.5zM168 979q2 -31 38 -54.5t87 -23.5h158q113 0 207 -48t141 -132q-45 170 -168 277q-121 106 -265 106h-6q-80 0 -136 -37t-56 -88z" />
+<glyph unicode="k" horiz-adv-x="1849" d="M0 721q0 121 83 207t198 86q88 0 159.5 -68.5t100.5 -179.5q31 111 105.5 179.5t164.5 68.5q106 0 190 -68.5t113 -179.5q31 111 110 179.5t173 68.5q102 0 175 -93.5t73 -222.5q0 -94 -51.5 -163.5t-129.5 -83.5q-18 -4 -30.5 10t-12.5 31q0 23 21 26q68 12 112.5 57.5 t44.5 100.5q0 74 -59 127t-143 53q-111 0 -191 -59.5t-80 -143.5v-45q0 -231 -90 -360q137 -135 138 -361q0 -45 -46 -45q-45 0 -45 45q0 231 -69 316q-141 -203 -361 -203q-131 0 -223 66.5t-92 158.5t99.5 159t238.5 67q158 0 315 -158q90 104 90 315q0 102 -72.5 175 t-174.5 73q-111 0 -194 -63.5t-99 -161.5q-27 100 -96.5 162.5t-151.5 62.5q-102 0 -175 -46t-73 -112q0 -74 53.5 -127t126.5 -53q33 0 33 -35q0 -33 -33 -32q-92 2 -158.5 80.5t-66.5 189.5zM451 270q0 -47 65.5 -79.5t159.5 -32.5h8q200 0 285 100q-121 147 -293 148 q-92 0 -158.5 -40.5t-66.5 -95.5z" />
+<glyph unicode="l" horiz-adv-x="1329" d="M0 438q0 213 180 338q-180 85 -180 190q0 68 79 114t191 46v-45q-135 -49 -135 -147q0 -94 90 -146q2 0 5 1q67 0 115 -59q50 -60 50 -144q0 -80 -43 -136.5t-104 -56.5q-57 2 -93 53.5t-36 124.5q0 47 16 93q-90 -102 -90 -226q0 -115 69.5 -197.5t168.5 -82.5 q100 0 179 83t101 210q23 -125 102.5 -209t165.5 -84q102 0 175 65.5t73 159.5q0 84 -46 143.5t-111 59.5h-158v112h135q37 0 63.5 40t26.5 96q0 66 -53 112q-51 45 -121 45h-6q-33 0 -56.5 19.5t-23.5 48.5q4 45 80 45q102 0 175 -73t73 -175q0 -127 -113 -192 q82 -29 131 -106t49 -175q0 -160 -86 -271.5t-207 -111.5q-80 0 -158.5 77t-109.5 193q-31 -119 -109.5 -194.5t-170.5 -75.5q-117 0 -200 128t-83 310zM158 586q0 -37 26.5 -63.5t63.5 -26.5t63.5 32.5t26.5 79.5q0 37 -26.5 63.5t-63.5 26.5t-63.5 -32.5t-26.5 -79.5z" />
+<glyph unicode="m" horiz-adv-x="802" d="M0 473q0 104 49 184t131 109q-180 85 -180 200q0 68 79 114t191 46v-45q-55 0 -95 -40t-40 -95q2 -84 90 -158q2 0 5 1q67 0 115 -59q50 -60 50 -144t-43 -143.5t-104 -59.5t-101.5 54.5t-40.5 129.5q0 49 19 97q-80 -68 -80 -191q0 -131 69.5 -223t168.5 -92 q100 0 179 83t101 210q23 -123 106 -208t169 -85q102 0 174.5 72.5t72.5 175.5q0 72 -58 126t-126 54h-158v112h136q51 0 86.5 27t35.5 63q0 37 -77 68h-361v158h309q23 -25 164 -158q68 -27 68 -68q0 -51 -53.5 -87.5t-126.5 -36.5q84 -23 143 -99q63 -84 63 -182 q0 -160 -86 -271.5t-206 -111.5q-80 0 -162 77t-113 193q-31 -119 -109.5 -194.5t-170.5 -75.5q-117 0 -200 138t-83 335zM158 608q0 -47 26.5 -79.5t63.5 -32.5t63.5 32.5t26.5 79.5q0 37 -26.5 63.5t-63.5 26.5t-63.5 -26.5t-26.5 -63.5z" />
+<glyph unicode="n" horiz-adv-x="1318" d="M0 473q0 104 49 184t131 109q-180 85 -180 200q0 68 79 114t191 46v-45q-55 0 -95 -40t-40 -95q2 -84 90 -158q2 0 5 1q67 0 115 -59q50 -60 50 -144t-43 -143.5t-104 -59.5t-101.5 54.5t-40.5 129.5q0 49 19 97q-80 -68 -80 -191q0 -131 69.5 -223t168.5 -92 q100 0 179 83t101 210q23 -123 105 -208t168 -85q102 0 174.5 72.5t72.5 175.5q0 72 -57 126t-125 54h-158v112h136q66 0 111.5 73t45.5 175q-57 -102 -135 -102q-66 0 -112 56t-46 136t53.5 135.5t127.5 55.5q80 0 135 -68.5t55 -167.5q0 -115 -52 -205t-138 -122 q80 -12 142 -94.5t62 -186.5q0 -160 -86 -271.5t-206 -111.5q-80 0 -161 77t-112 193q-31 -119 -109.5 -194.5t-170.5 -75.5q-117 0 -200 138t-83 335zM158 608q0 -47 26.5 -79.5t63.5 -32.5t63.5 32.5t26.5 79.5q0 37 -26.5 63.5t-63.5 26.5t-63.5 -26.5t-26.5 -63.5z M788 1059q0 -47 33 -80t80 -33t80 33t33 80t-33 79.5t-80 32.5t-80 -32.5t-33 -79.5z" />
+<glyph unicode="o" horiz-adv-x="593" d="M0 451q0 139 75 250.5t195 154.5h-270v158h653v-158h-22q123 -43 196.5 -154.5t73.5 -250.5q0 -186 -132 -318.5t-318 -132.5t-318.5 132.5t-132.5 318.5zM90 518q0 -158 103.5 -259t255.5 -101t257 102t105 258q0 139 -105.5 238.5t-254.5 99.5q-150 0 -255.5 -99.5 t-105.5 -238.5zM350 496q0 45 32 76.5t77 31.5t76.5 -31.5t31.5 -76.5t-31.5 -77t-76.5 -32t-77 32t-32 77z" />
+<glyph unicode="p" horiz-adv-x="1105" d="M0 451q0 139 75 250.5t195 154.5q-92 0 -158.5 40t-66.5 95q0 74 72.5 127t175.5 53h5q249 0 425 -196q178 -199 178 -479q0 -205 -132 -350.5t-318 -145.5t-318.5 132.5t-132.5 318.5zM90 518q0 -156 106.5 -258t258.5 -102t254 101t102 259q0 139 -105.5 238.5 t-254.5 99.5q-150 0 -255.5 -99.5t-105.5 -238.5zM168 979q2 -31 38 -54.5t87 -23.5h158q113 0 207 -48t141 -132q-45 170 -168 277q-121 106 -265 106h-6q-80 0 -136 -37t-56 -88zM338 518q0 47 32.5 80t80.5 33q47 0 79.5 -33t32.5 -80t-32.5 -79.5t-79.5 -32.5t-80 32.5 t-33 79.5z" />
+<glyph unicode="q" horiz-adv-x="819" d="M0 406q0 168 108.5 294.5t274.5 155.5h-383v158h889v-158h-123q119 -23 200 -97.5t81 -162.5q0 -29 -11 -55q90 -74 90 -198q0 -146 -84 -246q-82 -97 -211 -97q-88 0 -161.5 73.5t-106.5 192.5q-31 -117 -117 -191.5t-176 -74.5q-113 0 -191.5 120t-78.5 286zM90 451 q0 -121 56.5 -207t136.5 -86q92 0 176 83t104 205q25 -127 99.5 -207.5t168.5 -80.5q102 0 165 62.5t63 164.5q0 63 -68 111q-84 -113 -203 -113q-66 0 -111.5 43t-45.5 102q0 57 46 96.5t111 39.5q90 0 158 -56q6 16 6 33q0 84 -117.5 149.5t-271.5 65.5 q-197 0 -335 -118.5t-138 -286.5zM698 551q0 -27 27 -47.5t63 -20.5q78 0 146 80q-80 68 -142 68h-4q-37 0 -63.5 -23.5t-26.5 -56.5z" />
+<glyph unicode="r" horiz-adv-x="1331" d="M0 406q0 145 87 266t228 172q-104 2 -175.5 38t-71.5 87q0 98 111.5 166.5t271.5 68.5h7q251 0 430 -140q181 -142 181 -343q0 -109 -33 -180q90 -74 90 -198q0 -146 -84 -246q-82 -97 -211 -97q-88 0 -162.5 75t-107.5 195q-31 -117 -116 -193.5t-175 -76.5 q-113 0 -191.5 119t-78.5 287zM90 451q0 -121 56.5 -207t134.5 -86q94 0 176 84t104 209q25 -127 100.5 -210t169.5 -83q102 0 159 61.5t57 165.5q0 74 -56 111q-84 -113 -203 -113q-66 0 -111.5 43t-45.5 102q0 61 46 106q44 42 106 42h5q78 -2 158 -68q6 16 6 33 q0 84 -117.5 149.5t-271.5 65.5q-197 0 -335 -118.5t-138 -286.5zM190 979q2 -31 51.5 -54.5t118.5 -23.5h203q170 0 295 -71.5t156 -188.5q10 35 10 70q0 158 -163 275.5t-388 117.5q-117 0 -200 -37t-83 -88zM698 551q0 -66 90 -68h6q117 0 140 80q-56 68 -141 68h-5 q-37 0 -63.5 -23.5t-26.5 -56.5z" />
+<glyph unicode="s" d="M-350 -238l90 361l90 -361q2 -7 2 -14q0 -27 -26 -48q-32 -28 -78 -28q-37 0 -62 29q-18 22 -18 45q0 8 2 16z" />
+<glyph unicode="t" horiz-adv-x="1466" d="M0 203q0 96 56.5 171t146.5 99q-88 14 -145.5 98t-57.5 195q0 102 80 175t190 73q98 0 179 -75t114 -196q31 119 125 195t213 76q150 0 255.5 -148.5t105.5 -371.5q0 -199 -99.5 -346.5t-238.5 -147.5q-117 0 -195 94q-88 103 -88 271q0 112 64 193q66 83 151 83 q66 0 112 -46t46 -112t-40 -111.5t-95 -45.5v45q33 0 55.5 23.5t22.5 62.5q0 36 -31 64q-33 30 -82 30q-61 0 -110 -57q-44 -53 -44 -118v-11q6 -88 70.5 -147.5t165.5 -59.5q139 0 215 88t76 248q0 156 -98.5 259t-239.5 103q-119 0 -208 -69.5t-108 -178.5 q-20 109 -96 178.5t-174 69.5q-80 0 -135.5 -50t-55.5 -124q0 -71 66 -130q68 -60 170 -79q-102 -18 -170 -79q-66 -59 -66 -132q0 -72 49.5 -122t118.5 -50q78 0 136 68l22 -23q-80 -133 -225 -135q-84 0 -143.5 59.5t-59.5 143.5z" />
+<glyph unicode="u" horiz-adv-x="954" d="M0 190q0 70 57.5 124.5t145.5 68.5q-88 14 -145.5 75.5t-57.5 137.5t80 128t190 52q115 0 203 -59.5t113 -153.5q25 94 112.5 153.5t202.5 59.5h5q146 0 250 -113q105 -116 106 -280q0 -160 -99.5 -271.5t-238.5 -111.5q-102 0 -175 80t-73 190q0 98 66 168q65 68 154 68 h5q66 0 112 -49t46 -119q0 -55 -46 -95t-112 -40v33q37 2 63.5 24.5t26.5 54.5q0 47 -32.5 80t-79.5 33q-61 0 -104.5 -43t-43.5 -104q0 -59 56.5 -102.5t136.5 -43.5q123 0 208 73t85 175q0 113 -93.5 191.5t-222.5 78.5q-121 0 -210 -63.5t-105 -161.5q-18 109 -98 178.5 t-183 69.5q-80 0 -136 -40t-56 -95t59 -95t143 -40v-46q-3 0 -7 1q-79 0 -136 -46q-59 -47 -59 -112q0 -47 40 -80t95 -33h3q83 0 177 113l23 -23q-84 -180 -248 -180q-84 0 -143.5 56t-59.5 134zM0 856v158h1024v-158h-1024z" />
+<glyph unicode="v" horiz-adv-x="571" d="M0 360q0 113 55 158l35 -22q-23 -18 -22 -68q0 -117 111.5 -200t271.5 -83q150 0 256 83q104 81 104 196q0 132 -90 207q-27 -100 -109 -162.5t-184 -62.5q-80 0 -136 39.5t-56 95.5q0 84 82.5 142t199.5 60q88 0 135 -22q0 55 -53 95t-127 40h-473v158h647v-158h-61 q59 -10 97 -61.5t38 -118.5q158 -88 158 -316q0 -150 -126 -255t-302 -105q-186 0 -318.5 105t-132.5 255zM315 573q0 -55 91 -55q86 0 154.5 43t92.5 115q-34 23 -120 23q-7 0 -15 -1q-84 -2 -143.5 -38t-59.5 -87z" />
+<glyph unicode="w" horiz-adv-x="1083" d="M0 360q0 113 55 158l35 -22q-23 -18 -22 -68q0 -117 111.5 -200t271.5 -83q150 0 256 83q104 81 104 196q0 132 -90 207q-27 -100 -109 -162.5t-184 -62.5q-80 0 -136 39.5t-56 95.5q0 84 82.5 142t199.5 60q9 0 17 1q98 0 141 -23q33 41 33 135q0 92 -78 168 q0 -68 -53.5 -118t-126.5 -50q-94 0 -148.5 64.5t-54.5 171.5q0 70 53 120t127 50q102 0 203 -103q123 -125 123 -303q0 -123 -33 -180q158 -88 158 -316q0 -150 -126 -255t-302 -105q-186 0 -318.5 105t-132.5 255zM315 563q0 -45 91 -45q86 0 154.5 43t92.5 115 q-35 23 -135 22q-84 0 -143.5 -40t-59.5 -95zM326 1047q2 -90 125 -91q94 0 135 113q-74 90 -135 90h-6q-48 0 -83 -32q-36 -33 -36 -80z" />
+<glyph unicode="x" horiz-adv-x="819" d="M0 406q0 154 107.5 279.5t275.5 170.5h-383v158h889v-158h-146q170 -45 276.5 -171t106.5 -279q0 -168 -86 -287t-206 -119q-92 0 -167 68.5t-104 179.5q-31 -111 -105.5 -179.5t-164.5 -68.5q-121 0 -207 119t-86 287zM90 428q0 -111 66.5 -190.5t158.5 -79.5 q82 0 152 62.5t96 162.5q27 -100 96.5 -162.5t151.5 -62.5q92 0 158.5 79.5t66.5 190.5q0 178 -138 303t-335 125t-335 -125t-138 -303zM451 631q0 47 32.5 79.5t79.5 32.5t80 -32.5t33 -79.5t-33 -80t-80 -33t-79.5 33t-32.5 80zM473 -248l90 361l90 -361q2 -7 2 -14 q0 -26 -24 -48q-31 -28 -80 -28q-37 0 -62 29q-18 22 -18 45q0 8 2 16z" />
