thuandt

MrTux Hdb

dotfiles

Config files for zsh, bash, screen, tmux .v.v.

Final_Project

Đồ án tốt nghiệp: "Tiếp cận System Automation cho hạ tầng sản phẩm công nghệ"

multiboot

HDD/USB Multiboot

flickr-photo-downloader

Easily download all the photos from a flickr: group pool, photostream, photosets and favorites

OnlineMusicDownloader

Chương trình dùng để download nhạc từ một số trang web nghe nhạc online của Việt Nam.

iFOSSNews

Trang thông tin nguồn mở chạy trên Desktop/Mobile.