Commits

thejeshgn  committed 6716971

added two nudi fonts

  • Participants
  • Parent commits 42e88e1
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (3)

File gubbi/index.htm

 <body>
 <div id="container">
 	<div id="header">
-		ಗುಬ್ಬಿ Gubbi</div>
+		<a href="../index.html">ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಫಾಂಟ್ಸ್</a> - ಗುಬ್ಬಿ Gubbi</div>
 	<ul class="tabs">
 		<li><a href="#specimen">ನಿದರ್ಶನ</a></li>
 		<li><a href="#layout">ಮಾದರಿ ವಿನ್ಯಾಸ</a></li>
 	<script src="./web/easytabs.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
 	<link rel="stylesheet" href="./web/website.css" type="text/css" charset="utf-8" />
 	<link rel="stylesheet" href="./gubbi/gubbi-font.css" type="text/css" charset="utf-8" />
+	<link rel="stylesheet" href="./navilu/navilu-font.css" type="text/css" charset="utf-8" />
+	<link rel="stylesheet" href="./nudi/nudi-font.css" type="text/css" charset="utf-8" />
+	<link rel="stylesheet" href="./nudikvk/nudikvk-font.css" type="text/css" charset="utf-8" />
 
 	<style type="text/css">
-			body{
+	body{
 			font-family: 'GubbiNormal';
 					}
+
+			.gubbi{
+			font-family: 'GubbiNormal';
+					}
+
+			.navilu{
+			font-family: 'NaviluNormal';
+					}
+
+			.nudi{
+			font-family: 'Nudi01kRegular';
+					}
+
+			.nudikvk{
+			font-family: 'NudikvkkRegular';
+					}
+
 </style>
 
 <title>Kannada Web Fonts</title>
 <body>
 <div id="container">
 	<div id="header">
-		Kannada Web Fonts</div>
+		ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ - Kannada Web Fonts</div>
 	<ul class="tabs">
 		<li><a href="#specimen">About</a></li>
-		<li><a href="#fonts">Available fonts</a></li>			
 	</ul>
 	
 	<div id="main_content">
 		<div id="specimen">
-			Similar to Google web fonts. This is an experiment to make the Kannada Fonts embeddable in websites.
-		</div>
-
-		<div id="fonts">
-			<p>The following fonts are available as of now for embedding.</p><br><br>
-			<ul>
-			<li><h1>1. <a href="./gubbi/index.htm">Gubbi</a></h1>
-			<li><h1>2. <a href="./navilu/index.htm">Navilu</a></h1>
-			</ul>
+			<p>Similar to Google web fonts. This is an experiment to make the Kannada Fonts embeddable in websites. The following fonts are available as of now for embedding.</p><br><br>
+			<div class="gubbi"><h1>1. <a href="./gubbi/index.htm">ಗುಬ್ಬಿ - Gubbi</a></h1> ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ. </div>
+			<br><br>
+			<div class="navilu"><h1>2. <a href="./navilu/index.htm">ನವಿಲು - Navilu</a></h1>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ. </div>
+			<br><br>
+			<div class="nudi"><h1>3. <a href="./nudi/index.htm">ನುಡಿ - Nudi</a></h1>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ. </div>
+			<br><br>
+			<div class="nudikvk"><h1>4. <a href="./nudikvk/index.htm">ನುಡಿ ಕೆ ವಿ ಕೆ - Nudi kvk</a></h1>ಎಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದೋರುವುದು ಲಾಲಿತ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪರಿಮಿತದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಭವ್ಯತೆ. ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಹೀನಾರ್ಥವನ್ನೂ ಆರೋಪಿಸದೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಪತೆ ಲಾಲಿತ್ಯದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ; ಭೂಮತೆ ಭವ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣ. </div>
+			<br><br>	
 		</div>
 		
 

File navilu/index.htm

 <body>
 <div id="container">
 	<div id="header">
-		ನವಿಲು Navilu	</div>
+		<a href="../index.html">ಕನ್ನಡ ವೆಬ್ ಫಾಂಟ್ಸ್</a> - ನವಿಲು Navilu	</div>
 	<ul class="tabs">
 		<li><a href="#specimen">ನಿದರ್ಶನ</a></li>
 		<li><a href="#layout">ಮಾದರಿ ವಿನ್ಯಾಸ</a></li>