+<glyph unicode="y" horiz-adv-x="1331" d="M0 406q0 164 67.5 291.5t180.5 181.5q-66 0 -112 29.5t-46 70.5q2 98 106.5 168t254.5 70q281 0 478 -238t197 -573q0 -168 -86 -287t-206 -119q-92 0 -167 68.5t-104 179.5q-31 -111 -105.5 -179.5t-164.5 -68.5q-121 0 -207 119t-86 287zM90 428q0 -111 66.5 -190.5 t158.5 -79.5q82 0 152 62.5t96 162.5q27 -100 96.5 -162.5t151.5 -62.5q92 0 158.5 79.5t66.5 190.5q0 205 -138 350.5t-335 145.5t-335 -144.5t-138 -351.5zM225 991q0 -29 33 -48t80 -19q92 45 215 45h10q137 -2 268.5 -79t227.5 -214q-53 199 -210 324.5t-353 125.5 q-111 0 -190 -40t-81 -95zM451 623q0 47 32.5 79.5t79.5 32.5t80 -32.5t33 -79.5t-33 -80t-80 -33t-79.5 33t-32.5 80zM473 -244l90 361l90 -361q2 -7 2 -13q0 -25 -24 -48q-31 -29 -80 -29q-37 0 -62 29q-18 22 -18 45q0 8 2 16z" />
+<glyph unicode="z" horiz-adv-x="819" d="M0 406q0 154 107.5 279.5t275.5 170.5h-383v158h889v-158h-146q170 -45 276.5 -171t106.5 -279q0 -168 -86 -287t-206 -119q-92 0 -167 68.5t-104 179.5q-31 -111 -105.5 -179.5t-164.5 -68.5q-121 0 -207 119t-86 287zM90 428q0 -111 66.5 -190.5t158.5 -79.5 q82 0 152 62.5t96 162.5q27 -100 96.5 -162.5t151.5 -62.5q92 0 158.5 79.5t66.5 190.5q0 178 -138 303t-335 125t-335 -125t-138 -303z" />
+<glyph unicode="{" horiz-adv-x="720" d="M0 436v39q86 8 143 53q68 53 68 134q0 49 -21.5 141t-21.5 141q0 139 106 234q96 88 242 106v-33q-209 -47 -209 -207q0 -47 19.5 -140t19.5 -140q0 -211 -268 -305q268 -90 268 -305q0 -35 -19.5 -104.5t-19.5 -104.5q0 -150 209 -199v-33q-102 14 -217 88 q-131 86 -131 179q0 47 21.5 137t21.5 135q0 78 -65.5 131t-145.5 53z" />
+<glyph unicode="|" horiz-adv-x="270" d="M0 25v1065l127 -152v-1016z" />
+<glyph unicode="}" horiz-adv-x="720" d="M0 -262q209 47 209 207q0 47 -20.5 140t-20.5 140q0 211 268 305q-268 90 -268 306q0 37 20.5 104.5t20.5 103.5q0 150 -209 199v33q98 -14 217 -90q129 -86 129 -176q0 -47 -21.5 -137.5t-21.5 -135.5q0 -78 70 -133q63 -51 143 -51v-39q-86 -8 -145 -53 q-68 -53 -68 -133q0 -49 21.5 -141.5t21.5 -141.5q0 -139 -101.5 -230t-244.5 -110v33z" />
+<glyph unicode="~" horiz-adv-x="1120" d="M0 453q0 117 43 202q53 111 158 111q78 0 270.5 -105.5t247.5 -105.5q137 0 158 209h38q0 -113 -49 -203q-61 -111 -164 -110q-63 0 -255.5 105.5t-249.5 105.5q-127 0 -160 -209h-37z" />
+<glyph unicode="&#xa2;" horiz-adv-x="1331" d="M0 406q0 164 67.5 291.5t180.5 181.5q-66 0 -112 29.5t-46 70.5q2 98 106.5 168t254.5 70q281 0 478 -238t197 -573q0 -168 -86 -287t-206 -119q-92 0 -167 68.5t-104 179.5q-31 -111 -105.5 -179.5t-164.5 -68.5q-121 0 -207 119t-86 287zM90 428q0 -111 66.5 -190.5 t158.5 -79.5q82 0 152 62.5t96 162.5q27 -100 96.5 -162.5t151.5 -62.5q92 0 158.5 79.5t66.5 190.5q0 205 -138 350.5t-335 145.5t-335 -144.5t-138 -351.5zM225 991q0 -29 33 -48t80 -19q96 47 225 45q137 -2 268.5 -79t227.5 -214q-53 199 -210 324.5t-353 125.5 q-111 0 -190 -40t-81 -95z" />
+<glyph unicode="&#xa3;" horiz-adv-x="661" d="M0 293q0 121 72.5 207t175.5 86q61 0 122.5 -68.5t102.5 -179.5q29 -82 91.5 -131t133.5 -49q74 0 127.5 79.5t53.5 190.5q0 156 -115 276.5t-291 151.5h-473v158h743v-158h-135q162 -59 261.5 -195.5t99.5 -300.5q0 -150 -76 -255t-184 -105q-68 0 -139.5 81t-119 213 t-202.5 134q-84 0 -143.5 -59.5t-59.5 -143.5q0 -117 180 -180q78 -41 78 -100q0 -43 -61 -43q-18 0 -39 8q-92 33 -147.5 138.5t-55.5 244.5z" />
+<glyph unicode="&#xa4;" horiz-adv-x="1173" d="M0 293q0 121 72.5 207t175.5 86q111 0 225 -248q84 -182 225 -180q84 0 143.5 79.5t59.5 190.5q-2 281 -176 478.5t-422 197.5q33 -29 35 -90q2 -66 -45 -112t-113 -46q-74 0 -127 46t-53 112q0 84 72.5 143.5t175.5 59.5q299 0 510 -251t211 -606q0 -150 -76 -255 t-184 -105q-68 0 -139.5 81t-119 213t-202.5 134q-84 0 -143.5 -59.5t-59.5 -143.5q0 -53 180 -180q78 -76 78 -100q0 -43 -61 -43q-18 0 -39 8q-92 33 -147.5 138.5t-55.5 244.5zM72 1014q-2 -45 29.5 -77t78.5 -32q45 -2 77 30t32 79q2 45 -30 76.5t-79 31.5 q-45 2 -76.5 -29.5t-31.5 -78.5z" />
+<glyph unicode="&#xa5;" horiz-adv-x="819" d="M0 336q0 102 59.5 175t143.5 73q70 0 120 -43t50 -105q0 -66 -43 -111.5t-105 -45.5v34q66 0 68 101q0 43 -33 72.5t-80 29.5q-55 0 -95 -46t-40 -112q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q92 0 158.5 72.5t66.5 174.5 q0 113 -90 271q-16 31 -16 59q0 31 16 31q49 2 90 -68q47 -80 45 -338q0 -150 -79.5 -255t-190.5 -105q-98 0 -179 74.5t-114 195.5q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5zM0 856v158h889v-158h-889zM455 721q0 45 31.5 76.5t76.5 31.5 t77 -31.5t32 -76.5t-32 -77t-77 -32t-76.5 32t-31.5 77z" />
+<glyph unicode="&#xa6;" horiz-adv-x="1331" d="M0 338q0 102 59.5 175t143.5 73q70 0 119 -43t49 -105q0 -59 -42 -102t-104 -43v22q66 0 68 101q0 43 -33 72.5t-80 29.5q-55 0 -95 -46t-40 -112q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q92 0 158.5 72.5t66.5 175.5 q0 113 -90 270q-16 31 -16 59q0 31 16 31q49 2 90 -68q47 -80 45 -338q0 -150 -79.5 -255t-190.5 -105q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5zM293 969q0 66 53 111.5t127 45.5q102 0 175 -85t73 -207 q0 -113 -59.5 -193t-143.5 -78q-113 2 -203 158l23 33q80 -100 180 -101q61 0 103.5 56.5t42.5 134.5q0 80 -56 135q0 -78 -40 -134.5t-95 -56.5q-74 0 -127 53.5t-53 127.5zM360 956q0 -41 30 -70.5t71 -29.5q43 0 72.5 29.5t29.5 70.5q0 43 -29.5 73t-72.5 30 q-41 0 -71 -30t-30 -73z" />
+<glyph unicode="&#xa7;" horiz-adv-x="1398" d="M0 248q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157.5 -68.5t57.5 -167.5q-2 -82 -82 -170q-78 -72 -154 -143q-84 -82 -92 -150 q-6 -63 42 -110t116 -47q115 0 209 90q86 84 106 196q23 -129 97.5 -207.5t179.5 -78.5q102 0 174.5 99t72.5 239q-2 244 -202 383q-57 41 -58 77q4 59 80 58q72 -2 113 -90q113 -242 113 -428q0 -207 -86 -351.5t-207 -144.5q-199 0 -271 264q-27 -104 -116 -182 q-96 -82 -205 -82q-102 0 -175 73t-73 175z" />
+<glyph unicode="&#xa8;" horiz-adv-x="821" d="M0 248q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157.5 -68.5t57.5 -167.5q-2 -82 -82 -170q-78 -72 -154 -143q-84 -82 -92 -150 q-6 -63 42 -110t116 -47q115 0 205 90q84 84 104 198q12 -125 91 -206.5t192 -81.5q82 0 147 75q74 84 72 216q-4 166 -132 286.5t-290 120.5h-113v158h348v-158h-55q137 -63 223 -188q88 -131 88 -281q0 -164 -79 -272q-82 -115 -209 -115q-96 0 -170 72.5t-107 193.5 q-27 -106 -117 -186t-198 -80q-102 0 -175 73t-73 175z" />
+<glyph unicode="&#xa9;" horiz-adv-x="1333" d="M0 248q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157.5 -68.5t57.5 -167.5q-2 -82 -82 -170q-78 -72 -154 -143q-84 -82 -92 -150 q-6 -63 42 -110t116 -47q115 0 209 92q88 86 108 199q12 -125 96 -209t197 -84q92 0 158.5 99t66.5 239q0 176 -66.5 314t-180.5 204q29 -41 28 -88q0 -63 -47 -111.5t-117 -48.5q-74 0 -127 59.5t-53 143.5t53.5 143t126.5 59q164 0 293 -225q137 -236 135 -450 q-2 -207 -80.5 -351.5t-189.5 -144.5q-98 0 -179 74.5t-114 195.5q-27 -106 -114 -184q-94 -84 -203 -84q-102 0 -175 73t-73 175zM588 967q0 -53 31.5 -83t72.5 -30q43 0 75 29.5t32 83.5q0 53 -32 82.5t-75 29.5q-41 0 -72.5 -29.5t-31.5 -82.5z" />
+<glyph unicode="&#xaa;" horiz-adv-x="819" d="M0 338q0 102 59.5 175t143.5 73q70 0 120 -43t50 -105q0 -59 -43 -102t-105 -43v22q66 27 68 101q0 43 -33 72.5t-80 29.5q-55 0 -95 -46t-40 -112q0 -84 65.5 -143t159.5 -59q92 0 175 82t118 211q35 -131 117 -212t176 -81q74 0 127 66.5t53 158.5q-2 182 -144 318.5 t-351 154.5h-541v158h889v-158h-168q180 -49 292.5 -181t112.5 -292t-79.5 -271.5t-190.5 -111.5q-115 0 -199 78t-94 192q-8 -115 -93 -192.5t-200 -77.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5z" />
+<glyph unicode="&#xab;" horiz-adv-x="1333" d="M0 338q0 102 59.5 175t143.5 73q70 0 120 -43t50 -105q0 -59 -43 -102t-105 -43v22q66 27 68 101q0 43 -33 72.5t-80 29.5q-55 0 -95 -46t-40 -112q0 -84 65.5 -143t159.5 -59q92 0 175 82t118 211q35 -131 117 -212t176 -81q92 0 148.5 92t56.5 233q0 260 -170 445.5 t-418 185.5q49 -41 49 -102t-46 -108.5t-116 -47.5q-66 0 -111.5 46t-45.5 112q0 74 59.5 127t143.5 53q305 -2 513.5 -223t208.5 -533q0 -188 -75.5 -313t-196.5 -125q-115 0 -199 78t-94 192q-8 -115 -93 -192.5t-200 -77.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5zM252 1014 q-2 -45 29.5 -77t78.5 -34q45 0 77 32t32 79q2 35 -30.5 61.5t-78.5 26.5q-45 0 -76.5 -25.5t-31.5 -62.5z" />
+<glyph unicode="&#xac;" horiz-adv-x="1579" d="M0 496q0 215 105.5 366.5t254.5 151.5q119 0 220.5 -146.5t140.5 -371.5q25 -147 115 -242.5t200 -95.5q121 0 207 105.5t86 254.5q0 164 -66.5 297t-181.5 199q16 -45 17 -94q0 -66 -30 -110t-77 -44q-88 0 -151.5 63.5t-63.5 149.5q0 80 43 136t105 56 q186 2 318 -209.5t132 -510.5q0 -186 -86 -318.5t-207 -132.5q-139 0 -246.5 108.5t-136.5 274.5q-31 -166 -126 -274.5t-212 -108.5q-150 0 -255 145.5t-105 350.5zM45 496q0 -139 92 -238.5t223 -99.5t223.5 99t92.5 239q0 150 -93.5 255t-222.5 105q-131 0 -223 -106.5 t-92 -253.5zM834 956q0 -41 29.5 -70.5t70.5 -29.5q43 0 72.5 29.5t29.5 70.5q0 43 -29.5 73t-72.5 30q-41 0 -70.5 -30t-29.5 -73z" />
+<glyph unicode="&#xad;" horiz-adv-x="1044" d="M0 375v149h901v-149h-901z" />
