1. Radomir Dopieralski
 2. hatta

Commits

Radomir Dopieralski  committed 15a6b54

version 1.6.3

 • Participants
 • Parent commits 65e6cbb
 • Branches default
 • Tags 1.6.3

Comments (0)

Files changed (10)

File .hgignore

 • Ignore whitespace
File contents unchanged.

File .hgtags

 • Ignore whitespace
File contents unchanged.

File COPYING

 • Ignore whitespace
File contents unchanged.

File MANIFEST.in

 • Ignore whitespace
File contents unchanged.

File hatta/__init__.py

View file
 • Ignore whitespace
 ]
 
 # Project's metainformation
-__version__ = '1.6.2'
+__version__ = '1.6.3'
 project_name = 'Hatta'
 project_url = 'http://hatta-wiki.org/'
 project_description = 'Wiki engine that lives in Mercurial repository.'

File locale/hu/LC_MESSAGES/hatta.mo

 • Ignore whitespace
Binary file modified.

File locale/hu/hatta.po

View file
 • Ignore whitespace
 "Project-Id-Version: Hatta\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: hatta@sheep.art.pl\n"
 "POT-Creation-Date: 2013-05-18 12:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-18 10:23+0000\n"
-"Last-Translator: Radomir Dopieralski <transifex@sheep.art.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-11 19:23+0000\n"
+"Last-Translator: kirisfex <kuldjlevelet@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Hungarian (http://www.transifex.com/projects/p/hatta/language/hu/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 #: hatta/page.py:198 hatta/templates/changes.html:3
 #: hatta/templates/changes.html:4
 msgid "Recent changes"
-msgstr "Változások"
+msgstr "Korábbi változások"
 
 #: hatta/page.py:257
 msgid "changed"
 
 #: hatta/wiki.py:377
 msgid "Page not found."
-msgstr ""
+msgstr "Az oldal nem található."
 
 #: hatta/wiki.py:395
 #, python-format

File locale/vi/LC_MESSAGES/hatta.mo

 • Ignore whitespace
Binary file added.

