HTTPS SSH
           Online Music Downloader
Tiếng Việt
==========

Đây là gì ?
-----------

Online Music Downloader là chương trình dùng để download nhạc từ một số trang
web nghe nhạc online của Việt Nam.

Chương trình được viết bằng python, chạy đa nền trên bất cứ máy tính nào cài đặt
Python.

Cài đặt
-------

Tải chương trình tại đây:
https://github.com/mrtuxhdb/OnlineMusicDownloader/tarball/master

Để có thể ghi tag name vào file mp3 bạn cần cài đặt thêm thư viện python-eye3d

Giải nén và chạy trên terminal:

  $: tar -xvf ~/Downloads/mrtuxhdb-OnlineMusicDownloader-*.tar.gz
  $: cd mrtuxhdb-OnlineMusicDownloader*
  $: chmod +x OnlineMusicDownloader.py
  $: ./OnlineMusicDownloader.py --help
  
Chương trình có thể nhập danh sách các trang muốn tải về từ file hoặc trực tiếp
khi chạy trương trình.
Ví dụ:
  $: ./OnlineMusicDownloader.py -i ~/url.txt http://nhacso.net/nghe-nhac/hotel-california.W19VU0Jf.html
  
Thao khảo các tham số khác bằng tham số --help  

Giấy phép
---------

GPLv3
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

Liên hệ
--------

Thuan.D.T (MrTux) <mrtux@ubuntu-vn.org>


English
=======

What is it?
-----------

Online Music Download is tools for download music from some vietnamese site
(nhacso.net, mp3.zing.vn, nhaccuatui.com)

Installation
------------

Download tarball from here:
https://github.com/mrtuxhdb/OnlineMusicDownloader/tarball/master

You should install python-eyed3 for tag writing

Untar it and run it from Terminal

  $: tar -xvf ~/Downloads/mrtuxhdb-OnlineMusicDownloader-*.tar.gz
  $: cd mrtuxhdb-OnlineMusicDownloader*
  $: chmod +x OnlineMusicDownloader.py
  $: ./OnlineMusicDownloader.py --help

Licensing
---------

GPLv3
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

Contacts
--------

Thuan.D.T (MrTux) <mrtux@ubuntu-vn.org>