+<glyph unicode="&#xae;" horiz-adv-x="1306" d="M0 563q0 186 99.5 318.5t238.5 132.5q84 0 143.5 -66.5t59.5 -159.5q0 -92 -53.5 -158.5t-127.5 -66.5q-70 0 -120 53.5t-50 126.5q0 53 35 123q-82 -37 -131 -118.5t-49 -184.5q-2 -166 153.5 -285.5t362.5 -119.5q209 0 362.5 119.5t153.5 285.5q0 94 -72.5 176 t-170.5 117q-66 25 -66 88q0 55 55 55q45 0 101 -30q207 -117 198 -428q-6 -223 -171 -382t-390 -159q-227 0 -394 166t-167 397zM248 811q0 -47 32.5 -80t79.5 -33q51 0 88 33t35 80q0 37 -35.5 63.5t-87.5 26.5q-47 0 -79.5 -26.5t-32.5 -63.5z" />
+<glyph unicode="&#xaf;" horiz-adv-x="774" d="M0 563q0 186 99.5 318.5t238.5 132.5q84 0 143.5 -66.5t59.5 -159.5q0 -92 -53.5 -158.5t-127.5 -66.5q-66 0 -110.5 52.5t-46.5 127.5q-2 76 22 113q-82 -29 -131 -109.5t-49 -183.5q-2 -168 144.5 -286.5t351.5 -118.5q207 0 351 118.5t144 286.5q0 121 -111.5 207 t-271.5 86v158h191q8 -25 57 -158q82 -29 131 -116t49 -199q2 -225 -156.5 -383t-383.5 -158t-383 165t-158 398zM258 811q0 -43 29.5 -72.5t72.5 -29.5q47 0 80 29.5t33 72.5q0 37 -32.5 63.5t-80.5 26.5q-43 0 -72.5 -26.5t-29.5 -63.5z" />
+<glyph unicode="&#x2c9;" horiz-adv-x="774" d="M0 563q0 186 99.5 318.5t238.5 132.5q84 0 143.5 -66.5t59.5 -159.5q0 -92 -53.5 -158.5t-127.5 -66.5q-66 0 -110.5 52.5t-46.5 127.5q-2 76 22 113q-82 -29 -131 -109.5t-49 -183.5q-2 -168 144.5 -286.5t351.5 -118.5q207 0 351 118.5t144 286.5q0 121 -111.5 207 t-271.5 86v158h191q8 -25 57 -158q82 -29 131 -116t49 -199q2 -225 -156.5 -383t-383.5 -158t-383 165t-158 398zM258 811q0 -43 29.5 -72.5t72.5 -29.5q47 0 80 29.5t33 72.5q0 37 -32.5 63.5t-80.5 26.5q-43 0 -72.5 -26.5t-29.5 -63.5z" />
+<glyph unicode="&#xb0;" horiz-adv-x="1329" d="M0 563q0 186 99.5 318.5t238.5 132.5q84 0 143.5 -66.5t59.5 -159.5q0 -92 -53.5 -158.5t-127.5 -66.5q-66 0 -110.5 52.5t-46.5 127.5q-2 76 22 113q-82 -29 -131 -109.5t-49 -183.5q-2 -166 152.5 -285.5t363.5 -119.5q199 0 345.5 149.5t148.5 341.5q2 408 -219 535 q6 -86 -39 -137q-49 -57 -146 -56q-76 2 -128 47t-52 111q0 84 53.5 143.5t126.5 59.5q217 -2 347 -214t126 -552q-2 -244 -165.5 -415t-397.5 -171q-227 0 -394 166t-167 397zM270 811q0 -47 33 -80t80 -33q43 0 72.5 33t27.5 80q0 43 -35.5 71.5t-87.5 28.5 q-37 0 -63.5 -28.5t-26.5 -71.5zM539 1171q-2 -39 30.5 -64.5t79.5 -25.5q51 0 91 24.5t40 68.5q0 31 -36.5 57t-84.5 26q-49 0 -83.5 -24.5t-36.5 -61.5z" />
+<glyph unicode="&#xb1;" horiz-adv-x="571" d="M0 293q0 84 66.5 143.5t158.5 59.5q135 0 189 16q104 35 104 141q0 84 -53 143.5t-127 59.5q-51 0 -87 -34t-36 -77q0 -33 21 -59q-6 31 18.5 55.5t60.5 24.5q68 -2 68 -80q0 -41 -26.5 -70.5t-63.5 -29.5q-51 0 -88 40t-37 95q0 90 57 135h-225v158h647v-158h-39 q121 -43 196 -154.5t75 -250.5q0 -186 -138.5 -318.5t-334.5 -132.5q-168 0 -287 86t-119 207zM78 338q0 -74 75.5 -127t184.5 -53q186 2 318 107.5t132 252.5q0 139 -95 238.5t-232 99.5q102 -55 102 -203q0 -129 -117 -176q-70 -27 -221 -26q-61 0 -103 -33t-44 -80z" />
+<glyph unicode="&#xb2;" horiz-adv-x="1083" d="M0 293q0 84 66.5 143.5t158.5 59.5q180 0 271 57q113 72 112 246q-104 59 -225 57q-70 0 -120 -37t-50 -88q2 -45 23 -67q0 43 26.5 72.5t63.5 29.5q68 -2 67 -80q0 -37 -29.5 -63.5t-70.5 -26.5q-55 2 -95 38t-40 87q0 74 66.5 127t158.5 53q145 0 225 -45 q0 193 -157 303q23 -37 22 -80q0 -59 -39 -102t-96 -43q-66 0 -112 40t-46 95q0 86 50.5 144.5t117.5 58.5q127 2 216 -127t89 -311q100 -37 163 -142.5t63 -240.5q0 -186 -138.5 -318.5t-334.5 -132.5q-168 0 -287 86t-119 207zM78 338q0 -74 75.5 -127t184.5 -53 q186 2 318 107.5t132 252.5q0 172 -135 248q-2 -182 -137 -256q-86 -51 -291 -72q-61 0 -103 -28.5t-44 -71.5zM248 1104q0 -47 26.5 -80t63.5 -33t63.5 30t26.5 71q0 43 -26.5 72.5t-63.5 29.5t-63.5 -26.5t-26.5 -63.5z" />
+<glyph unicode="&#xb3;" horiz-adv-x="1222" d="M0 1024q0 88 72.5 151.5t175.5 63.5q180 2 306 -156.5t128 -384.5q0 -154 -25 -215q199 -270 330 -270q45 0 78 35q14 -33 14 -66q0 -74 -54 -128t-132 -54q-137 2 -260 428q-45 -154 -160 -252t-250 -98q-82 2 -140 64.5t-58 150.5q2 131 103 224t243 91q135 -2 223 -67 q27 63 24 202q0 164 -101 280t-245 114q-82 0 -139 -49.5t-59 -118.5q0 -55 35.5 -95t89.5 -40q86 0 86 79q0 57 -62 78v45q66 -10 107 -41.5t41 -70.5q0 -55 -43 -95.5t-105 -40.5q-92 0 -157.5 70t-65.5 166zM98 360q0 -55 44 -95t106 -40q96 0 185 75t136 196 q-84 66 -198 67q-113 2 -193 -58.5t-80 -144.5z" />
+<glyph unicode="&#xb5;" horiz-adv-x="817" d="M0 338q0 102 59.5 175t143.5 73q70 0 120 -43t50 -105q0 -66 -43 -111.5t-105 -45.5v34q66 0 68 101q0 43 -33 72.5t-80 29.5q-55 0 -95 -46t-40 -112q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q49 0 92 22l-239 361l34 22l279 -325 q59 72 59 168q0 113 -90 270q-16 31 -16 59q0 31 16 31q49 2 90 -68q47 -80 45 -338q0 -104 -43 -192l144 -168v-90h-101l-108 164q-72 -74 -162 -74q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5zM0 856v158h889v-158h-889 zM455 727q0 45 31.5 77t76.5 32t77 -32t32 -77t-32 -77t-77 -32t-76.5 32t-31.5 77z" />
+<glyph unicode="&#x3bc;" horiz-adv-x="817" d="M0 338q0 102 59.5 175t143.5 73q70 0 120 -43t50 -105q0 -66 -43 -111.5t-105 -45.5v34q66 0 68 101q0 43 -33 72.5t-80 29.5q-55 0 -95 -46t-40 -112q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q49 0 92 22l-239 361l34 22l279 -325 q59 72 59 168q0 113 -90 270q-16 31 -16 59q0 31 16 31q49 2 90 -68q47 -80 45 -338q0 -104 -43 -192l144 -168v-90h-101l-108 164q-72 -74 -162 -74q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5zM0 856v158h889v-158h-889 zM455 727q0 45 31.5 77t76.5 32t77 -32t32 -77t-32 -77t-77 -32t-76.5 32t-31.5 77z" />
+<glyph unicode="&#xb6;" horiz-adv-x="1331" d="M0 338q0 102 59.5 175t143.5 73q70 0 119 -43t49 -105q0 -59 -42 -102t-104 -43v22q66 0 68 101q0 43 -33 72.5t-80 29.5q-55 0 -95 -46t-40 -112q0 -84 66.5 -143t158.5 -59q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q47 0 90 20l-239 363l34 22l281 -325 q59 72 59 168q0 113 -90 270q-16 31 -16 59q0 31 16 31q49 2 90 -68q47 -80 45 -338q0 -106 -43 -194l142 -166v-90h-101l-106 162q-72 -72 -162 -72q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-111 0 -190.5 98.5t-79.5 239.5zM293 969q0 66 53 111.5 t127 45.5q102 0 175 -85t73 -207q0 -113 -59.5 -193t-143.5 -78q-113 2 -203 158l23 33q80 -100 180 -101q61 0 103.5 56.5t42.5 134.5q0 80 -56 135q0 -78 -40 -134.5t-95 -56.5q-74 0 -127 53.5t-53 127.5zM360 956q0 -41 30 -70.5t71 -29.5q43 0 72.5 29.5t29.5 70.5 q0 43 -29.5 73t-72.5 30q-41 0 -71 -30t-30 -73z" />
+<glyph unicode="&#xb8;" horiz-adv-x="616" d="M0 0q0 207 98.5 351.5t239.5 144.5q90 0 166 -69t104 -179q25 -90 90 -90q55 0 95.5 72.5t40.5 175.5q2 221 -80 315l34 22q135 -164 136 -360q0 -158 -53.5 -270.5t-127.5 -112.5q-51 0 -89 31.5t-46 81.5q-18 98 -94 161.5t-176 63.5q-121 0 -207 -99.5t-86 -238.5h-45 zM0 856v158h692v-158h-692zM270 727q0 45 32 77t77 32t76.5 -32t31.5 -77t-31.5 -77t-76.5 -32t-77 32t-32 77z" />
+<glyph unicode="&#xb9;" horiz-adv-x="1128" d="M0 0q0 207 98.5 351.5t239.5 144.5q90 0 166 -69t104 -179q25 -90 90 -90q55 0 95.5 72.5t40.5 175.5q2 221 -80 315l34 22q135 -164 136 -360q0 -158 -53.5 -270.5t-127.5 -112.5q-51 0 -89 31.5t-46 81.5q-18 98 -94 161.5t-176 63.5q-121 0 -207 -99.5t-86 -238.5h-45 zM135 969q0 74 53.5 127t126.5 53q102 0 175 -98.5t73 -239.5q0 -92 -56 -158.5t-136 -66.5q-119 -2 -213 135l22 22q86 -68 168 -67q70 0 120 53t50 127q0 84 -45 135q2 -74 -45 -127t-113 -53q-74 0 -127 46t-53 112zM203 969q0 -37 32.5 -63.5t79.5 -26.5t80 26.5 t33 63.5t-33 63.5t-80 26.5t-79.5 -26.5t-32.5 -63.5z" />
+<glyph unicode="&#xba;" horiz-adv-x="886" d="M0 338q0 139 92 238.5t223 99.5q186 0 271 -148q0 117 -95.5 210t-242.5 118h-248v158h963v-158h-557q100 -37 162.5 -130t62.5 -208q25 72 93.5 115t154.5 43q131 0 223 -99.5t92 -238.5t-92 -238.5t-223 -99.5q-92 0 -164 56.5t-97 146.5q-25 -90 -108.5 -146.5 t-194.5 -56.5q-131 0 -223 99.5t-92 238.5zM90 383q0 -92 66.5 -158.5t158.5 -66.5q102 0 175 66.5t73 158.5q0 102 -72.5 175t-175.5 73q-92 0 -158.5 -73t-66.5 -175zM631 383q0 -92 72.5 -158.5t175.5 -66.5q92 0 158.5 66.5t66.5 158.5q0 102 -66.5 175t-158.5 73 q-102 0 -175 -73t-73 -175z" />
+<glyph unicode="&#xbb;" horiz-adv-x="1398" d="M0 338q0 139 92 238.5t223 99.5q96 0 171 -56.5t100 -146.5q25 90 106.5 146.5t186.5 56.5q131 0 223 -99.5t92 -238.5t-92 -238.5t-223 -99.5q-90 0 -162 59.5t-99 153.5q-23 -94 -107.5 -153.5t-195.5 -59.5q-131 0 -223 99.5t-92 238.5zM90 383q0 -92 66.5 -158.5 t158.5 -66.5q102 0 175 66.5t73 158.5q0 102 -72.5 175t-175.5 73q-92 0 -158.5 -73t-66.5 -175zM90 1036q0 92 56.5 159t136.5 67q78 0 134 -73t56 -175q0 -121 -91 -212t-224 -104l-11 45q188 49 236 181q-74 -43 -135 -45q-66 -2 -112 44.5t-46 112.5zM158 1036 q0 -37 32.5 -63.5t79.5 -26.5t80 26.5t33 63.5t-33 63.5t-80 26.5t-79.5 -26.5t-32.5 -63.5zM631 383q0 -92 72.5 -158.5t175.5 -66.5q92 0 158.5 66.5t66.5 158.5q0 102 -66.5 175t-158.5 73q-102 0 -175 -73t-73 -175z" />
+<glyph unicode="&#xbc;" horiz-adv-x="616" d="M0 721q0 129 76 221t184 94q59 0 102.5 -59t43.5 -143q0 -74 -46.5 -127.5t-111.5 -53.5q-47 0 -86 45q-45 51 -45 123q0 29 8 58q-82 -43 -80 -158q0 -78 77 -141.5t193 -83.5q178 -31 248 -90q121 20 201 97t80 173q0 131 -133 180h-193v158h174q16 -31 96 -158 q137 -78 136 -248q0 -102 -92.5 -175t-223.5 -73q66 -59 68 -157q2 -84 -58.5 -143.5t-144.5 -59.5q-74 0 -127 53t-53 127q0 129 90 180h-68q-129 0 -222 105.5t-93 255.5zM158 834q0 -37 29.5 -64t72.5 -27q41 0 70.5 27t29.5 64t-29.5 63.5t-70.5 26.5q-43 0 -72.5 -26.5 t-29.5 -63.5zM360 248q0 -47 33 -80t80 -33t80 33t33 80t-33 79.5t-80 32.5t-80 -32.5t-33 -79.5z" />
