HTTPS SSH

Final Project - CSE-WRU

Đồ án tốt nghiệp "Tiếp cận System Automation cho hạ tầng sản phẩm công nghệ"

Người thực hiện: Dương Tiến Thuận.

Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Nam Hưng

Nội dung của đồ án

 • Tổng quan về System Automation

 • Các công cụ tự động hóa hệ thống

  • Puppet
  • Chef
  • SaltStack
  • Ansible
 • Triển khai thực tế (bằng Ansible)

Saltstack: đã nghiên cứu nhưng lược bỏ trong báo cáo.

src: ngoại trừ roles gce, các roles được chỉnh sửa từ ansible-examples.