Commits

MrTux Hdb  committed f624f01

Add README

 • Participants
 • Parent commits 6b09ec7
 • Branches master

Comments (0)

Files changed (1)

+Final Project - CSE-WRU
+=======================
+
+Đồ án tốt nghiệp "Tiếp cận System Automation cho hạ tầng sản phẩm công nghệ"
+
+Người thực hiện: Dương Tiến Thuận.
+Giảng viên hướng dẫn: Thạc sĩ Nguyễn Nam Hưng
+
+### Nội dung của đồ án
+
+- Tổng quan về System Automation
+- Các công cụ tự động hóa hệ thống
+  - Puppet
+  - Chef
+  - SaltStack [^saltstack]
+  - Ansible
+- Triển khai thực tế (bằng Ansible) [^src]
+
+[^saltstack]: đã nghiên cứu nhưng lược bỏ trong báo cáo
+[^src]: ngoại trừ roles gce, các roles được chỉnh sửa từ [ansible-examples](https://github.com/ansible/ansible-examples)