+<glyph unicode="&#xbd;" horiz-adv-x="1150" d="M0 721q0 129 76 221t184 94q59 0 102.5 -59t43.5 -143q0 -74 -46.5 -127.5t-111.5 -53.5q-47 0 -89 50.5t-42 119.5q0 27 8 56q-80 -43 -80 -158q0 -86 78 -150.5t192 -74.5q158 -14 248 -90q147 27 242.5 129t95.5 231q0 109 -49 191.5t-131 111.5q20 -31 22 -123 q0 -47 -32.5 -79.5t-79.5 -32.5q-74 -2 -127 58t-53 144q0 66 39.5 112t95.5 46q150 0 255 -125t105 -303q0 -168 -99 -287t-239 -119q66 -59 68 -157q2 -84 -58.5 -143.5t-144.5 -59.5q-74 0 -127 53t-53 127q0 129 90 180h-68q-129 0 -222 105.5t-93 255.5zM158 834 q0 -47 29.5 -80t72.5 -33q41 0 70.5 32.5t29.5 80.5q0 37 -29.5 63.5t-70.5 26.5q-43 0 -72.5 -26.5t-29.5 -63.5zM360 248q0 -47 33 -80t80 -33t80 33t33 80t-33 79.5t-80 32.5t-80 -32.5t-33 -79.5zM496 1014q0 -37 26.5 -63.5t63.5 -26.5t63.5 26.5t26.5 63.5t-26.5 63.5 t-63.5 26.5t-63.5 -26.5t-26.5 -63.5z" />
+<glyph unicode="&#xbe;" horiz-adv-x="1329" d="M0 563q0 186 72.5 318.5t175.5 132.5q74 0 127 -73t53 -175q0 -47 -12 -90h293q-12 43 -13 90q0 102 53.5 175t127.5 73q102 0 174.5 -132t72.5 -319q0 -233 -89 -398t-216 -165q-74 0 -149.5 77t-106.5 193q-31 -117 -107.5 -193.5t-152.5 -76.5q-125 0 -214 165 t-89 398zM45 563q-2 -168 75 -286.5t183 -118.5q84 0 160 84t98 209q20 -123 98 -208t160 -85q109 0 185.5 118.5t74.5 286.5q0 137 -57 213q12 -98 -51 -170q-55 -66 -117 -65h-584q-61 0 -116 65q-59 74 -54 170q-55 -76 -55 -213zM135 821q0 -59 40 -102t95 -43 q49 0 81 31.5t32 80.5q0 47 -29.5 80t-72.5 33q-123 2 -146 -80zM741 788q0 -49 32 -80.5t81 -31.5q55 0 95 43t40 102q-23 82 -147 80q-41 0 -71 -33t-30 -80z" />
+<glyph unicode="&#xbf;" horiz-adv-x="1329" d="M0 563q0 186 72.5 318.5t175.5 132.5q74 0 127 -73t53 -175q0 -92 -46 -158.5t-112 -66.5q-61 0 -112 59q-59 70 -58 176q-55 -76 -55 -213q-2 -168 75 -286.5t183 -118.5q84 0 160 84t98 209q20 -123 98 -208t160 -85q109 0 185.5 118.5t74.5 286.5q0 137 -57 213 q6 -94 -51.5 -164.5t-116.5 -70.5q-66 0 -112 66.5t-46 158.5q0 102 53.5 175t127.5 73q102 0 174.5 -132t72.5 -319q0 -233 -89 -398t-216 -165q-74 0 -149.5 77t-106.5 193q-31 -117 -107.5 -193.5t-152.5 -76.5q-125 0 -214 165t-89 398zM135 821q0 -59 40 -102t95 -43 q47 0 80 32.5t33 79.5t-29.5 80t-72.5 33q-123 2 -146 -80zM741 788q0 -47 33 -79.5t80 -32.5q55 0 95 43t40 102q-23 82 -147 80q-41 0 -71 -33t-30 -80z" />
+<glyph unicode="&#xc0;" horiz-adv-x="516" d="M-78 856v158h152q84 0 131 49q39 39 39 94q0 111 -80 150l22 32q133 -59 127 -215q-6 -121 -71.5 -194.5t-167.5 -73.5h-152z" />
+<glyph unicode="&#xc1;" horiz-adv-x="1304" d="M-74 856v158h701q215 0 350 -168q123 -156 123 -377q0 -166 -86 -307q-98 -162 -254 -162q-137 0 -219 104q-74 96 -74 232q0 115 39 190q47 92 131 92q51 0 88 -31.5t37 -80.5q0 -43 -24.5 -78t-65.5 -35q-43 0 -77 28t-34 68q0 20 8 39q-57 -53 -57 -159 q0 -88 72.5 -149.5t181.5 -61.5q135 0 217 114q72 100 72 242q0 164 -137 258q-119 84 -291 84h-701z" />
+<glyph unicode="&#xc2;" d="M-672 1274q6 61 68 98q53 31 119 31q131 0 208.5 -81t77.5 -212q0 -115 -75.5 -184.5t-192.5 -69.5q-100 0 -176 94l43 43q39 -4 111 -4q246 0 245 148q0 55 -40 100t-95 59q35 -25 35 -90q0 -51 -37 -93t-88 -42q-100 0 -154 49q-59 54 -49 154zM-614 1253 q-4 -49 36 -77q33 -23 78 -23q29 0 47.5 23.5t18.5 52.5q0 37 -30 64.5t-66 27.5q-78 0 -84 -68z" />
+<glyph unicode="&#xc3;" horiz-adv-x="733" d="M0 563q0 186 99.5 317.5t238.5 133.5q80 0 135 -59.5t55 -143.5q0 -113 -55 -191.5t-135 -78.5q-76 0 -125 56t-49 134q0 68 39 125q-158 -96 -158 -293q0 -125 113.5 -273.5t314.5 -289.5h-237q-236 194 -236 563zM225 766q0 -55 40 -95t95 -40q47 0 80 40t33 95 q0 47 -32.5 80t-80.5 33q-55 0 -95 -33t-40 -80z" />
+<glyph unicode="&#xc4;" horiz-adv-x="616" d="M-252 360v113q55 -143 153.5 -229t207.5 -86t183.5 92t74.5 223q0 123 -109 236q-115 121 -278 149q-41 8 -71 37t-30 57q0 25 30 43.5t71 18.5q176 2 307 -178q125 -172 125 -385q2 -186 -87 -318.5t-216 -132.5q-119 0 -218.5 100t-142.5 260z" />
+<glyph unicode="&#xc5;" horiz-adv-x="305" d="M-768 111h23q10 -133 130.5 -225.5t284.5 -90.5q160 0 271.5 119t111.5 287q0 293 -157 563q-16 29 -17 57q0 45 29 43q47 -2 78 -55q113 -195 112 -608q0 -233 -125 -398t-303 -165q-182 0 -310 138t-128 335z" />
+<glyph unicode="&#xc6;" horiz-adv-x="1345" d="M-256 383v90q66 -143 158 -229t180 -86q84 0 143.5 46t59.5 111q0 55 -22.5 168t-22.5 170q2 150 119.5 255.5t285.5 105.5q207 0 351.5 -151.5t144.5 -366.5q0 -207 -92.5 -351.5t-223.5 -144.5q-129 0 -207 74q-86 80 -86 229q0 90 59.5 152.5t143.5 62.5 q115 0 115 -104q0 -47 -23 -80q-25 -41 -69 -41q-41 0 -70 33.5t-29 79.5q0 23 9 45q-68 -57 -68 -136q0 -74 62.5 -115.5t156.5 -41.5q115 0 196 96t81 242q0 150 -132.5 255t-318.5 105q-135 0 -231.5 -99.5t-96.5 -238.5q0 -53 17.5 -157.5t17.5 -157.5 q0 -84 -66.5 -143.5t-158.5 -59.5q-123 0 -230.5 107.5t-152.5 275.5z" />
+<glyph unicode="&#xc7;" horiz-adv-x="915" d="M-774 113h22q12 -115 119 -193t254 -78q143 0 245.5 86t102.5 207q0 92 -22.5 279.5t-22.5 283.5q0 137 90 226.5t224 89.5q203 2 339 -141.5t136 -380.5q0 -190 -86 -338q-88 -154 -207 -154q-104 0 -177 94t-73 236q0 96 58.5 181t133.5 85q51 0 88 -33t37 -80 q0 -43 -29.5 -72.5t-72.5 -29.5q-41 0 -71.5 31.5t-30.5 66.5q0 37 34 49q-41 -2 -69.5 -53t-28.5 -117q0 -88 59.5 -144t145.5 -56q102 0 173 96t71 238q0 172 -109.5 268t-275.5 96q-123 0 -207 -101.5t-84 -258.5q0 -82 22.5 -239t22.5 -234q0 -150 -116 -255.5 t-277 -105.5q-174 0 -296 132.5t-122 318.5z" />
+<glyph unicode="&#xc8;" horiz-adv-x="329" d="M-414 -395q0 113 52 190q55 86 151 84q70 0 115 -41q53 -49 49 -143q-2 -55 -43 -94q-43 -45 -107 -45q-61 0 -107 37.5t-56 97.5q-8 -49 -9 -86q0 -100 77 -168t196 -68q127 0 215 95.5t90 230.5q0 145 -58.5 277t-150.5 206l23 23q119 -66 190 -236q61 -154 61 -315 q0 -168 -95 -287t-230 -119q-156 0 -258.5 104.5t-104.5 256.5zM-305 -268q0 -39 27.5 -68t66.5 -29q39 2 67.5 30t26.5 67q0 39 -27.5 66.5t-66.5 27.5q-39 -2 -67.5 -29.5t-26.5 -64.5z" />
+<glyph unicode="&#xc9;" horiz-adv-x="516" d="M-90 856v158h180q70 0 120 46t50 111q-2 70 -51 119t-119 49q35 -29 35 -90q0 -45 -29.5 -77.5t-72.5 -34.5q-47 0 -80 32.5t-33 79.5q0 61 50 104.5t120 43.5q96 0 165.5 -73t69.5 -175q0 -121 -69.5 -207t-165.5 -86h-170z" />
+<glyph unicode="&#xca;" horiz-adv-x="354" d="M-410 -442q0 115 54 211q55 104 131 104q78 0 133 -51t55 -125q4 -104 -39 -159.5t-108 -55.5q-66 -2 -115 44t-61 118q-14 -45 -15 -86q-2 -113 78 -192t205 -79q117 0 199.5 80t82.5 191q0 88 -40 174q-53 106 -150 151q145 104 145 256t-143 246l16 18 q94 -43 146.5 -125.5t52.5 -175.5q0 -147 -121 -225q184 -137 172 -387q-6 -131 -102 -223t-236 -92q-147 0 -242.5 110.5t-97.5 272.5zM-307 -303q0 -45 31.5 -77t76.5 -32t77 32t32 77t-32 76.5t-77 31.5t-76.5 -31.5t-31.5 -76.5z" />
+<glyph unicode="&#xcb;" horiz-adv-x="1284" d="M-106 856v158h401q66 0 100.5 33.5t34.5 80.5q0 51 -39 91.5t-108 42.5h-326v135h451q281 0 478 -165t197 -398q0 -197 -99 -335.5t-239 -138.5q-109 0 -184.5 86t-75.5 207q0 92 56.5 159t136.5 67q66 0 112 -33t46 -80q0 -37 -27 -63.5t-64 -26.5q-47 0 -79.5 26.5 t-32.5 63.5q-4 35 33 78q-121 -43 -123 -168q0 -74 59.5 -127t142.5 -53q121 0 207 98t86 240q0 178 -144 303t-351 125h-181q72 -18 115 -86q37 -63 31 -132q-4 -66 -58.5 -127t-109.5 -61h-446z" />
+<glyph unicode="&#xcc;" horiz-adv-x="83" d="M-592 -260h365q76 164 75 274q0 53 -20 86q0 27 16.5 44.5t34.5 17.5t29 -17q29 -49 29 -108t-29 -117l-90 -180h266v-113h-203q135 -80 135 -225q0 -92 -72.5 -158.5t-174.5 -66.5t-175 66.5t-73 158.5q0 150 135 225h-248v113zM-389 -530q0 -66 46 -111t112 -47 q66 0 111.5 46t45.5 112t-46 111.5t-111 45.5q-66 2 -112 -44.5t-46 -112.5z" />
+<glyph unicode="&#xcd;" horiz-adv-x="253" d="M-723 -668q0 72 82 115q68 35 147 35q102 0 205 -70q55 76 56 189q0 84 -53.5 152.5t-137.5 68.5q-41 0 -76 -23q-41 -25 -41 -65q0 -78 62 -78q-18 16 -19 39q0 27 20.5 45t45.5 18q55 0 55 -63q0 -31 -26.5 -51.5t-59.5 -20.5q-51 0 -85 41t-34 94q0 61 45 105.5 t105 44.5q106 0 172 -105q57 -90 57 -202q0 -147 -47 -230q123 -86 221 -86q104 0 174 92q61 84 62 191q0 150 -74 262q-84 129 -225 129q-10 0 -30.5 -8t-33.5 -8q-12 0 -21 19.5t-9 31.5q0 31 30.5 47t63.5 16q57 0 127 -47q219 -154 219 -473q0 -133 -72 -242 q-84 -121 -211 -120q-61 0 -133 63q-55 51 -112 103q-96 -166 -244 -166q-76 0 -135 41q-70 44 -70 116zM-676 -659q0 -55 111 -56q150 0 243 94q-100 72 -172 72q-61 0 -114 -24q-68 -31 -68 -86z" />
+<glyph unicode="&#xce;" horiz-adv-x="161" d="M-694 -756q0 287 122.5 474.5t303.5 187.5q180 0 305 -188.5t125 -473.5h-135q0 266 -86 445q-86 172 -209 172t-207 -174t-84 -443h-135z" />
+<glyph unicode="&#xcf;" horiz-adv-x="186" d="M-940 -485q0 84 46 143t112 59q104 0 147 -112l-35 -23q-39 68 -90 68q-55 0 -95 -40t-40 -95t46 -95.5t112 -40.5q88 0 152.5 64.5t72.5 161.5q6 -96 71.5 -161t153.5 -65q74 0 127.5 67t53.5 159q0 115 -78 280q-4 8 -4 15q0 16 17 29.5t36 13.5q25 0 29 -23 q14 -88 53 -145.5t82 -57.5q47 0 79.5 27t32.5 63q0 82 -45 136q-6 6 -6 16q0 39 35 39q10 0 16 -10q45 -78 45 -181q0 -80 -40 -135t-95 -55q-78 0 -135 100q23 -57 23 -180q0 -121 -67 -207t-159 -86q-72 0 -135 62.5t-90 163.5q-27 -100 -90.5 -163t-134.5 -63 q-84 0 -143.5 79t-59.5 192zM-582 -838q0 8 2 15l68 180l68 -180q2 -6 2 -15q0 -51 -70 -53q-27 0 -48.5 16.5t-21.5 36.5z" />
