Commits

Author Commit Message Date Builds
Tino de Bruijn
Update all pachube -> cosm
Tino de Bruijn
fix padding around graph
Tino de Bruijn
no caching for getting feeds
Tino de Bruijn
fix listview datastreams
Tino de Bruijn
Fixed list displays
Tino de Bruijn
Clear forms and go back on saving data
Tino de Bruijn
turn of navigating with swiping, doesn't work correctly
Tino de Bruijn
implemented simple saving
Tino de Bruijn
updates in layout and page creation
Tino de Bruijn
go to settings when not set
Tino de Bruijn
mobile safari metadata
Tino de Bruijn
now with datastream view and form to save data. Saving not implemented
Tino de Bruijn
initial of pachube web app