File locale/vi/hatta.po

View file
 • Ignore whitespace
+# Translations template for Hatta Wiki.
+# Copyright (C) 2013 Radomir Dopieralski
+# This file is distributed under the same license as the Hatta Wiki project.
+# 
+# Translators:
+# ppanhh <ppanhh@gmail.com>, 2013
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Hatta\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: hatta@sheep.art.pl\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-18 12:19+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-09-12 08:03+0000\n"
+"Last-Translator: ppanhh <ppanhh@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/projects/p/hatta/language/vi/)\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Generated-By: Babel 0.9.6\n"
+"Language: vi\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+
+#: hatta/page.py:198 hatta/templates/changes.html:3
+#: hatta/templates/changes.html:4
+msgid "Recent changes"
+msgstr "Các thay đổi gần đây"
+
+#: hatta/page.py:257
+msgid "changed"
+msgstr "đã thay đổi"
+
+#: hatta/page.py:263
+msgid "uploaded"
+msgstr "đã tải lên"
+
+#: hatta/page.py:320
+msgid "modified"
+msgstr "đã sửa đổi"
+
+#: hatta/page.py:324
+msgid "created"
+msgstr "đã tạo"
+
+#: hatta/page.py:582
+msgid "Error parsing CSV file %{file}s on line %{line}d: %{error}s"
+msgstr "Lỗi phân tích cú pháp tập tin CSV % {file}s trên dòng % {line} d: %s {error}s"
+
+#: hatta/storage.py:158
+msgid "Can't read or write outside of the pages repository"
+msgstr "Không thể đọc hay viết bên ngoài của kho lưu trữ trang"
+
+#: hatta/storage.py:200 hatta/storage.py:443
+msgid "anon"
+msgstr "anon"
+
+#: hatta/storage.py:201 hatta/storage.py:444
+msgid "comment"
+msgstr "bình luận"
+
+#: hatta/storage.py:212 hatta/storage.py:468
+msgid "failed merge of edit conflict"
+msgstr "trộn dữ liệu không thành công của phần xung đột khi chỉnh sửa"
+
+#: hatta/wiki.py:346
+msgid "This site is read-only."
+msgstr "Trang này chỉ được đọc."
+
+#: hatta/wiki.py:348
+msgid ""
+"Can't edit this page.\n"
+"It can only be edited by the site admin directly on the disk."
+msgstr "Không thể chỉnh sửa trang này.\nTrang này chỉ có thể được chỉnh sửa bởi trang chính trực tiếp trên đĩa."
+
+#: hatta/wiki.py:351 hatta/wiki.py:459
+msgid "This page is locked."
+msgstr "Trang này đã bị khóa."
+
+#: hatta/wiki.py:377
+msgid "Page not found."
+msgstr "Không tìm thấy Trang."
+
+#: hatta/wiki.py:395
+#, python-format
+msgid "Content of revision %(rev)d of page %(title)s:"
+msgstr "Nội dung của phiên bản %(rev)d của trang %(title)s:"
+
+#: hatta/wiki.py:399
+#, python-format
+msgid "Revision of \"%(title)s\""
+msgstr "Bản sửa đổi của \"%(title)s\""
+
+#: hatta/wiki.py:432
+msgid "No preview for binaries."
+msgstr "Không có phần xem sơ lược cho dạng nhị phân."
+
+#: hatta/wiki.py:511
+msgid "Track the most recent changes to the wiki in this feed."
+msgstr "Theo dõi những thay đổi gần đây nhất của wiki trong feed này."
+
+#: hatta/wiki.py:637
+#, python-format
+msgid "Delete page %(title)s"
+msgstr "Xóa trang %(title)s"
+
+#: hatta/wiki.py:641
+#, python-format
+msgid "Undo of change %(rev)d of page %(title)s"
+msgstr "Hoàn tác thay đổi %(rev)d của trang %(title)s"
+
+#: hatta/wiki.py:727
+#, python-format
+msgid ""
+"Differences between revisions %(link1)s and %(link2)s of page %(link)s."
+msgstr "Sự khác biệt giữa phiên bản %(link1)s và %(link2)s của trang %(link)s."
+
+#: hatta/wiki.py:737
+msgid "Diff not available for this kind of pages."
+msgstr "Phân biệt điểm khác nhau hiện không có trên loại trang này."
+
+#: hatta/wiki.py:738
+#, python-format
+msgid "Diff for \"%(title)s\""
+msgstr "Khác biệt về \"%(title)s\""
+
+#: hatta/wiki.py:753
+msgid "Index of all pages"
+msgstr "Chỉ mục của tất cả các trang"
+
+#: hatta/wiki.py:754
+msgid "Page Index"
+msgstr "Chỉ mục trang"
+
+#: hatta/wiki.py:788
+msgid "List of pages with no links to them"
+msgstr "Danh sách các trang không kèm theo đường dẫn liên kết với các trang đó"
+
+#: hatta/wiki.py:789
+msgid "Orphaned pages"
+msgstr "Các trang con"
+
+#: hatta/wiki.py:845
+#, python-format
+msgid "%d page(s) containing all words:"
+msgstr "%d trang chứa các từ:"
+
+#: hatta/wiki.py:863
+#, python-format
+msgid "Searching for \"%s\""
+msgstr "Tìm kiếm \"%s\""
+
+#: hatta/wiki.py:904
+msgid "Code highlighting is not available."
+msgstr "Tô đâm dòng mã hiện không thực hiện được."
+
+#: hatta/wiki.py:936
+msgid "Repository access disabled."
+msgstr "Truy cập kho lưu trữ bị vô hiệu hoá."
+
+#: hatta/wiki.py:956
+msgid "This URL can only be called locally."
+msgstr "Đường dẫn liên kết này chỉ có thể được gọi tại ngay phần đó."
+
+#: hatta/templates/backlinks.html:6 hatta/templates/backlinks.html:8
+#, python-format
+msgid "Links to %(title)s"
+msgstr "Liên kết đến %(title)s"
+
+#: hatta/templates/backlinks.html:11
+#, python-format
+msgid "Pages that contain a link to %(link)s."
+msgstr "Trang có chứa một liên kết đến %(link)s."
+
+#: hatta/templates/edit_file.html:3 hatta/templates/edit_file.html:5
+#: hatta/templates/edit_text.html:3 hatta/templates/edit_text.html:4
+#, python-format
+msgid "Editing \"%(title)s\""
+msgstr "Chỉnh sửa \"%(title)s\""
+
+#: hatta/templates/edit_file.html:8
+msgid ""
+"This is a binary file, it can't be edited on a wiki. Please upload a new "
+"version instead."
+msgstr "Đây là một tập tin nhị phân, nên không thể được chỉnh sửa trên wiki. Xin vui lòng tải lên một phiên bản mới để thay thế."
+
+#: hatta/templates/edit_file.html:13 hatta/templates/edit_text.html:11
+msgid "Comment"
+msgstr "Bình luận"
+
+#: hatta/templates/edit_file.html:15 hatta/templates/edit_text.html:13
+msgid "Author"
+msgstr "Tác giả"
+
+#: hatta/templates/edit_file.html:21 hatta/templates/edit_text.html:19
+msgid "Save"
+msgstr "Lưu lại"
+
+#: hatta/templates/edit_file.html:22 hatta/templates/edit_text.html:21
+msgid "Cancel"
+msgstr "Hủy bỏ"
+
+#: hatta/templates/edit_text.html:20
+msgid "Preview"
+msgstr "Xem sơ lược"
+
+#: hatta/templates/edit_text.html:25
+msgid "Preview, not saved"
+msgstr "Xem sơ lược, không lưu lại"
+
+#: hatta/templates/history.html:6 hatta/templates/history.html:8
+#, python-format
+msgid "History of %(title)s"
+msgstr "Lịch sử của %(title)s"
+
+#: hatta/templates/history.html:11
+#, python-format
+msgid "History of changes for %(link)s."
+msgstr "Lịch sử các phần thay đổi của %(link)s."
+
+#: hatta/templates/history.html:19
+msgid "Undo"
+msgstr "Hoàn Tác"
+
+#: hatta/templates/page.html:9
+msgid "Edit"
+msgstr "Chỉnh sửa"
+
+#: hatta/templates/page.html:12
+msgid "History"
+msgstr "Lịch sử"
+
+#: hatta/templates/page.html:14
+msgid "Backlinks"
+msgstr "Liên kết từ bên ngoài"
+
+#: hatta/templates/page_special.html:9
+msgid "Changes"
+msgstr "Các thay đổi"
+
+#: hatta/templates/page_special.html:10
+msgid "Index"
+msgstr "Chỉ mục"
+
+#: hatta/templates/page_special.html:11
+msgid "Orphaned"
+msgstr "Thuộc phần con"
+
+#: hatta/templates/page_special.html:12
+msgid "Wanted"
+msgstr "Được cần"
+
+#: hatta/templates/wanted.html:3 hatta/templates/wanted.html:4
+msgid "Wanted pages"
+msgstr "Các trang được cần"
+
+#: hatta/templates/wanted.html:7
+msgid "List of pages that are linked to, but don't exist yet."
+msgstr "Danh sách các trang được liên kết đến, nhưng không tồn tại."
+
+#: hatta/templates/wanted.html:13
+#, python-format
+msgid "%(num)d reference"
+msgid_plural "%(num)d references"
+msgstr[0] "%(num)d tham chiếu"