+<glyph unicode="&#xd0;" horiz-adv-x="159" d="M-614 -236q0 59 42 100.5t101 41.5q57 0 99 -38t42 -97q0 -37 -18 -78q213 213 323 213q74 0 124.5 -57.5t50.5 -131.5q0 -49 -64 -96l-16 25q33 29 32 63q0 109 -159 109q-80 0 -287 -169t-207 -243q0 -43 34 -71.5t77 -28.5q78 0 137 65q53 59 67 142q14 -82 70 -142 q61 -66 139 -65q49 0 84 31.5t35 78.5q0 37 -25.5 67t-60.5 30v30q57 0 99 -42t42 -99q0 -80 -48 -142.5t-126 -62.5q-74 0 -131 60q-53 51 -73 129q-18 -76 -74 -131q-61 -57 -135 -58q-72 0 -123 50.5t-51 121.5q0 74 61 142q57 51 116.5 104t59.5 102q0 37 -28.5 66 t-65.5 29q-35 0 -57.5 -30t-22.5 -65q0 -47 55 -79l-16 -23q-47 12 -74.5 55t-27.5 94zM-225 -391q0 31 22.5 53.5t52.5 22.5q31 0 53.5 -22.5t22.5 -53.5t-22.5 -53.5t-53.5 -22.5t-53 22.5t-22 53.5z" />
+<glyph unicode="&#xd1;" d="M-784 -242q0 51 41 88t100 37q66 0 112 -50t46 -122q0 -66 -108.5 -163t-108.5 -136q0 -53 31.5 -90t78.5 -37q74 0 131.5 58.5t73.5 146.5q14 -88 72.5 -146.5t132.5 -58.5q59 0 100 37t41 90q2 61 -47 110.5t-125 61.5h-143v94h213q16 20 22 74q4 53 -8 70 q-23 29 -23 59q0 66 58 66q51 0 67 -78q4 -18 4 -37q0 -66 -65 -154h94v-94h-141q63 -23 103 -75t38 -113q0 -92 -55 -156.5t-133 -64.5q-66 0 -123 57t-82 147q-25 -90 -82 -147t-123 -57q-72 0 -123 50t-51 124q0 86 109.5 190.5t109.5 155.5q0 39 -28.5 66.5t-67.5 27.5 q-29 2 -50.5 -21.5t-19.5 -56.5q0 -37 56 -63l-17 -17q-108 31 -110 127z" />
+<glyph unicode="&#xd2;" horiz-adv-x="288" d="M-614 -383q0 102 39 182q51 98 143 99q66 0 112 -52.5t46 -128.5q2 -66 -32 -111.5t-81 -45.5q-55 0 -95 53t-40 127q-43 -51 -45 -113q0 -102 59 -175t143 -73q74 0 135.5 49.5t90.5 131.5q29 -82 91 -131.5t134 -49.5q66 0 112 66t46 160q0 172 -181 428q-6 10 -6 20 q0 43 58 43q25 0 39 -18q135 -238 135 -428q2 -168 -57.5 -287t-145.5 -119q-76 0 -138.5 56.5t-86.5 146.5q-23 -90 -92.5 -146.5t-155.5 -56.5q-88 0 -157.5 109.5t-69.5 263.5zM-500 -260q0 -37 27 -63.5t63 -26.5q37 0 64 26.5t27 63.5t-27 63.5t-64 26.5t-63.5 -26.5 t-26.5 -63.5zM-209 -838q0 8 2 15l68 157l67 -157q4 -8 4 -15q0 -51 -71 -53q-27 0 -48.5 16.5t-21.5 36.5z" />
+<glyph unicode="&#xd3;" d="M-750 -258q0 59 41 100t101 41q61 0 108 -47q80 -86 90 -92q68 -49 185 -49q70 0 119 47t49 115q0 14 -2 26h24q10 -33 10 -65q0 -84 -58 -142.5t-142 -58.5q-139 0 -234 133q8 -25 8 -39q0 -61 -116.5 -150t-116.5 -149q0 -49 39 -88t90 -39q78 0 137 66q53 57 68 139 q12 -82 67 -139q57 -66 138 -66q47 0 89 36t42 83q0 37 -24.5 65.5t-61.5 28.5v31q63 0 102 -50t39 -116q0 -78 -45 -131q-53 -57 -141 -57q-74 0 -134 59q-51 53 -71 129q-20 -76 -74 -129q-57 -59 -131 -59t-133.5 51t-59.5 123q0 84 60 151q10 10 115 99q61 51 61 96 q0 39 -28.5 66.5t-67.5 27.5q-33 0 -55.5 -22.5t-22.5 -55.5q0 -39 63 -63l-16 -25q-45 10 -78 43t-33 76z" />
+<glyph unicode="&#xd4;" horiz-adv-x="227" d="M-754 -440q0 131 86 223t207 92t207 -92t86 -223v-68q61 -113 180 -113q66 0 112 40t46 96q0 94 -90 157q-125 86 -125 135q0 66 57 68q72 2 135 -135q68 -145 68 -225q80 -135 203 -136q66 0 111.5 40t45.5 96q0 94 -90 157q-133 96 -135 135q-2 66 68 68q72 2 135 -135 q68 -143 68 -225q2 -111 -58.5 -191t-144.5 -80q-76 0 -203 181q-14 -78 -71.5 -129.5t-131.5 -51.5q-59 0 -114.5 52.5t-87.5 140.5q-35 -88 -109 -140.5t-162 -52.5q-121 0 -207 92.5t-86 223.5zM-709 -440q0 -74 73 -127.5t175 -53.5t175 53.5t73 127.5q0 90 -51 155 q-66 80 -191 84q-135 4 -202 -80q-52 -65 -52 -159zM158 -823q0 16 67 157q35 -63 68 -157q4 -66 -68 -68q-67 -2 -67 68z" />
+<glyph unicode="&#xd5;" d="M-784 -299q0 84 57 144.5t139 60.5q61 0 111.5 -48t70.5 -126q20 78 73.5 126t115.5 48q76 0 134 -48t79 -126q23 78 77 126t120 48q74 0 124 -64.5t50 -156.5q0 -66 -36 -115t-91 -57q-29 -6 -29 28q0 14 14 19q109 20 111 110q0 51 -42 88t-101 37q-78 0 -133.5 -41 t-55.5 -100v-33q0 -162 -63 -252q96 -94 96 -252q0 -31 -31 -30q-33 0 -33 30q0 162 -49 221q-98 -141 -252 -141q-90 0 -154.5 46t-64.5 112q0 63 68.5 110.5t167.5 47.5q111 0 221 -111q63 72 63 219q0 74 -51 124t-123 50q-78 0 -135 -44t-70 -113q-18 70 -67 113.5 t-107 43.5q-72 0 -123 -31.5t-51 -78.5q0 -51 38 -88t89 -37q25 0 25 -25t-25 -22q-66 0 -111.5 55t-45.5 133zM-469 -614q0 -33 46 -55.5t112 -24.5q145 0 205 71q-84 102 -205 103q-66 0 -112 -27.5t-46 -66.5z" />
+<glyph unicode="&#xd6;" d="M-791 -463q0 92 46.5 158.5t111.5 66.5q51 0 87 -39.5t38 -95.5q0 -55 -32.5 -95t-80.5 -40q-37 0 -60.5 38t-23.5 91q0 20 5 39q-39 -47 -39 -106q0 -70 49 -122.5t125 -52.5q63 0 114.5 51.5t65.5 129.5q14 -78 71.5 -129.5t131.5 -51.5q66 0 111.5 37t45.5 88 q0 41 -26.5 71t-63.5 30v45q37 2 63.5 38t26.5 85t-45 170q-10 27 27 26q20 0 31 -16q33 -55 32 -146q0 -129 -90 -180q88 -53 90 -180q0 -84 -59 -143.5t-143 -59.5q-63 0 -119.5 46t-83.5 124q-27 -78 -83 -124t-120 -46q-84 0 -143.5 85t-59.5 208zM-678 -373 q-2 -66 68 -67q66 -2 67 67q2 66 -67 68q-66 2 -68 -68z" />
+<glyph unicode="&#xd7;" d="M-707 -451q0 150 106.5 255.5t254.5 105.5q150 0 255 -106.5t105 -254.5q0 -150 -106.5 -255t-253.5 -105q-150 0 -255.5 106.5t-105.5 253.5zM-616 -406q0 -113 79.5 -191.5t190.5 -78.5q113 0 191.5 80t78.5 190q0 113 -80 192t-190 79q-113 0 -191.5 -80t-78.5 -191z M-414 -406q-2 66 68 68q66 2 67 -68q2 -66 -67 -67q-66 -3 -68 67z" />
+<glyph unicode="&#xd8;" d="M-801 -453q0 143 119 251t285 108q119 0 207 -76t88 -170q113 -61 112 -180q0 -96 -59.5 -166t-153.5 -70q-59 0 -118.5 63.5t-73.5 149.5q-14 -86 -74.5 -149.5t-122.5 -63.5q-92 0 -150.5 89t-58.5 214zM-733 -430q0 -78 38 -134.5t103 -56.5q55 0 113.5 49.5 t83.5 118.5q25 -70 86 -119t119 -49q66 0 105.5 43t39.5 103q0 55 -57 102q-14 -55 -52.5 -90t-83.5 -35q-37 0 -63.5 27t-26.5 63q0 43 38 72t91 29q33 0 64 -10q-27 74 -100.5 126t-161.5 52q-137 0 -235.5 -88t-100.5 -203zM-283 -395q0 -35 45 -35q76 0 103 68l-58 22 q-90 0 -90 -55z" />
+<glyph unicode="&#xd9;" horiz-adv-x="120" d="M-690 -453q0 143 118.5 251t284.5 108q119 0 207 -76t88 -170q113 -61 113 -180q0 -96 -59.5 -166t-153.5 -70q-59 0 -118.5 63.5t-74.5 149.5q-14 -86 -74.5 -149.5t-121.5 -63.5q-92 0 -150.5 89t-58.5 214zM-623 -430q0 -78 38 -134.5t104 -56.5q55 0 113.5 49.5 t82.5 118.5q25 -70 86.5 -119t118.5 -49q66 0 106 43t40 103q0 55 -58 102q-14 -55 -52 -90t-83 -35q-37 0 -63.5 27t-26.5 63q0 43 38 72t91 29q33 0 63 -10q-27 74 -100.5 126t-161.5 52q-137 0 -235.5 -88t-100.5 -203zM-354 -885l67 271l68 -271q6 -25 -17.5 -46 t-58.5 -21q-29 0 -47 21t-12 46zM-172 -395q0 -35 45 -35q76 0 102 68l-57 22q-90 0 -90 -55z" />
+<glyph unicode="&#xda;" d="M-899 -313q0 84 56.5 142t135.5 58q72 0 137.5 -55t98.5 -145q35 90 102.5 146t145.5 54q92 0 158.5 -118.5t66.5 -284.5q0 -123 -65.5 -208t-159.5 -85q-74 -2 -127 57.5t-53 145.5q0 66 39.5 111.5t95.5 45.5q82 -2 112 -112l-12 -12q-33 57 -100 57q-43 0 -73 -29.5 t-30 -72.5q2 -43 38 -72t87 -29q84 0 143.5 65.5t59.5 159.5q0 102 -59.5 175t-143.5 73q-76 0 -138 -44t-87 -113q-25 70 -87.5 112.5t-137.5 44.5q-55 0 -95 -32.5t-40 -79.5q0 -49 45 -87t112 -49q-125 -47 -123 -147q0 -41 36 -70.5t87 -29.5q51 -2 90 45l23 -23 q-78 -90 -168 -90q-61 -2 -104.5 44t-43.5 114q0 109 136 157q-68 4 -113 56.5t-45 124.5z" />
+<glyph unicode="&#xdb;" d="M-924 -584h676q-90 53 -90 181q0 84 53.5 142t126.5 58q70 0 119 -71.5t49 -174.5q2 -113 -73.5 -191.5t-184.5 -78.5h-676v135zM-270 -449q0 -57 36.5 -96t86.5 -39q51 0 87.5 39t36.5 96q0 55 -36.5 95.5t-87.5 40.5q-49 0 -86 -40.5t-37 -95.5z" />
+<glyph unicode="&#xdc;" horiz-adv-x="174" d="M-670 -451q0 182 121 283q115 98 301 98q182 0 297 -98q125 -102 125 -283q0 -127 -63.5 -216t-155.5 -89q-68 0 -124 52.5t-79 134.5q-23 -84 -79 -135.5t-124 -51.5q-90 0 -154.5 89t-64.5 216zM-602 -434q0 -84 49 -143.5t121 -59.5q61 0 112.5 47t71.5 121 q20 -74 72.5 -122t114.5 -46q70 0 118.5 59.5t48.5 143.5q0 133 -103 226t-251 93q-147 0 -250.5 -93t-103.5 -226zM-344 -293q0 43 30.5 73t71.5 30q43 0 73 -30t30 -73t-30 -72.5t-73 -29.5q-41 0 -71.5 29.5t-30.5 72.5zM-317 -895l67 270l68 -270q6 -25 -17.5 -46.5 t-58.5 -21.5q-29 0 -47 21.5t-12 46.5z" />
+<glyph unicode="&#xdd;" horiz-adv-x="174" d="M-670 -451q0 182 121 283q115 98 301 98q182 0 297 -98q125 -102 125 -283q0 -127 -63.5 -216t-155.5 -89q-68 0 -124 52.5t-79 134.5q-23 -84 -79 -135.5t-124 -51.5q-90 0 -154.5 89t-64.5 216zM-602 -434q0 -84 49 -143.5t121 -59.5q61 0 112.5 47t71.5 121 q20 -74 72.5 -122t114.5 -46q70 0 118.5 59.5t48.5 143.5q0 133 -103 226t-251 93q-147 0 -250.5 -93t-103.5 -226z" />
+<glyph unicode="&#xde;" horiz-adv-x="174" d="M-670 -451q0 182 121 283q115 98 301 98q182 0 297 -98q125 -102 125 -283q0 -127 -63.5 -216t-155.5 -89q-68 0 -124 52.5t-79 134.5q-23 -84 -79 -135.5t-124 -51.5q-90 0 -154.5 89t-64.5 216zM-602 -434q0 -84 49 -143.5t121 -59.5q61 0 112.5 47t71.5 121 q20 -74 72.5 -122t114.5 -46q70 0 118.5 59.5t48.5 143.5q0 133 -103 226t-251 93q-147 0 -250.5 -93t-103.5 -226zM-317 -895l67 270l68 -270q6 -25 -17.5 -46.5t-58.5 -21.5q-29 0 -47 21.5t-12 46.5z" />
+<glyph unicode="&#xdf;" horiz-adv-x="315" d="M-406 -399q0 80 84 116q63 31 154 31q141 0 244 -123q72 66 71 170q0 119 -49 203q-27 43 -92 104q-51 45 -51 76q0 33 31 33q115 0 170 -145q39 -106 37 -244q0 -143 -91 -252q92 -147 109 -166q63 -61 182 -61q-23 -135 -90 -136q-117 0 -172 109l-74 209 q-131 -109 -243 -109q-84 0 -152 51.5t-68 133.5zM-334 -377q0 -43 55 -72q45 -23 93 -22q135 0 221 74q-92 111 -203 110q-166 0 -166 -90z" />
+<glyph unicode="&#xe0;" d="M-825 -502q0 76 44 130.5t107 54.5q53 0 90 -32t37 -77q0 -49 -31.5 -84t-76.5 -35v27q49 0 49 76q2 31 -23.5 52t-60.5 23q-41 0 -71 -34.5t-30 -83.5q0 -63 49.5 -107.5t118.5 -44.5q78 0 140.5 62.5t79.5 156.5q16 -94 78.5 -156.5t142.5 -62.5q70 0 119 54.5 t49 131.5q0 84 -68 201q-12 25 -12 45q0 23 12 23q37 2 68 -49q35 -59 32 -254q0 -113 -59 -192t-141 -79q-74 0 -135.5 56.5t-85.5 146.5q-23 -90 -84.5 -146.5t-135.5 -56.5q-84 0 -143 74t-59 180z" />
