Commits

MrTux Hdb  committed e0b2d41

Fix issue with Github Markdown

 • Participants
 • Parent commits f624f01

Comments (0)

Files changed (1)

 Đồ án tốt nghiệp "Tiếp cận System Automation cho hạ tầng sản phẩm công nghệ"
 
 Người thực hiện: Dương Tiến Thuận.
+
 Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Nam Hưng
 
 ### Nội dung của đồ án
 
 - Tổng quan về System Automation
+
 - Các công cụ tự động hóa hệ thống
   - Puppet
   - Chef
-  - SaltStack [^saltstack]
+  - SaltStack
   - Ansible
-- Triển khai thực tế (bằng Ansible) [^src]
 
-[^saltstack]: đã nghiên cứu nhưng lược bỏ trong báo cáo
-[^src]: ngoại trừ roles gce, các roles được chỉnh sửa từ [ansible-examples](https://github.com/ansible/ansible-examples)
+- Triển khai thực tế (bằng Ansible)
+
+**Saltstack**: đã nghiên cứu nhưng lược bỏ trong báo cáo.
+
+**src**: ngoại trừ roles gce, các roles được chỉnh sửa từ [ansible-examples](https://github.com/ansible/ansible-examples).