File setup.py

View file
 • Ignore whitespace
 import setuptools
 
 
-################### Common settings ######################
-
 setuptools.setup(
   name='Hatta',
-  version='1.6.2',
+  version='1.6.3',
   license='GNU General Public License (GPL)',
   author='Radomir Dopieralski',
   author_email='hatta@sheep.art.pl',
   keywords='wiki wsgi web mercurial repository',
   packages=['hatta'],
   install_requires=[
-    'distribute',
     'werkzeug >=0.3',
     'mercurial >=1.0',
     'jinja2',
-#    'pygments',
   ],
   tests_require=['py.test', 'lxml', 'pygments'],
   data_files=[
     ('share/locale/da/LC_MESSAGES', ['locale/cs/LC_MESSAGES/hatta.mo']),
     ('share/locale/da/LC_MESSAGES', ['locale/da/LC_MESSAGES/hatta.mo']),
     ('share/locale/de/LC_MESSAGES', ['locale/de/LC_MESSAGES/hatta.mo']),
+    ('share/locale/es/LC_MESSAGES', ['locale/el/LC_MESSAGES/hatta.mo']),
     ('share/locale/es/LC_MESSAGES', ['locale/es/LC_MESSAGES/hatta.mo']),
     ('share/locale/es/LC_MESSAGES', ['locale/et/LC_MESSAGES/hatta.mo']),
+    ('share/locale/fr/LC_MESSAGES', ['locale/fi/LC_MESSAGES/hatta.mo']),
     ('share/locale/fr/LC_MESSAGES', ['locale/fr/LC_MESSAGES/hatta.mo']),
     ('share/locale/ja/LC_MESSAGES', ['locale/hu/LC_MESSAGES/hatta.mo']),
     ('share/locale/ja/LC_MESSAGES', ['locale/ja/LC_MESSAGES/hatta.mo']),
     ('share/locale/pl/LC_MESSAGES', ['locale/pl/LC_MESSAGES/hatta.mo']),
     ('share/locale/pl/LC_MESSAGES', ['locale/ru/LC_MESSAGES/hatta.mo']),
     ('share/locale/sv/LC_MESSAGES', ['locale/sv/LC_MESSAGES/hatta.mo']),
+    ('share/locale/sv/LC_MESSAGES', ['locale/vi/LC_MESSAGES/hatta.mo']),
     ('share/doc/hatta/examples', [
       'examples/hatta.fcg',
       'examples/hatta.wsgi',