+<glyph unicode="&#xe1;" horiz-adv-x="86" d="M-758 -502q0 76 44 130.5t108 54.5q53 0 90 -32t37 -77q0 -49 -32 -84t-77 -35v27q49 0 49 76q2 31 -23.5 52t-60.5 23q-41 0 -70.5 -34.5t-29.5 -83.5q0 -63 49 -107.5t119 -44.5q78 0 140.5 62.5t78.5 156.5q16 -94 78.5 -156.5t142.5 -62.5q70 0 119 54.5t49 131.5 q0 84 -67 201q-12 25 -13 45q0 23 13 23q37 2 67 -49q35 -59 33 -254q0 -113 -59.5 -192t-141.5 -79q-74 0 -135 56.5t-86 146.5q-23 -90 -84 -146.5t-135 -56.5q-84 0 -143.5 74t-59.5 180zM-403 -889l67 271l68 -271q6 -25 -17.5 -46t-58.5 -21q-29 0 -47 21t-12 46z" />
+<glyph unicode="&#xe2;" d="M-758 -258q0 59 41 100t101 41q70 0 111.5 -48t39.5 -116q-2 -72 -112.5 -171t-116.5 -152q-6 -45 27.5 -78t82.5 -33q80 0 143.5 60.5t78.5 140.5q14 -90 67 -145.5t125 -55.5t123 70t51 166q-2 86 -41 177t-102 134q-39 29 -39 55q2 41 55 39q49 0 80 -61 q78 -170 78 -344q0 -143 -59.5 -244.5t-145.5 -101.5q-139 0 -188 184q-18 -74 -84 -129t-142 -55q-72 0 -123 51t-51 123q0 74 62 139q57 51 116.5 105.5t59.5 101.5q0 39 -29 66.5t-67 27.5q-35 0 -56.5 -28.5t-21.5 -65.5q0 -45 55 -78l-16 -25q-47 12 -75 55.5t-28 94.5 z" />
+<glyph unicode="&#xe3;" horiz-adv-x="159" d="M-633 -258q0 59 41 100t100 41q70 0 112 -48t40 -116q-2 -72 -112.5 -171t-116.5 -152q-6 -45 27.5 -78t82.5 -33q80 0 143.5 60.5t77.5 140.5q14 -90 67.5 -145.5t125.5 -55.5t123 70t51 166q-2 86 -41 177t-102 134q-39 29 -39 55q2 41 55 39q49 0 80 -61 q78 -170 78 -344q0 -143 -59.5 -244.5t-145.5 -101.5q-139 0 -188 184q-18 -74 -84 -129t-142 -55q-72 0 -123 51t-51 123q0 74 62 139q57 51 116.5 105.5t59.5 101.5q0 39 -29 66.5t-68 27.5q-35 0 -56 -28.5t-21 -65.5q0 -45 55 -78l-16 -25q-47 12 -75 55.5t-28 94.5z M-305 -965l67 271l68 -271q6 -25 -17.5 -46t-58.5 -21q-29 0 -47 21t-12 46z" />
+<glyph unicode="&#xe4;" horiz-adv-x="110" d="M-412 -543q0 152 125 224q35 98 35 165q0 23 -9 47.5t-9 28.5q0 33 37 33q41 0 40 -86q0 -70 -38 -154q80 45 157 45q84 0 143.5 -39.5t59.5 -95.5q0 -68 -60.5 -123t-142.5 -55q-80 0 -142.5 58.5t-76.5 134.5q-55 -66 -57 -154q-2 -76 91 -137.5t218 -61.5 q158 0 305 154l25 -21q-72 -119 -133 -172q-84 -74 -185 -73q-160 0 -271.5 82.5t-111.5 199.5zM-242 -342q18 -37 64.5 -67.5t103.5 -30.5q61 0 109.5 28.5t48.5 59.5q0 29 -46 48t-112 19q-102 0 -168 -57z" />
+<glyph unicode="&#xe5;" horiz-adv-x="215" d="M-408 -627q0 84 64 138q2 0 121 69q63 37 63 86q0 37 -26.5 63.5t-63.5 26.5q-78 0 -78 -57q0 -37 33 -55l-10 -23q-80 31 -80 90q0 53 41 88t94 35q57 0 96 -44t39 -101q0 -78 -112.5 -152t-112.5 -133t84 -92q66 -25 135 -25q98 0 173 64.5t75 161.5q0 100 -70 192 q-66 72 -131 141q-70 82 -69 158q0 61 37.5 109.5t97.5 48.5q68 0 106 -96q29 -72 29 -152h-23q-8 53 -40.5 94t-83.5 41q-29 0 -48.5 -24.5t-19.5 -55.5q0 -45 74 -119q106 -104 135 -149q74 -106 74 -233q0 -123 -95.5 -208t-220.5 -85q-100 0 -186 49q-101 57 -101 149z " />
+<glyph unicode="&#xe6;" d="M-1223 -350q0 25 37 12q266 -90 467 -88q236 0 412 53q236 74 235 223q0 45 -36.5 91.5t-36.5 83.5q0 43 32 43q88 0 88 -166q0 -385 -569 -424q-303 -20 -608 145q-21 15 -21 27z" />
+<glyph unicode="&#xe7;" horiz-adv-x="100" d="M-985 -872q0 14 20 14q8 0 17 -2q289 -90 475 -90q211 0 387 57q252 80 252 242q0 43 -37 90t-37 84q0 43 33 43q88 0 88 -166q0 -446 -602 -447q-350 0 -576 148q-20 15 -20 27z" />
+<glyph unicode="&#xe8;" d="M-1051 -387q0 113 73 191.5t175 78.5q82 0 145.5 -63.5t79.5 -161.5q14 98 79 161.5t147 63.5q102 0 175 -78.5t73 -191.5q0 -98 -46.5 -167t-111.5 -69q-39 0 -39 39t39 39q47 0 79.5 33t32.5 80q0 74 -53 127t-127 53q-92 0 -162.5 -57.5t-85.5 -145.5 q-16 88 -86.5 145.5t-160.5 57.5q-74 0 -126.5 -53t-54.5 -127q0 -47 33 -80t80 -33q39 0 39 -39t-39 -39q-66 0 -112 69t-46 167z" />
+<glyph unicode="&#xe9;" d="M-809 -571q0 92 53.5 158.5t126.5 66.5q98 0 135 -103l-22 -22q-49 57 -113 57q-61 0 -104 -40t-41 -95q0 -57 49 -96t119 -39q72 0 135 62.5t90 162.5q27 -100 83 -162.5t120 -62.5q55 -2 95 44t40 114q-2 102 -120 174.5t-286 72.5v111h293q55 0 95.5 40t40.5 95 t-35 113l22 22q55 -94 58 -202q0 -74 -46.5 -126.5t-111.5 -52.5h-80q100 -27 163.5 -111.5t61.5 -193.5q0 -98 -49 -166.5t-119 -68.5q-72 0 -134 65.5t-91 169.5q-29 -104 -91.5 -169.5t-133.5 -65.5q-84 0 -143.5 72t-59.5 176z" />
+<glyph unicode="&#xea;" d="M-573 -623q0 55 39.5 95.5t95.5 40.5h157q47 0 80 53t33 127h-135q12 -23 12 -49q0 -63 -45 -64q-68 0 -67 55q0 43 42 74t103 29q59 -2 90 -12q0 104 -90 260l33 10q86 -100 102 -281q61 -23 98 -90t37 -157q0 -121 -98 -207t-240 -86q-102 0 -174.5 59t-72.5 143z M-506 -623q0 -37 46 -63.5t112 -26.5q127 0 215 65.5t88 160.5q2 111 -78 157q2 -84 -45 -143t-113 -59h-157q-66 -1 -68 -91z" />
+<glyph unicode="&#xeb;" d="M-963 -471q0 92 46.5 158.5t111.5 66.5q84 0 135 -90l-22 -22q-39 45 -113 45q-47 0 -80 -40t-33 -96q0 -47 46.5 -79.5t111.5 -32.5q63 0 121.5 55t93.5 148q33 -92 86 -147.5t105 -55.5q49 0 88 67.5t39 139.5t-19 116q-27 55 -51 111l35 33l176 -287q92 -170 92 -315 q0 -47 -26.5 -80t-63.5 -33q-45 -4 -45 68q0 27 11.5 79t11.5 78q0 104 -64 215q-2 -133 -58.5 -230t-125.5 -97q-68 0 -122 57t-69 145q-16 -88 -76.5 -145t-138.5 -57q-84 0 -143.5 65.5t-59.5 159.5z" />
+<glyph unicode="&#xec;" d="M-807 -678q0 139 92 238.5t223 99.5q98 0 173 -59q68 -53 97 -142.5t68 -91.5q37 -2 64 58.5t27 144.5q0 104 -5 149q-4 102 -18 144q4 2 6 6q16 8 17 16q68 -115 67 -338q0 -121 -40 -208t-95 -84q-57 2 -137 139q-76 131 -224 131q-111 0 -190.5 -66.5t-79.5 -158.5 v-45h-45v67z" />
+<glyph unicode="&#xed;" d="M-983 -416q0 123 80 208t190 85q84 0 147.5 -51t78.5 -129q14 78 77.5 129t147.5 51q113 0 191.5 -86t78.5 -207t-80 -207t-190 -86q-78 0 -140.5 50.5t-84.5 130.5q-23 -80 -85.5 -130.5t-140.5 -50.5q-113 0 -191.5 86t-78.5 207zM-893 -371q0 -84 53.5 -143t126.5 -59 q74 0 127.5 59t53.5 143t-53.5 143.5t-127.5 59.5t-127 -59.5t-53 -143.5zM-442 -371q0 -84 53 -143t127 -59t127 59t53 143t-53 143.5t-127 59.5t-127 -59.5t-53 -143.5z" />
+<glyph unicode="&#xee;" d="M-639 -322q0 92 53.5 157t128.5 65q41 0 71 -41t32 -101q0 -53 -33 -90t-78 -37q-35 0 -63.5 34t-28.5 85q0 18 4 39q-55 -31 -55 -111q2 -53 55 -98t135 -59q125 -20 174 -62q88 14 144.5 59.5t56.5 110.5v31q2 25 2 41q0 117 -68 209q-16 20 -16 43q0 29 21 27 q23 -4 51 -52q70 -117 69 -233q0 -43 -8 -94q-12 -74 -72.5 -124t-148.5 -50q47 -41 47 -111q0 -57 -41 -99t-100 -42q-53 0 -90 36.5t-37 90.5q0 90 63 125h-47q-92 0 -156.5 73.5t-64.5 177.5zM-528 -242q0 -63 71 -63q70 0 70 63t-70 64q-71 -1 -71 -64zM-387 -651 q0 -33 22.5 -56.5t57.5 -23.5q33 0 55.5 22.5t22.5 57.5q0 33 -22.5 55.5t-55.5 22.5t-56.5 -22.5t-23.5 -55.5z" />
+<glyph unicode="&#xef;" horiz-adv-x="1038" d="M-90 856v158h502q35 86 101.5 138t145.5 52q84 0 152 -60.5t84 -152.5h-33q-66 113 -203 113q-141 0 -192 -90h57q74 0 127.5 -66.5t53.5 -159.5q0 -92 -46.5 -158.5t-111.5 -66.5q-66 0 -112 65.5t-46 159.5v68h-479zM434 788q0 -37 33 -63.5t80 -26.5t79.5 23.5 t32.5 54.5q0 33 -32.5 56.5t-79.5 23.5h-113v-68z" />
+<glyph unicode="&#xf0;" horiz-adv-x="1173" d="M0 199q0 84 48 154.5t122 97.5q-78 27 -124 101.5t-46 168.5q0 121 92 207t223 86h654v-158h-721q-84 0 -143.5 -46t-59.5 -112q0 -55 59.5 -95t143.5 -40h309v-157h-332q-41 0 -75.5 -36t-34.5 -75q0 -74 55 -130t55 -97q-2 -66 -78 -68q-57 -2 -102 57.5t-45 141.5z " />
+<glyph unicode="&#xf1;" horiz-adv-x="858" d="M-414 -395q0 113 52 190q55 86 151 84q70 0 115 -41q53 -49 49 -143q-2 -55 -43 -94q-43 -45 -107 -45q-61 0 -107 37.5t-56 97.5q-8 -49 -9 -86q0 -100 77 -168t196 -68q127 0 215 95.5t88 230.5q2 145 -56.5 277t-150.5 206v111h461q152 0 246 -117q86 -111 86 -264 q0 -117 -60 -215q-70 -115 -178 -115q-96 0 -154 74q-51 68 -51 162q0 80 27 135q33 63 92 63q35 0 61.5 -22.5t26.5 -57.5q0 -29 -17.5 -53t-45.5 -24q-31 0 -54.5 19.5t-23.5 47.5q0 14 6 27q-41 -37 -41 -113q0 -61 51 -104t127 -43q94 0 152 80q51 72 51 170 q0 115 -96 180q-84 59 -205 59h-404q102 -76 164 -235q53 -145 53 -293q0 -168 -95 -287t-230 -119q-156 0 -259.5 104.5t-103.5 256.5zM-305 -268q0 -39 27.5 -68t66.5 -29q39 2 67.5 30t26.5 67q0 39 -27.5 66.5t-66.5 27.5q-39 -2 -67.5 -29.5t-26.5 -64.5z" />
+<glyph unicode="&#xf2;" horiz-adv-x="1140" d="M0 834q0 76 73.5 128t186.5 52h676v-158h-698q-129 0 -129 -72q0 -76 118 -75h420v-158h-420q-61 0 -104 -19.5t-43 -48.5q0 -31 43 -54t104 -23h281v-158h-336q-78 0 -78 -45q4 -45 78 -45h80q92 0 92 -78q0 -80 -92 -80h-59q-66 0 -112 59.5t-46 143.5q2 53 42 97 t105 60q-72 4 -120 53.5t-50 114.5q0 49 39 88t96 48q-147 53 -147 170z" />
+<glyph unicode="&#xf3;" d="M-725 -184q0 37 26.5 63.5t63.5 26.5t63.5 -26.5t26.5 -63.5t-26.5 -63.5t-63.5 -26.5t-63.5 26.5t-26.5 63.5zM-49 -184q0 37 26.5 63.5t63.5 26.5t63.5 -26.5t26.5 -63.5t-26.5 -63.5t-63.5 -26.5t-63.5 26.5t-26.5 63.5z" />
+<glyph unicode="&#xf4;" horiz-adv-x="555" d="M-213 451q20 -123 98 -208t160 -85q109 0 185.5 118.5t74.5 286.5q0 137 -57 213q6 -94 -51.5 -164.5t-116.5 -70.5q-66 0 -112 66.5t-46 158.5q0 102 53.5 175t126.5 73q102 0 175 -132t73 -319q0 -233 -89 -398t-216 -165q-74 0 -149.5 77t-106.5 193zM-33 788 q0 -47 33 -79.5t80 -32.5q55 0 95 43t40 102q-23 82 -147 80q-41 0 -71 -33t-30 -80z" />
+<glyph unicode="&#xf5;" horiz-adv-x="151" d="M-250 676l10 33q61 -33 103 -33q59 0 108 26q59 31 60 86q0 27 -33 68h-158v158h316v-158h-90q55 -63 55 -135q0 -63 -42 -110.5t-104 -47.5q-112 0 -225 113z" />
+<glyph unicode="&#xf6;" horiz-adv-x="512" />
+<glyph unicode="&#xf7;" horiz-adv-x="923" />
+<glyph unicode="&#xf8;" horiz-adv-x="434" d="M-16 -664q0 113 51 191q55 86 151 84q70 0 115 -41q53 -49 49 -143q-2 -55 -43 -95q-43 -45 -106 -45q-61 0 -107.5 38t-56.5 97q-8 -49 -8 -86q0 -100 76.5 -167.5t195.5 -67.5q127 0 215 95t88 231q2 145 -56.5 277t-150.5 206l23 22q119 -66 188 -235q63 -154 64 -315 q0 -168 -95.5 -287t-230.5 -119q-156 0 -259 104t-103 256zM92 -537q0 -39 27.5 -67.5t66.5 -28.5q39 2 68 30t27 66q0 39 -28 67t-67 28q-39 -2 -67.5 -30t-26.5 -65z" />
+<glyph unicode="&#xf9;" d="M-733 -432q0 131 51 223t123 92q51 0 88 -50t37 -122q0 -33 -8 -63h176q-8 31 -8 63q0 72 36.5 122t90.5 50q72 0 122 -92t50 -223q0 -162 -61.5 -277.5t-151.5 -115.5q-51 0 -97.5 52t-66.5 136q-23 -82 -70 -135t-98 -53q-88 0 -150.5 115.5t-62.5 277.5zM-702 -432 q0 -117 53 -200t129 -83q57 0 103 58.5t63 146.5q14 -88 62 -146.5t104 -58.5q76 0 129 83t53 200q0 98 -39 151q-14 -72 -48 -118.5t-71 -46.5h-381q-37 0 -70.5 47t-46.5 118q-38 -53 -40 -151zM-639 -250q0 -43 27.5 -72.5t66.5 -29.5q80 0 80 78t-72 79q-86 2 -102 -55z M-244 -274q0 -78 80 -78q39 0 66.5 29.5t27.5 72.5q-16 57 -102 55q-72 -1 -72 -79z" />
+<glyph unicode="&#xfa;" d="M-733 -432q0 131 51 223t123 92q51 0 88 -50t37 -122q2 -66 -31 -111.5t-80 -45.5q-37 0 -70.5 46t-46.5 119q-39 -53 -40 -151q0 -117 53 -200t129 -83q57 0 103 58.5t63 146.5q14 -88 62 -146.5t104 -58.5q76 0 129 83t53 200q0 98 -39 151q-14 -74 -48 -119.5 t-71 -45.5q-47 0 -78.5 46t-31.5 111q0 72 36.5 122t90.5 50q72 0 122 -92t50 -223q0 -162 -61.5 -277.5t-151.5 -115.5q-51 0 -97.5 52t-66.5 136q-23 -82 -70 -135t-98 -53q-88 0 -150.5 115.5t-62.5 277.5zM-639 -250q0 -43 27.5 -72.5t66.5 -29.5q35 0 57.5 22.5 t22.5 55.5q0 78 -72 79q-86 2 -102 -55zM-244 -274q0 -33 23.5 -55.5t56.5 -22.5q39 0 66.5 29.5t27.5 72.5q-16 57 -102 55q-72 -1 -72 -79z" />
+<glyph unicode="&#xfb;" d="M-1198 -184q0 37 26.5 63.5t63.5 26.5t63.5 -26.5t26.5 -63.5t-26.5 -63.5t-63.5 -26.5t-63.5 26.5t-26.5 63.5zM-522 -184q0 37 26.5 63.5t63.5 26.5t63.5 -26.5t26.5 -63.5t-26.5 -63.5t-63.5 -26.5t-63.5 26.5t-26.5 63.5z" />
+<glyph unicode="&#xfc;" d="M-856 -238l90 361l90 -361q8 -35 -23.5 -62.5t-78.5 -27.5q-37 0 -61.5 28.5t-16.5 61.5z" />
+<glyph unicode="&#xfd;" horiz-adv-x="667" d="M49 465q0 66 64 110q27 18 86 41l102 13l78 -2l70 -6l96 -21v-51l-129 16l-90 6h-25l-63 -10q-20 0 -54 -18q-49 -27 -49 -70q0 -16 8 -27l21 -20l41 -27q25 -12 74 -24l8 -4l20 -4l35 -13q31 -6 84 -30l57 -27l37 -31l27 -30q23 -35 22 -78q0 -59 -57 -105 q-10 -8 -84 -41q-49 -12 -102 -12h-142l-45 4l-86 12v62l152 -12l123 2q154 2 153 88q0 41 -35 63l-61 29l-98 37l-97 28l-30 11q-18 6 -31 16l-39 25l-22 30l-15 33z" />
+<glyph unicode="&#xff;" horiz-adv-x="1331" d="M-733 1587q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157.5 -68.5t57.5 -167.5q-2 -82 -82 -170q-78 -72 -154 -143 q-84 -82 -92 -150q-6 -63 42 -110t116 -47q115 0 205 90q84 84 104 198q12 -125 91 -206.5t192 -81.5q82 0 147 75q74 84 72 216q-4 166 -132 286.5t-290 120.5h-113v158h348v-158h-55q137 -63 223 -188q88 -131 88 -281q0 -164 -79 -272q-82 -115 -209 -115 q-96 0 -170 72.5t-107 193.5q-27 -106 -117 -186t-198 -80q-102 0 -175 73t-73 175zM0 406q0 164 67.5 291.5t180.5 181.5q-66 0 -112 29.5t-46 70.5q2 98 106.5 168t254.5 70q281 0 478 -238t197 -573q0 -168 -86 -287t-206 -119q-92 0 -167 68.5t-104 179.5 q-31 -111 -105.5 -179.5t-164.5 -68.5q-121 0 -207 119t-86 287zM90 428q0 -111 66.5 -190.5t158.5 -79.5q82 0 152 62.5t96 162.5q27 -100 96.5 -162.5t151.5 -62.5q92 0 158.5 79.5t66.5 190.5q0 205 -138 350.5t-335 145.5t-335 -144.5t-138 -351.5zM225 991 q0 -29 33 -48t80 -19q92 45 215 45h10q137 -2 268.5 -79t227.5 -214q-53 199 -210 324.5t-353 125.5q-111 0 -190 -40t-81 -95zM451 623q0 47 32.5 79.5t79.5 32.5t80 -32.5t33 -79.5t-33 -80t-80 -33t-79.5 33t-32.5 80zM473 -244l90 361l90 -361q2 -7 2 -13q0 -25 -24 -48 q-31 -29 -80 -29q-37 0 -62 29q-18 22 -18 45q0 8 2 16z" />
+<glyph unicode="&#x152;" horiz-adv-x="495" d="M4 -516q0 59 37 95t96 36q57 0 98 -37t41 -94q0 -55 -41.5 -94t-97.5 -39q-55 0 -94 39t-39 94z" />
+<glyph unicode="&#x153;" horiz-adv-x="1415" d="M594 811q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q92 0 186 -88q80 -82 160 -162q98 -88 199 -88q74 0 127 26.5t53 63.5t-33 63.5t-80 26.5h-248v158h310q4 -16 51 -158q111 -41 112 -158q0 -66 -59 -111.5t-143 -45.5q-227 2 -408 274l-2 -49q-4 -78 -88 -170q-76 -74 -154 -150 q-84 -80 -84 -124q0 -72 51.5 -118t120.5 -46q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q78 0 139.5 42t61.5 101q0 61 -40 103t-95 42v46q84 0 143 -69t59 -167q0 -113 -64.5 -184.5t-182.5 -71.5q-100 0 -191.5 77t-122.5 193q-31 -119 -112.5 -194.5 t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 90 86 186q80 76 160 154q86 86 86 155q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-10 -35q-74 12 -122 60.5t-48 109.5zM0 451q0 139 75 250.5t195 154.5h-270v158h653v-158h-22q123 -43 196.5 -154.5 t73.5 -250.5q0 -186 -132 -318.5t-318 -132.5t-318.5 132.5t-132.5 318.5zM90 518q0 -158 103.5 -259t255.5 -101t257 102t105 258q0 139 -105.5 238.5t-254.5 99.5q-150 0 -255.5 -99.5t-105.5 -238.5zM350 496q0 45 32 76.5t77 31.5t76.5 -31.5t31.5 -76.5t-31.5 -77 t-76.5 -32t-77 32t-32 77z" />
+<glyph unicode="&#x178;" horiz-adv-x="1294" d="M-999 1723q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157.5 -68.5t57.5 -167.5q-2 -82 -82 -170q-78 -72 -154 -143 q-84 -82 -92 -150q-6 -63 42 -110t116 -47q115 0 205 90q84 84 104 198q12 -125 91 -206.5t192 -81.5q82 0 147 75q74 84 72 216q-4 166 -132 286.5t-290 120.5h-113v158h348v-158h-55q137 -63 223 -188q88 -131 88 -281q0 -164 -79 -272q-82 -115 -209 -115 q-96 0 -170 72.5t-107 193.5q-27 -106 -117 -186t-198 -80q-102 0 -175 73t-73 175zM0 248q0 104 88 201q80 74 162 145q88 82 88 149q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5 t144.5 -54.5t60.5 -138.5q0 -53 -27 -112q111 113 231 192q162 113 271 113q106 0 176.5 -82t70.5 -189q0 -70 -90 -135l-22 33q45 43 45 90q0 86 -76 127q-53 29 -116 29q-17 0 -35 -2q-176 -20 -461 -246.5t-285 -337.5q0 -61 48 -102t110 -41q115 0 207 92q86 86 106 201 q20 -113 112.5 -203t207.5 -90q68 0 118 45t50 112q0 53 -36 94.5t-87 41.5v45h5q80 0 138 -59q59 -60 59 -144q0 -113 -65 -199q-72 -94 -182 -94q-109 0 -199 86q-86 78 -115 184q-27 -106 -119 -188t-200 -82q-102 0 -175 73t-73 175zM575 590q0 45 32 76.5t77 31.5 t77 -31.5t32 -76.5t-32 -77t-77 -32t-77 32t-32 77z" />
+<glyph unicode="&#x2c6;" horiz-adv-x="897" d="M0 696l338 557h20l334 -557h-90l-250 430l-256 -430h-96z" />
+<glyph unicode="&#x2dc;" horiz-adv-x="921" d="M-758 125q0 117 43 202q53 111 158 111q78 0 270.5 -105.5t247.5 -105.5q137 0 158 209h38q0 -113 -49 -203q-61 -111 -164 -110q-63 0 -255.5 105.5t-249.5 105.5q-127 0 -160 -209h-37z" />
+<glyph unicode="&#x2000;" horiz-adv-x="1243" />
+<glyph unicode="&#x2001;" horiz-adv-x="2488" />
+<glyph unicode="&#x2002;" horiz-adv-x="1243" />
+<glyph unicode="&#x2003;" horiz-adv-x="2488" />
+<glyph unicode="&#x2004;" horiz-adv-x="829" />
+<glyph unicode="&#x2005;" horiz-adv-x="620" />
+<glyph unicode="&#x2006;" horiz-adv-x="413" />
+<glyph unicode="&#x2007;" horiz-adv-x="413" />
+<glyph unicode="&#x2008;" horiz-adv-x="309" />
+<glyph unicode="&#x2009;" horiz-adv-x="497" />
+<glyph unicode="&#x200a;" horiz-adv-x="137" />
+<glyph unicode="&#x2010;" horiz-adv-x="1044" d="M0 375v149h901v-149h-901z" />
+<glyph unicode="&#x2011;" horiz-adv-x="1044" d="M0 375v149h901v-149h-901z" />
+<glyph unicode="&#x2012;" horiz-adv-x="1044" d="M0 375v149h901v-149h-901z" />
+<glyph unicode="&#x2013;" horiz-adv-x="1024" d="M205 512v205h614v-205h-614z" />
+<glyph unicode="&#x2014;" horiz-adv-x="2048" d="M205 512v205h1638v-205h-1638z" />
+<glyph unicode="&#x2018;" horiz-adv-x="442" d="M0 1112q0 70 27 129q66 145 270 145l-8 -67q-145 -8 -172 -123q41 20 71 21q63 0 107.5 -44.5t44.5 -107.5q0 -61 -44 -104t-106 -48q-92 -4 -141 50.5t-49 148.5z" />
+<glyph unicode="&#x2019;" horiz-adv-x="444" d="M0 1180q0 68 48 109.5t118 41.5q94 0 139 -67.5t35 -161.5q-25 -244 -297 -244l8 68q145 8 174 123q-43 -20 -73 -21q-63 0 -107.5 44.5t-44.5 107.5z" />
+<glyph unicode="&#x201c;" horiz-adv-x="802" d="M0 1100q0 70 27 129q66 145 270 145l-8 -67q-145 -8 -172 -123q41 20 71 20q63 0 107.5 -44t44.5 -107q0 -61 -44 -104.5t-106 -47.5q-92 -4 -141 50.5t-49 148.5zM360 1100q0 70 27 129q66 145 270 145l-8 -67q-145 -8 -172 -123q41 20 72 20q63 0 107 -44t44 -107 q0 -61 -44 -104.5t-105 -47.5q-92 -4 -141.5 50.5t-49.5 148.5z" />
+<glyph unicode="&#x201d;" horiz-adv-x="778" d="M0 1200q0 68 48 110t118 42q94 0 139 -67.5t35 -162.5q-25 -244 -297 -243l8 67q145 8 174 123q-43 -20 -73 -20q-63 0 -107.5 44t-44.5 107zM360 1200q0 68 48.5 110t117.5 42q94 0 139.5 -67.5t34.5 -162.5q-25 -244 -297 -243l9 67q145 8 174 123q-43 -20 -74 -20 q-63 0 -107.5 44t-44.5 107z" />
+<glyph unicode="&#x201e;" horiz-adv-x="825" d="M-14 575q0 221 391 222q127 0 231 -29l35 -16v-70l-16 -12q-176 29 -277 28h-41l-57 -14q-53 -6 -78 -22q-53 -35 -53 -78q0 -27 33 -47q8 -16 22 -21q166 -59 391 -151q45 -31 76 -74q29 -49 29 -109q0 -51 -21 -84l-57 -59q-70 -72 -244 -72h-98q-106 0 -260 23v104 q186 -25 256 -20l104 6q182 10 183 98q0 45 -39 72q-145 68 -197 82l-127 37q-94 27 -133 73q-53 63 -53 133z" />
+<glyph unicode="&#x2026;" horiz-adv-x="864" d="M-41 -477h813v-139h-813v139z" />
+<glyph unicode="&#x202f;" horiz-adv-x="497" />
+<glyph unicode="&#x2039;" horiz-adv-x="448" d="M2 727q0 59 37 95t96 36q57 0 98 -37t41 -94q0 -55 -42 -94t-97 -39t-94 39t-39 94z" />
+<glyph unicode="&#x203a;" horiz-adv-x="1064" d="M0 -39v88l743 344l-743 330v100l860 -399v-80z" />
+<glyph unicode="&#x205f;" horiz-adv-x="620" />
+<glyph unicode="&#x2122;" horiz-adv-x="2887" d="M1602 248q0 104 88 201q80 74 165 150.5t85 143.5q0 55 -40 95.5t-95 40.5q-49 0 -81 -42t-32 -94q0 -66 78 -112l-23 -35q-66 18 -105.5 80.5t-39.5 134.5q0 84 59.5 143.5t143.5 59.5q98 0 157 -69q57 -66 58 -160q0 -86 -82 -177q-78 -72 -154 -143q-84 -82 -92 -150 q-1 -7 -1 -14q0 -55 43 -96q48 -47 116 -47q115 0 207 92q86 86 106 201q20 -117 96 -201q84 -92 197 -92q74 0 133 43q68 47 68 114q0 55 -40 95.5t-95 40.5v45q88 0 145 -68t57 -158q0 -106 -79.5 -188t-188.5 -82q-106 0 -188 84q-76 76 -105 186q-27 -106 -112 -186 q-92 -84 -201 -84q-102 0 -175 73t-73 175zM0 203q0 98 102.5 166.5t247.5 68.5q102 0 258 -90q90 129 90 260t-72.5 223.5t-174.5 92.5q-74 0 -127.5 -40t-53.5 -96q0 -80 90 -112q-23 27 -22 67q0 37 26.5 64t63.5 27t63.5 -27t26.5 -64q0 -47 -32.5 -79.5t-79.5 -32.5h-6 q-77 0 -131 58q-56 60 -54 145q0 88 62.5 150.5t150.5 62.5h4q128 0 220 -127q91 -126 91 -304q0 -198 -57 -323q163 -135 323 -135h5q127 2 216 119.5t87 285.5q0 186 -76 332.5t-205 208.5q29 -49 29 -105q0 -59 -33 -101t-86 -42q-92 0 -158.5 80t-66.5 190q0 55 40 95.5 t95 40.5h5q222 0 378 -197q158 -199 158 -479q0 -244 -111.5 -414t-271.5 -172h-4q-201 0 -357 225q-61 -104 -157.5 -164.5t-202.5 -60.5q-121 0 -207 59.5t-86 143.5zM88 270q0 -113 154 -112h6q203 2 315 135q-118 100 -209 100h-4q-117 0 -189.5 -36t-72.5 -87z M799 1069q0 -41 29.5 -70.5t72.5 -29.5t71.5 29.5t28.5 70.5q0 43 -28.5 72.5t-71.5 29.5t-72.5 -29.5t-29.5 -72.5z" />
+<glyph unicode="&#xe000;" horiz-adv-x="1014" d="M0 1015h1015v-1015h-1015v1015z" />
+<glyph unicode="&#xfb01;" horiz-adv-x="1472" d="M1104 348v135q72 -147 169 -236t191 -89q98 0 167 86t69 207q0 152 -86 266t-217 139h-181v158h326v-158h-45q127 -45 205 -187.5t78 -330.5q0 -141 -86 -239.5t-207 -98.5q-129 0 -235.5 97t-147.5 251zM0 811q0 86 50 144.5t132 58.5q113 0 180 -68q256 -180 375 -180 q127 0 204 64.5t77 160.5q0 51 -34 103.5t-89 74.5q33 -37 33 -138q0 -44 -32 -75q-34 -33 -81 -32q-61 0 -103 46t-42 111q0 66 42 112t103 46q113 -2 193 -81q78 -77 77 -184q0 -161 -91 -253q-89 -90 -224 -90q-197 2 -385 225l23 -80q0 -82 -80 -170q-76 -70 -150 -139 q-82 -76 -82 -129q0 -72 55.5 -126t122.5 -54q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q80 0 135.5 43t55.5 102q0 61 -42 104.5t-104 43.5v45q88 -2 150.5 -64.5t62.5 -156.5q0 -111 -74 -192q-76 -83 -184 -83q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5 t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 98 80 194l152 152q80 84 79 149q0 133 -114 136q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-22 -23q-68 14 -113 58.5t-45 99.5zM725 1092q0 -31 19.5 -54.5t48.5 -23.5q66 2 67 78q0 33 -19.5 56t-47.5 23q-66 -1 -68 -79z" />
+<glyph unicode="&#xfb02;" horiz-adv-x="2654" d="M1325 438q0 213 180 338q-180 85 -180 190q0 68 79 114t191 46v-45q-135 -49 -135 -147q0 -94 90 -146q2 0 5 1q67 0 115 -59q50 -60 50 -144q0 -80 -43 -136.5t-104 -56.5q-57 2 -93 53.5t-36 124.5q0 47 16 93q-90 -102 -90 -226q0 -115 69.5 -197.5t168.5 -82.5 q100 0 179 83t101 210q23 -125 102.5 -209t165.5 -84q102 0 175 65.5t73 159.5q0 84 -46 143.5t-111 59.5h-158v112h135q37 0 63.5 40t26.5 96q0 66 -53 112q-51 45 -121 45h-6q-33 0 -56.5 19.5t-23.5 48.5q4 45 80 45q102 0 175 -73t73 -175q0 -127 -113 -192 q82 -29 131 -106t49 -175q0 -160 -86 -271.5t-207 -111.5q-80 0 -158.5 77t-109.5 193q-31 -119 -109.5 -194.5t-170.5 -75.5q-117 0 -200 128t-83 310zM1483 586q0 -37 26.5 -63.5t63.5 -26.5t63.5 32.5t26.5 79.5q0 37 -26.5 63.5t-63.5 26.5t-63.5 -32.5t-26.5 -79.5z M0 811q0 86 50 144.5t132 58.5q113 0 180 -68q256 -180 375 -180q127 0 204 64.5t77 160.5q0 51 -34 103.5t-89 74.5q33 -37 33 -138q0 -44 -32 -75q-34 -33 -81 -32q-61 0 -103 46t-42 111q0 66 42 112t103 46q113 -2 193 -81q78 -77 77 -184q0 -161 -91 -253 q-89 -90 -224 -90q-197 2 -385 225l23 -80q0 -82 -80 -170q-76 -70 -150 -139q-82 -76 -82 -129q0 -72 55.5 -126t122.5 -54q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q80 0 135.5 43t55.5 102q0 61 -42 104.5t-104 43.5v45q88 -2 150.5 -64.5t62.5 -156.5 q0 -111 -74 -192q-76 -83 -184 -83q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 98 80 194l152 152q80 84 79 149q0 133 -114 136q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-22 -23q-68 14 -113 58.5t-45 99.5zM725 1092 q0 -31 19.5 -54.5t48.5 -23.5q66 2 67 78q0 33 -19.5 56t-47.5 23q-66 -1 -68 -79z" />
+<glyph unicode="&#xfb03;" horiz-adv-x="2797" d="M2429 348v135q72 -147 169 -236t191 -89q98 0 167 86t69 207q0 152 -86 266t-217 139h-181v158h326v-158h-45q127 -45 205 -187.5t78 -330.5q0 -141 -86 -239.5t-207 -98.5q-129 0 -235.5 97t-147.5 251zM1325 811q0 86 50 144.5t132 58.5q113 0 180 -68 q256 -180 375 -180q127 0 204 64.5t77 160.5q0 51 -34 103.5t-89 74.5q33 -37 33 -138q0 -44 -32 -75q-34 -33 -81 -32q-61 0 -103 46t-42 111q0 66 42 112t103 46q113 -2 193 -81q78 -77 77 -184q0 -161 -91 -253q-89 -90 -224 -90q-197 2 -385 225l23 -80q0 -82 -80 -170 q-76 -70 -150 -139q-82 -76 -82 -129q0 -72 55.5 -126t122.5 -54q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q80 0 135.5 43t55.5 102q0 61 -42 104.5t-104 43.5v45q88 -2 150.5 -64.5t62.5 -156.5q0 -111 -74 -192q-76 -83 -184 -83q-98 0 -179 75t-114 195 q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 98 80 194l152 152q80 84 79 149q0 133 -114 136q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-22 -23q-68 14 -113 58.5t-45 99.5zM2050 1092q0 -31 19.5 -54.5t48.5 -23.5q66 2 67 78q0 33 -19.5 56t-47.5 23 q-66 -1 -68 -79zM0 811q0 86 50 144.5t132 58.5q113 0 180 -68q256 -180 375 -180q127 0 204 64.5t77 160.5q0 51 -34 103.5t-89 74.5q33 -37 33 -138q0 -44 -32 -75q-34 -33 -81 -32q-61 0 -103 46t-42 111q0 66 42 112t103 46q113 -2 193 -81q78 -77 77 -184 q0 -161 -91 -253q-89 -90 -224 -90q-197 2 -385 225l23 -80q0 -82 -80 -170q-76 -70 -150 -139q-82 -76 -82 -129q0 -72 55.5 -126t122.5 -54q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q80 0 135.5 43t55.5 102q0 61 -42 104.5t-104 43.5v45q88 -2 150.5 -64.5 t62.5 -156.5q0 -111 -74 -192q-76 -83 -184 -83q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 98 80 194l152 152q80 84 79 149q0 133 -114 136q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-22 -23q-68 14 -113 58.5t-45 99.5z M725 1092q0 -31 19.5 -54.5t48.5 -23.5q66 2 67 78q0 33 -19.5 56t-47.5 23q-66 -1 -68 -79z" />
+<glyph unicode="&#xfb04;" horiz-adv-x="3979" d="M2650 438q0 213 180 338q-180 85 -180 190q0 68 79 114t191 46v-45q-135 -49 -135 -147q0 -94 90 -146q2 0 5 1q67 0 115 -59q50 -60 50 -144q0 -80 -43 -136.5t-104 -56.5q-57 2 -93 53.5t-36 124.5q0 47 16 93q-90 -102 -90 -226q0 -115 69.5 -197.5t168.5 -82.5 q100 0 179 83t101 210q23 -125 102.5 -209t165.5 -84q102 0 175 65.5t73 159.5q0 84 -46 143.5t-111 59.5h-158v112h135q37 0 63.5 40t26.5 96q0 66 -53 112q-51 45 -121 45h-6q-33 0 -56.5 19.5t-23.5 48.5q4 45 80 45q102 0 175 -73t73 -175q0 -127 -113 -192 q82 -29 131 -106t49 -175q0 -160 -86 -271.5t-207 -111.5q-80 0 -158.5 77t-109.5 193q-31 -119 -109.5 -194.5t-170.5 -75.5q-117 0 -200 128t-83 310zM2808 586q0 -37 26.5 -63.5t63.5 -26.5t63.5 32.5t26.5 79.5q0 37 -26.5 63.5t-63.5 26.5t-63.5 -32.5t-26.5 -79.5z M1325 811q0 86 50 144.5t132 58.5q113 0 180 -68q256 -180 375 -180q127 0 204 64.5t77 160.5q0 51 -34 103.5t-89 74.5q33 -37 33 -138q0 -44 -32 -75q-34 -33 -81 -32q-61 0 -103 46t-42 111q0 66 42 112t103 46q113 -2 193 -81q78 -77 77 -184q0 -161 -91 -253 q-89 -90 -224 -90q-197 2 -385 225l23 -80q0 -82 -80 -170q-76 -70 -150 -139q-82 -76 -82 -129q0 -72 55.5 -126t122.5 -54q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q80 0 135.5 43t55.5 102q0 61 -42 104.5t-104 43.5v45q88 -2 150.5 -64.5t62.5 -156.5 q0 -111 -74 -192q-76 -83 -184 -83q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 98 80 194l152 152q80 84 79 149q0 133 -114 136q-47 0 -80 -33t-33 -80q0 -57 90 -90l-22 -23q-68 14 -113 58.5t-45 99.5zM2050 1092 q0 -31 19.5 -54.5t48.5 -23.5q66 2 67 78q0 33 -19.5 56t-47.5 23q-66 -1 -68 -79zM0 811q0 86 50 144.5t132 58.5q113 0 180 -68q256 -180 375 -180q127 0 204 64.5t77 160.5q0 51 -34 103.5t-89 74.5q33 -37 33 -138q0 -44 -32 -75q-34 -33 -81 -32q-61 0 -103 46t-42 111 q0 66 42 112t103 46q113 -2 193 -81q78 -77 77 -184q0 -161 -91 -253q-89 -90 -224 -90q-197 2 -385 225l23 -80q0 -82 -80 -170q-76 -70 -150 -139q-82 -76 -82 -129q0 -72 55.5 -126t122.5 -54q104 0 187.5 83t105.5 210q23 -127 106 -210t187 -83q80 0 135.5 43t55.5 102 q0 61 -42 104.5t-104 43.5v45q88 -2 150.5 -64.5t62.5 -156.5q0 -111 -74 -192q-76 -83 -184 -83q-98 0 -179 75t-114 195q-31 -119 -112.5 -194.5t-180.5 -75.5q-104 0 -186 73.5t-82 174.5q0 98 80 194l152 152q80 84 79 149q0 133 -114 136q-47 0 -80 -33t-33 -80 q0 -57 90 -90l-22 -23q-68 14 -113 58.5t-45 99.5zM725 1092q0 -31 19.5 -54.5t48.5 -23.5q66 2 67 78q0 33 -19.5 56t-47.5 23q-66 -1 -68 -79z" />
+</font>
+</defs></svg> 

nudikvk/nudikvk-webfont.ttf

Binary file added.

nudikvk/nudikvk-webfont.woff

Binary file added.

nudikvk/nudikvk.ttf

Binary file added.